Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
konaného dne 26.června 2001 v Lipové u Šluknova

Zahájení jednání

Jednání zahájil p.Sembdner předseda SPRŠ v 9. 13 hod přednesením navrženého programu, který byl součástí pozvánky a po té program sdružení jednohlasně schválilo. Jednání SPRŠ dále probíhalo v souladu se schváleným programem.

Kontrolu plnění usnesení

Kontrolu plnění usnesení provedl předseda SPRŠ p.Sembdner, kontrolu Zprávy o hospodaření SPRŠ provedla Ing.Korbelová

Závěrečné vyúčtování účasti na výstavě Euroregion Tour 2001

Předseda SPRŠ p.Sembdner předložil závěrečné vyúčtování účasti města a obcí Šluknovska na Veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2001. S výjimkou města Mikulášovice byly uhrazeny všechny příspěvky na podporu této účasti z částky příspěvků měst a obcí byly uhrazeny náklady spojené s účastí na výstavě a sdružení byl předložen návrh na odměny pro realizátory expozice Šluknovska. Sdružení závěrečnou zprávu schválilo.

Informace z jednání předsednictva SPRŠ konaného dne 31. 5. 2001

Jednání předsednictva se zúčastnili zástupci firmy SAUL Liberec, s.r.o. a vyslovili žádost o doplnění informací do projektu "Územní generel občanské vybavenosti a cestovního ruchu na Šluknovsku" a to ze Saské strany. V této fázi zpracování projektu chybí přeshraniční dopad a to z důvodu malé komunikace Saské strany.

Předsednictvo dále vzalo na vědomí informace týkající se mapy Tolštejnského panství, projednalo ekonomické záležitosti sdružení a uložilo předsedovi SPRŠ oslovit německou stranu ve věci citovaného projektu. Dále uložilo realizovat samostatné jednání s SČE, a.s. Děčín ve věci zásobování Šluknovska elektrickou energií. Předseda SPRŠ pozve na příští zasedání zástupce RRA Most a.s. a ARREL k projednání aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje. Předsednictvo SPRŠ závěrem nedoporučilo nabytí akcií RRA Most a.s.pro SPRŠ.

Rozhodnutí o nabytí akcií RRA Most a.s.

SPRŠ obdrželo nabídku na nabytí dvou kusů akcií RRA Most a.s. v nominální hodnotě 10.000,- Kč za kus. Po projednání a na základě doporučení předsednictva SPRŠ rozhodlo o nenabytí uvedených cenných papírů.

Informace o činnosti ARREL Ústí nad Labem a RRA Most, aktualizace "Programu rozvoje Ústeckého kraje"

Informaci o činnosti ARREL předložil Ing. Wiessner a informaci o činnosti RRA Most předložil pan Tarant. Obě agentury v současné době pracují na rozvoji Ústeckého kraje, agentury řeší vzájemné vztahy, aktualizaci regionálního operačního programu, koncepci odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Obě agentury jsou připraveny i nadále spolupracovat s městy a obcemi Šluknovského výběžku.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu značení cyklotras na Šluknovsku

Závěrečnou zprávu o realizaci uvedeného projektu předložili pan Zosser a pí Ing. Korbelová. Závěrečnou zprávu SPRŠ s drobnými připomínkami schválilo. Připomínky se týkaly zejména umístění některých cykloznaček na dřevěných sloupech telefonního vedení.

Průběžná zpráva o realizaci projektu botanického a zoologického průzkumu Šluknovska

Sdružení byla předložena průběžná zpráva o realizaci projektu "Zoologický a botanický průzkum Šluknovska". Sdružení vzalo zprávu na vědomí a rozhodlo o přijetí částky 50.000,- Kč na realizaci uvedeného projektu a to od ČNFB.

Další postup měst a obcí Šluknovska v projektu podstávkových domů

Ing. Vyleťalová a pan Novotný předložili informaci o dalším postupu záchrany podstávkových domů. V létě 2000 zahájila německá strana pasportizaci objektů. Na české straně byla utvořena pracovní skupina a to v rámci Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. V současné době probíhá pasportizace na české straně, na podzim letošního roku by měl proběhnout kulatý stůl na téma záchrany roubených domů. Probíhá vyhodnocení stavu objektů a jsou hledány cesty na podporu záchrany uvedených objektů.

Ekonomické záležitosti SPRŠ

Sdružení vzalo na vědomí informaci o členských příspěvcích, závazcích a pohledávkách SPRŠ a rozhodlo o přijetí několika příspěvků a dále o úhradě některých příspěvků z rozpočtu SPRŠ.

Informace o činnosti poradenské firmy OPS Čistá energie a o činnosti Rady hospodářsko- ekonomického rozvoje Šluknovska

Dr. Štědra a pan Dudka informovali o činnosti poradenské firmy OPS Čistá energie a SPRŠ přijalo usnesení týkající se úhrady příspěvků měst a obcí do rozpočtu SPRŠ ve smyslu usnesení ze dne 7. 11. 2000. K činnosti Rady hospodářsko - ekonomického rozvoje zazněly v diskusi kritické připomínky s tím, že je nutné výrazněji aktivizovat její práci.

Vlastivěda

Podle informace starosty obce Chřibská pana Navrátila bude činit celková částka na realizaci projektu vlastivědy 170.000,- Kč. Další upřesňující informace předloží pan Navrátil na příštím jednání SPRŠ.

Informace týkající se Místní agendy 2001

Pilotní projekt Místní agendy 21 v okrese Děčín byl oficiálně zahájen 12. 06. 2001 podpisem Dohody o dílo. Dohoda byla podepsána předsedou SPRŠ p. Sembdnerem a zástupcem britské konzultantské firmy WS Atkins Int. Ltd., p. Price. Podpis dohody byl mj. fotograficky zdokumentován, fotomateriál byl předložen účastníkům jednání SPRŠ.

Pilotní projekt Místní agendy 21 se nachází v počátcích, nyní probíhá přípravná fáze, koordinátor se má seznámit s cílovou oblastí - okresem Děčín. V srpnu proběhne série intenzivních školení pro koordinátora, tato školení se stanou základem pro další postup projektu. Projekt bude ukončen k 28.2.2003.

V rámci projektu budou k dispozici prostředky (cca 0,5 mil. Kč), ze kterých bude možné financovat vybrané mikroprojekty . Konkrétní podoba mikroprojektů zatím není zcela jasná, informace budou dány k dispozici jednotlivým městským a obecním úřadům prostřednictvím elektronické pošty, dále budou dle možnosti zveřejněny v místních a regionálních médiích.

Různé

Dále byly předloženy informace o činnosti zástupců Šluknovska v Radě ERN, o přípravě návrhu na financování mobilního pódia - POV obec Jiřetín pod Jedlovou, k přípravě prezentační videokazety Šluknovska.

Sdružení uložilo úkol předsedovi SPRŠ pozvat na příští jednání SPRŠ pana Nykodýma, vedoucího pobočky ÚP Rumburk, a závěrem sdružení vzalo na vědomí informaci k postupu měst, obcí, Sdružení a dobrovolných svazků obcí k aktualizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje.

Ukončení jednání

V 13.30 hod p.Sembdner ukončil jednání SPRŠ a poděkoval za účast všem přítomným.

Za správnost odpovídá : předseda SPRŠ, starosta města Rumburk - Jan Sembdner

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku