Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Z á p i s
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 15. května 2001 ve Starých Křečanech

 

Jednání bylo zahájeno v 9:15 hodin, řídilo se navrženým programem.

 • Sdružení uložilo Ing. Korbelové, starostce obce Rybniště, a Ing. Kořínkovi, starostovi města Šluknov, koordinovat projekt "Infosystému cyklotras Šluknovska".
 • Mgr. Sudek, starosta města K. Lípa, předložil návrh, aby se na projektu "Podstávkových domů" spolupodílel Spolek přátel Krásnolipska (Dr. Klos, paní Hašková).
 • Pan Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, hodnotí projekt "Podstávkových domů" jako chvályhodný záměr, kterým by se měla zabývat do budoucna skupina odborníků. Na uvedeném projektu budou dále spolupracovat : pan Salov (MA 21) a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.
 • Pan Navrátil, starosta obce Chřibská - na katastru obce Chřibská se nachází 250 podstávkových domů.

Na realizaci projektu "Záchrana podstávkových domů" by měly dále spolupracovat pověřené stavební úřady (Rumburk, Varnsdof, Šluknov).

 • Ing. Vyleťalová by měla poslat na města a obce překlad z německého jazyka průvodního dopisu.

Německá strana má vyčleněné dva pracovníky, které realizují pasportizaci uvedených objektů na území.

 • Na příští jednání SPRŠ bude jako jednací bod zařazen projekt "Podstávkových domů" a k tomuto jednání budou pozváni pan Novotný a pan Čácha k předložení informací.
 • Dalším bodem jednání SPRŠ bylo "Uplatnění agendy 21 na Šluknovsku" (informaci, smluvní vztahy, management projektu).
 • SPRŠ se stává příjemcem grantu na pilotní projekt MA 21 a to s působností na okres Děčín.
 • SPRŠ schválilo přistoupení k projektu "Cestou uplatnění Místní Agendy 21 k udržitelnému rozvoji Děčínského regionu".
 • SPRŠ pověřuje místní řídící výbor projektu Místní Agendy 21 pro okres Děčín přípravou a řízením citovaného projektu.
 • SPRŠ schválilo složení řídícího výboru : Miloslava Tomíková, Anna Korbelová, Milan Kořínek, Milan Janoušek, Jan Eichler, Pavel Schwarz, Marek Mráz, Tomáš Salov, Jan Čácha, Jan Sembdner, Ing. Hulán a zástupce OHK (odborními poradci jsou: Ing. Jiří Benedikt, PaedDr. Vladimír Medek, RNDr. Lubomír Paroha, Ing. Marie Tichá, Ing. Romana Cermanová).
 • SPRŠ ukládá předsedovi Sdružení, panu Janu Sembdnerovi, podepsat Smlouvu s WS Atkins Consultans Ltd, Woodcote Grove, ashley road Epson, KT 18 5BW UK, v rámci které budou sjednány podmínky pro práce a služby projektu "Cestou uplatnění Místní Agendy 21 k udržitelnému rozvoji Děčínského regionu".
 • SPRŠ dále projednalo inf. pana Korandy ve věci ukončení projektu "Značení cyklotras" na Šluknovsku.
 • SPRŠ uložilo Ing. Korbelové a panu Zoserovi předložit na příštím jednání SPRŠ komplexní vyúčtování projektu "Značení cyklotras" a uložilo předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, projednat předání cyklotras na Šluknovsku do správy Klubu českých turistů a to ve smyslu uzavřené smlouvy mezi SPRŠ a Klubem českých turistů.
 • Dr. Štědra a pan Dudka předložili informace o činnosti poradenské firmy OPS Čistá , dále energie, dále o realizaci projektu "Infosystému cyklotras Šluknovska".
 • Obce budou požádány o uskladnění info tabulí cyklotras. Tabule budou umístěny do meziskladu, ze kterého bude následně probíhat distribuce.
 • Pan Šváb, místostarosta města Rumburka, a pan Dudka následně poskytli informaci o činnosti Rady hospodářsko-ekonomického rozvoje Šluknovska.
 • Pan Navrátil poskytl informaci o projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku", vydavatelem bude Obchodní akademie Rumburk. Materiál bude mít zhruba 180 stran, tisk zajistí Polygrafické učiliště Rumburk, celkové náklady budou činit zhruba 270. 000,-Kč, přičemž cestou Okresního muzea v Děčíně by mělo být zajištěno částečné krytí uvedených nákladů.
 • Dále je nutné dodat informační materiály o jednotlivých obcí Šluknovska a to k rukám ředitele Obchodní akademie Rumburk, pana Ing. Melichara, popř. na OÚ Chřibská.
 • Poradenská firma Čistá energie prověří další možnosti financování uvedeného projektu.
 • Pan Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, a Ing. Kopáčková, starosta města V. Šenov, dále informovali o průběhu a závěrech ER Nisa.
 • Zvolení zástupci měst a obcí v Radě ERN jsou pan Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou a Ing. Kopáčková, starostka města Velký Šenov.
 • SPRŠ následně jednalo o ekonomických záležitostech (členské příspěvky, závazky a pohledávky) a uložilo předsednictvu předložit na příští jednání vyúčtování nákladů za účast na výstavě Euroregion TOUR v Jablonci nad Nisou.
 • SPRŠ bylo dále informováno o nabídce RRA Most, ze které vyplývá, že SPRŠ by se mohlo stát akcionářem uvedené agentury.
 • K uvedenému návrhu proběhla diskuse, ze které vyplynul úkol pro předsedu SPRŠ pozvat na příští jednání pana Ing. Hellmicha z RRA Most a pana Ing.Wiesnera z ARR ER Labe.
 • Pan Zoser a Ing. Korbelová - 2. 6. 2001 proběhne slavnostní vyhlášení Tolštejnského panství. V rámci projektu by měla být realizována videokazeta na téma Tolštejnské panství. V měsíci září proběhne k uvedenému projektu kulatý stůl.
 • SPRŠ dále projednalo iniciativu pana Tomáška, starosty města Varnsdorf, ohledně nutnosti legislativního řešení problému dovozu motorových vozidel.
 • SPRŠ dále schválilo Smlouvu o poskytování internetových služeb mezi SPRŠ a firmou Interdata Rumbur a uložilo předsedovi Sdružení uvedenou smlouvu podepsat po zapracování připomínek členů Sdružení.

Zapsal: Jan Sembdner, předseda SPRŠ,Petr Bělík MÚ Rumburk

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku