Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z jednání dne 11. prosince 2001 v restauraci Kateřina ve Velkém Šenově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny
Přizváni: hosté dle presenční listiny

Ing. Šárka Kopáčková jako hostitelka uvítala členy sdružení ve Velkém Šenově. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Milan Kořínek.

Program jednání:

  1. Zahájení, projednání návrhu programu
  2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
  3. Informace z 1. Zdravotní Rumburk, a.s. - MUDr. Dalibor Karbula, ředitel
  4. APUSO - systém zpracování tříděného odpadu
  5. Přestávka
  6. MA 21 - vyhlášení grantů pilotního projektu - Tomáš Salov, koordinátor
  7. Územní generel Šluknovska, předání - Ing. Kořínek, SAUL Liberec
  8. Diskuse, různé
   - došlé nabídky akcí - Ing. Kořínek
   - společný kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí - Mgr. Sudek
   - valná hromada sdružení Deliteus - Ing. Kořínek
   - ostatní záležitosti a informace - starostové obcí a měst
   - stanovení termínu a místa konání příštího setkání
  9. Vyhlášení nositele Milanovy ceny za rok 2001
  10. Závěr

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - přednesl program jednání a uvedl jednotlivé body. Navrhl, aby příspěvek člena krajského zastupitelstva p. Švába byl přesunut na začátek jednání z důvodu časové tísně p. Švába. V průběhu jednání dále vystoupí p. ing. Melichar a p. prof.Tuma ve věci vydání Vlastivědy.
Stanovisko: sdružení schválilo doplněný program jednání.

p. Šváb - podal informace o zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje.Je vytvořen také ve formě CD-romu. Materiály budou předány Čisté energii. Konstatoval, že byl velmi malý zájem o zapojení se do diskuse ze strany ostatních členů krajského zastupitelstva ze Šluknovska, efekt mohl být lepší. Rada soudržnosti (lidé z řad krajských zastupitelstev Ústeckého a Karlovarského kraje) zpracovala aktualizaci rozvoje regionu Severozápad. I tyto materiály dostane Čistá energie.

p. Pecinovský - dotázal se, zda je možnost získat další paré pro mikroregiony
- odpověď p. Šváb - pokusí se zajistit.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci p. Švába o zpracování PRUK.

2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů

  1) svolat jednání se SČP, a.s. ohledně rušení pobočky v Rumburku - úkol splněn,
  p. Šváb - město Rumburk už obdrželo požadavek SČP, a.s. na prostory pobočky. Bude se řešit začátkem roku, prostory budou zřejmě ve středu města.
  2) napsat společný dopis k opravě komunikace z Tomášova na hranice - trvá dál, čeká se na vyjádření ERN.
  3) zaslat dopis o revokaci usnesení SPRŠ o zástupci v 1. Zdravotní Rumburk a.s. - úkol splněn.
  4) Zaslat dopis o zamítnutí finanční podpory společnosti BOX TV - úkol splněn.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů.

3. Informace o projektu komunitní zdravotní péče - MUDr. Dalibor Karbula, ředitel nemocnice

MUDr. Karbula - Šluknovsko je zařazeno mezi tři vybrané regiony pro program komunitní zdravotní péče (Šluknovsko, Tišnov, Duchcov). Program je zaměřen především na obce. Akutní medicína je otázka pouze několika dní v nemocnici, potom se přesouvá do chronické oblasti. Jsou stanoveny tři základní myšlenky:
- Zdraví je základní právo občana,
- Měl by fungovat princip solidarity - zdraví podpoří nemocné,
- Na péči se má podílet jednotlivec i společnost.
Stejně tak existují základní strategie:
- musí existovat mezioborová spolupráce (zdravotnictví, kultura, sociální programy), 80% péče je zde, lékař tvoří jen 20%,
- integrovaná rodina - lékař při prohlídce dá pouze minuty, většina času přichází z rodiny a komunitní péče a spolupráce,
- vliv regionů a jejich podmínek.
Zdrojem informací je nemocnice a její statistiky, obce se musí naučit informace využívat. Starosta Duchcova je ochoten navštívit SPRŠ a podat podrobné informace o projektu. Dále žádá SPRŠ o pomoc při zajištění vybavenosti nemocnice Rumburk.

p. Šváb - proběhla mimořádná valná hromada 1. Zdravotní Rumburk, která byla zásadní. 3 měsíce probíhala dohadovací řízení, došlo ke změně stanov, ke změně personálního obsazení - v dozorčí radě je obsazen také veřejný sektor, který byl dříve vnímán spíše jako rušivý element. 1. Zdravotní Rumburk by měla mít jako žadatel připraveny přesně stanovené požadavky a rozbory, aby se peníze vydaly na projekty, ne na jednotlivé věci. Sdružení nemůže zdravotnictví dotovat, šlo by vždy o peníze obcí.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci p. MUDr. Karbuly, o projektu komunitní zdravotní péče.

4. APUSO - systém zpracování tříděného odpadu - vystoupení zástupce společnosti
p. Ing. Doubrava, zástupce asociace APUSO - seznámil členy s firmou APUSO Praha. Jedná se o neziskovou asociaci. Peníze získávají od tzv. obalářů a plničů - ti jsou povinni doložit likvidaci odpadu a uhradit poplatky za separaci. Získané peníze asociace rozděluje obcím. Mají vypracovaný systém odpadového hospodářství, svozový systém a další. Města mohou v této oblasti spolupracovat, nemusí být členy. APUSO zprostředkuje prodej separovaného sběru zpracovatelům přímo bez zprostředkovatele.

p. Mgr. Sudek - požádal o vysvětlení rozdílu mezi společností APUSO a EKOKOM, která zajišťuje separaci v Krásné Lípě.

p. Pecinovský - města nemají peníze na nádoby na separovaný odpad, Ani Ekokom ani APUSO je nezajišťují, TS separace neberou, město na to doplácí. Lidé nejsou ještě tolik zvyklí třídit odpad.

p. Ing. Doubrava - firma platí pouze za to, co se odseparuje, existují evidenční listy, platí se pouze za skutečné množství.

p. Stejskalová - ve své obci mají sběrný dvůr, připravili podmínky pro chalupáře, ti je bohužel nevyužívají a zase doplácí obec.

p. Ing. Sykáček - nedostal stále odpověď na prvotní otázku, jaké jsou vlastně výhody asociace.

p. Ing. Doubrava - cenová výhoda v porovnání s firmou EKOKOM není, výhoda je v připravenosti a propracovanosti systému do budoucna, kdy skončí dotace výrobců obalů do systému EKOKOM

p. Ing. Kořínek - ukončil diskusi a poděkoval p. Ing. Doubravovi. Připomněl webovou stránku firmy APUSO, která je dobře propracovaná. Vyhlásil 15 min. přestávku.
Stanovisko: sdružení vzalo informace o společnosti APUSO Praha na vědomí.

5. MA 21 - vyhlášení grantů pilotního projektu - Tomáš Salov, koordinátor

p. Salov - sdělil, že žádosti o grant musí být předány do 30. 12. 2001, projekty musí být realizovány do listopadu 2002. Půjde především o granty na práci s veřejností. . Projekty mají umožnit zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu.

p. Mgr. Sudek - v Krásné Lípě probíhají "plánovací dny", kdy se diskutuje s lidmi - děti i rodiče (vytvořte si své sídliště).

p. Ing. Jemelka - dotázal se, co přesně znamená podpora spolkové činnosti.

p. Salov - jedná se o podporu komunikace mezi lidmi a vznik nových sdružení apod.

p. Ing. Korbelová - je třeba včas doručit projekty řídícímu výboru, který je bude rozdělovat. Bude se rozdělovat 400.000,-Kč.

p. Ing. Kořínek - připomněl činnosti, které má Místní agenda 21 v programu. Informace o Místní agendě 21 byla podána s tím, že je zde možnost získaní financí.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o činnosti Místní agendy 21 a o vyhlášení grantů pilotního projektu.

6. Územní generel Šluknovska - SAUL Liberec

p. Ing. Kořínek - obdržel 5 paré Územního generelu Šluknovska. Je třeba je rozdělit do měst. Navrhl, aby jej obdrželi předsedové mikroregionů a velkých měst, tzn. Varnsdorf, Šluknov, Rumburk, Velký Šenov a Jiřetín pod Jedlovou. Generel je zpracován i v elektronické podobě, bude k dispozici na úřadu v Rumburku.
Ve čtvrtek 13. 12. 2001 proběhne ve Varnsdorfu v Lidové zahradě oficiální prezentace, tam budou podány další informace. Zúčastní se jej také hejtmani krajů Ústí a Liberec.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o předání Územním generelu Šluknovska a jeho prezentaci dne 13.12.2001 v Lidové zahradě ve Varnsdorfu.
Dále schválilo rozdělení paré Územního generelu do výše uvedených měst.

7. Projekt Vlastivědy Šluknovského výběžku

p. Ing. Kořínek - uvítal p. ing. Melichara a p. prof. Tumu a předal jim slovo.

p. ing. Melichar - sdělil, že Vlastivěda je hotová, je připravena k tisku. Je však ještě možné ji opravovat a doplňovat. Byla provedena jazyková úprava a oponentura měst. Některé podklady nebylo možné zkracovat, tím došlo k navýšení předpokládané částky na 276 tis. Kč. 100 tisíc korun měly tvořit státní dotace, 100 tisíc korun bylo z rozpočtu zúčastněných obcí, 76 tisíc korun ze sdružení. Státní dotace v příštím roce nebudou, nedostatek financí se bude muset řešit např. vyšší částkou od obcí nebo sponzorstvím. Podotkl, že v případě vyjednávání se sponzory byl jako partner vhodnější předseda SPRŠ.

p. Ing. Kořínek - nyní nastává problém, kde sehnat zbývajících 100.000,- Kč. Lepší by bylo řešit toto po novém roce. Dotázal se na časové možnosti.

p. ing. Melichar - materiály jsou v tiskárně. Jestliže budou peníze, může se okamžitě začít tisknout. Jako možnost získání peněz navrhl nabídnout sponzorství silným podnikům v obcích. Protislužbou by byla např. reklama ve vydané knize.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o Vlastivědě a rozhodlo odložit jednání o jejím financování na příští jednání SPRŠ.

8. Diskuse, různé

8.1 Došlé nabídky akcí - p. Ing. Kořínek
· seznámil členy s nabídkou na prezentaci Šluknovska v Drážďanech v únoru roku 2002. Stanovisko: sdružení neschválilo účast na prezentaci v Německu.
· další pozvánka je od p. Ing. Svobodové z ARR Liberec na projednání koncepce příprav Euroregion touru 2002 v Jablonci nad Nisou. Loni měl náš stánek úspěch. Dotázal se, kdo by se zúčastnil projednávání koncepce. Byl by vhodný někdo z informačních center. V případě neúčasti na konceptu je třeba informovat ARR.

p. Pecinovský - náklady na tento stánek byly v loňském roce byly 41.500,-Kč, dodnes nezaplatily obce Šluknov a Lobendava. Loni se peníze sehnaly, jak se však zaštítí letos?

p. Mgr. Sudek - každá reklama regionu je dobrá. Je možné prezentovat také např. Tolštejnské panství.
Stanovisko: sdružení schválilo presentaci SPRŠ na Euroregion tour 2002 v Jablonci nad Nisou prostřednictvím stánku Tolštejnského panství.

8.2 Společný kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí - p. Mgr. Sudek

Podklady měly být do 10. 12. 2001, zatím je podala jen polovina obcí. Musí se přihlížet k souběžnosti některých akcí a podle toho koordinovat používání pódia. Mohou nastat změny termínů.
Stanovisko: sdružení vzalo informaci o tvorbě kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí na vědomí.

8.3 Valná hromada sdružení DELITEUS - p. Ing. Kořínek
dne 18.12. se bude konat valná hromada sdružení DELITEUS, nejsou dosud zaplaceny členské příspěvky. Je třeba zvážit účast SPRŠ ve sdružení, protože nám podle jeho názoru zatím nic nepřináší.
Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

8.4 Ostatní záležitosti a informace - starostové města a obcí
p. Stejskalová - uvedla, že Doubice nemá stále od sdružení 107.000,-Kč, které zaplatila Čisté energii za jednotlivé dotační tituly.

p. Pecinovský - přiblížil finanční situaci sdružení, stav účtu činí k dnešnímu dni 113.755,-Kč, z toho pohledávky 52.000,- Kč SAULU, 2.000,- Kč jsou členské poplatky DELITEUSU a zhruba 76.000,-Kč je dluh na informačních stojanech cyklotras. Dodnes nezaplatily za tabule cyklotras obce Lobendava, Jiříkov, Vilémov, Šluknov, Rumburk, D. Poustevna.
Navrhl zaplatit Doubici dluh z prostředků sdružení a peníze vymáhat od obcí, které sdružení dluží.
Stanovisko: sdružení schválilo postup úhrady pohledávky pro obec Doubice výše uvedeným způsobem.
- dále informoval, že obci Rybniště byla vrácena půjčka 100.000,-Kč.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o vrácení půjčky ve výši 100.000,-Kč obci Rybniště.

pí Ing. Korbelová - pí Hoťová dosud neobdržela objednávky tabule cyklotras od všech obcí, nemůže vystavit faktury. Sdělila, že malé cyklomapy jsou na úřadě v Jiřetíně p. Jedlovou. Připomněla pódium - V. Šenov za pódium neuhradí, některé obce se nevyjádřily. Použití pódia bude nabídnuto podnikatelům. Nyní se ale musí pódium zaplatit Jiřetínu p. Jedlovou.
Stanovisko: sdružení vzalo informaci o financování pódia na vědomí.

p. Pecinovský - podobné projekty se budou muset schvalovat nejdříve v zastupitelstvech obcí, pak teprve bude možné podávat projekty za sdružení. Předsednictvo by se nad tím mělo zamyslet.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí plánovanou úpravu ve schvalování finančně náročnějších akcí.

p. ing. Melichar - informoval o záměru vydat pověsti o Šluknovském výběžku, pracuje na nich p. Kacafírek.
p. Ing. Korbelová - nabídka bude projednána na schůzce Tolštejnského panství.
Stanovisko: sdružení vzalo informaci o připravovaných pověstech na vědomí.

p. Sudek - mají problémy se SČE, a.s. V případě požadavku na zvýšení odběru nutí SČE, a.s. obce stavět trafostanice, odmítají je spolufinancovat. Je třeba vyvolat jednání podobně jako se SČP, a.s.

pí Ing. Korbelová - jednání s SČE, a.s. probíhají stejně problematicky jako probíhala se SČP, a.s. Na jednání je třeba přizvat i poslance krajského zastupitelstva.

p. Sembdner - bude probíhat jednání ohledně zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií. Navrhuje, aby byl přítomen zástupce sdružení.

p. Pecinovský - navrhuje sebe, protože se problematika dotýká jeho obce.
Stanovisko: sdružení rozhodlo připravit schůzku s SČE, a.s. s přizváním poslanců krajského zastupitelstva.Dále rozhodlo o delegaci p. Pecinovského, Sembdnera a ing. Kořínka na jednání s SČE v Ústí n.L.
  p. Ing. Kubec - bude se svolávat jednání Okresní hospodářské komory. Žádá, aby obce poskytly do 15. 1. 2002 přehled investičních záměrů výstavby, o kterých by OHK mohla informovat podnikatele.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o připravovaném jednání Okresní hospodářské komory. Ukládá obcím poskytnout informace o chystaných investičních akcích.

8.5 Stanovení termínu a místa konání příštího setkání

p. Ing. Kořínek - dotázal se na termín konání příštího jednání SPRŠ a navrhl únor 2002. Pravděpodobně by to bylo úterý 12. 2. 2002. Místo konání se upřesní.

p. Pecinovský - bude zvát Dolní Podluží, členové budou včas informováni.
Stanovisko: sdružení schválilo termín konání příštího jednání SPRŠ dne 12. 2. 2002 v Dolním Podluží.

9. Vyhlášení Milanovy ceny za rok 2001

p. Ing. Kořínek - navrhl předání Milanovy ceny za rok 2001 dosavadnímu předsedovi sdružení p. Janu Sembdnerovi.

p. Pecinovský - poděkoval p. Sembdnerovi za práci ve sdružení a předal mu symbolickou cenu.

p. Sembdner - poděkoval za cenu a podotkl, že v našich obcích je mnoho lidí, kteří by mohli
být adepty na toto ocenění.

10. Závěr

p. Ing. Kořínek - ukončil jednání ve 12.30 hodin, poděkoval za pomoc při tomto jednání. Na závěr popřál všem členům mnoho úspěchů v novém roce 2002.
Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku