Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
11. 9. 2001 v penzionu Mencl v Chřibské

1) Zahájení
Jednání zahájil v 9:20 hodin předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) J. Sembdner. Program uvedený na pozvánce, doplněný o aktuální body, byl schválen.

2) Kontrola usnesení
Byla provedena kontrola usnesení z jednání konaného 26. 6. 2001 v Lipové, včetně kontroly splnění úkolů z něho vyplývajících. Úkoly byly splněny.

3) Poskytování akutní zdravotnické péče na Šluknovsku
K projednání tohoto bodu přijali pozvání přednosta OkÚ Děčín Ing. Benedikt, vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Děčín Ing. Květoslava Milerová, předseda představenstva 1. Zdravotní Rumburk a.s. MUDr. Zdeněk Kubr, ředitel Lužické nemocnice MUDr. Dalibor Karbula.
Jmenovaní podali informace o činnosti Lužické nemocnice v Rumburku a o připravovaných změnách (přemístění interního oddělení z Podhájí do budovy chirurgie). Jednání se rovněž zúčastnil ředitel příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf MUDr. Václav Jára. Zatímco Lužická nemocnice Rumburk zajišťuje akutní péči, Nemocnice Varnsdorf zajišťuje péči následnou a stálou ambulantní službu na úseku chirurgie, traumatologie a orthopedie. Hosté dále zodpověděli četné dotazy přítomných. Jak uvedli, Lékařská služba první pomoci ve Velkém Šenově zrušena nebude, k zachování ordinací praktických lékařů v menších obcích by měly přispět obce např. tím, že lékařům vybaví na své náklady ordinace nebo nabídnou jiné výhody, a k zachování dostatečného počtu zdravotních sester na Děčínsku se připravuje opatření, spočívající v poskytnutí stipendií studentkám zdravotnické školy, pokud se smluvně zaváží pracovat po ukončení studia v okrese Děčín. Průměrný plat zdravotních sester činí v současné době 9 - 10 tisíc korun.

4) Aktivní politika zaměstnanosti
K projednání tohoto bodu přijali pozvání ředitel Úřadu práce Děčín PhDr. Nádvorník, vedoucí pobočky Úřadu práce Rumburk p. Nykodým a pracovník ÚP Děčín pan ing. Cvejn. PhDr. Nádvorník podal zprávu o situaci na trhu pracovních sil v okrese Děčín a kladně zhodnotil činnost pobočky Úřadu práce Rumburk s tím, že není nutné zřizovat další detašovaná pracoviště těchto úřadů. Upozornil, že smlouvy s pracovníky pro veřejně prospěšné práce lze uzavírat pouze do listopadu příslušného roku, a pokud tomu tak není, musí být smlouva přepracována. Se zachováním veřejně prospěšných prací se počítá i v budoucnu.
Názor, že opakované uzavírání těchto smluv s týmž pracovníkem není motivující, se setkal s odmítavým postojem několika starostů, majících na základě své praxe zkušenost opačnou.

5) Realizace projektu MA 21 v okrese Děčín
Pan Salov podal aktuální informaci o realizaci projektu MA 21 v okrese Děčín. Jak uvedl, peněžní prostředky postupně přicházejí, školení koordinátorů proběhlo. Zároveň seznámil přítomné s paralelními aktivitami/služební cesta do GB,aplikace know-how,příprava workshopů na měsíc říjen 2001,příprava Akčního plánu implementace MA 21 v okrese Děčín/.Za prioritní oblast označil pan Salov volbu optimálního způsobu komunikace s veřejností. SPRŠ vzalo jeho zprávu na vědomí.

6) Realizace projektů Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Ing. E. Vyleťalová a J. Čácha seznámili přítomné s postupem realizace projektů TUR/např.druhý ročník koncertu mládežnických skupin/ a informovali o připravovaných akcích. Patří mezi ně např. Svatováclavská pouť spojená s trhem starých řemesel ve Šluknově, během níž bude veřejnosti předána informační tabule o Solné stezce, a víkendové kurzy němčiny konané v Doubici a dále o valné hromadě společnosti,přípravě vánoční slavnosti a probíhající aktualizaci webových stránek. Oba poděkovali jménem společnosti městům Varnsdorf, Rumburk a Šluknov za pomoc při zpracovávání projektu Záchrana krajiny podstávkových domů. SPRŠ vzalo zprávu na vědomí.

7) Financování projektu Cyklomapy a tabule
Ing. A. Korbelová provedla rozbor nákladů na projekt Cyklomapy a tabule. Finanční podíl obcí se odhaduje na 76.000,- Kč, není to však konečná částka, ani celková výše nákladů není konečná. SPRŠ vzalo zprávu na vědomí.

8) Projekt Videokazeta Šluknovsko
J. Navrátil informoval o nákladech na výrobu videokazety Šluknovsko. Celkové náklady činí 160.000,- Kč, z toho obce uhradí 30 %, tj. 48.000,- Kč. Zbytek bude uhrazen z Programu obnovy venkova. Podíl jednotlivých obcí bude stanoven dle počtu obyvatel a s přihlédnutím k rozsahu jejich prezentace na videokazetě. Obce projednají do 15. 11. 2001 ve svých zastupitelstvech výši podílu.

9) Náklady na zakoupení mobilního pódia
J. Zoser seznámil sdružení s výší nákladů na zakoupení mobilního pódia, které činí 736.623,- Kč, z toho podíl členských obcí činí 300.000,- Kč. Doposud bylo obcemi uhrazeno pouze 50.000,- Kč. Obce sdělí do 30. 9. 2001 výši svého příspěvku. Dále p. Zoser informoval o podmínkách a poplatcích za zapůjčení pódia.

10) Sponzorský dar
SPRŠ schválilo přijetí sponzorského daru 15.000,- Kč od Kabelovny Děčín. Částka bude použita na realizaci projektu Seminář pro pracovníky vzdělávacích zařízení v Horním Maršově.

11) Smlouva o půjčce
SPRŠ schválilo uzavření smlouvy mezi SPRŠ a obcí Rybniště, dle které obec Rybniště zapůjčí SPRŠ částku 110.000,- Kč. Smlouva bude mít platnost do 30. 11. 2001.

12) Činnost rady hospodářského a ekonomického rozvoje Šluknovska.
P. Dudka informoval o činnosti Rady hospodářského a ekonomického rozvoje Šluknovska a poradenské firmy OPS Čistá energie. Upozornil, že některé obce doposud nedodaly vyhodnocení svých investičních záměrů, týkajících se výstavby kanalizace a čističek odpadních vod.

12) Žádost Nemocnice Děčín
Nemocnice Děčín požádala SPRŠ o jmenování člena dozorčí rady této nemocnice. SPRŠ jím jmenovalo p. Jana Sembdnera.

13) Zrušení obchodního střediska SčP v Rumburku
SPRŠ vyslechlo informaci o chystaném zrušení obchodního střediska Severočeské plynárenské a.s. v Rumburku. Vyslovilo s tímto nesouhlas a pověřilo předsedu sdružení J. Sembdnera, aby o tomto informoval představenstvo SčP a pozval na příští zasedání zástupce společnosti.

14) Vlastivěda Šluknovska
J. Navrátil podal informaci o připravovaném projektu Vlastivěda Šluknovska. Předpokládaný rozsah je asi 180 stran, počet výtisků 1000 ks. Celkové náklady 276.000,- Kč, z toho 100.000,- Kč přislíbil poskytnout Okresní úřad Děčín, a SPRŠ poskytne 76.000,- Kč. Zbývajících 100.000,- Kč by měly uhradit obce, přičemž výše jejich podílů bude stanovena dle klíče, kterým se určuje výše členského příspěvku v SPRŠ. J. Navrátil projedná do 7. 10. 2001 s okresním úřadem poskytnutí zmíněné dotace

15) Činnost stavebně-investiční sekce OHK Děčín
O činnosti stavebně-investiční sekce OHK Děčín informoval Ing.Kupec,člen představenstva OHK Děčín a požádal představitele měst a obcí Šluknovska o předložení investičních záměrů měst a obcí Okresní hospodářské komoře ke konzultacím.Za zajímavé pro OHK a AK se jeví zejména výstupy z jednání Rady hospodářsko-ekonomického rozvoje Šluknovska-Aktualizace PRUKu a Komplexní rozvojový dokument Šluknovska.

16) Územní generel občanské vybavenosti a cestovního ruchu Šluknovska
Citovaný materiál je před dokončením a města a obce Šluknovska mají poslední možnost územní generel připomínkovat a to do konce měsíce září 2001

17) Konzultace se zástupci Libereckého kraje
Zástupci měst a obcí Šluknovska informovali o konzultační schůzce s představeiteli Libereckého kraje a mikroregionu Novoborsko ve věci možné příslušnosti Šluknovska k Libereckému kraji,Schůzka proběhla ve Cvikově za účasti hejtmana Libereckého kraje Dr.Pavlíka.

Zasedání skončilo ve 14:00 hod.
Zapsal p.Saidl,místostarosta obce Chřibská

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku