Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 17. prosince 2004 v Kulturním domě ve Šluknově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek přivítal členy sdružení na mimořádném jednání, které bylo svoláno kvůli objasnění situace ve veřejné dopravě v Ústeckém kraji a komunitnímu plánu. Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1.            Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.            Komunitní plán – stanovisko sdružení k jeho sestavení

3.            Diskuse, různé – připomínky starostů

4.            Situace ve veřejné dopravě

·              Vznik nové společnosti, návrh krajského řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku

·              Žádosti o udělení licencí na autobusové tratě

5.            Přestávka

6.            Závěr jednání

1.      Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2.      Komunitní plán  - stanovisko sdružení k jeho sestavení

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že pokud obce budou žádat o různé příspěvky, měly by se řídit komunitním plánem – jde o koncepční materiál, podle kterého je třeba postupovat. V zastupitelstvech města a obcí se tento plán měl projednat a schválit a obce by se jím měly v budoucnu řídit. Do Vánoc je třeba poslat připomínky, aby plán mohl být úplně dokončen.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o průběhu prací na komunitním plánu na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům měst a obcí zaslat do 24.12.2004 p. Divišovi na MěÚ Rumburk připomínky ke komunitnímu plánu.

3.      Diskuse, různé – připomínky starostů

p. Ing. Kořínek – požádal o vyjádření k účasti SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou, přihláška musí být odeslána 20.12.2004, aby bylo možné získat 15% slevu na poplatcích.

 

p. Pecinovský – jde o regionální výstavu, které se SPRŠ zúčastnilo několikrát, je také nejblíže. Tolštejnské panství se díky ní stalo známé skoro po celé ČR. Za DSO Tolštejn s účastí souhlasí.

p. Ing. Kořínek – za DSO Sever také souhlasí, propagační materiály jsou k dispozici. Dále sdělil, že se konala valná hromada Delitea, která se uskutečnila u nás na severu. Dotázal se členů, zda se náklady na toto jednání uhradí z prostředků SPRŠ.

p. Pecinovský - toto byla záležitost pí Ing. Hamplové. O studii cestovního ruchu, která je doposud vytvořena, má zájem Euroregion Nisa. Jednání Delitea proběhlo v Jiřetíně p. Jedlovou, ředitelem byl zvolen p. Ing. Poláček z Prahy, který do Ústí n. Labem bude dojíždět. Což i podle názoru pí Ing. Hamplové není dobrá situace pro rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Na výstavu v Jablonci n. Nisou připravila pí Ing. Hamplová dva rozpočty:

1)      do 20.000,--Kč – stánek, stůl;

2)      do 30.000,--Kč – expozice - výhodnější.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení nákladů spojených s jednáním Delitea v Jiřetíně pod Jedlovou z prostředků SPRŠ. 

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit náklady spojené s jednáním Delitea v Jiřetíně pod Jedlovou z prostředků SPRŠ. 

 Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo prezentaci SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou formou expozice (pronájmu plochy) s rozpočtem do 30.000,--Kč.

p. Pecinovský – vrátil se k udělení „Milanovy ceny“ p. Foldynovi. Navrhuje nechat zhotovit menší duplikát této ceny a nechat ji p. Foldynovi natrvalo.

p. Ing. Jemelka – souhlasí a navrhuje tento postup praktikovat i pro další udílení této ceny.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zadání zhotovení menší repliky „Milanovy ceny“ pro oceněného. Originál ceny bude ponechán jako putovní.

4.      Situace ve veřejné dopravě

·              Vznik nové společnosti, návrh krajského řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku

·              Žádosti o udělení licencí na autobusové tratě

p. Ing. Kořínek – přivítal pp. Ing. Beneše, Havla, Krátkého, Škuthana z Dopravního podniku ÚK a.s. a předal jim  slovo.

p. Havel – seznámil přítomné s důvody, které vedly ke změně ve veřejné dopravě a o dalších nastávajících změnách. Co se týče názvu společnosti, toto řešili s KÚ již v létě a nebyl v tom problém. Nyní se o jménu společnosti spekuluje.

p. Ing. Jemelka – dotázal se, proč neponechali název ČSAD BUS a.s. a do kdy jsou platné licence na provozování dopravy.

p. Krátký – změnou názvu společnosti se pro občany nic nemění, Dopravní podnik ÚK a.s. je jen nástupní organizací ČSAD BUS a.s. a tím také přebírá veškeré závazky a povinnosti.

p. Ing. Kořínek – KÚ ÚK rozesílal obcím žádosti o vyjádření k udělení licencí Dopravnímu podniku ÚK a.s. k provozování dopravy. Dotázal se, co má toto za význam.

 

 

p. Havel – proces převodu je v každém kraji jiný. Liberecký kraj vydal licence automaticky ihned, v Ústeckém kraji je to složitější. Legitimní smlouvu na provozování dopravy mají do 30.04.2005. Pokud  kraj včas licence nevydá, budou tedy provozovat dopravu bez nich.

p. Šváb – jako zástupce pověřeného úřadu a zástupce kraje vnímá krok ÚK jako krok správným směrem, bude zajištěna průhlednost hospodaření.

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Šatníka a zástupce firmy Q-BUS, pp. Jeníka a Boška.

p. Šatník – konstatoval, že dopravní obslužnost je rozdělena na cesty a silnice a na přepravu osob. Např. v uplynulém volebním období se objevovaly stížnosti na ČSAD BUS a.s., ale i na další dopravce, kteří neměli kvalitní vozový park. Proto bylo vypsáno výběrové řízení.

p. Ing. Kořínek – pro obce z tohoto vyplývá, že od ledna 2005 budou na některých linkách provozovat dopravu dvě společnosti – Dopravní podnik ÚK a.s. a Q-BUS. Zaleží na každé ze společností, která z nich zajistí občanům lepší podmínky.

p. Král – jestliže je rozhodnutí o dopravci v pravomoci kraje, proč tím zatěžují obce.

p. Šatník – je dobře, že kraj s obcemi komunikuje, smlouvu na ostatní dopravní obslužnost bude vytvářet dopravce.

p. Pecinovský – obce se mají vyjádřit také proto, že mají ve svém majetku autobusové zastávky. Podotknul, že KÚ rozesílal žádosti o vyjádření jednotlivě – proč nešetří?

p. Škuthan – licence mají do 30.04.2005. Ty obce, které smlouvy nedostanou, podepíší dodatky se stejnými podmínkami, které byly v roce 2004.

p. Šváb – smlouvy na ostatní dopravní obslužnost budou tedy pouze do 30.04.2004, dále snad již bude situace vyjasněná. Poptávkové řízení na dopravce se vypsalo na dobu 5 let, v kratším období nejdou zhodnotit zisky, na jeden rok nelze plánovat ekonomiku společnosti. Pokud společnost ví, že má zakázku na 5 let, může měnit i ceny. Dotázal se p. Šatníka na průběh výběrového řízení.

p. Šatník – konstatoval, že podmínky byly pro každého uchazeče stejné. Pokud již někdo v  oblasti dopravy pracoval, mohl mít výhodu. Proto kraj vypsal období na 5 let, aby se společnost mohla stabilizovat. Kraj se při výběru nemůže řídit pouze cenou na úkor kvality, vždy se hodnotí i služby. Nabídka ČSAD BUS a.s. na nové období byla zvláštní v tom, že cena byla o 2/3 nižší než dosud.

p. Havel – Dopravní podnik ÚK a.s. již podal stížnost na ministerstvo dopravy na postup KÚ ÚK při výběrovém řízení. Hovořil o konkrétních situacích a nejasnostech v průběhu výběrového řízení. Poptávkové řízení nepokládá za bezchybné, není možné v dnešní době upřednostňovat dražší dopravce. Ekologická doprava je nařízením EU, ne dobrým gestem ČSAD BUS a.s. Z hlediska akcionářů se musí bránit.

p. Šváb – je mu jedno, která společnost bude jezdit, ale chce transparentnost a nízkou cenu, ta je rozhodující. Z již řečeného se domnívá, že nebyly správně nastaveny podmínky výběrového řízení a stávající dopravci neměli stejné podmínky jako ti noví. Veřejnost má právo vznášet připomínky.

5.      Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10.05 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

 

p. Ing. Beneš - podrobně hovořil o stávající situaci. Jejich společnost nabídla cenu, která je standardní v ČR.

p. Ing. Kořínek – předal slovo p. Jeníkovi ze spol. Q-BUS.

p. Jeník – od 01.01.2005 zahajují provoz na lince Rumburk – Praha a od 01.05.2005 zahajují provoz jako společnost v autobusové dopravě s vozy Mercedes. Zúčastnili se výběrového řízení pro naši oblast. Podmínky a výsledky řízení jsou veřejné a jsou i na www stránkách Ústeckého kraje. Domnívá se, že všichni uchazeči měli stejné podmínky. Zpracovali úplně nový dopravní systém tak, aby byl vyhovující pro občany Šluknovského výběžku.  

p. Šatník – kritéria pro výběrové řízení doporučila radě kraje komise pro dopravu, on sám má čisté svědomí. Každý dopravce měl prostor, aby si stěžoval na vypsaná kritéria. ČSAD BUS a.s. provozuje např. více než 80%  dopravních linek. 

p. Ing. Kořínek – výsledky výběrového řízení jsou nyní jasné, každá strana může vznášet námitky. Je však třeba řešit problémy obcí – jaká bude situace do konce letošního roku, jaká v roce 2005, zda podepisovat smlouvy, apod. Smlouvy s dopravcem na období od 01.01.2005 do 30.04.2005 budou sepsány formou dodatku ke stávajícím smlouvám. Od 01.05.2005 budou platit nové smlouvy na ostatní dopravní obslužnost. ÚK má model sloučení ostatní a základní obslužnosti v celém ÚK.

p. Šatník – kraj spolu s IDS zpracovával návrhy nových jízdních řádů s novými dopravci pro nové období. Díky této soutěži se ušetřilo 30 mil. Kč. Je možné, že kraj uzavře jednu smlouvu na dopravní obslužnost a obce nebudou muset doplácet. Návrh tohoto řešení by měl obcím přijít do první poloviny ledna 2005. Obce ať ve svých rozpočtech počítají s náklady na dopravní obslužnost stejnými jako dosud. IDS byla zřízena, aby připravila nejlepší systém dopravy, postupně navštíví obce s návrhy jízdních řádů.

p. Ing. Jemelka – poděkoval za toto setkání. Byl by rád, kdyby obce byly dále  informovány o situaci ve veřejné dopravě a mohly se včas vyjádřit ke tvorbě nových jízdních řádů.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že vyjádření obcí k žádostem KÚ ÚK o vyjádření k udělení licencí jsou pro kraj podkladem a obce jsou povinny se vyjádřit. Obce podepíší dodatek či smlouvu (záleží na obci) na ostatní dopravní obslužnost do 30.04.2005. Jaká bude situace od 01.05.2005 zatím ještě není rozhodnuto. Na příštím jednání SPRŠ se bude veřejná doprava opět projednávat, budou nové informace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o situaci ve veřejné dopravě, o proběhlém výběrovém řízení na dopravce, o návrhu krajského řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku na vědomí.

6.      Závěr jednání

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 11.10 hodin.            

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku