Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Z á p i s
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 28.3.2000 v Kulturním domě ve Šluknově.

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání:
   a) kolektivní členství v Euroregionu Labe - podle stanov ERL není možné, obce musí vstupovat jednotlivě, členství schvaluje sněm ERL - splněno.
   b) Program obnovy venkova - sdružení Tolštejn i Sever návrhy projektů Okresnímu úřadu v Děčíně v termínu předaly - splněno.
   c) Kulatý stůl k Agendě 21 se uskutečnila - splněno.
   d) Termín dnešního jednání byl v předstihu stanoven a účastníci pozváni - splněno.

 2. Doplnění programu:
   Vzhledem k aktuální situaci navrhl předseda sdružení p. Sembdner doplnění programu, uvedeného na pozvánkách, o další body:
   - nový zákon o odpadech - informuje pí Tomíková, OÚ Děčín,
   - problematika svozu a skládkování odpadů ve výběžku - informuje ing. Reiser, TS Rumburk,
   - instalace informačních tabulí ERN - ing. Reiser, TS Rumburk,
   - železniční trať Dolní Poustevna - Sebnitz - ing. Jemelka, p. Radan Stift, Klub přátel lokálky,
   - tzv. euromanažer sdružení.
   Navržené doplňky programu byly schváleny.

 3. Studie rozvoje Šluknovského výběžku:
   Mgr. Vastl z Agentury META provedl presentaci dokončené studie. Vysvětlil záměr, cíl a způsob zpracování předaného materiálu. V následné diskusi se starostové vyjádřili uspokojivě ke zpracování a úrovni materiálu a doporučili, aby na příštím zasedání Sdružení se jí podrobně zabývali a přijali zásadní rozhodnutí, jak ji dále použít. Disketu se studií má ing. Korbelová nebo p. Tomášek, agentura META může zaslat další podle požadavku.
   Mgr. Sudek - zveřejnit na Internetu.
   Ing. Jemelka - použili studii jako podklad při návrhu Centra volného času v Dolní Poustevně. Dá se použít pro zpracování studií proveditelnosti u návrhů projektů.
   Ing. Vyleťalová - studii prostuduje a použije při zpracování projektu AEP.
   p. Zoser -připomíná slib předání podkladů z obcí podle osnovy ing. Vyleťalové v termínu do 31.3.2000 (na disketách).
   Mgr. Vastl - dostávají žádosti o poskytnutí studie dalším zájemcům, kteří nejsou členy našeho sdružení Žádá souhlas.

   Rozhodnutí: Studie rozvoje Šluknovského výběžku bude na Internetu, není důvod, proč ji neposkytnout všem zájemcům.

   Úkol: na příštím zasedání sdružení rozhodnout o dalším využití Studie rozvoje Šluknovského výběžku.


 4. Zřízení funkce euromanažera sdružení:
   Starosta Lipové p. Čácha připomíná nedořešenou otázku zřízení funkce euromanažera sdružení. Oproti prvním návrhům se situace podstatně změnila a význam této funkce stoupl. Na jednání ve Schirgiswalde se ukázalo, že neexistuje řádná koordinace mezi jednotlivými projekty a německé a české části na sebe nenavazují (příklad - cyklostezky). Bylo konstatováno, že zásadní je otázka jeho financování - zda z dotace EU nebo z vlastních prostředků. Pokud by šlo o financování z vlastních prostředků, znamenalo by to zvýšení příspěvků obcí Sdružení na cca 5 Kč/občana (nutno propočítat a upřesnit). K problému nastala obsáhlá diskuse:
   Mgr. Vastl - myšlenka jej nadchla, šlo by o nezávislého člověka, který by koordinoval termíny a cíle projektů, měl by přístup k informacím, sledoval by nové granty a programy apod.
   p. Sembdner - je podána žádost na ERN do Programu obnovy venkova, finance zatím nejsou odsouhlaseny, zdroje jsou velmi nízké. Jde o otázku pracovně smluvního vztahu. Předpokládá se, že by jeho mzda musela být kolem 15 tis. Kč/měs.
   p. Čácha - zastupitelstvo v Lipové předběžně projednalo navýšení členského příspěvku do sdružení, je to průchodné.
   p. Chmelař je toho názoru, že pokud nebude část prostředků z dalších zdrojů, nepodaří se přiměřenou mzdu zajistit.
   p. Kopecký - je přesvědčen, že je možné nároky zvládnout z vlastních zdrojů, peníze by se měly vrátit z úspor v následných záležitostech.
   p. Zoser - je třeba určit výši potřebných prostředků, příspěvek na občana počítat diferencovaně, pro velké obce např. 3 Kč/občana, pro malé 5 Kč/občana. Domnívá se, že předsednictvo sdružení by mělo vyhlásit už teď výběrové řízení na obsazení funkce euromanažera, finanční prostředky se dohromady dají. Důležité je zdůraznit požadavek, že adept by měl být z výběžku, aby podrobně znal situaci a potřeby. Je to m.j. i věc taktiky a způsobu vysvětlení v zastupitelstvech.
   p. Navrátil - kdo bude manažera úkolovat, řídit a kontrolovat? Tuto povinnost by mělo mít předsednictvo a na každém zasedání Sdružení podávat zprávu o jeho činnosti.

   Úkol: Starostové znovu projednají v zastupitelstvech možnost navýšení členských příspěvků na 4.50 Kč / obyvatele. Na příštím setkání podat zprávy o výsledcích.


 5. Novela zákona o odpadech:
   Pí Tomíková z OÚ Děčín informuje o poradě k novele zákona o odpadech. Novela je nevyhovující, upozorňuje na možnost různého výkladu § 9 a 10. Doporučuje v současné době nevydávat nové OZV o odpadech v obcích, navíc nepoužívat nikde výraz poplatky za odvoz popelnic, ale výhradně slovo ceny. V opačném případě by bylo nutné pro každou popelnici vydávat platební rozhodnutí.
   OZV vydané po 29.2.2000 už musí být vydány podle nevyhovující novely zákona, je lepší nechat všechno po starém. Při té příležitosti byly předány kopie novely zákona o odpadech, rozbor novely od MŽP a poznámky k výkladu z porady OÚ a předběžný program mezinárodní konference Odpady 2000 Luhačovice.
   V další části předala materiály o Nadaci Roberta Bosche pro občanská sdružení. Pomoc poskytne a podrobnosti vysvětlí pí Kapicová na OÚ.

 6. Problematika svozu a skládkování domovního a stavebního odpadu:
   Se svými poznatky seznámil přítomné ing. Reiser, ředitel TS Rumburk. V posledních dvou letech navýšily TS Rumburk ceny o pouhých 7%, což pokrývá pouze jejich náklady, kalkulace na další období obdrželi starostové obcí, kterých se to týká. Do budoucna dojde zřejmě ke změnám v subjektech, které nakládají s odpady a malé organizace budou začleněny do jednoho velkého. Zájem projevily společnosti INGEO, REWE a další. Nutno absolvovat ještě mnoho jednání, než se dojde k závěru. Ředitelé TS ve výběžku se dohodli, že společně připraví aktuální rozbor situace. Zřejmě ale zvítězí nějaká nadnárodní společnost. TS nejsou schopny jejich tlaku odolat, i když vlastní záměry měly jiné. Před konečným rozhodnutím potřebuje znát názor všech obcí na budoucí koncepci.
   Ing. Jemelka - dostal nabídku na sběr tříděného odpadu od společnosti PROEKO Varnsdorf. Jaké stanovisko k tomu mají TS Rumburk?
   Ing. Reiser - TS nemají potřebné zařízení na zpracování. Je nákladné a stačí, když ho vlastní jedna organizace v oblasti.
   Ing. Kopáčková - spolupracují se společností SSŽ Ústí n.L., která připravuje v rámci programu PHARE komplexní projekt nakládání s odpady. Nabízí spolupráci.
   Mgr. Sudek - problém je natolik závažný, že bychom se k němu měli v budoucnu podrobně vrátit.

   Úkol: předsednictvo zařadí na některé z příštích jednání bod týkající se problémů odpadového hospodářství. K němu budou přizvání pracovníci, kteří se na obcích touto problematikou zabývají.

 7. Informační tabule ERN:
   Podle dřívějších dohod jsou tabule soustředěny v TS Rumburk a jsou připraveny k instalaci. Chybí ale tabule typu A, typy B,C,D jsou. Upozorňuje na velké rozměry tabulí, k odvozu nestačí dodávkové auto, stejně tak na nakládku musí být alespoň 4 lidé. Montáž nabízejí rovněž TS Rumburk za dříve stanovenou kalkulační cenu. Skladovací poplatek se neplatí, hradí ho ERN. TS nabízejí i odvoz, nutno jen sdělit místo určení.
   Ing. Zámečník - ARR Liberec - definitivní podoba vlastní informační tabule se bude schvalovat v příštích čtrnácti dnech, rámy se ale mohou ustavit. Do 31.5.2000 musí být všechny tabule instalovány a musí být doložen vlastní podíl obcí, tedy cca 5 tis. Kč/tabuli - odpovídá faktuře za instalaci (faktura musí být doložena). Po dobu 5 let je tabule vlastnictvím ERN, potom přechází do vlastnictví obce.

 8. Agenda 21:
   Pí Mil. Tomíková z OÚ Děčín informovala o dosavadních jednáních a dalších záměrech. Státní politika ŽP je vzata vládou na vědomí a dříve nebo později se stane zákonem. O Agendu 21 je proto velký zájem, je její součástí. Zajímají se o ni nejen organizace, ale i občané.
   22.4.2000 bude prezentace výsledků průzkumu OÚ Děčín z akcí Agendy 21 na Dnu Země v Děčíně. Připravuje se další "kulatý stůl" jako v Lipové. Jeho úroveň byla hodnocena jako velice dobrá.
   Dr. Paroha, ProSever, o.p.s. - jako nezisková organizace nabízí pomoc při organizování a financování kulatých stolů nebo seminářů, nemohou ale sehnat investiční peníze. Požádají Českou energetickou agenturu o 3 semináře k využití biomasy :
   1. k vlastní technologii,
   2. k možnostem financování,
   3. k důvodům, proč ji využívat, zda proto, že máme pozemky, které chceme nějak využít, nebo proto, že potřebujeme vytápět.
   Ing. Kopáčková - město Velký Šenov na základě poznatků z kulatého stolu v Lipové k problému přehodnotilo přístup a začínají s jeho řešením znovu. Jednají nejprve se zemědělci, potom s techniky. Další jednání předpokládají 25.4.2000 - pozvou zástupce MZ, zemědělské školy v Libverdě, agrární komoru, Pozemkový fond, techniky a starosty obcí.
   Ing. Tichá - stanovit především směr, jakým se bude region ubírat v této oblasti v budoucnu. Stanovit si využití pozemků - zda na pastviny nebo dřeviny.

   Úkol:: pro sladění cílů svolají p. Sembdner a pí Tomíková schůzku zainteresovaných pracovníků (ing. Tichá, Dr. Paroha, ing. Vyleťalová a další) na OÚ v Děčíně, na kterém bude stanoven další postup v oblasti využití biomasy i ve vztahu k německým projektům a pomoci ČEA.

 9. Různé:
   a) příprava regionu Severozápad na program PHARE 2000:
   Činnost zahájila Rada ekonomického a sociálního rozvoje okresu Děčín, její členy - odborníky vytipoval a navrhl přednosta OÚ. První jednání se uskutečnilo za přítomnosti poslance parlamentu Laštůvky. Jsou stanoveny tři republikové pilotní programy - Severozápad, Ostrava a mikroregion Haná. Přednosta OÚ urgoval na MMR požadavek, aby v řídícím výboru byl zastoupen i představitel okresu Děčín. V materiálech, zaslaných e-mailem na obecní úřady, je zdůrazněna nutnost včasné přípravy nejen žádostí a projektů, ale hlavně studie proveditelnosti.
   p. Zoser se táže, zda jsou známi odborníci nebo organizace, schopné studii zpracovat.
   Mgr. Sudek - studii zadali, dodatečně sdělí jméno zpracovatele.
   Ing. Jemelka - vyzvali Českou centrálu cestovního ruchu v Praze. Cena jejich studie proveditelnosti v rozsahu 20 listů je cca 90 tis. Kč.
   p. Zoser - do 30.4.2000 lze podávat další návrhy projektů PHARE 2000, realizace bude v roce 2001, podmínka je úplnost vč. územního rozhodnutí, studie proveditelnosti apod. Odesílá se přímo do Mostu. (podrobnosti došly e-mailem formou Informace.
   b) systém podpory průmyslových zón 2000 - materiál CzechInvestu došel e-mailem prostřednictvím ARR Nisa na obecní úřady.
   c) pí Stejskalová - OÚ Doubice má nový fax, číslo 381 426
   d) v pátek 31.3.2000 se koná Okresní shromáždění - přítomní starostové považují návrh rozpočtu za konsensuální a nemají k němu podstatné připomínky. Předpokládají, že návrh podpoří.
   e) p. Zoser obdržel stanovy sdružení DELITEUS, není jasné, zda jsme kolektivním členem tohoto sdružení či ne. Je třeba vyjasnit.

   Úkol: předsednictvo Sdružení Šluknovska vyjasní členství Sdružení ve sdružení DELITEUS.

   f) p. Sembdner -předkládá návrh zástupce starosty Krásné Lípy Z. Linharta, aby sdružení přestalo v budoucnu podporovat jednotlivé žadatele o finanční příspěvky s soustředilo se na financování vlastních podílů na rozvojových projektech.
   Ing. Kopáčková - souhlasí s návrhem, je podstatné pominout jednorázové akce a soustředit se na systémová opatření.
   p.Kopecký - výjimku udělat pro cyklistický závod Pharming.
   p. Zoser - navrhuje podpořit akce, které mají význam pro oblast Šluknovského výběžku.
   p. Sembdner - zvažovat vždy každou akci individuelně a posoudit její význam.
   g) Ing. Zámečník - informace z ERN:
   - valná hromada ERN se koná 14.4.2000 v 10 hod. v zasedací síni OÚ Liberec v suterénu.
   - zaslali informace k programu PHARE 2000, přicházejí na obce pozdě, ale obdrželi je pozdě už z ministerstva. Co se nestačilo přihlásit letos, lze připravit na rok 2001, termíny budou přibližně stejné. Stále platí podmínka min. 2 mil EUR v poměru 75%/25% (EU/vlastní podíl).
   - Fond malých projektů - přijímají se pouze dvoustranné projekty, fond bude ve výši 600 tis. EUR (20 mil. Kč), v současnosti se dočerpává částka z roku 97. Fond bude pokračovat až do roku 2002 s realizací do roku 2004. Předpokládá se, že MMR vyhlásí ve 2.pol. letošního roku program na realizaci v letech 2001 až 2002, je třeba být připraven vč. studie proveditelnosti,
   - na letošek bude otevřen Fond malých infrastrukturních projektů, přijdou podmínky i termíny.
   - turistické stezky a cyklostezky - celkem bylo podáno 47 žádostí, ze Šluknovska 4, z toho 3 byly schváleny. V příštím týdnu dostanou obce písemné vyrozumění.
   h) p. Sembner - plynofikace Šluknovského výběžku:
   předběžně se předpokládá, že 11.4. se uskuteční setkání v Jiříkově, na kterém se budou hledat cesty, jak se malá města mohou dostat k prostředkům PHARE, protože je snaha platit spíše velké projekty.
   i) Klub přátel lokálky - p. Radan Stift :
   Seznámil přítomné s činností klubu, s jeho záměry při privatizaci lokálních tratí, konkrétně mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz. Předal materiály k jízdám historických vlaků. Chce znát názor sdružení na potřebu trati Rumburk - D.Poustevna - Sebnitz.Jednání stále pokračují.


Šluknov 3.4.2000
Zapsal: ing. Kořínek

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku