Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Z á p i s
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 16.5.2000 ve Staré hospodě v Doubici.

Zasedání řídil předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska pan Sembdner ,starosta města Rumburka, který přítomné přivítal a jednání zahájil.

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
 1. Kontrola úkolů ze zasedání 28.3.2000
   - rozhodnout o využití zpracované studie rozvoje Šluknovského výběžku agenturou META,
   - starostka obce Rybniště předložila návrh smlouvy mezi SPRŠ a 1.zdravotní Rumburk a.s. o pronájmu ultrazvukového inhalátoru/přístroje,který v loňském roce zakoupilo SPRŠ ve prospěch dětského oddělení Lužické nemocnice v Rumburku,
   - uzavřením předloženého návrhu smlouvy/po zapracování připomínek členů sdružení/ byl pověřen p.Jan SEMBDNER,předseda sdružení,
   - Studie rozvoje Šluknovkého výběžku bude uvedena na internetových stránkách a bude poskytnuta základním a středním školám a dále bude umístěna ve veřejných a školních knihovnách,což zajistí jednotlivá města a obce.

 2. Další program:
   - Úprava členských příspěvků - bude řešena současně s transformací " Sdružení".
   - Informace o jednání u "Kulatého stolu" v Lipové Agenda "21".Na programu bylo využití energetických dřevin a bylin laskavce a technického konopí. Realizaci brání nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům a příslušné pozemkové úpravy. Agenda "21" je dále zaměřena na přípravu ekologických pracovníků - připravuje se uspořádání semináře v Jizerských horách a to pro vyučující ekologické výchovy.
   - Dále bylo jednáno o problematice nakládání s komunálním odpadem na Šluknovsku.Výsledkem dosavadních jednání je návrh společnosti INGEO na založení tzv.Lužické komunální společnosti .
   - Přítomnými bylo rozhodnuto , že je nutné o této problematice zorganizovat "Kulatý stůl" a to v průběhu června 2000.
   - Přítomnými byl schválen vstup "Sdružení" do společnosti pro cestovní ruch DELITEUS. Poplatek za přijetí činí 2000,-Kč pro celé " Sdružení pro rozvoj Šluknovska ".Přihlášku a úhradu členského příspěvku zajistí paní starostka Ing.Korbelová.
   - Informace o plynofikaci ve spolupráci s Euroregionem Nisa , která se týká čtyř obcí na Šluknovsku. Upozornění na nutnost zajištění příslušných komunálních podílů/akce PHARE/,dále zazněly informace k POV/program obnovy venkova/,
   - dále zazněly informace o projektech které realizuje na Šluknovsku ERN/Fond malých projektů Phare,přeshraniční obnova venkova,revitalizace turistických stezek-FMIP/,
   - Ing.Pavel Lampa daňový poradce Rumburk / informace o transformaci"Sdružení pro rozvoj Šluknovska"
   Byly podrobně vyloženy možnosti , jak Sdružení transformovat a předán všem přítomným materiál k této problematice. Podklad je nutné do příštího zasedání prostudovat.Předběžně je nutné projednat do tohoto příštího zasedání možnosti účasti agrární a hospodářské komory v transformovaném "Sdružení pro rozvoj Šluknovska".

 3. Úkoly:
   - Uspořádat "Kulatý stůl"ohledně projednání problematiky komunálního odpadu ve Šluknovsku - zajistí předseda sdružení do příštího zasedání/koná se dne 14.6.2000 v Rumburku
   - Jednání s agrární a hospodářskou komorou o možné účasti v transformovaném "Sdružení pro rozvoj Šluknovska"
   - podpis smlouvy s 1.zdravotní a.s.,
   - členství ve svazu DELITEUS.

 4. Příští jednání dne 20.6.2000:
   - Vlčí Hora,předsednictvo sdužení se sejde k přípravě programu ve čtvrtek 8.6.2000 ve Šluknově.


Zapsal: Kunert Waldemar,zástupce starostky obce Doubice

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku