Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
které se konalo dne 20.06.2000 v Restauraci Vlčí Hora od 9.00 hod

 

1. Kontrola usnesení

a) Studie koncepce odpadového hospodářství pro Šluknovský výběžek
- dotace z SFŽP, kontakt pí.Tomíková - OkÚ Děčín
- nutno stanovit pracovní skupinu, která připraví podklady pro podání grantu
- návrh zadání skupiny : p.Ing.Korbelová, p.Sembdner, zástupce z Firmy PROEKO, TS Rumburk,dále zástupci mikroregionů,TS Varnsdorf a Šluknov.Pracovní skupina by měla zahájit svou činnost již v průběhu letních měsíců.
b) Program obnovy venkova
informace p.Zosera - za Šluknovský výběžek podáno 11 projektů, 9 jich bylo akceptováno, celkem pro Šluknovsko přiznáno 2.600.000,- Kč dotací
c) Poradenská činnost pro podávání projektů na dotační tituly
informace p.Zosera - přiznaná dotace 200.000,- Kč, náš podíl činí 86.000,- Kč
Návrh úhrady Ing.Korbelovou
obce do 2.000 obyvatel 2,- Kč/ obyvatele
obce nad 2.000 obyvatel O,70 Kč/ obyvatele
Celkem by měly obce a města ze svých prostředků uhradit - 48.040.- Kč, zbytek do 86.000,- Kč bude uhrazeno z účtu Sdružení pro rozvoj Šluknovska.Nositelem projektu je obec Staré Křečany
Schváleno všemi hlasy
Návrh Ing.Korbelové -poradenská Firma AZ Consulting - p.Ing.Dutka, s firmou zatím výborná spolupráce
- způsob úhrady podílů na tomto projektu - přes účetnictví obce Staré Křečany - bude upřesněno p.Ing.Korbelovou,starostkou obce Rybniště

2. Informace o projektech z Programu obnovy venkova MMR ČR pro rok 2000 na Šluknovsku

a) Projekt obnovení Tolštejnského panství
informace p.Zosera - v Infocentru Jiřetín pod Jedlovou nastoupil absolvent - financován z UP,z projektu a od obce Jiřetín
b)Mobilní podium - dotační titul č.7 /nositelem projektu je obec Dolní Podluží/
informace p.Zosera - dotace ve výši 525.000,- Kč na zakoupení mobilního podia, vlastní podíl měst a obcí Šluknovska činí 225.000,- Kč .Bude nutno jej rozdělit na zúčastněné obce a města
Návrh - minimální podíl zúčastněné obce 10.000,- Kč - úkol pro starosty projednat finanční spoluúčast na MZ /s výjimkou obcí Doubice a Lobendavy/
Zbývající část - 120.000,- Kč uhradit dle počtu obyvatel,případně provede úhradu město Krásná Lípa a poté bude účtovat do uhrazení částky 120.000,- Kč půjčovné a to na základě smluv - bude řešeno dále po výsledcích jednání a zasedání MZ a OZ.
c)Značení cyklotras na Šluknovsku /nositel projektu Šluknovsko 1 je obec Jiřetín pod Jedlovou,Šluknovsko 2 obec Vilémov/
informace p.Zosera - dotace na značení cyklotras činí 496.000,- Kč
kontaktní osoba pro realizaci je p.Těšina z ARR Liberec
Úkol pro starosty : připravit pro p.Těšinu do 15. července 2000 část katastrální mapy , kudy povede cyklotrasa a určit odpovědného pracovníka za obec či město, který bude s p.Těšinou vyjasňovat umístění rozcestníků a dalších úprav na cyklotrasu
Vlastní podíl - 370.000,- Kč , 200.000,- Kč jedná se o možném dotačním příspěvku z dalších zdrojů, zbytek 170.000,- Kč nutno uhradit ze zdrojů obcí
Návrh : 3,40 Kč /obyvatele
Úkol pro starosty : projednat na MZ vlastní podíl na značení cyklotras na Šluknovsku ve výši 3,40 Kč/obyvatele

d) Projekt obce Lipová - úprava povrchu silničního dotace cca 600.000,- Kč
e) Projekt obce Rybniště - rekonstrukce komunikací 4 obcí současně
dotace ve výši cca 693.000,- Kč , vlastní podíly hradí každá obce samy

f) Projekt - mapa Tolštejnského panství
žádost na CBC Phare byla podána, projekt celý je ve výši 170.000,- Kč, dotace bude ve výši 80 %, zbytek částky dle další dohody mezi obcemi,
- mapa bude rozšířena za souhlasu všech starostů na celý výběžek
-
d) Studie rozvoje cestovního ruchu
- provádí Okresní úřad Děčín, částečně na tuto studii navazuje projekt AEP - p.Vyleťalová
-
Příspěvky - vystoupení:

  a) p.Vích - pořádání TOUR DE FEMINI - XIII. Ročníku ve dnech 20. - 23.8.2000
  - poděkování sponzorům, rozdání propozic
  - konzultace tras, informace o letošním ročníku
  b) Okresní požární rada - p.Dr.Jirků
  - informace o novelách zákonů týkajících se Požární ochrany - Novela zákona o požární ochraně, Zákon o integrovaném záchranném systému, Zákon o záchranném systému, Zákon o záchranném sboru
  - informace o financování SDH v obcích

Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska zajišťuje p.starosta Ing.Jemelka - koná se dne 5. září 2000 v Dolní Poustevně - Na Čtverci.

 

Zapsala Ing.Korbelová Anna,starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku