Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, konaného dne 8.2.2000 v kavárně Kina LUŽ v Dolním Podluží

Přítomni: dle prezenční listiny

Z jednání:

1) Kontrola usnesení
- všechny body usnesení z jednání v Horním Podluží byly splněny
- nadále trvá usnesení uložené Ing. Korbelové a p. Sembtnerovi, a to zhotovení návrhu smlouvy o zapůjčení přístroje pro Lužickou nemocnici Rumburk a projednání možnosti vytvoření pracovního místa s pobočkou Úřadu práce v Rumburku

2) Priority dotací z projektů PHARE CBC
pan Zoser - podal informace o možnostech dotací a zároveň doporučil zvážit vstup do Euroregionu LABE
paní Ing. Korbelová - navrhuje projednat návrh vstupu do Euroregionu Labe v jednotlivých obecních zastupitelstvech

3) Národní park Labské pískovce
Zástupce národního parku Labské pískovce pan Mgr Boušek informoval o skutečném významu, a to i mezinárodním, o rozsahu nově vzniklého národního parku, se snahou napomáhat rozvoji obcí.

4) Referát Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně - pan podplukovník Chaloupka
- referoval přítomné o práci PČR v okrese Děčín v předešlém roce, zhodnotil práci policistů a výsledky předložil v grafickém zpracování.
- informoval o nadcházejícím vzniku policejních výjezdových hlídek, který však provází problém získávání nových policistů zvláště ve Šluknovském výběžku.
- na závěr odpovídal na dotazy přítomných

5) Informace z Okresního úřadu v Děčíně - přednosta OkÚ, Ing. Benedikt
- doplnil informace k Euroregionům
- informoval o připravových změnách, souvisejících se vznikem vyšších územních správních celků ve smyslu přenesených pravomocí
- pozval přítomné starosty na poradu starostů okresu Děčín na 3. března t.r.
- informoval o přípravě rozpočtu okresu a pravděpodobném zasedání okresního shomáždění ke konci března 2000

6) Prezentace Sdružení pro rozvoj Šluknovska na internetu - zástupce firmy Interdata, pan Ing. Andrš
- předložil návrhy grafického zpracování
Navržený způsob prezentace byl odsouhlasen s tím, že firma Interdata připraví cenovou nabídku na soubor ve zkrácené verzi.

7) Závěrečná verze koncepce rozvoje Šluknovska - firma Meta
- dokončení závěrečné verze bylo odloženo z důvodu, že všechny obce ve výběžku neměli dosud možnost tuto verzi prostudovat.
Materiály budou projednány v jednotlivých mikroregionech

8) Dotace z programu "Obnovy venkova" - společné projekty a žádosti
Bylo dohodnuto, že budou podány žádosti o dotaci na zřízení a značení cyklotras, úpravy komunikací spojených s turistikou, podium pro kulturní účely a zřízení pracovního místa "Euromanažera" s vybavením jeho pracoviště. Nositeli jednotlivých žádostí budou:
obec Dolní Podluží - podium dotační titul č.1-7
obec Jiřetín p/J - cyklotrasy dotační titul č.4
obec Lipová - cyklotrasy dotační titul č.4
o bec Rybniště - komunikace dotační titul č.4
obec Staré Křečany - euromanažer dotační titul č.6

9) R ů z n é
a/ ž á d o s t i :
- Farní charita v Rumburku žádá o příspěvek na svou činnost
- Klub českých turistů žádá o příspěvek na svou činnost (viz přílohy)
Sdružení bere žádosti na vědomí.

b/ i n f o r m a c e :
- p. Tomášek - o připravované návštěvě místopředsedy vlády ČR pana Špidly ve Varnsdorfu
pí Ing. Korbelová - o agendě 21
p. Zoser - o slavnostním předání projektu realizačního plánu rozvoje cestovního ruchu svazku obcí Mikroregionu Tolštejn, dne 15.února 2000
p. Pecinovský - o setkání Mikroeuroregionu Mandava - Spréva, dne 5.5.2000, kdy účast zajišťuje obec Dolní Podluží a obec Jiřetín pod Jedlovou

c/ Změny stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Byly projednány a schváleny změny stanov: viz příloha
s účinností od 8.2.2000

Příští jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska - 4. dubna 2000
Pořádající obec - Velký Šenov

V Dolním Podluží dne 8.2.2000

Zápis za pořádájící obec Dolní Podluží :
Pecinovský Josef, starosta