Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ, které se konalo dne 29. listopadu 2013
v Setkávacím centru v Dolní Poustevně

Přítomni: členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 14, hosté podle prezenční listiny.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 9.15 hod. přivítáním přítomných.

ad 1) projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání ve Vilémově nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku na dnešní jednání s návrhem programu dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu. P. Louka, starosta Varnsdorfu, navrhl doplnění programu do bodu 6) různé o vystoupení ing. Poláčka s informacemi z Euroregionu Nisa o jednání rady ERN a o dotačních možnostech v závěru roku.

Upravený návrh programu:

 1. 9.00 Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

 2. 9.05 Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

 3. 9.15 Ekonomická situace sdružení, rozpočtová opatření – pí Hoťová,

 4. 9.25 Informace z jednání DSO – p. Maják, ing. Forfera,

 5. 9.40 Systém meziobecní spolupráce – zahájení činnosti, příprava smluv, personální otázky, náplň činnosti, další aktuální informace – p. Maják, ing. Forfera, ing. Hamplová,

 6. 10.15 Různé, připomínky starostů, další náměty a informace:

 7. - inforrmace z ERN, dotační možnosti – ing. Poláček,

  - příprava návštěvy hejtmana na jednání SPRŠ v roce 2014 - p. Zoser,

  - informace z krajského zastupitelstva – p. Zoser,

  - záchytné kotce v Rumburku – krátká informace o přípravě – p. Trégr,

  - vedení 110 kV do výběžku – stanovisko Libereckého kraje, aktuální informace, postup dalšího jednání – p. Zoser,

  - příprava jednání o stavu zdravotnictví na Šluknovsku v roce 2014 – návrhy projedávaných témat – p. Zoser, starostové,

  - montáž pódia v roce 2014 – informace o hledání poskytovatele služby - p.Zoser,

 8. 10.45 Přestávka

 9. 11.00 Slavnostní část jednání:

  • setkání s bývalými členy Sdružení pro rozvoj Šluknovska,

  • vyhlášení Milanovy ceny za rok 2013,

 10. 12.00 Společný oběd.


Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.

Hlasování: : pro - 14, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení: sdružení schválilo program jednání.


Po schválení programu předseda předal slovo ing. Jemelkovi, starostovi Dolní Poustevny, a požádal ho o informace o městě.

Ing. Jemelka – získali téměř 20 mil. Kč z dotací, vybudovali kanalizaci a ČOV, probíhá kolaudace. Získali dotační peníze na podporu ledního hokeje, mají prakticky jediné mužstvo ve výběžku, spolupracují i s oddílem v Sebnitz v SRN. Zateplili mateřskou školu, zrekonstruovali objekt loutkového divadla, ve kterém probíhá každoročně mezinárodní loutkový festival, a udělali z něj i Dům mládeže, přemístili sem i knihovnu. Podařila se rekonstrukce varhan v kostele.

ad 2) kontrola úkolů z minulého zasedání:

informaci podal tajemník sdružení - písemná zpráva byla zaslána předem (je přílohou zápisu), úkoly byly splněny, pouze úkol pro předsedu - pozvat na jednání hejtmana ÚK - trvá, je termínován na rok 2014.

Usnesení: Sdružení bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.


ad 3) ekonomická situace sdružení:

za omluvenou ekonomku podal zprávu tajemník ing. Kořínek. Od posledního zasedání nedošlo na účtu sdružení k žádnému pohybu, situace se nezměnila. Bude následovat platba za vytvoření Milanovy ceny za rok 2013 a za náklady na dnešní slavnostní zasedání.

Tajemník předložil návrh na způsob úhrady nákladů na dnešní slavnostní zasedání SPRŠ. Tak, jak je obvyklé, bude celková částka rozdělena na dvě části, 50% uhradí Dolní Poustevna, 50% SPRŠ. Faktura za podíl sdružení bude vystavena na SPRŠ a zaslána ekonomce sdružení

Hlasování o návrhu: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení: sdružení bere na vědomí průběžnou zprávu o ekonomice sdružení.

Sdružení schvaluje úhradu 50% nákladů na občerstvení při dnešním slavnostním zasedání z prostředků sdružení.


ad 4) informace z jednání DSO:

p. Maják (DSO Sever) – svazek se sešel v Mikulášovicích, schválil příspěvek pro MAS, schválil vyúčtování nákladů na zásněžky a rozúčtoval částky za nájem vánoční výzdoby v obcích. Schválil smlouvu se SMO na meziobecní spolupráci a jmenoval zástupce do realizačního týmu. Schválil termínový plán na rok 2014.

ing. Forfera (DSO Tolštejn) – schůzku měli 7.11. ve Varnsdorfu v sídle MAS, provedli výběrové řízení na dodavatele rozhlasu pro protipovodňový systém v šesti obcích DSO, realizace bude v roce 2014. Svazek odsouhlasil smlouvu se SMO o meziobecní spolupráci. Řešili situaci se stavbou pódia v budoucnosti.

Usnesení: sdružení bere na vědomí informace z DSO Sever a Tolštejn.


ad 5) systém meziobecní spolupráce:

ing. Hamplová (MAS) – smlouvy s pracovníky jsou podepsány, mohou pracovat od 2.12.2013. Proběhne školení k systému v Hradci Králové, bude svolána schůzka vedení pracovní skupiny.

Ing. Forfera (Rybniště) – zúčastnili se setkání v Litoměřicích, dostali jen úřední informace, byli už informováni, takže nové vědomosti nezískali. Včera byla na toto téma i mezinárodní konference, opět žádné novinky. Projekt je financován z evropského sociálního fondu, aby byly splněny podmínky, musí být zapojeno 164 ORP, zatím jich je 150, musí se doplnit. Zjistil, že některé svazky mají vlastního projektového manažera, takže stihnou podat víc žádostí.
V 9.35 hod. se dostavil ing. Linhart, počet přítomných stoupl na 15.

p. Maják (Jiříkov) – nástup zaměstnanců od prosince je nejasný, nejsou stanovena konečná pravidla čerpání nákladů. Nástup v lednu 2014 by byl lepší. Navrhuje schůzku vedení skupiny v příštím týdnu a vše doladit.

Ing. Hamplová (MAS) – na projekt je 16 měsíců, není třeba spěchat. Dotace jsou jen na mzdy, je škoda je nevyčerpat.

p. Zoser (Jiřetín) – jak je to s odměnami pro starosty?

p. Maják (Jiříkov) – starostové musí odevzdávat výkaz práce, odměna je 250 Kč/hod.

Ing Forfera (Rybniště) – stále není jasné, co bude v případě, že přestanou přicházet finance na mzdy ze SMO. Hrozí, že by je musely hradit DSO. Zaměstnanci musí už ve smlouvě mít ustanovení, že v případě zastavení prostředků ze SMO, nebudou dostávat mzdu s okamžitou platností. Je ochoten připravit návrh smlouvy.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – na schůzku vedení skupiny pozvat i zaměstnance a dát jim to na vědomí.

p. Zoser (Jiřetín) - měly by se připravit úkoly pro pracovníky skupiny, které by při své činnosti měli zpracovat. Je to úkol pro starosty. Doporučuje svolat společné setkání DSO a MAS, on sám teď doporučuje např. Společný kulturní kalendář na rok 2014 nebo webovou aplikaci pro vytvoření programu rozvoje obce.

Usnesení: sdružení ukládá starostům SPRŠ navrhnout témata pro činnost pracovníků v systému meziobecní spolupráce.

sdružení doporučuje svolat společnou schůzku DSO a MAS ke konkretizaci náplně činnosti pracovníků v systému meziobecní spolupráce.

ad 6) Různé, připomínky starostů, další náměty:

ing. Poláček (ERN) – podal informace z jednání rady ERN – připravuje se dotační období 2014 až 2020, zástupci obcí dostanou informace přímo. S p. Trégrem (Rumburk) se zúčastnili konzultací v sídle EU, navštívili i zastupitelstva místních měst a obcí.

p. Zoser (Jiřetín) – k úkolu pozvat hejtmana ÚK na jednání SPRŠ navrhuje termín 7.3.2014 v Horním Podluží nebo v Krásné Lípě. Projedná s kanceláří hejtmana.

p. Trégr (Rumburk) – práce na projektu na rozšíření záchytných kotců v Rumburku pokračují, podstatné změny ve stanovisku města nejsou.

p. Zoser (Jiřetín) – jak bylo dříve řečeno, je možné požádat o dotaci na projekt přes MAS.

Dále informuje o jednání zastupitelstva kraje. Konalo se tento týden, bylo velice krátké, schvalovalo strategického partnera pro zónu Triangl, který přislíbil asi 1000 pracovních míst v nové výrobě (její charakter nebyl upřesněn). Pro tento případ byla snížena cena pozemku ze 400,- Kč/m 2 na 300,- Kč/m 2 . Vznikla ale obava, aby to v budoucnu nebylo hodnoceno jako chyba zastupitelů, kteří to schválili, a nebyli za to stíháni.

Zastupitelstvo bylo informováno o změnách ve vedení Krajské zdravotní a.s.. Pracuje i ROP, přijímají se projekty pro obce od 500 do 5000 obyvatel, podmínka je minimální hodnota projektu 5 mil. Kč. Začaly se proplácet zadržované finance obcím.

Informoval o jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou o vedení 110 kV do výběžku, který na základě článku v DD požadoval schůzku p. Zosera s p. Voseckým, předsedou svazku Novoborsko, za přítomnosti zástupce ČEZ. P. Vosecký se setkání vyhýbá. Další krok bude znovu na straně Libereckého kraje. Na zasedání Hospodářské a sociální rady okresu Děčín zástupce ČEZ prohlásil, že stavbu prosadí, protože je pro ně životně důležitá, výběžku hrozí energetický kolaps při poruše stávajícího vedení, není záloha. Navíc na stávající vedení se nedá napojit další velký průmyslový odběratel.

K projednání stavu a perspektivy zdravotnictví na Šluknovsku pozveme vedení Lužické nemocnice Rumburk, MUDr. Járu jako zástupce Varnsdorfu, a vedoucího odboru zdravotnictví ÚK ing. Severu. Potřebujeme znát vizi do budoucna, spojíme s tím i otázku rozvoje sociálních služeb..

ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – připomíná i napojení na systém zdravotnictví v sousedních okresech Německa.

Ing. Forfera (Rybniště) – jednal o problematice stavby pódia, kdy TS Varnsdorf vypověděly k 31.12.2013 smlouvu. P. Šustovi, jako potenciálnímu partnerovi, předal podklady k posouzení, ten sdělí své stanovisko. Nabídka ale platí i pro ostatní zájemce z výběžku. Spoijí se s vedoucím TS Šluknov p. Zdeňkem Černým.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – připomíná nutnost technické revize pódia.

ing. Forfera (Rybniště) – revize byla provedena a je platná. Pódium je stále v majetku Jiřetína, obec platí i pojištění 4200 Kč/rok.

Ing. Poláček (Varnsdorf) – doporučuje nabídnout p. Šustovi možnost použití pódia i pro jeho aktivity.

p. Louka (Varnsdorf) – vyzve TS Varnsdorf, aby stanovily podmínky, za jakých by službu poskytovaly i nadále.

p. Svoboda (Lipová) – doporučuje pódium uskladnit a obce by si stavbu zajistily vždy samy.

p. Zoser (Jiřetín) – montáž musí provádět proškolení pracovníci, není to jednoduchá záležitost.

Ing. Forfera (Rybniště) – konstrukce má i díly dlouhé 6 m, musí být k dispozici velký kamion.

Ing. Sykáček (senátor)v Senátu se projednával dokument EU k romské otázce, jednal v tomto smyslu i s poslankyní Řápkovou, s jejími názory na řešení nesouhlasí.

Ing. Hamplová (MAS)valná hromada MAS změnila vedení skupiny, předsedou je ing. Martin Kučera z Dolní Poustevny, byla zvolena nová dozorčí rada i kontrolní skupina.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – problematika opatrovnictví – soud obcím posílá bez komantáře rozhodnutí, že se stávají opatrovníky. Je to vážná situace, měl by se jí zabývat i SMO a zaujmout stanovisko. Obce se musí postarat o svěřence, ale prostředky na to nedostanou.

p. Moravec (Staré Křečany) – s novým občanským zákoníkem problémy ještě narostou. Povinnosti se nedají zvládnout, bude se bránit i právní cestou. Poskytovatelé sociálních služeb mají obrovský aparát a je jich mnoho, obce ani nevědí, kteří na jejich území působí. O sociálně vyloučené a problematické skupiny ale zájem nemají a přijmout je nechtějí.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dá se očekávat, že na opatrovníky začnou chodit kontroly, jak své povinnosti plní. Neví, že by SMO v oblasti opatrovnictví obcí nějakou aktivitu vyvíjel.

Ing. Linhart (Krásná Lípa) – má zkušenosti, že dopisování si s ministerstvem je zbytečné Je nutné řešit problém soudně, třeba i u nejvyššího soudu.


Příští zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se uskuteční 7. března 2013 v Horním Podluží, místo setkání bude upřesněno.

p. Zoser – program jednání je splněn, pracovní zasedání sdružení ukončil v 11.10 hod. a vyhlásil přestávku do 11. 20 hod.

V 11.20 hod. byla zahájena slavnostní část jednání SPRŠ. Předseda sdružení přivítal hosty, bývalé členy sdružení, a připomněl historii činnosti. Zopakoval také historii Milanovy ceny a její nositele od roku 1993, kdy byla poprvé udělena. Oznámil rozhodnutí sdružení, že za rok 2013 bude Milanova cena udělena starostovi Lipové Pavlu Svobodovi za podíl na dokončení rekonstrukce podstávkového domu v Lipové a za práci v MAS Šluknovsko. Společně s předsedou DSO Sever Michalem Majákem mu cenu předali.

Slavnostní část jednání byla zakončena společným obědem.

Ve Šluknově 9.12.2013

Zapsal: ing. Milan Kořínek