Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ, které se konalo dne 11. října 2013
v restauraci Stará cihelna ve Vilémově

Přítomni: členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 16, hosté podle prezenční listiny.

p.Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.45 hod. přivítáním přítomných.

ad 1) projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser– konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání ve Velkém Šenově nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku na dnešní jednání s návrhem programu dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu. Sám navrhl doplnění programu do bodu 13) různé – vystoupení pí Doušové, zástupkyně Schrödingerova institutu. Tajemník sdružení oznámil, že bod 7 – prostředky protipovodňové ochrany, pro nemoc zástupce firmy odpadá.. Další návrhy na změny nebo doplnění nebyly.

Upravený návrh programu:

 1. 8.30   Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,
 2. 8.35   Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,
 3. 8.40   Ekonomická situace SPRŠ - pí Hoťová,
 4. 8.50   Informace z jednání DSO – p. Maják, ing. Forfera,
 5. 9.10   Informace ze zastupitelstva kraje – p. Zoser,
 6. 9.25   Výzva starostům 2013 (Varnsdorf, Šluknov, Duchcov, Lahošť) – Mgr. Džumanová,p. Louka,
 7. 10.00   Přestávka,
 8. 10.15   Prezentace záměrů VOŠ a SŠ Varnsdorf – ing. Jakubec, ředitel školy,
 9. 10.40   Železniční dopravní obslužnost ve výběžku, napojení na SRN – p. Louka, p. Moravec, ing. Rak – České Švýcarsko,
 10. 11.00   Návrh systému meziobecní spolupráce, aktivita SMO, podpora financování MAS – p. Zoser, ing. Hamplová,
 11. 11.25   Problematika skládkování, aktuální informace – Mgr. Džumanová, starostové obcí,
 12. 11.40   Záchytné kotce Rumburk, informace o přípravě – p. Trégr, starostové obcí,
 13. 11.50   Různé, připomínky starostů, další náměty a informace,
 14. 12.10   Společný oběd.

Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Hlasování:
pro - 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení: sdružení schválilo program jednání.

Předseda sdružení předal slovo p. Hynku Raichartovi, starostovi Vilémova, a požádal ho o informace o obci, ve které probíhá jednání.

p. Raichart – zmínil se o nedávné historii restaurace Stará cihelna, její rekonstrukce proběhla v úzké spolupráci obce a majitele a výsledek je dobrý pro obě strany. Fotbalové hřiště v sousedství bylo rekonstruováno pomocí krajské dotace. Pokud jde o plnění volebního programu dostala se obec do skluzu kvůli problémům s poskytováním dotací. Znovu upozornil na problém se získanou zametací technikou koupenou z dotace, kvůli vyšetřování protikorupční policie je už rok zamčená ve skladu a nesmí se používat. Obdobně je to s plánovaným zateplením sportovní haly, museli požádat o prodloužení termínu pro komplikace s výběrovým řízením, dokončeno by mělo být v roce 2014.

p. Zoser – poděkoval za poskytnuté informace.

ad 2) kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.

ad 3) ekonomická situace sdružení:

za omluvenou ekonomku pí Hoťovou podal informace ing. Kořínek. Příjmy jsou proti rozpočtu nižší, není zaplacen příspěvek Okresní agrární komory Děčín, zástupce OAK p. Houdek upozorní vedení OAK. Na účet sdružení nedošel příspěvek Krásné Lípy. P. Maják upozorňuje, že se Krásná Lípa stala členem DSO Sever a podle stanov svůj příspěvek zaslala na účet DSO Sever. Bude třeba provést změnu rozpočtu SPRŠ v souladu s touto změnou.

Výdaje jsou plněny podle schválených kapitol rozpočtu, stav financí na účtu k 16.9.2013 je 65 010,23 Kč.

Usnesení: sdružení bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření ke dni 16.9.2013.

V účetnictví sdružení je vedena jedna pohledávka ve výši 54 760,- Kč a jeden závazek ve výši 25 tis. Kč, obě položky z roku 2001. Tajemník předložil písemný rozbor obou případů (viz příloha č. 1 k zápisu) a doporučil obě položky jako nevymahatelné odepsat a vyřadit z účetnictví.

p. Zoser – nechal hlasovat o předloženém návrhu:

Hlasování: pro 15, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení: sdružení schvaluje odpis pohledávky ve výši 54 760,- Kč a její vyřazení z účetnictví.

Sdružení schvaluje odpis závazku ve výši 25 tis. Kč a jeho vyřazení z účetnictví.

Tajemník sdružení předložil žádost o proplacení částky 560,- Kč (slovy pět set šedesát korun) za nákup náplně do inkoustové tiskárny, kterou používá pro tisk a kopírování dokumentů sdružení. S touto položkou rozpočet SPRŠ počítá.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení: sdružení schvaluje proplacení částky ve výši 560,- Kč za náplň do inkoustové tiskárny.

ad 4) informace o jednání DSO:

p. Maják (Jiříkov) – DSO Sever se sešel v Jiříkově, hlavní částí programu bya beseda s pracovníky ORR KÚ a Úřadu práce na téma zaměstnávání našich lidí v SRN, kontakty, způsob podpory. Jejich účast vznikla na výzvu ing. Jemelky, protože je třeba definovat pojem „příhraniční oblast“, vědět, jestli je její významnější podpora při řešení nezaměstnanosti. Známé dotační tituly jsou zatím pro všechny regiony stejné, sociálně postižené „příhraničí“ žádné preference nemá. Je třeba znát, jak stát k těmto oblastem přistupuje. Německá strana má zájem na spolupráci, otevírá pro naše lidi burzy práce, podmínkou je znalost němčiny. K tomu nabízí jazykové kurzy. Nabídka práce nabízí zaměstnání po celém Německu. Existují už společné projekty zaměstnanosti a nabídka investičních akcí.

p. Zoser – je na zvážení, zda nepozvat na příští zasedání hejtmana a pohovořit o Šluknovském výběžku jako o celku s obdobnou problematikou všech obcí.

p. Trégr (Rumburk) – město stojí před problémem, jak dál s RN. Téměř každá obec vydává své noviny, Rumburk má potom problém s prodejem RN ve výběžku. Náklady jsou kolem 1mil. Kč. Pokud obce nechtějí znaky v RN na titulní straně mít, bude nejlepší napsat za DSO Sever společný dopis s požadavkem na změnu. Předpokládá, že na některém z příštích jednání SPRŠ bude moci pohovořit o další koncepci RN.

V diskusi se starostové DSO znovu shodli na tom, že znaky obcí a měst nebudou umístěny na titulní stránce Rumburských novin, protože už nejsou považovány za regionální.

p. Maják (předseda DSO Sever) - záležitost vyřídí, dopis pošle.

p. Svoboda (Lipová) – když obce žádají o plakátování svých akcí v Rumburku, musí se obracet na agenturu, která to zajišťuje, a musí platit poplatek. Když ale přijdou na obec plakáty z Rumburka, jejich vyvěšení je zdarma.

p. Zoser (Jiřetín) – ve varnsdorfském Hlasu severu jsou krátké zprávy z celého regionu spadajícího pod tuto ORP otištěny bez problémů.

p. Louka (Varnsdorf) – divadlo Varnsdorf pracovalo v propagaci recipročně, Vdf i Rbk si akce propagovaly vzájemně a problémy nebyly. Šlo vždy jen o domluvu.

p. Raichart (Vilémov) – Rumburk je pověřené město III. stupně a proto se nás jeho přístup dotýká. Stará se jen o své záležitosti a obce ho zajímají jen okrajově. Ale ani obce DSO ho vlastně nepotřebují, musí si všechno prosadit samy.

Ing. Forfera (Rybniště) – DSO Tolštejn měl jednu schůzku, konečně uzavřel problém Agentury Tolštejnského panství, je vymazána z rejstříku. Účastníci se zabývali společnou žádostí o dotaci na zlepšení protipovodňového systému – společného místního rozhlasu. Při přípravě cyklostezky jim byla snížena slíbená dotace. V závěru probírali Výzvu starostům 2013.

Usnesení: Sdružení bere na vědomí zprávy o činnosti dobrovolných svazků obcí Sever a Tolštejn.

ad 5) informace ze zastupitelstva kraje:

p. Zoser (Jiřetín) – zasedání zastupitelstva se konalo v září, zastupitelé schválili půjčku od státu ve výši 690 mil. Kč, která bude použita na úhradu závazku z ROP. Samotný program ROP se znovu rozběhl, 15.10.2013 bude zasedání výkonného výboru a budou vyhlášeny nové výzvy. Byly posíleny dotace pro obce nad 5 tis. obyvatel v prioritě 1.2 o 600 mil. Kč. Pro malé obce od 500 do 5 tis. obyvatel se připravuje návrh změny v prioritě 2.2 s tím, že zde budou finanční prostředky použity nejpozději v létě 2014 a poté bude vyhlášeno II. kolo přijímání žádostí o dotaci.

V novém plánovacím období 2014 - 2020 budou vytvořeny aglomerace (Šluknovsko ani Děčínsko jako celek ale aglomerací nebudou). Připravuje se snížení počtu MAS na 50% - jde ale o návrhy vlády v demisi, dá se předpokládat, že po volbách se záměry změní. Z hlediska EU ale naše požadavky přijdou zase pozdě, takže se dá předpokládat menší objem financí.

Problematika dopravy a investic do komunikací se bude řešit až po ustavení nové vlády.

Usnesení: Sdružení bere na vědomí informace z krajského zastupitelstva a jeho komisí.

V 9.30 hod se dostavil ing. Linhart, počet přítomných se změnil na 17.

ad 6) výzva starostům 2013:

p. Louka (Varnsdorf) – sledoval v ČT program „Volby 2013“. Na otázku „Kdo navštívil sociálně postižené oblasti?“ odpověděli všichni účastnící ano. Na otázku cenových map nájemného odpověděli všichni, že existují. Obě odpovědi jsou podle našich znalostí nepravdivé, cenové mapy jsou jen někde (města kolem 100 tis. obyvatel a výš) a jsou pouze doporučením, v naší oblasti je nikdo nezná.

Aktivita výzvy vyšla ze Šluknovského výběžku, kdy jeho zástupci chtěli iniciovat společný postup obcí při řešení problémů v sociální oblasti. K výzvě se postupně přihlásilo 150 obcí, zabývá se jí i SMO a jednotlivé kapitoly se budou dále rozpracovávat.

p. Trégr (Rumburk) – první verze výzvy byla obecná, dnešní rozpracovaný materiál je už konkrétní. Chyba je, že se dostala jen do 150 obcí, které ji podepsaly. Měla by se dostat do všech obcí.

p. Zoser (Jiřetín) – výzva by měla být materiálem i pro SMO a projednána na XIII. sněmu v Českých Budějovicích.

Pí Džumanová (Šluknov) – vyzývali všechny starosty výběžku, aby na první jednání do Duchcova jeli.

p. Trégr (Rumburk) - věděli to, ale formulace výzvy nebyla konkrétní

p. Louka(Varnsdorf) – první verze nebyla konkrétní, byl to jen impuls, který měl dát obce dohromady a ukázat směr, kterým je třeba jít. Druhý krok byl přes SMO, další verze je už propracovanější, v žádném případě se neuzavírají těm, kteří se chtějí připojit.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – všechny obce mají přístupové heslo na stánky SMO, tam jsou materiály uveřejněny.

Ing. Sykáček (senátor) – SPRŠ prosadilo mnoho věcí, i SMO je uznávanou silou při prosazování zákonů. Pro jednání Senátu potřebuje argumenty, protože mnoho poslanců z jiných oblastí nechápe souvislosti a okolnosti problémů.

p. Zoser (Jiřetín) – podle zpráv má příští týden do výběžku přijet ministr Pecina. Kdo ze starostů byl o návštěvě informován a kdo byl pozván? Nikdo!

Usnesení: sdružení bere na vědomí aktuální informace o postupu výzvy starostům 2013.

sdružení ukládá p. Loukovi, starostovi Varnsdorfu, rozeslat rozšířenou verzi výzvy všem členům SPRŠ.

p. Zoser vyhlásil přestávku v jednání na dobu 10.15 až 10.25 hod.

ad 8) prezentace záměrů VOŠ a SŠ Varnsdorf:

Vedoucí představitelé školy ing. Jakubec, ing. Kotulič a Mgr. Vajsová prezentovali rozvojové záměry VOŠ a SŠ Varnsdorf. Seznámili přítomné s historií školy, výukovými obory i se statistikou zaměstnanosti absolventů školy. Pro příští období žádají o přidělení akreditace pro dva nové obory – bezpečnostně právní činnosti (prevence kriminality, ochrana osob a majetku) a strojírenství s využitím CAD a CAM technologií. Žádají SPRŠ o podporu těchto žádostí. Jde o zvýšení vzdělanosti obyvatel výběžku a o možnost najít nové pracovní příležitosti.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – jak škola sleduje zaměstnanost absolventů?

Mgr. Vajsová – je ve stálém kontaktu s bývalými žáky, má přehled o jejich uplatnění, je ve spojení i s institucemi a podniky.

p. Svoboda (Lipová) – zaměstnal několik absolventů této školy, byl ale zklamám jejich vystupováním a znalostmi. V aministrativě byli naprosto nepoužitelní. Obává se, že vzdělávacích oborů je už mnoho a je to na úkor kvality výuky. Má i dojem, že VOŠ a SŠ Varnsdorf si vytváří „monopol“ na studium a hrozí nebezpečí pro severní konec výběžku, že zmizí obory na střední škole ve Šluknově.

Představitelé školy po skončení prezentace rozdali všem přítomným propagační materiály školy.

p. Zoser – nechal hlasovat o podpoře žádosti školy o nové vzdělávací obory.

Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení: Sdružení pro rozvoj Šluknovska akceptuje rozvojové záměry VOŠ a SŠ Varnsdorf a plně podporuje vznik nového vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/.. se zaměřením: Prevence kriminality; Ochrana osob a majetku na VOŠ Varnsdorf .

Sdružení pro rozvoj Šluknovska akceptuje rozvojové záměry VOŠ a SŠ Varnsdorf a plně podporuje vznik nového vzdělávacího programu Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 na VOŠ Varnsdorf .

ad 9) železniční dopravní obslužnost ve výběžku, napojení na SRN:

p. Louka (Varnsdorf) – informoval o vzniku této problematiky. Německý tisk a starostka Ebersbachu ho požádali o předběžné stanovisko k tomu, že budou chtít rozšířit přeshraniční železniční dopravu, speciálně trať Rumburk - Ebersbach. Města Šluknovska se snaží o rozšíření styků a podporu turismu, Ústecký kraj ale omezuje objednávku železničních spojů a to bez předběžné konzultace s vedením obcí v regionu, s touto tratí nepočítá.

Ing. Rak (České Švýcarsko, o.p.s.) - máme mnoho existujících tratí a neměli bychom připustit jejich zánik. Např. v současnosti trať Rybniště – Varnsdorf (pokračující do SRN) se tolik nevyužívá, spoje jsou Varnsdorf – Liberec nebo Rybniště – Rumburk. Může se čekat návrh na její zrušení, protože je výhodnější spojení autobusem. Ztratí se tak napojení na Liberecký kraj. Je zádrhel i ve spojení Varnsdorf – Seifhennersdorf. Další příklady jsou uvedeny v předaném písemném dokumentu.

Ing. Jeřábek (KÚ ÚK) – spojení z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu není věcí ÚK. Je to iniciativa německého dopravního spolku. Nemají peníze a přesouvají práce na trati na rok 2014. Spojení Rumburk – Ebersbach ÚK neplánuje, není zde potenciál cestujících, kteří by vlak naplnili. Autobusové spojení přes hranice vyhovuje.

Ing. Rak (ČŠ) ¨- předvedl grafické schema návaznosti spojů. Trať Vdf – Seifhen. bude teď končit u pivovaru Kocour, němečtí turisté se do pivovaru nedostanou. Přestupy v Rumburku u dalších spojů nebudou navazovat na Šluknovsko. Nabízí se i trať Liberec – Varnsdorf – Rybniště – Krásná Lípa – Panský.

Ing. Jeřábek (KÚ ÚK) – přestupy v Rumburku řešit nejdou, přednost dostávají přestupy v Děčíně a tomu musí odpovídat odjezdy z Rumburku. Naváže spoj Dolní Poustevna – Bad Schandau – Děčín, tam to je možné. Překážkou je i stav infrastruktury. Platí, že cestující se specifickými požadavky (turisté) se musí přizpůsobit frekventovaným tratím.

Ing. Linhart (Krásná Lípa) – předaný materiál vyjadřuje 100% požadavků, nemusí vyjít všechno. Je třeba si uvědomit, že jsme ze tří stran obklopeni Německem a bude třeba otevřít cestu do vnitrozemí Německa.

p. Zoser – návrh předloženého materiálu lze akcedptovat a je možné ho odeslat, i tato problematika by se hodila na projednání s hejtmanem.

Ing. Rak (ČŠ) – nechceme vše, ale je možné využít vlak třeba 1 - 2x denně, předložil koncept dopisu.

ing. Jeřábek (KÚ ÚK) – to je akceptovatelné, sami o to usilují. Chtějí vytvořit koncepci zvláštních turistických vlaků, vysoutěžit organizace, které by vlaky provozovaly v turistické sezóně (historické vozy, příležitostné jízdy apod.). Nesmí se zapomenout na infrastrukturu – kde budou soupravy parkovat, kde doplňovat PHM apod. Vše je otázka financí.

p. Louka (Varnsdorf) – podnikatel p. Šusta chce zavést vlastní vlak z Kocoura do Německa.

Ing. Jeřábek (KÚ ÚK) – komise dopravy připravuje exkurzi do Varnsdorfu na stavby zastávek a bude se zabývat i provozem soukromého vlaku.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – trať D.Poustevna – Sebnitz je hotova, probíhají poslední zkoušky, vlaky začnou jezdit. Od toho se pak odvine další. Doporučuje materiál podpořit.

Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení: Sdružení schvaluje předložený materiál k přeshraniční železniční dopravě a souhlasí s jeho odesláním na KÚ ÚK.

Sdružení ukládá předsedovi pozvat na první setkání starostů SPRŠ v příštím roce hejtmana Ústeckého kraje.

ad 10) Systém meziobecní spolupráce:

p. Zoser – SMO k tomu vydal již mnoho materiálů, princip je v tom, že v ČR je mnoho obcí, jejich ekonomická síla je slabá, proto je třeba vytvářet větší spolupracující celky. U nás na Šluknovsku meziobecní spolupráce funguje několik desítek let, v jiných regionech mají někteří starostové problém prosadit spolupráci ve svých zastupitelstvech. Náš záměr byl ten, zaštítit spolupráci obcí pod SPRŠ prostřednictvím MAS. Její pracovníci by byli zaměstnanci SPRŠ a připravovali by výstupy k společným projektům. Záměr ale padl, SPRŠ je sdružením právnických osob, tato forma není možná. Další možností je podpis dohody obou DSO s MAS. Pro dvě ORP 3 by bylo k dispozici až 5 osob, které by rozvojové plány pro meziobecní spolupráci připravovaly. Pro 2 až 3 pracovníky může být dotace na mzdy od SMO až 2 mil. Kč.

Ing. Hamplová (MAS) – sdružení právnických osob jako partner nemůže být, DSO ano. V týmu musí být 2 starostové (1 z obce, 1 z města), kteří budou ochotni ke spolupráci, 2 až 3 pracovníci, kteří budou připravovat anylýzy. Jsou stanoveny 4 oblasti – školství, sociální, skjládkování a jedna volitelná. Výstupem bude studie, složená z uvedených čtyř oddílů. Konec je 06/2015, dotační prostředky jsou jen na mzdy, provoz musí být hrazen z jiných zdrojů.

p. Zoser – každý DSO by měl navrhnout své dva zástupce (obec, město), a oznámit je na SMO. Začátek činnosti se předpokládá 12/2013. Koordinátorem postupu je ing. Hamplová.

Ing. Hamplová (MAS) – do týmu navrhuje i zástupce Českého Švýcarska, rozvojový program bude komplexnější, ČS nebude muset tvořit svůj vlastní materiál. Další člověk by se měl zabývat využitím programu Cíl 3 – Ziel 3.

p. Maják (Jiříkov) – pokud bude v týmu zástupce ORP 3 (Rumburk), není to pro DSO Sever dobré řešení, protože s DSO trvale nespolupracují. Navrhuje ing. Linharta. Byla by škoda nabízené prostředky rozumně nevyužít, navíc MAS pracuje dobře, měla by pokračovat.

Ing. Forfera (Rybniště) – kdo z MAS by v týmu byl, kde a jaké by bylo zázemí skupiny, z čeho se bude hradit provoz? Co se stane, když se náhle projekt zastaví, jako ROP? Nebude náklady hradit DSO, když podepíše smlouvu?

Ing. Hamplová (MAS) – jmenovala by 3 své pracovníky, další 2 z ČŠ a dva noví pracovníci. Zázemí by bylo v sídle MAS na Střelnici ve Varnsdorfu, od DSO nebude nic požadovat, MAS má prostředky i vybavení z probíhajících projektů z POV. Zastavení projektu DSO neohrozí, náklady půjdou za SMO, návrh smlouvy to ošetřuje, totéž platí o smlouvách se zaměstnanci.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – všechno bude průběžně konzultováno se SMO.

p. Houdek (OAK) – starostové už dříve podpořili MAS, z jejích výzev přišly zpět peníze do zemědělství regionu.. Měli bychom ji podpořit i teď. Je to investice do budoucnosti, udržíme lidi, kteří projekty umějí připravit i administrovat.

Ing. Hamplová (MAS) – informuje, že se rozhodla odstoupit z funkce člena předsednictva MAS a z funkce její předsedkyně.

Závěr – systém meziobecní spolupráce na Šluknovsku se bude realizovat prostřednictvím DSO.

Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení: sdružení schvaluje realizaci systému meziobecní spolupráce podle tezí SMO prostřednictvím DSO Tolštejn a DSO Sever.

ad 11) skládkování – aktuální informace:

p. Zoser – problematika skládkování stále není uzavřena, potřebujeme aktuální inromace. O účast na dnešním jednání žádali zástupci společnosti Marus Pedesen, předsednictvo sdružení to odmítlo, nepodali by zřejmě žádné nové informace.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – město nemá žádné nové informace, stavební povolení na další kazetu je platné, MP stavbu nezahajuje. Nemění se stanovisko společnosti k částce 10 mil. Kč, které od města požaduje. Korespondence mezi Mgr. Džumanovou a p. Kopeckým byla k dispozici všem členům SPRŠ.

p. Kopecký (Horní Podluží) – opakuje, že má k dispozici právní názor SMO k problematice skládkování ze kterého se dá vyvodit, že informace Mgr. Džumanové i ing. Buriana z KÚ ÚK na jednání ve Velkém Šenově nebyly správné a postih za případnou ekologickou škodu z provozu skládky by nešel za městem, ale za provozovatelem skládky. Mrzí ho, že poplatky za skládkování po uzavření skládky v Rožanech půjdou mimo náš kraj a proto opakuje svůj návrh, že Horní Podluží koupí pozemek pod skládkou a riziko vezme na sebe. Stanovisko SMO dá k dispozici všem členům SPRŠ.

p. Raichart (Vilémov) – odpad se bude vozit do Volfartic. Je před volbami, co když se stane, že Liberecký kraj nebude souhlasit s umístěním odpadu z jiného kraje na svém území? Jak potom budeme řešit svoz odpadu?

Mgr. Džumanová (Šluknov) – doporučila ostatním starostům vyhlásit vlastní výběrová řízení na svoz komunálního odpadu. Firma EKO servis Varnsdorf Šluknovu ve výběrovém řízení nabídla cenu o třetinu levnější oproti stávající i s jiným koncovým zařízením než jsou Rožany.

p. Svoboda (Lipová) – není problém se skládkováním jen ve Šluknově? Považuji rozhodnutí zastupitelstva města Šluknov za nesprávné. Nám jde o celkovou zodpovědnost za odpadové hospodaření celého výběžku.

Závěr: zástupci SPRŠ budou pozváni do rady města Šluknova a znovu prodiskutují celý problém a vyjádří stanovisko ostatních obcí , pokud bude vůle členů RM k účasti zástupců SPRŠ na jejich schůzi, která je neveřejná. Mgr. Džumanová bude starosty o termínu RM informovat.

Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 2.

Usnesení: Odpovědi právního oddělení SMO týkající se skládkování ve Šluknově budou poskytnuty p. Džumanové s tím, že je předá právnímu zástupci města Šluknova k posouzení a budou podkladem pro případná další jednání. Starostové p. Kopecký a p. Svoboda budou pozváni na schůzi rady města Šluknov po vyjádření členů RM. O termínu schůze RM budou starostové informováni.

Ve 12.30 hod odešel ze služebních důvodů p. Maják, počet přítomných se snížil na 16.

ad 12) záchytné kotce Rumburk – informace o přípravě:

p. Trégr (Rumburk) – v přípravě projektu jsou asi 3 měsíce ve skluzu, pracují dále. Potřebuje informace o počtu odchycených psů v obcích. Další informace budou k dispozici na začátku roku 2014.

p. Zoser – žádá starosty o odhady počtu. Po sečtení se jedná asi o 200 odchycených zvířat ročně z výběžku, se kterými by se mělo počítat.

Usnesení: sdružení bere na vědomí informace o přípravě prací na rozšíření záchytných kotců v Rumburku.

ad 13) připomínky starostů, další náměty, různé:

pí Doušová (Schrödingerův institut) – Schrödingerův institut má v současnosti cca 6000 členů, podporují všechny aktivity v obcích Šluknovského výběžku – sportovní, akce pro děti i seniory, vzdělávání. Jde o kontakty mezi lidmi, o vzájemnou nezištnou pomoc. Na vzdělávání dostávají dotaci, na své instutuce musí sehnat prostředky od sponzorů. V poslední době však narážejí na problémy. Mají cca 200 aktivit, některé se kryjí s akcemi obcí. Pro své činnosti jsou obce a provozovatelé benevolentní, pokud s požadavkem na zajištění akce (prostory, nájem, poplatky za těloicvičny, nájem za bazén v Rbk apod.) přišel institut, požadují od něj vyšší nájem nebo další poplatky. Institut by chtěl tyto prostředky využít jinak, pro lidi. Žádá proto starosty o podporu, aby jejich orgány nepožadovaly od institutu vyšší prostředky, než od svých organizací. Nechtějí žádné slevy nebo výhody, jen stejné podmínky.

p. Louka (Varnsdorf) – žádá o větší informovanost o činnosti institutu, mnoho občanů o nich neví, neví o nich ani provozovatelé zařízení.

p. Zoser – informuje o jednání hospodářské a sociální rady kraje – projednávali znovu vedení 110 kV na Šluknovsko, Liberecký kraj to nezahrnul do územního plánu, obce Novoborska s vedením nesouhlasí. Stále hrozí nebezpečí výpadku elektřiny ve výběžku a zdroje elektřiny nejsou zokruhovány, hrozí déletrvající odstávky i problém napojení případných nových výrobních zařízení.

Informuje o dopisu krajskému policejnímu řediteli, který se týká problematiky sběru kanálových mříží a poklopů a hřbitovních uren a nepřijetí novely zákona o výkupu sběrných surovin. Dopis mají členové SPRŠ k dispozici.

Dále podal informaci o výpovědi smlouvy o stavbě pódia se strany TS Varnsdorf k 31.12.2013. Projedná, zda by montáž v budoucnosti neprováděla dopravní firma p. Šusty ve Varnsdorfu. Informaci podá na příštím jednání.

p. Kopecký (Horní Podluží) – na některých komunikacích se každé dva roky mění povrch, na jiné nejsou peníze. Navrhuje, aby se práce projednávaly se SPRŠ. Požaduje, aby ředitel SÚS poskytl výhled rekonstrukcí na 3 až 5 let dopředu a starostové by se k tomu vyjádřili.

p. Zoser – je to problém, každá komunikace má jiného vlastníka (ŘSD, kraj, obce apod.), mění se i vedení těchto organizací, nedá se pracovat s výhledem. Problém je špatná kvalita prací – výběrové řízení vyhraje velká firma, ta práci zadá subdodavateli atd. Výsledkem je špatná a předražená stavba.

DSO Sever by měl navrhnout kandidáta na Milanovu cenu.

Ing. Hamplová (MAS) – 19.10.2013 dopoledne jsou ve Varnsdorfu farmářské trhy, odpoledne v sídle MAS „Den místní akční skupiny“, v 16.00 pak valná hromada MAS. Na akci se ohlásil ministr Toman, navíc se chce v 10.00 hod sejít ve Šluknově na zámku a ve SLŠ se starosty Šluknovska a společně s ministrem Pecinou a projednat otázky bezpečnosti.

p. Kopecký (Horní Podluží) – jde o předvolební kampaň.

p. Svoboda (Lipová) – setkání se nezúčastní, domnívá se, že by starostové neměli být zneužíváni v předvolební kampani.

p. Louka (Varnsdorf) – je jedno, kdo nás navštíví, za jakou stranu. Jde ale o ministry. Volit je nemusíme.

p. Houdek (OAK) – děkuje za podporu mezinárodní konference chovatelů skotu. Pořádáme ji jako jedni z mála ze zemí Vyšegrádské čtyřky, dobře propaguje Šluknovsko v zahraničí.

p. Zoser – program jednání je splněn, zasedání sdružení končí s tím, že příští schůzka – slavnostní – se uskuteční v Dolní Poustevně. Program i datum budou upřesněny. Poděkoval přítomným za práci a jednání ukončil ve 13.00 hod.


Ve Šluknově 8.11.2013

Zapsal: ing. Kořínek