Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
které se konalo dne 05.09.2000 v restauraci Čtverec v Dolní Poustevně

1) Zahájení a úvod

Ing. Miroslav Jemelka a Jan Sembdner přivítali přítomné a seznámili je s programem jednání.

2) Kontrola usnesení

- úkoly ze dne 2. 6. a 22. 8. 200 byly splněny
- všechny členské příspěvky jsou uhrazeny

3) Program obnovy venkova pro rok 2000 na Šluknovsku
- p. Zoser informoval, že zatím není jasno v dotacích. 6,7, kontakt p. Florián na MMR
- dotace je podle něj nutno čerpat ihned, i když nebude vše vyřízeno, aby bylo možné vyčerpat všechny prostředky
- mělo by se začít se značením cyklotras ve Šluknovském výběžku
- p. Pohl informoval, že do konce 09/2000 by měli být připraveny peníze na obnovu venkova z EU (cyklotrasy atp.)

- Na posledním jednání sdružení bylo navrženo podílet se na projektu poradenství financemi z účtu SPRŠ ve výši 86.000,-- Kč
- Ing. Korbelová navrhla, aby se z účtu Sdružení převedlo 86.000,-- a navrhuje sepsání smlouvy s firmou AZ Consulting na další spolupráci
- Ing. Korbelová informuje, že k 05.09.2000 je na účtu Sdružení 110.093,-- Kč
- Mgr. Milan Sudek navrhuje utvoření prac. skupiny, kteří projednají záležitost uzavření smlouvy s firmou AZ Consulting
- podán návrh na úhradu částky 86.000,-- Kč - všichni souhlasí
- p. Zoser podává informaci o možnosti koupi programu, kterým bude sdružení dostávat souhrnné informace o dotacích atp. prostřednictvím e-mailu; další informace budou projednány s majitelem firmy p. Glaserem
- vyhlášení Tolštejnského panství, výtisk map TP v ceně 18,-- Kč/ks, brožury v ceně 25,-- Kč/ks
- rozpis nákladů na obce je k dispozici
- do mapy uvést i sousedící obce za hranicemi - všichni souhlasí
- Rumburk a Staré Křečany byli vyzvány ke vstupu do některého z mikroregionů
- chce-li mikroregion Sever vytisknout brožuru jako Tolštejn, je nutné podat si u PHARE žádost do konce tohoto roku, ačkoliv realizace bude provedena až v I. pololetí příštího roku /bude projednávat na svém zasedání/
- projekt Mobilní podium - je nutno u PHARE podat žádost do 15.09.2000
- cyklostezky - pan Těšina musí uvést rozpis tras a počet značení, k tomuto problému bude svolána koordinační schůzka dne 14.09.2000 od 13.00 hodin v Rumburku, zajistí p. Sembdner

4) Přijetí nových členů sdružení a vystoupení jejich zástupců

- přijetí Agrární komory a Okresní hospodářské komory do SPRŠ; AK poslala vyjádření, ve kterém se svým přijetím souhlasí, na základě toho proběhlo hlasování členů SPRŠ o jeho přijetí - všichni schválili
- dále byl požádán o vyjádření zástupce OHK - mají zájem být ve sdružení a chtějí s obcemi spolupracovat, chtějí pomoci zviditelnit Šluknovský výběžek; proběhlo hlasování o jejím přijetí - všichni schválili
- dnem 5.9.2000 se AK a OHK stávají členy SPRŠ
- členský příspěvek vyřídí pí Korbelová (3.000,-- na člena, který není obcí)

5) Změna hranic kraje a okresu

- 14.06.2000 přijala vláda usnesení č. 608 - změna hranic kraje
- Město Krásná Lípa se přiklání k Liberci, z důvodu dobrých zkušeností s ER Nisa a s Libercem
- Ing. Kořínek - taktéž se přiklání k Liberci
- Rumburk - zatím se nezajímá o připojení Šluknovska a ani Rumburku
- zazněl názor, že Ústí má vyšší daňovou výtěžnost, což by mohlo být lepší
- na okraji kraje bude tento výběžek vždycky, ať Lbc nebo Ústí
- Ing. Kopáčková - přiklání se k Liberci
- p. Doležal - když se jednalo o tom, že bude Rumburk okresem, zastupitelstvo se přiklonilo ke kraji Liberec, nyní o tom nejednali
- p. Král - navrhuje vyhlásit referendum, aby bylo dle názoru občanů
- bylo by dobré dobré, kdyby se předložil přínos toho či onoho kraje pro náš výběžek
- Ing. Jemelka - také si myslí, že by měli rozhodovat občané a ne pouze zastupitelstvo; je nutno promyslet pro a proti (dopravní spojení, školství, zemědělství atd.)
- Mgr. Sudek si myslí, že by se tato věc neměla uzavírat a že by se o ní mělo i nadále jednat
- p. Zoser - je nutné znát podmínky přechodu do krajů, zda je nutné, aby souhlasili všichni, nebo pouze většina atd.
- Ing. Kopáčková - podmínky nejsou určeny, tato situace není v usnesení ošetřena
- p. Chmelař - o tomto jsme jednali, když jsme si mysleli, že bude okresním městem Rumburk, nyní to budeme projednávat
Návrh usnesení
- pí Korbelová - navrhuje, aby p. Sembdner přizval na další jednání přednostu OkÚ; na některé z dalších jednání pozvat zástupce krajského zastupitelstva a legislativní oddělení MV a nechat si sdělit jejich stanovisko k této záležitosti

- k 01.01.2001 končí financovat OkÚ metodičku školního stravování
- OkÚ vyzývá k jejímu financování obce
- většina s tím nesouhlasí, stát je ruší, tak ať se o ně i nadále postará a nepřenáší tuto starost na obce
- Ing. Kopáčková - myslí si, že kontrola stravování je nutná a někdo takový by měl i nadále fungovat
- Ing. Korbelová - funkce by měla být zachována, ale ať se o ně i nadále stará stát a ne obec
- všichni s tímto názorem souhlasí - zachovat funkci, ale nepřebírat financování

- přijetí od firmy ESOMO, s.r.o Modlany ve výši 15. 000,-- Kč pro reklamní účely a
realizaci Agendy 21 na Šluknovsku - všichni souhlasí
- úhrada fa za aktualizaci webových stránek firmě INTERDATA Rbk ve výši 1890,-- Kč - všichni souhlasí
- úhradu pedagogům děčínského okresu, kteří vyučují ekologii na děčínských školách ve výši 32750,-- Kč
- byli navrženi účastníci studijní cesty

- turistická burza v Götlitz ve dne 3. - 5.11.2000 - SPRŠ se v letošním roce této akce nezúčastní

- další jednání SPRŠ se uskuteční dne 7.11.2000 ve Vilémově

Zapsal : Ing. Miroslav Jemelka, starosta Města Dolní Poustevna

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku