Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
konaného dne 13. 2. 2001 v Rumburku

 

9:00 zahájení jednání
- provedena kontrola úkolů
- celkem 12 projektů podáno do POV pro rok 2001 požadovaná částka dotací činí -
12.364.000,- Kč /přehled projektů je přílohou tohoto zápisu/
  Uvedené projekty byly podány prostřednictvím OPS Čistá energie, se kterou má SPRŠ uzavřenu smlouvu na přípravu a podání žádostí o dotační tituly.

p. Dudka
Informace o jednáních o dalším financování projektů na Šluknovsku. SFŽP potvrdil částku 9.mil na biokotelnu pro obec Rybniště . V budoucnu by se Šluknovsko mohlo stát modelovým regionem pro využití biomasy. Koncem prosince proběhla jednání s Ing. Kazimourem o podmínkách aplikace programu ISPA v regionu Šluknovska. Projekty o minimální hodnotě 5 milionů EUR. Pro přípravu takových projektů však bude nutná podstatně vyšší míra koordinace projektových záměrů měst a obcí na Šluknovsku.

ISPA se týká zejména ochrany životního prostředí,čištění odpadních vod, budování a rekonstrukcí vodovodních sítí a projekty ke zkvalitnění dopravních sítí. Projekty je možné slučovat do větších logických celků. Předpokladem realizace bude vyšší kompatibilita s projekty mikroregionálních sdružení měst a obcí, projektem AEP, projekty financovanými prostřednictvím ER Nisa a projekty PHARE.
Koncepce, příprava projektů musí povinně obsahovat analytickou část a návrhy na opatření.

Využití obnovitelných zdrojů energie ve Šluknovském výběžku .

Je připraveno 400 000 000 Kč plus peníze na plynofikace, které nebyly dosud čerpány.
Biomasa dostává podstatně větší prostor pro využití

9 : 25 diskuse k využití obnovitelných zdrojů energie na Šluknovsku
- diskutující konstatovali negativní, cenový vývoj v oblasti plynárenství
- projekty biomasy získavají na významu
- nutná bude diverzifikace zdrojů a zpracování analýzy zásobníků projektů
- ke zpracování strategické analýzy bude nutné mít připraveny koncepce, energetický audit projektu, studii proveditelnosti a míru rentability /v poslední době se obujevují projekty financování obnovitelných zdrojů energie z budoucích úspor v souvislosti s aplikovanými opatřeními/.

Z diskuse dále vyplynulo, že bude do budoucna nutné zpracovat reprezentatitní, strategický, koncepční materiál, který se bude zabývat rozvojem reginu Šluknovského výběžku jako celku. Mělo by se jednat o systémový koncepční materiál, jehož základem bude propojení investečních záměrů jednotlivých měst a obcí Šluknovska, záměrů orgánů státní správy a samosprávy na Šluknovsku (okres, kraj), záměrů prezentovaných v materiálech Phare CBC 2000-2006, záměrů investorů z oblasti dodávek vody, plynu, el. energie, čištění odpadních vod, komunikační stíě, telekomunikací a investic do tvorby pracovních příležitostí. Jako nutná se jeví přímá vazba přípravy těchto materiálů na stávající, popř. vznikající územně plánovací dokumentace měst a obcí, územně plánovací dokumentaci VÚC.
Zmiňovaný koncepční strategický materiál by měl dále zahrnovat předpoklady rozvoje v oblastech např.: školství, zdravotní péče, průmyslu, bytové výstavby, cestovního ruchu, sociální péče, služeb, dopravy, zemědělství, lesnictví, malého a středního podnikání, ochrany přírody a krajiny a řešení otázek odpadového hospodářství, popř.další oblasti

p. starosta Zoser, Jiřetín p.J.
- informaci o školení SAPARD v Mostě podá na příštím jednání SPRŠ pan starosta Zoser
- paní Matoušková-MMR/Sapard/,p.Brandejs regionální pracovník MMR pro oblast SAPARD a jeho aplikaci v oblasti SZ Čech

p. Dudka
- projekt infosystému cyklotras /FMP PHARE CBC ER Nisa/- snížení dotace o 20%
- znovuoslovení firem
- 69. 000 Kč zbývá dofinancovat z rozpočtu měst a obcí-členů SPRŠ

p. Pecinovský, starosta Dolního Podluží
- návrh zaplatit podíl v každém případě na dokončení projektu cyklotrasy Šluknovsko i za cenu příspěvku každé obce.

Na jednání SPRŠ byli pozváni členové zastupitelstva ústeckého kraje zvolení za Šluknovsko. Kontaktní adresy a telefonní čísla :
pan Darek Šváb - místostarosta města Rumburk : 0413/ 332300; mobil: 0603/ 227854;
e-mail : zast@mesto-rumburk.cz

paní Dana Hrábková - asistentka poslance : 02/ 57172186 (poslanecká sněmovna);
0412/ 532551(kancelář Děčín); 0413/ 335523 (domů)
e-mail: kohlicek@psp.cz případně kohlicek@space.cz /kancelář Děčín/

pan Robert Šatník - firma TOMI Varnsdorf : 0413/ 372751; mobil: 0602/ 280914;
e-mail: mail@toami.cz

pan Roman Kubr - firma Polymur Varnsdorf : 0413/ 373990,1; mobil: 0602/ 349413
e-mail: polymur@interdata.cz,
na uvedené adrese má sídlo i reg. kancelář ODS Šluknovsko

p.Šváb
Podal informace o volbách v Usteckém kraji. Informace o tvorbě orgánů, komisí a výborů zastupitelstva. Informace o rozvoji Ústeckého kraje. Řešení otázek dopravní, bytové a zdravotní politiky a podpory cestovního ruchu. Neexistuje jasná koncepce rozvoje infrastruktury regionu Šluknovska. Informace ke krajskému úřadu - ředitel úřadu p.Kubricht, zástupcem ředitele je Ing. Holanda z Děčína.
Pozice a role SPRŠ se výrazně mění, prioritou by měla být spolupráce s RRA Most (tato agentura zpracovává koncepční, strategické materiály s působností ústeckého kraje). Vyjednávací pozice Šluknovska je v rámci okresu Děčín poměrně silná.

p. Kubr, p.Šatník
Informace o zapojení do práce výbru zastupitelstva kraje pro dopravu, hospodářství a bytovou politiku.

p. Zoser
Úkol pro pana Jana Sembdnera, předsedu SPRŠ, zajistit kontaktní adresy, mailové a telefonní spojení vč.mobilních operátorů na členy zastupitelstva kraje ze Šluknovska a předat tyto kontakty k dispozici členům SPRŠ.
Není doposud rozhodnuto, která regionální rozvojová agentura,zda Most, Ústí nad Labem nebo Liberec bude do budoucna nejdůležitějším partnerem pro Šluknovsko- významným úkolem do budoucna bude například zkapacitnění komunikace I/9

p. Šváb
K rozvojovým agenturám: přes ARR NISA by v dalších letech měl jít pouze program PHARE. RRA Most připravuje projekty pro celý Ústecký kraj/např.koncepce odpadového hospodářství,existuje již Program rozvoje Ústeckého kraje a tvoří se další materiály/. Prioritou pro rozvoj Ústeckého kraje jsou materiály RRA Most.

p. Šatník
Otevřel otázku další příslušnosti Šluknovska - Ústecký nebo Liberecký kraj ? V této chvíli není zřejmé, která agentura reg. rozvoje má působnosti na Šluknovsku (akreditaci pro Šluknovsko- ARR Nisa, AREL nebo RRA Most? )

p. Sembdner
Větší zájem ze strany veřejnosti přejít pod Liberecký kraj neexistuje.

p. Tomášek
Na zastupitelstvu města Varnsdorfu se ozývají hlasy pro Liberecký kraj.

p. Šváb
Zastupitelstvo města Rumburka za poslední dva roky žádnou iniciativu pro vstup do Libereckého kraje nevyvijí.
Pan Šváb dále navrhl : profesionalizovat činnost Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

p. Kubr
Šluknovský výběžek by měl co se týče priorit vystupovat jako celek, měl by tvořit vlastní regionální politiku dalšího rozvoje a neměly by vystupovat pouze jednotlivé obce.

Vystoupení zástupců Komerční banky
Ing. Klimeš, centrála KB v Praze
nabídka financování měst a obcí ze strany KB

Petr Jonáš, ředitel Městského divadla v Ústí nad Labem
-tel. 047-5320872 email: divadlo.usti@operabalet.cz
ředitel Jonáš přednesl nabídku na zajištění svozu diváků ze Šluknovska do MD UL.Nabídku posoudí členské obce,popř.jejich kulturní zařízení.

p.starosta Träger
Projednání nabídky partnerství z německé strany. Euroregion NISA akceptuje jako zahraniční partnery na konkrétní projekty z komunální politiky zejména členské obce ERN. Pro větší projekty je třeba zachovat delší časový úsek pro jednání. Spoluprací nebudou vznikat duplicitní projekty. Jednání o jednotlivých projektech doporučuje vést přes spolek obcí sdružených pod jménem Mandava - Spréva. Návrh společného jednání o dalších formách spolupráce, a to na české i německé straně ERN.

p. Sembdner
Na návrh pana Trägera spolu se starostou města Krásné Lípy, panem Mgr. Sudkem, bude projednán další postup spolupráce SPRŠ,členských měst a obcí na Šluknovsku s partnery v SRN/jednání proběhne 7.3.2001 v Eibau/.

Návrh usnesení : SPRŠ ukládá panu Sembdnerovi a Mgr. Sudkovi projednat problematiku spolupráce se sdružením obcí v SRN na samostatném jednání.

p. Zoser
Sdružení pro rozvoj Šluknovska bere na vědomí informaci o realizaci projektu Šluknovsko-Novoborsko rozvoj v oblasti turistiky a sportu/Územní gerenel občanské vybavenosti/.

Při řešení otázek likvidace komunálního odpadu apeluje na zastupiteltva členských měst a obcí, aby byla realizována jednotná koncepce na Šluknovsku

p. Jemelka,Pecinovský/Dolní Poustevna a Dolní Podluží/
upozornění na nabídku firmy Marius Pedersen v likvidaci kom.odpadu na Šluknovsku
p.Jemelka dále navrhl, aby : příští jednání Sdružení projednalo problematiku svozu odpadu a jeho třídění a likvidaci a to v souvislosti s navrhovanoum koordinací postupu jednotlivých obcí.Byl předložen návrh na uzavřené jednání SPRŠ k uvedené problematice a to za účasti TS Rumburk a firmy Marius Pedersen.Uvedené jednání se uskuteční dne 6.3.2001 v Mikulášovicích v Restauraci Ráj poutníků od 9.00 hodin

p. Kudla, Agrární komora Děčín
Předal předsedovi Sdružení dvě připomínky týkající se zemědělství na Šluknovsku :
1) Z rozhodnutí prezídia PF došlo ke zvýšení ceny nájemného za zemědělské pozemky k 1. 1. 2001 a sice na 1 % z úřední ceny.
2) K dotační politice Min. zemědělství ČR: k 1. 1. 2001 se na základě z. 505/2000 mění dotační podmínky pro ÚSES (územní systém ekologické stability)

p. Kubec, Okresní hospodářská komora Děčín
Opakovaně požádal členy Sdružení, aby se pokusili v rámci možností připravit jednoduchý přehled investičních záměrů měst a obcí Šluknovska a to pro účely představenstva Okresní hospodářské komory Děčín a pro podnikatelské subjekty v okrese Děčín.

Návrh usnesení: SPRŠ ukládá panu Sembdnerovi, předsedovi Sdružení, připravit uzavřené jednání SPRŠ k otázce nakládání a hospodaření s komunálním odpadem na Šluknovsku.

p. Sembdner
Předložil návrh rozpočtu SRPŠ na rok 2001. Sdružení vzalo uvedený návrh rozpočtu na vědomí
  Dále byla projednána možnost účasti Šluknovska na výstavě EUROREGION TOUR v Jablonci nad Nisou.

Úkol pro pana starostu Sembdnera do konce února - svolat pracovní skupinu k rozhodnutí o financování a účasti na výstavě.

Sdružení ukládá předsednictvu a předsedovi připravit jednání ke koncepci rozvoje Šluknovského výběžku v rámci Ústeckého kraje a to bezodkladně.

SPRŠ bere na vědomí:
- podpis smlouvy s firmou pana Glasera na poskytnutí informací k dotačním titulům a rozhodlo o úhradě částky 4.410 Kč + DPH za plnění poskytnuté z uvedené smlouvy
- následující informace :

    a) o postupu projektu s firmou SAUL Liberec
    b) o jednání společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
    c) o jednáních s Lesy ČR
    d) o jednání k systému EKO COM na Šluknovsku
    e) o jednání členů ZM a ZO Mikroregionu Tolštejn

SPRŠ ukládá :
- pokračovat v jednání s panem Andršem s firmou Interdata ohledně paušální platby za internetové služby v roce 2001.

SPRŠ rozhodlo :
- o uhrazení částky 2.100,- Kč firmě Interdata Rumburk/za služby poskytnuté v r.2000/
- o uhrazení částky 10.000,- Kč obci Staré Křečany a to z rozpočtu SPRŠ
- o uhrazení částky 2.750,- Kč obci Vilémov a to z rozpočtu SPRŠ

p. Zoser navrhl do konce měsíce února zpracovat a odeslat seznam poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v jednotlivých členských městech a obcích a to k použití do projektu Vyhlášení Tolštejnského panství.

Poslat na IC Krásná Lípa, IC a OU Jiřetín.


Zapsal : Petr Bělík, MÚ Rumburk

Za správnost : pan Sembdner, Ing. Korbelová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku