Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis ze zasedání Sdružení Šluknovska ze dne 12.12. 2000
v penzionu Jana v Horním Podluží

Program jednání:

K bodu 1)
Zahájení provedl předseda sdružení p. Sembdner. Sdružení odsouhlasilo navržený
program jednání.
K bodu 2)
Úkoly uložené z předcházejících jednání byly splněny, přetrvávají
pouze úkoly v bodě a) a b).
Na jednání se Saulem pozve p. Sembdner starosty do Rumburka.
- Soubory od p. Glasera budou zaslány p. Štědrovi pro orientaci na r. 2001
K bodu 3)
- Program obnovy venkova v r. 2000
p. Zoser informoval o značení cyklotras. V současné době probíhá jejich značení. Členská města a obce prověří průběh značení jednotlivých obcí.
Na trasách by se měly instalovat zajímavosti o obcích. Na příští
zasedání předloží členské obce nahlásí náměty do projektu infoservis cyklotras na Šluknovsku (projekt FMP, PHARE CBC z listopadu 2000).
- Mikroregion Tolštejn podává návrhy na čtyři programy

  a) poradenská činnost (pro celé Šluknovsko)
  b) pódium na hradě Tolštejn
  c) komunikace mezi jednotlivými obcemi
  d) propagace mikroregionu Tolštejn
- za Sdružení Sever podá návrh p. Ing. Kopáčková:
realizační plán rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Sever
Dále p. Zoser informoval o setkání všech zastupitelů v mikroregionu Tolštejn. Termín 8.2. 2001 ve Varnsdorfu
- informace o zájezdu do Kostnice podala pí Ing. Korbelová
- koordinace projektu AEP v r. 2001 - pí Ing. Vyleťalová
Německá strana zajistila i na rok 2001 financování projektu AEP. Ing. Vyleťalová bude konzultovat s oběma mikroregionu projekty na rok 2001.
  a) revitalizace - oživení solné stezky, oprava památek, ubytování a
  projekty ochrany, záchrany památek.
  b) Lesnická škola ve Šluknově nabídla připravit varianty vhodných tras
  cyklostezek.
  c) dovolená bez auta (jízdní kolo a koně)
  d) pokračování projektu je obnovení železničního spojení Dolní Poustevna - Sebnitz
  e) péče o krajinu
  - první projekt je sekání a mulčování travních porostů, v roce 2001 by tento projekt měl pokračovat
  f) návrat ovcí do Šluknovského výběžku
  g) pěstování biomasy
  h) další záchrana podstávkových a roubených domů
  ch) vznik česko-německé společnosti - legislativní problém
  i) rozvoj agrárních struktur a česko-německé spolkové činnosti

Paní Korbelová navrhla, aby partnerem pro SPRŠ /projekty podávané na ARR byl p. Trägel, starosta obce Eibau/
Zároveň navrhla pozvat jej na příští zasedání SPRŠ.
- probíhá další příprava projektů trvale udržitelného života
- p. Korbelová navrhla začít prosazovat projekty přes Agendu 21
- p. Kopáčková informovala o projektu ISPA - navrhla zmapovat všechny
vodní plochy ve Šluknovském výběžku
- p. Korbelová navrhla stanovit priority programů a poté požádat p. Dudku
o vyřizování žádostí
- p. Tomášek informoval starosty o současném stavu lokality Hrádek - Burgsberg
- p. Kořínek informoval o jednání VH Svazu Deliteus - kriticky zhodnotil připravenost a průběh jednání svazu, v únoru 2001
V únoru roku 2001 proběhne ve Šluknově valná hromada Deliteusu
- projednání výše členských příspěvků
p. Sembdner předložil návrh příspěvků na r. 2001, dále doporučil, aby se výše příspěvků na r. 2002 nestanovovala podle inflace.
Bylo doporučeno, aby předsednictvo zaslalo na obce rozpočet sdružení na rok 2001.
- p. Sembdner dal také na zvážení, zda nenajít cesty na získání dalších
financí pro Sdružení
- projednání kalendáře mikroregionu Mandava-Spréva bude ponecháno na jednání mikroregionu
- byl podán návrh na pozvání zastupitelů kraje, zvolený za Šluknovsko na příští zasedání sdružení
- p. Korbelová podala návrh na úhradu částky 2.294 EUR na brožuru a 70.000,- Kč na úhradu podílu pro obec Staré Křečany za sdružení
- p. Sembdner podal návrh na uložení úkolu předsednictvu SPRŠ zadat přezkum hospodaření SPRŠ
za rok 2000
- Sdružení projednalo návrh smlouvy mezi firmou INTERDATA a SPRŠ (300,- Kč měsíčně - návrh SPRŠ)
- Sdružení dále projednalo návrh změny čl.5 Stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska-majetkové poměry - viz usnesení.
K bodu 5)
Milanova cena za rok 2000 byla předána starostovi Krásné Lípy p. Sudkovi
K bodu 6)
- byl předložen návrh usnesení, který byl jednoznačně schválen.

Závěr provedl předseda SPRŠ pan Jan SEMBDNER

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku