Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ dne 21. března 2013
v Kulturním domě ve Velkém Šenově

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 19, hosté podle prezenční listiny.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.35 hod. přivítáním přítomných.

ad 1)    projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání v Krásné Lípě nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku na dnešní jednání s návrhem programu  dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu.  Návrh programu byl doplněn o vystoupení ing. Poláčka, zástupce regionu v SVS.

 

Návrh programu:

 

1)      8.30       Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)      8.35       Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)      8.40      Ekonomická situace SPRŠ – plnění rozpočtu 2012, návrh rozpočtu                            2013,pí Hoťová,

4)      8.50       Informace z mikroregionů – p. Maják, p. Pecinovský,

5)     9.00        Informace ze zastupitelstva kraje – obsazení komisí a výborů zástupci                        regionu, p. Zoser,

6)   9.10     Schrödingerův institut - Biskupské gymnázium Varnsdorf – činnost,                       projekty – ThMgr. Jiří Čunát, ředitel Biskupského gymnázia,

7)     9.25        Činnost K-centra Rumburk- vedoucí střediska V. Jelínek,

8)    9.45       Příprava setkání českých a německých starostů ve Šluknově v dubnu                      2013 v rámci projektu ERN, stanovení společných témat pro diskusi  p.                       Zoser,

9)   10.00        Přestávka

10) 10.10        Problematika  skládkování na Šluknovsku – RNDr. T. Burian, OŽP KÚ:

- krajská koncepce,

- existence krajského fondu na likvidaci staré zátěže,

- skládka Rožany, aktuální stav,

- pracovníci OŽP KÚ, Marius Pedersen, AVE Rumburk

11)        11.00         Připomínky starostů, diskuse,

                                   - důsledky těžby dřeva na komunikace,

            - aktuální informace z SVS,

            - regionální akce,

            - předání Milanovy ceny,

            - další náměty a připomínky.

12)        11.30         Společný oběd.         

 

Nechal hlasovat o předloženém doplněném návrhu programu.

Hlasování::       pro - 19, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo program jednání.

ad 2)    kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Na minulém jednání v Krásné Lípě nebyly uloženy žádné úkoly. Sdružení vzalo informaci na vědomí.

ad 3)    ekonomická situace SPRŠ :

Byla předložena písemná zpráva o hospodaření sdružení k 31.12.2012. Za přítomnou, ale hlasově indisponovanou ekonomku sdružení pí Hoťovou komentář ke zprávě provedl tajemník ing. Kořínek. Položky byly čerpány podle schváleného rozpočtu, příjmy byly splněny, výdaje odpovídají. Hospodaření bylo řádně uzavřeno.

Ke zprávě o hospodaření nebyly vzneseny žádné připomínky.

p. Zoser – nechal o zprávě hlasovat.

Hlasování:        pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        Sdružení schvaluje zprávu ekonomky o hospodaření k 31.12.2012.  

Následně byl projednán návrh rozpočtu sdružení na rok 2013, který byl členům sdružení rozeslán v předstihu. Členové sdružení vznesli dotazy na položku vydání za audit hospodaření a za náklady na slavnostní setkání současných a bývalých členů SPRŠ, které se jevily jako nadsazené. Tajemník vysvětlil, že skutečné náklady na audit v roce 2012 byly cca 7 tis. Kč, návrh na rok 2013 je dán s určitou rezervou. Náklady na setkání členů SPRŠ v roce 2012 byly cca 5 tis., návrh opět počítá s rezervou, která nemusí být vyčerpána. Při přípravě setkání se bude dbát na minimalizaci nákladů. Další připomínky nebyly.

p. Zoser – nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2013.

Hlasování:        pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        Sdružení schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.

ad 4)    informace z mikroregionů:

p. Maják – DSO Sever jednal 2x, v Jiříkově a Krásné Lípě. Projednával důsledky těžby a přepravy dřeva na komunikace, plán SÚS na údržbu komunikací, problematiku skládkování a schválil vstup Krásné Lípy do DSO. Dále schválil příspěvek na Tour de Feminin 2013 a zvolil vedení DSO na další dvouleté období. Předsedou zůstal Michal Maják.

p. Pecinovský – svazek schválil svého zástupce ve SMO, projednal varianty financování turistického mostu na Šébru a podíl příspěvku obcí. Proběhl Ples Tolštejnského panství, byl úspěšný, svazek ho organizoval společně s Akademií pracovníků v kultuře. Návštěva byla dobrá (svoz autobusem), téměř všichni účastnící byli v maskách.

p. Zoser – most na Šébru bude dřevěný, naváže na novou hřebenovou stezku z Krkonoš. Připravuje se schůzka s vedením ÚK kvůli cestovnímu ruchu a napojení na další stezky především v Libereckém kraji.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace z mikroregionů.

p. Zoser – předal slovo p. Vykoukalovi, starostovi Velkého Šenova

p. Vykoukal – podal informace o dění ve městě. Seznámil přítomné s výstavbou multifunkčního kulturního zařízení, ve kterém se koná dnešní jednání, provedl účastníky rekonstruovaným sálem, vhodným pro divadelní představení i promítání filmů. Město zkolaudovalo kanalizaci a vodovod v hodnotě cca 82,5 mil. Kč, opravili 18 mostů, poškozených při povodních. Zrekonstruovali jedno podlaží ZŠ,  ve výběrovém řízení ušetřli ještě prostředky na výměnu oken v dalším podlaží. Ve městě bylo postaveno 9 rodinných domků. Získali prostředky na rekonstrukci MŠ. Problémy jsou se zaměstnaností a dopravní obslužností. V plánu je rekonstrukce průtahu přes město – rozšíření komunikace, vyrovnání nebezpečných zatáček.

ad 5)    informace ze zastupitelstva kraje:

p Zoser – požadovali jsme účast starostů v komisích, organizační pracovníci kanceláře hejtmana požadovali sdělení adres a kontaktů na 7 našich starostů, kteří projevili zájem. Někteří dostali pozvánky na jednání, ale jen jako hosté nebo členové s hlasem poradním. Taková účast nemá pro nás význam a starostové pracovat nebudou. 12. dubna bude setkání starostů děčínského okresu s hejtmanem v knihovně Děčín, tam se tento problém opět přednese.

p. Forfera (Rybniště) – kolik členů mají výbory a komise KZ a jak jsou členové nominováni?

p. Zoser – 9 nebo 11, nominace je podle stranické příslušnosti, ne podle území, které by měl člen zastupovat.

Zastupitelstvo řeší problém vracení peněz z ROP. Regionální rada doporučila zastupitelstvu korekce zaplatit, nezaplacení by znamenalo větší finanční zátěž. Názory klubů zastupitelů se různí – KSČM – neplatit, ODS – neplatit, ČSSD – spíše neplatit, Severočeši – neplatit, ProKraj – zaplatit. Právníci kraje tvrdí, že za práci politiků v regionální radě kraj nezodpovídá, odpovědnost za jejich poráci by měl mít audit ministerstva financí. V pondělí 25.3. se sejde mimořádné KZ k tomuto problému. MF tvrdí, že v případě nezaplacení korekcí nebude další ROP otevřen a peníze propadnou. Vedení kraje je toho názoru, že kraj chyby nezavinil, ať zaplatí stát. Kraji hrozí ztráty ve výši 11 miliard, z toho obcím až 1,5 mld. Kč za nezaplacené dokončené projekty a za odsouhlasené a zatím nerealizované.

p. Moravec (Staré Křečany) – před časem byli obviněni starostové za zneužití dotací, kraj ale obvinění nevznesl. Ptá se, kdo tedy? Města mohou přijít o peníze, které byly prostavěny.

p. Zoser – kraj tvrdí, že vinu nemá, měl by se žalovat stát a žaloby na starosty by neměly být. Úředníci ministerstva a politici z případu vyjdou beztrestně?

p. Kopecký (Horní Podluží) – SPRŠ by mělo dát mandát p. Zoserovi, jak má hlasovat. Domnívá se, že by se korekce zaplatit měly, ale úhradu rozdělit mezi kraj a žadatele, protože chyby zřejmě byly na obou stranách.

p. Zoser – jsou to témata pro setkání s  hejtmanem 12.4.2013.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace z krajského zastupitelstva.

ad 6) Schrödingerův institut – činnost, projekty:

p. Zoser – přivítal ředitele SI ThMgr. Jiřího Čunáta, který je zároveň ředitelem Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu a předal mu slovo.

p. Čunát – informoval o historii vzniku institutu a o jeho smyslu a cílech. O založení se rozhodli v roce 2011, v červnu 2012 dostali souhlas s činností od 1.9.2012, jsou tak oficiální školskou právnickou osobou. Cílem je zlepšit sociální zázemí a komunikační vazby obyvatel pohraničí. Děti v pohraničí jsou zřetelně znevýhodněné. Pokud nejsou jejich rodiče movití nebo mimořádně obětaví, mají mnohem horší podmínky ke vzdělávání, jsou pro ně nedostupné kroužky, umělecké školy, sportovní kluby, doučování, kvalitní domácí příprava. Institut vytváří potřebné organizační, ale i materiální podmínky pro různé zájmové činnosti, při kterých jsou spojeny různé sociální i věkové skupiny obyvatel. Přijetím na SI získávají přístup k celé řadě aktivit, které jim umožní smysluplně využívat svůj volný čas a připravit se lépe pro další život. Dá se předpokládat, že Institut přispěje k menšímu odlivu absolventů vysokých škol z regionu s nejnižší vzdělaností díky identifikačním razítkům a vzorcům chování. Institut je vystavěn na křesťanských principech a opírá se o rodinnou atmosféru školy. Přesah na žáky ostatních škol, kteří se do Institutu zapojí, je nepopiratelný. Institut zabezpečuje zájmovou činnost, rekreaci, tělesné aktivity, kulturní vyžití, aktivní odpočinek, regeneraci, pomoc při studiu a samostudiu. Důležitá je i funkce sociální. Podstatně se zlepšuje komunikační úroveň obyvatel. Struktura volnočasových aktivit institutu je dána rámcově, přizpůsobuje se aktuálnímu zájmu žáků a možnostem vyučujících.

SI neposkytuje sociální služby, pomoc je zaměřena spíše na návštěvy, působí přímo mezi lidmi. Nespolupracuje s institucemi, ale přímo s konkrétními lidmi. Zaměřují se i na lidi osamělé, handicapované. Jde o dlouhodobou službu bez honoráře. Cílem je, aby v každém místě bylo komunitní centrum SI. Nemají investiční peníze.

p. Zoser – v Jiřetíně SI pracuje, zaměření je na sportovní aktivity. Obec poskytla prostory, sportovní vybavení SI (stoly na stolní tenis, míče apod.).

ing. Trojanová (Mikulášovice) – SI zde začíná pracovat, je zájem o rozšíření jeho aktivit.

Podrobné informace vč. kontaktů na pracovníky i členy vedení jsou na www.sinstitut.cz.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o Schrödingerově Institutu, o jeho                    statutu a čiínnostech.

ad 7) K – centrum Rumburk, informace o činnosti a perspektivě:

p. Zoser – přivítal vedoucího K-centra Rumburk p.Vítězslava Jelínka a požádal ho o informace o drogové scéně v regionu a o činnosti K-centra.

p. Jelínek – předal písemné statistické údaje o stavu používání drog. Situace je alarmující, K-centrum nemá podchyceny všechny uživatele drog, předpokládají ale, že jde o cca 400 lidí. Užívá se nejen marihuana, ale stále více tvrdé drogy. Na prevenci a činnost centra požadovali 200 tis. Kč, dostali jen 70 tis. Kč. S takovou perspektivou brzy skončí. Rada vlády slíbila lobbyng ve vládě, příliš tomu ale nevěří. Shánějí prostředky od sponzorů, hledají programy a dotace. Žádají i probační službu, obrátili se i na právní ochranu dětí. Rumburk poskytl 300 tis. Kč, K-centru přesto chybí proti rozpočtu asi  290 tis.Kč.. Ve své činnosti se snaží především o prevenci, snaží se podchytit začátky nemocí, povádějí testování. Byly odhaleny pěstírny marihuany v regionu, počet klientů se ale nesnížil.

Pí Doušová (Rumburské noviny) – město zřídilo novou službu prevence. Drogy se vyskytují především na středních školách, tím, že děti dojíždějí z celého výběžku, se dostávají i mimo velká města. Prevenci nemohou proto provádět jen Rumburk nebo Varnsdorf, musí se zapojit celý systém. Užívá se pervitin, kokain i nové taneční drogy. Školní řády ale neumožňují správním orgánům a policii provádět kontroly přímo ve školách, pouze v případě důvodného podezření. Pokusy s drogami jsou i v devátých třídách.

p. Zoser – podle vyjádření p.Švába, místostarosty Rumburku, pokud ostatní obce poskytnou finanční příspěvek K-centru, dá město Rumburk další svůj příspěvek ve stejné výši. Na setkání s hejtmanem v Děčíně bude třeba finanční situaci K-centra rovněž připomenout a požádat o podporu kraj.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informaci o činnosti a problematice K-centra.

ad 8)    Příprava setkání českých a německých starostů 16.4.2013 ve Šluknově:

p. Zoser – na předsednictvo SPRŠ se obrátili zástupci ERN s požadavkem na zajištění místa a technického zázemí pro společný workshop starostů českých a německých obcí z regionu SPRŠ na české a z oblasti od Oybinu po Sebnitz na německé straně. Bylo dohodnuto, že se setkání uskuteční na zámku ve Šluknově dne 16. dubna od 10.00. Tématem bude vzájemná spolupráce obou stran a budoucnost rozvoje společného regionu. Podle informací bude německá strana poukazovat mj. na nepříznivé dopady technopárty, pořádaných na českém území blízko hranic s SRN.      

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – Sebnitz připravují zemní práce ve městě, které zastaví úplně provoz na hraničním přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz. Bude to mít velmi nepříznivé dopady na ekonomiku města. Navrhuje problém projednat na tomto jednání a připravit dopis starostovi Sebnitz s požadavkem na přehodnocení uzavírky. Dopis připraví ing. Jemelka, ing. Kořínek a p. Zoser. Bude předán 16.4. ve Šluknově.

Hlasování:        pro vypracování dopisu – 19, zdržel se – 0, proti 0.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informaci o workshopu 16.4.2013 ve Šluknově.

                        Sdružení ukládá p. Zoserovi, ing.Jemelkovi a ing. Kořínkovi připravit                      nesouhlasný dopis starostovi města Sebnitz s uzavřením hraničního                    přechodu v souvislosti se zemními pracemi ve městě a předat ho na               jednání ve Šluknově.

p. Zoser – v 10.15 hod. vyhlásil 10 minut přestávku v jednání.

ad 10)   Problematika skládkování na Šluknovsku:

p. Zoser – přivítal hosty: zástupce KÚ – odd. ŽP, společnosti MP a AVE. Zrekapituloval závěry předchozích jednání k tomuto tématu s tím, že nám zatím nejsou známy žádné změny ve stanoviscích zainteresovaných stran. Požádal Mgr. Džumanovou o nejčerstvější informace.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – k žádné změně nedošlo, společnost MP má stavební povolení na novou kazetu, která zasahuje do staré skládky, požaduje záruku města ve výši 15 mil. Kč jako spoluúčast na případném odstranění ekologické havárie. Zastupitelstvo to neschválilo, nedoporučuje to ani KÚ.

RNDr. Burian (ved.odd. ŽP KÚ) – kraj má plán odpadového hospodářství, neobsahuje ale investiční formu. Síť zařízení na zpracování odpadů je věcí trhu, takže investice a způsoby jsou věcí provozovatelských společností. Podle plánu jsou stávající kapacity skládek postačující, skládkování ale není prioritou. Díky legislativě EU se budou podmínky hospodaření s odpady měnit, dá se předpokládat podpora spaloven nebo zvýšení poplatků za skládkování. Skládka v Rožanech z hlediska kraje není problémem. Jsou připraveny dvě nové kazety, nic nebrání rozšíření. Rozšíření skládek není předmětem krajské koncepce, je to problém provozovatelů.

Úloha kraje při odstraňování škod vyplynulých ze staré zátěže se odvíjí podle urgentnosti zásahu. V případě havarijního stavu vodoprávní orgán havarii musí zlikvidovat a stanovuje pro to opatření vč. úhrady z prostředků kraje nebo státu. Potom se hledá púvodce znečištění, pokud není znám, úhrada jde na úkor kraje.

Likvidace staré zátěže z fondů na její odstranění, které by byly poskytnuty obci, je vzácná, zatím se s ní nesetkal. Obvykle totiž není znám původce, ten by se musel jednoznačně prokázat a potom by mu byla předepsána úhrada nákladů. Předem se zavazovat je tedy zbytečné a nechápe provozovatele – MP – proč závazek od Šluknova požaduje. Zákon o obcích navíc přímo zakazuje městu převzít závazek za škodu, způsobenou jiným subjektem. Ze své praxe nezná případ, kdy by se stará skládka stala zdrojem velkého znečištění.

p. Farkaš (AVE Rumburk) – zajišťují asi 40% svozu odpadu, z toho 90% vozí do Rožan. Pokud by skládka skončila, svoz by zajistili stejně, jen by museli zvolit jinou techniku, jinou skládku, možná i mezisklady odpadu. To by znamenalo zvýšení nákladů.

p. Plíšek (MP) – pokud se neví, jak stará skládka v Rožanech vznikla, je to pro ně zásadní informace. Opakuje, že všechny závazky za provoz bere MP na sebe, pouze pokud by ke škodě došlo, město by se podílelo max. do výše 15 mil. Kč.

RNDr. Burian (KÚ) – pokud by se prokázalo, že skládka byla města, odpovědnost by šla na město. Hledaly by se ale podíly dalších původců. Prokázat jednoznačně původce znečištění je obtížné, někdy až nemožné.

Ing. Hromková (MP) – společnost předložila nové návrhy smluv proto, aby nahradily dřívější smlouvy, které už neodpovídají současné legislativě a pomínkám. Měly by řešit 2 problémy: zodpovědnost za starou skládku, přičemž finance města by se čerpaly jen v přpadě, kdyby ke škodě došlo, druhým problémem je výpovědní lhůta. Zatím je 12 měsíců v případě závažného porušení podmínek, Šluknov chce výpověď bez udání důvodů. Na to MP nemůže přistoupit vzhledem k uvažovaným investicím, o které by přišli jen na základě nezdůvodněného rozhodnutí města. Protinávrh města obsahoval jen vyškrtnutí některých článků smlouvy, neobsahoval žádné jiné znění nebo konstruktivní návrh.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – jde o interní jednání Šluknova a MP. Doposud se hovořilo o částce 15 mil. Kč, s některými starosty však Mgr. Šimerda z MP hovořil o 10 mil. Kč. V současnosti smlouva trvá, kapacita skládky pomalu dochází, skládkuje se méně. MP ale dosud neoznámil ukončení provozu.

p. Zoser – stále není jasné, co bude po 1.srpnu 2013, kdy by se skládka měla naplnit a uzavřít.

p. Pražák (Ekoservis Varnsdorf) – povinnosti na základě uzavřených smluv pro ně trvají, pokud nedojde k dohodě Šluknova a MP vyvolají jednání o pokračování svozu. Změní se ale systém, ve Varnsdorfu bude připraven mezisklad, bude se vyvážet jinam. To přinese zvýšení nákladů. Obce v případě potřeby dostanou informace minimálně 1,5 měsíce před uvažovaným ukončením skládky v Rožanech.

p. Kopecký (Horní Podluží) – domnívá se, že na případné úhradě škody by se měly podílet obě strany.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dohoda se nejeví reálně, žádá, aby svozové firmy připravily nové návrhy smluv o svozu odpadu.

p. Zoser – podle dnešního jednání je riziko pro MP podstatně menší, než jsme se dosud domnívali. To by mělo vytvořit prostor pro další jednání a možnou dohodu. Žádá Mgr. Džumanovou o iformaci zastupitelům města o dnešním jednání SPRŠ a pokračování ve vyjednávání. Dohoda je v zájmu celého regionu.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o vývoji jednání o dalším provozu                    skládky v Rožanech a žádá zastupitelstvo Šluknova a zástupce                                    společnosti Marius Pedersen, a.s. o pokračování v jednání s cílem dojít                k přijatelnému kompromisu.

V  11.15 hod. ze služebních důvodů odešel ing. Milerski, počet přítomných klesl na 18.

ad 11)   Připomínky starostů, různé:

ing. Poláček (zástupce regionu v SVS) – podal krátkou informaci o jednáních a záměrech SVS. Připravují se aktivy velkých akcionářů a valná hromada společnosti na červen 2013. Na VH bude předložen plán investic společnosti, v našem regionu se týkají Dolního Podluží, Dolní Poustevny a Rumburku. Pokud mají obce požadavky na SVS, je třeba je sdělit ing. Poláčkovi nebo přímo pracovníkům SVS.

p. Maják (Jiříkov) – zúčastnil se jednání na MěÚ v Rumburku ohledně rozšíření kapacity útulku pro psy v kasárnách. Opět byl vyjádřen ústní souhlas a příslib, že útulek bude sloužit pro celé Šluknovsko. Stále ale neexistuje usnesení zastupitelstva k tomuto tématu, takže naše sdružení nemůže pokračovat v jednání s UNILESEM. Doporučuje napsat písemně požadavek na závazné vyjádření města Rumburk.

Hlasování:        pro vypracování písemného požadavku – 18, zdržel se – 0, proti – 0..

Usnesení:        p. Zoser, p. Maják a ing. Kořínek připraví dopis starostovi Rumburku s                    požadavkem na vyjádření závazného stanoviska k rozšíření útulku pro                      psy v Rumburku tak, aby sloužil potřebám Šluknovska. Vyjádření                                    požadovat  v termínu do 31. května 2013.

p. Moravec (Staré Křečany) – napsal dopis na Lesy ČR a Uniles k ničení místních komunikací a lesních cest těžkou technikou. Odpověď byla neuspokojující a řešení nepřinesla. Bude třeba napsat až na GŘ Lesů ČR, ale dá se očekávat obdobná odpověď, která se k zodpovědnosti nebude hlásit..

p. Kolář (Krásná Lípa) – požadovat, aby už v kupních  smlouvách lesů byla zakotvena povinnost dopravích firem používat lehčí techniku a jiný způsob stahování dřeva z lesa na depo.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – požadoval na SÚS opravu komunikace v obci, bylo mu řečeno, že není zahrnuta do plánu oprav, ať se obrátí na KÚ. Odbor dpravy KÚ sdělil, že prostředky převedl na SÚS a jejich použití je v jejich kompetenci. Začarovaný kruh. Je to další téma pro jednání s hejtmanem 12.4. v Děčíně.

pí Doušová (RN)vydavatel Rumburských novin požaduje, aby se v nich neobjevovaly informace o akcích jiných obcí a měst, i když RN byly vedeny jako regionální noviny. K 31.3.2013 končí pracovní poměr s MěÚ Rumburk a přechází jinam. Děkuje všem starostům za dlouholetou výbornou spolupráci a za podporu její činnosti.

p. Houdek (OAK) – informuje, že 16.4.2013 je valná hromada MAS.

p. Moravec (Staré Křečany) – dostal sdělení, že se bude zavírat pošta v Brtníkách.

pí Hausdorfová (Lobendava) – dostala obdobnou inormaci o poště v Lobendavě, psala hejtmanovi a byla ujištěna, že tato zpráva nemá opodstatnění. Budou probíhat ještě další jednání.

Usnesení:        Sdružení ukládá starostům, přítomným na setkání s hejtmanem dne                        12.4.2013 v Děčíně, aby přednesli následující požadavky:

-         zařazení starostů Šluknovska do komisí a výborů KZ jako členy s hlasem rozhodujícím,

-         projednat ničení komunikací těžkou technikou Lesů ČR a dalších firem při těžbě a prodeji dřeva a projednat kritický stav komunikací na Šluknovsku po letošní zimě s požadavkem na navýšení prostředků na nutné opravy,

-         přidělení finančních prostředků z krajských fondů na udržení provozu K-centra v Rumburku.

Milanova cena – ing. Kořínek seznámil nové starosty s historií Milanovy ceny a jejími prvními nositeli. Předseda SPRŠ p. Zoser pak předal cenu (symbolické prkénko na krájení cibule) ing Miroslavu Jemelkovi za rok 2011 a Josefu Pecinovskému za rok 2012. Jejich jména jsou vyryta společně s předešlými laureáty na velké putovní tabuli. Všechny výtvarné práce provedl Mgr. Pavel  Šuk, který je autorem ceny.

p. Zoser – poděkoval starostům i hostům za účast a práci a jednání ukončil ve 12.45 hod.

 

Zapsal: ing. Kořínek,    

                        Šluknov 29.3.2013