Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Z á p i s
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 14. 12. 1999 v Penzionu Jana v H.Podluží

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
 1. Kontrola usnesení
  • jednotlivé body byly splněny, trvá pouze úkol pro Ing.Korbelovou a p.Sembdnera, připravit návrh smlouvy o zapůjčení přístroje pro Lužickou nemocnici v Rumburku.

 2. Internetová prezentace firmy INTERDATA
  • zástupce firmy, p.Ing.Radek Andrš, informoval o možnosti zpracování w.w.w. stránek pro jednotlivá města a obce a pro Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Zároveň předvedl ukázky internetových stránek měst a obcí a místního tisku.

 3. Projednání návrhu rozpočtu okresního úřadu na rok 2000 (návrhy na rozdělení územně vyrovnávací dotace městům a obcím)
  • výše ÚVD a její rozdělení je závislé na schválení státního rozpočtu pro rok 2000. Z diskuse vyplynula nutnost podrobnějších informací o rozdělení financí na jednotlivé akce. Dále zazněly připomínky k výši částky na rozšíření výstavních expozic Okresního muzea v Děčíně (Děčínský zámek). Nebyla uzavřena otázka ke které variantě se zástupci Šluknovska přikloní při dalším projednávání okresního rozpočtu. V této záležitosti povede další jednání s přednostou okresního úřadu p.Sembdner.

 4. Projednání studie rozvoje Šluknovska
  • p.Mgr.Vastl informoval přítomné o průběhu zpracování studie a provedl rozbor její pracovní verze,
  • nejproblematičtější částí je kriminalita a řešení rómské otázky,
  • p.Korbelová navrhla doplnit studii o seznam neziskových organizací,
  • p.Vastl navrhl ve spolupráci s Úřadem práce Rumburk zřídit pracovní místo pro jednu osobu, která by se zabývala koordinací, prezentací a rozvojovými projekty pro Šluknovský výběžek,
  • p.Vastl předložil "analýzu SWOT" pro výběžek podle jednotlivých kritérií,
  • p.Chmelař doporučil zabývat se uvedenou studií a průběžně řešit jednotlivé úkoly plynoucí z této studie,
  • je nutné se studií zabývat na úrovni měst a obcí,
  • p.Kopecký doporučil, aby se započalo s přípravou studií jednotlivých kapitol - např. studie na řešení silniční sítě Šluknovského výběžku.
 5. Různé
  • dr.Fojta informoval o dotacích na domovy důchodců a konstatoval, že OkÚ odmítá přispívat na domov důchodů v Lipové a Jiříkově,
  • p.Sembdner informoval o příspěvcích na DD Filipov s tím, že město Rumburk za každého svého občana hradí částku 5.000,--Kč za kalendářní rok, nicméně výše přípěvku jednotlivých obcí je jejich záležitostí (jedná se o smluvní vztah mezi DD Filipov a městem či obcí),
  • p.Sembdner informoval o finančním rámci programu PHARE CBC 2000 - 2006,
  • dr.Fojta informoval o průběhu jednání Miniregionu Mandava Spréva, konaného dne 3.12.1999 na MěÚ v Jiříkově, další termíny jednání miniregionu byly stanoveny takto: 4.2.2000 v Sohlandu, 5.5.2000, 9.9.2000 a 1.12.2000,
  • p.Zoser informoval o vyhodnocení soutěže vesnice roku 1999. Spolek pro obnovu venkova - předseda spolku Mgr.Kaval, tel. 0642 / 212 100; 0602 / 514 347,
  • p.Pecinovský informoval o přípravě zimních her Mikroregionu Tolštejn, které proběhnou dne 11.2.2000,
  • p.Korbelová navrhla změnu v řízení běžného účtu Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
  • p.Sudek informoval o výsledku výběrového řízení na obsazení místa ředitele Národní parku České Švýcarsko, ředitelem bude jmenován RNDr. Patzelt,
  • Sdružení pro rozvoj Šluknovska dále podpořilo projekt centra volného času Šluknovského výběžku v Dolní Poustevně,
  • další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska proběhne dne 8.2.2000 v Kinokavárně v Dolním Podluží.


V Horním Podluží dne 14.12.1999

Zapsal: p.Karel Kopecký, p.Jan Sembdner

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku