Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska konaného dne 3.dubna 2001 v Jiříkově - Filipově

Zahájení jednání
Jednání zahájil p.Sembdner předseda sdružení SPRŠ v 9. 13 hod
Přednesl navržený program, který byl součástí pozvánky a po té program sdružení jednohlasně schválilo.

Kontrolu plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení provedl předseda sdružení SPRŠ p.Sembdner, kontrolu Zprávy o hospodaření SPRŠ provedla Ing.Korbelová

Výstava Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou
Ing.Korbelová - připomněla městům a obcím úhradu příspěvku na výstavu v Jablonci nad Nisou na účet sdružení, nebude fakturováno, nutno schválit v ZM, většina měst a obcí dosud nezaplatila
p.R.Bér - IC Jiřetín pod Jedlovou a Ing.Paslavská - Rumburk- informovali o průběhu výstavy Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, konstatovali úspěch expozice za Šluknovsko, srovnatelné pouze Semily, poděkovali za spolupráci zúčastněných měst a obcí. Podali také informaci o spolupráci OkÚ Děčín Ing.Jančová
p.Sembdner - navrhl schválit úkol p.Bérovi a Ing.Paslavské vypracovat zprávu a vyhodnocení finanční o konání výstavy Euroregion Tour v Jablonci na Nisou
p.Pecinovský - návrh na hrazení příspěvku v celé výši schválené SPRŠ, nekrátit v rámci vyúčtování této akce
p.Zoser - příspěvky měst na takovéto akce řešit dále v ekonomické radě
p.Šváb - podal informace o financovíní akcí ohledně turistického ruchu z OkÚ Děčín, odkud neplynou žádné příspěvky na akce typu veletrhu

Valná hromada DELITEUSu
Ing.Kořínek - podal informace o konání valné hromady DELITEUSu, další informace ohledně malé informovanosti DELITEUSu o cestovním ruchu a pořádaných akcí Šluknovskem, podal návrh na zlepšení spolupráce se sdružením DELITEUS s městy Šluknovska

Jednání předsednictva SPRŠ dne 20.03.2001 v Rybništi
p.Sembdner - podal informace o jednání předsednictva dne 20.03.2001 v Rybništi o návrhu ustanovení Rady hospodářsko - ekonomického rozvoje Šluknovska, za členy předsednictvo navrhlo p.Švába, P.Zosera, p.Šatníka,p.Jemelku,p.Tomáška,nutno doplnit zástupce za TUR, zástupce SAULu, OHK
Následně proběhla diskuse o složení výše uvedené rady (zvolení členové viz usnesení)

Informace poradenské organizace Čistá energie o žádostech zpracovaných pro obce a města Šluknovského výběžku
p.Dudka - Šluknovsko je potřeba aby bylo zařazeno do pilotních regionů, aby jako mikroregion byl prioritní, nutno aby se povedlo zařazovat ho do programů EU. V této chvíli přichází nejdříve v úvahu program SAPARD. Pro ten máme připraven podkladový materiál, který obsahuje tři nejdůležitější body

    1. Návrh struktury regiony, který odpovídá EU
    2. Stanovení prioritních úkolů k řešení
    3. Jednotlivé kapitoly musí být přesně zpracovány na jednotlivé konkrétní problémy, které lze potom podat jako konkrétní žádost o dotaci
Pro plnění těchto tří bodů je potřeba určit pracovní skupinu užšího okruhu, která bude operativní
p.Šváb - nutno jednat rychle, neboť v programu rozvoje Ústeckého kraje (návrh) není Šluknovsko zařazeno do žádného programu, nutno tam začlenit i naše obce a města, aby finanční prostředky plynuly ze strukturálních fondů i na Šluknovsko
p.Kopecký - souhlasí s p.Dudkou a p.Švábem
p.Šatník - nutno vyjasnit tok finančních prostředků kraje
p.Dudka - v současném materiálu rozvoje Ústeckého kraje opravdu není zařazen Šluknovský výběžek

Diskuse na změnu stanov SPRŠ
p.Sembdner - navrhuje zvážit změnu stanov sdružení SPRŠ
p. Zoser - jsem proti změně stanov
Ing.Korbelová - stanovy jsou platné již 8 let, nevhodné hlasování 3/5, změna legislativy s nimi související

Oprava silnic ve Šluknovském výběžku
p.Sembdner - podal informace o soupisu žádostí o opravu silnic na Šluknovsku , k dispozici materiál "Návrh nezbytných oprav komunikací II. a III.třídy ve Šluknovském výběžku" zpracované p.Šimonkem, p.Šimonek zde navrhuje čerpat finance z Fondu dopravní infrastruktury, z kterého jde čerpat finance na tyto silnice, od 1.října 2001 proběhne delimitace SUS, oprava a údržba silnic přejde pod krajské orgány
p.Šváb - podal informace o státním fondu dopravy, zde jsou zařazeny i SUS, prostředky jsou letos na 2/3 kráceny, podal připomínky k návrhu oprav ředitele SUS p.Šimonky
p.Pecinovský - podal vysvělení k materiálu p.Šimonka, pouze inventura komunikací, aby bylo možno řešit problém komunikací ve Šluknovském výběžku jako celek
p.Zoser - návrh p.Šimonka na opravy silnic považuji za prvotní návrh
p.Fojta - oznámil že obdržel dne 29.3.2001 od p.Šimonka jiný návrh na opravu komunikací ve Šluknovském výběžku, a to s podstatně nižšími částkami na opravu

Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje
p.Ing.Kořínek - podal informace o koncepci odpadového hospodářství Ústeckého kraje
p.Šatník - dotázal všechny starosty, ke které firmě na likvidaci komunálního odpadu se přiklánění, a s kterými mají dobré zkušenosti

Dotační tituly pro SPRŠ zpracovávané poradenskou organizací Čistá energie
p.Štědra - informace poradenské firmy o soupisu žádostí ohledně dotačních titulů za SRRŠ
Smlouva a dodatky na nositele dotací zajišťované poradenskou firmou ČE
p.Sudek - jaký dodatek podepsal p.Král
p.Dudka - dle přiloženého soupisu rekapituloval podané žádosti

Tolštejnské panství
p.Zoser - oznámil termín vyhlášení Tolštejnského panství dne 2.června 2001 na hradě Tolštejn přibližně v 15 hod, akce potrvá 2-3 hodiny
Ing.Korbelová - každá obec a město obdrží jednu mapu, a na každý hraniční přechod a stezku je také určena mapa, pokud někdo chce mapu navíc, oznámit do čtvrtka, kdy je poslední termín na větší počet kusů

Vlastivěda Šluknovského výběžku
p.Sembdner - podal informace o projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku", dne 18.4.2001 koordinační schůzka , která se bude touto problematikou zabývat
p.Zoser - projekt navrhnout zařadit do projektů FMP nebo POV 2002
p.Navrátil určen garantem tohoto projektu

Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2001
p.Sembdner - přednesl návrh rozpočtu v příjmové části zhruba 180.000,- Kč, ve výdajové části - SAUL 100.000,- Kč, Cyklotrasy 27.623,- Kč, Bot.a Zool. 18.360,- Kč, Růžičková zpráva 1.800,- Kč, DELITEUS 2.000,- Kč, vedení účetnictví 6.000,- Kč, ostatní výdaje 10.000,- Kč
příjmy za organizování výstavy Euroregion Tour - nejsou zatím známy ani celkové náklady na výstavu
p.Jemelka - pro zkrácení jednání a zrychlení vypracovat jednací řád
Sdružení schválilo vedení účetnictví pí Hoťová,MÚ Velký Šenov, schválilo založení účtu u ČS a.s. - menší poplatky za vedení účtu

Program obnovy venkova 2001 a 2002
p.Zoser - upozornil na odevzdání žádostí na POV 2002 do konce dubna 2001
p.Dudka -dle soupisu žádostí probral konkrétní finanční podíly na rok 2001 v rámci POV, podklady k podání POV 2002 dodat do poradenské organizace Čistá energie do 15.04.2001, aby byl dostatečný prostor ke zpracování

Různé:
Protidrogové centrum v Rumburku
p.Sembdner - podal návrh na příspěvek na Protidrogové centrum v Rumburku ve výši 5.000,- Kč ze SPRŠ, roční rozpočet centra je 700.000,- Kč
p.Zoser - návrh na propagaci Protidrogového centra v médiích každé obce a města
p.Kopecký,p.Král, p.Zoser - doporučení centru oslovit města a obce zvlášť, ať zhodnotí každá obec svůj příspěvek

p.Jemelka - požádal od měst a obcí o údaje o počtu prvoinstačních odvolacích řízení

Ukončení jednání
V 13.30 hod p.Sembdner ukončil jednání SPRŠ a poděkoval za účast všem přítomným.

V Jiříkově dne 05.04.2001
Zapsala : Ing.D.Mertlová - tajemnice MěÚ Jiříkov

Za správnost odpovídá : předseda SPRŠ, starosta města Rumburk - Jan Sembdner

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku