Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z mimořádného jednání SPRŠ dne 11. října 2012
na MěÚ v Jiříkově

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 19, hosté podle prezenční listiny.

Omluveni: p. Milerski (OHK), pí Hoťová - pracovní záležitosti.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 10.15 hod. přivítáním přítomných.

ad 1)    projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – krátce seznámil s důvody svolání mimořádného zasedání a předložil návrh programu.

 

1)         Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)         Uzavření provozu skládky komunálního odpadu v Rožanech k 31.12.2012,         navýšení ceny za svoz.

3)         Omezení příp. zušení MO PČR v Krásné Lípě a ve Velkém Šenově,

4)         Diskuse, různé, ostatní informace:

 

Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu:

Hlasování:        pro - 19, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo program jednání.

ad 2)    Uzavření provozu skládky komunálního odpadu v Rožanech:

p. Zoser – dostali jsme zprávu, že společnost Marius Pedersen hodlá k 31.12.2012 uzavřít skládku v Rožanech, odpad vozit na jinou skládku mimo region a obcím zvýšit cenu za svoz. Pozvali jsme proto zástupce společnosti MP a Ekoservis Varnsdorf, aby nám podali přímé informace.

Mgr. Šimerda (Marius Pedersen) – kapacita stávající skládkové kazety bude vyčerpaná a proto byli nuceni snížit množství naváženého odpadu cca na jednu polovinu, aby vydrželi alespoň do poloviny příštího roku. Změnili proto logistiku, některé druhy sváží na meziskládku do Varnsdorfu a odtud do Volfartic. To přináší vícenáklady a ty se musí promítnout do ceny za svoz. Od poloviny roku 2011 jednají s městem Šluknov o nové nájemní smlouvě na pozemky, na kterých by vybudovali další kazety. Navrhovaná stavba však zasahuje do pozemků se starou zátěží a zodpovědnost za její případnou sanaci je předmětem sporu. Stavební povolení je již vydáno a platí, stavba ale nemůže být zahájena bez smlouvy. O ní jednají právníci, ti se nemohou dohodnout a předkládají stále další doplňky a přpomínky. MP má finanční prostředky připravené, stavba by mohla být dokončena za cca 3,5 měsíce od zahájení. Společnost má stále zájem skládku využívat. Informace o jejím uzavření není pravdivá.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – město smlouvu nevypovědělo, stále platí. Rovněž stavební povolení vydané pro další dvě kazety platí. Šluknov má zájem o provoz skládky, je to pro něj značná část příjmu do rozpočtu. Problém je se starou skládkou, o níž nikdo neví, co obsahuje. Nová kazeta by měla do ní částečně zasáhnout, ale protože je ve vlastnictví města, přípaná škoda z ekologické havárie by padla na vrub Šluknova. To je jádro sporu o nájemní smlouvu.

p. Zoser (Jiřetín) – proč dopis oznamující uzavření skládky a navýšení ceny za svoz dostalo jen město Dolní Poustevna?

Mgr. Šimerda (MP) – protože připravuje návrh rozpočtu na příští rok a potřebovalo orientační údaje o nákladech na odpady. Protože situace není úplně jasná, byly raději zaslány podklady v horší variantě s vyššími cenami za svoz.

p. Pražák (Ekoservis) – dostal informace o  ukončení provozu skládky k 31.12.2012, proto poslal  do Dolní Poustevny návrh nových cen už teď, byť jednání mezi MP a Šluknovem nejsou ukončena. Ostatní obce dostanou návrhy nových smluv v průběhu listopadu jako obvykle.

Mgr. Šimerda (MP) – vysvětluje stanovisko společnosti k případné ekologické škodě. Pokud by k ní došlo, odhadují jejich odborníci náklady na sanaci staré skládky na cca 70 mil. Kč, které MP uhradí (bere zodpovědnost za škodu na sebe), a starou zátěž odtěží. Požadují však spoluúčast Šluknova ve výši max. 15 mil. Kč, což je hodnota poplatků za skládku  za jeden rok, které MP městu odvádí. Pokud by k dohodě nedošlo a odpad by museli odvážet na skládku mimo region, tyto poplatky půjdou pochopitelně jiné obci.

p. Raichart (Vilémov) – pokud by došlo k navýšení poplatků, vzniknou znovu ve velkém černé skládky, které pro obce budou znamenat další výdaje.

p. Maják (Jiříkov) – pochopil, že se jedná o vyjasnění vztahů mezi MP a Šluknovem. Jiříkov vyváží odpad do Rožan přes společnost AVE Rumburk a změna se jich dotkne stejně nepříznivě. Vytýká pí Džumanové, že spor se táhne již dlouho a mohla nás varovat dříve.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – společnost MP zastupují dva právníci a každý při jednáních tvrdí něco jiného, proto se nemohou dohodnout. Navrhuje vytvořit sdružení obcí, které by se na úhradě podílu Šluknova při odstraňování případné ekologické škody společně podílely.

p. Zoser (Jiřetín) – připomíná, že SPRŠ původně vzniklo kvůli řešení skládky pro celý region. Návrh p Džumanové ohledně společné úhrady škody nechce komentovat. Doporučuje oběma stranám, aby je zastupovala stále stejná osoba.

p. Svoboda (Lipová) – o problému se dozvídáme až od ing. Jemelky. Když obce zvednou poplatky, voliči nás všechny vyženou.. Problém je tedy pouze v tom,  že se Šluknov a MP nemohou dohodnout.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – konstatuje, že jde o problém Šluknova a MP. My jako SPRŠ do toho nijak zasáhnout nemůžeme.

p. Farkaš (AVE) – navážejí odpad také do Rožan, pokud se zvednou ceny, musí zareagovat a své ceny rovněž upravit. Zatím to ale neřeší.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – jde o problém Šluknova a MP, ale chtěl, aby o něm věděli všichni.. Domnívá se, že pokud bude Šluknov požadovat podporu (mimo financí), že jim ji SPRŠ poskytne.

Mgr. Šimerda (MP) – dementuje první větu dopisu ředitele Ekoservisu Dolní Poustevně, skládka v Rožanech je schopna pojmout odpady minimálně do pololetí 2013.

p. Louka (Varnsdorf) – nelze oddělit oba problémy – starou žátěž a novou stavbu?

Mgr. Šimerda (MP) – nelze, nová stavba částečně zasahuje do staré zátěže.

p. Zoser:

Závěr:  i když jde o spor Šluknova a společnosti MP, dotýká se všech obcí regionu. Vyzývá     obě strany ke vstřícnému jednání a je přesvědčen, že skončí dobře. Mgr. Šimerda            převzal vyjednávání za společnost MP na sebe a povede ho osobně. Další informace           podá členům SPRŠ nejpozději v lednu 2013.

Usnesení:        SPRŠ bere na vědomí informace o jednání mezi městem Šluknov a                         společností Marius Pedersen o dalším provozu skládky v Rožanech.

 

ad 3)    Omezení příp. rušení MO PČR v Krásné Lípě a ve Velkém Šenově:

p. Zoser – přivítal npor. Luciana Šmidrkala, náčelníka OO PČR ve Šluknově, který byl pověřen vedoucí územního odboru PČR v Děčíně účastí na dnešním jednání, a podal poslední informace týkající se změn v systemizaci PČR na Šluknovsku. Dostali jsme informaci o zamýšleném rušení MO PČR v Krásné Lípě a ve Velkém Šenově. Ve Šluknově se konala konference policejních odborů PČR o bezpečnostní situaci, za starosty se zúčastnili p. Louka a p. Moravec. Přesné informace o změnách v rozmístění služeben PČR v regionu nejsou, někteří starostové jsou zváni krajským ředitelem na jednání ve Šluknově 23.10.2012 v kanceláři starostky města. Podle  informace JUDr. Zemanové se Krásná Lípa rušit nebude, Velký Šenov se sloučí se Šluknovem. Žádné tabulkové místo se rušit nebude, pravděpodobně tabulky ještě narostou.

npor. Šmidrkal - sloučením by se měla zvýšit operativa, protože papírové zpracování případů se bude dít ve Šluknově jen některými pracovníky, ostatní budou víc v terénu. Služebna ve Velkém Šenově bude otevřena v pracovní době, po ní bude vše hlášeno do Šluknova, odkud budou vyjíždět cílené skupiny policistů. Změní se styl práce. Papírové zpracování se dá odložit na další den, zásahy ale musí přijít okamžitě. Nová koncepce by měla platit od 1.1.2013. Na jednání byl vyslán proto, aby seznámil s koncepcí, která je zpracována shora, ne aby ji měnil.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – proč není OO PČR ve Velkém Šenově, tam je střed regionu. Kriminalita se přesouvá z Rumburku do okolních obcí, zasahovat je potřeba právě tam. Starostové chtěli, aby se služba PČR zlepšila, ne aby zůstala stejná.

p. Vykoukal (Velký Šenov) – informace, které od odboru Děčín získal telefonicky, jsou jiné. Provoz služebny ve Velkém Šenově bude 3 dny v týdnu.

p. Moravec (Staré Křečany) – udělali jsme chybu, že jsme uvěřili slibům a nebyli důslední v jejich kontrole, selhala komunikace mezi PČR a starosty. Dnes je koncepce hotova, zpacovala se bez nás. Na konferenci odboráři upozornili, že se nenápadně zrušila cizinecká policie a dá se předpokládat, že stejně se bude pracovat na OO PČR. Vytvořená pořádková jednotka má 60 lidí, ale nehovoří se, jak se vybírají dovolené, nemoci, volna po službě, rehabilitace apod. Ve skutečnosti je problém postavit úplné pravidelné směny. Pro naplnění při zásahu se stejně povolávají policisté z obvodů.

p. Maják (Jiříkov) – setkali jsme se před rokem a slyšeli jsme sliby. Mezitím se u PČR vyměnili lidé, ale původní koncepce, se kterou jsme nebyli spokojeni, zůstala a propracovávala se dál. S místními lidmi se nikdo nebavil. Proto si Jiříkov zřídil městskou policii, aby se trochu předešlo nějvětším problémům.

p. Moravec (Staré Křečany) – byli jsme vlastně podvedeni. Podle celkových tabulek má být 3670 policistů, skutečnost je 3400. Kam zbylí lidé zmizeli?

p. Louka (Varnsdorf) – pořádková jednotka měla být vidět především v ulicích, její uspořádání a dislokace tomu ale brání.

Usnesení:        SPRŠ bere podané informace na vědomí s tím, že ho neuspokojují.                                     Starostové se zúčastní jednání ve Šluknově 23.10.2012 i bez pozvání.

ad 4)    Diskuse, různé, připomínky starostů:

p. Zoser – ve Šluknově se konala mezinárodní konference chovatelů skotu Na ní bylo řečeno, že ministerstvo pro ČR stanovilo jako prioritu živočišnou výrobu. Požádal p. Houdka, zástupce OAK, o bližší informace.

p. Houdek (OAK) – v zahraničí je obrovská podpora zemědělců, výživa národa je základ. Podporuje se především rostlinná výroba a pěstování energetických plodin. Podle koncepce ČR by se stavy skotu měly od roku 2014 zvyšovat, dnes jde o 0,25 dobytčí jednotky/ha, cíl je 0,55 dj/ha. Pokud jde o místní záležitosti, budou v Království budovat biokotelnu a v ní spalovat přebytečné seno, které dnes skladují.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – žádá SPRŠ o finanční příspěvek na účast IC Šluknov na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze v lednu a únoru 2013.

p. Maják (Jiříkov) – už loni jsme se dohodli, že se změnila funkce SPRŠ a takovéto výdaje převezmou na sebe DSO Sever a DSO Tolštejn.

p. Zoser (Jiřetín) – nemáme dost pořebných informací k účasti, doporučuje odložit toto téma na přiští jednání SPRŠ.

Je třeba rozhodnout o termínu a místu příštího jednání. Předpokládáme, že bude mít opět pracovní a slavnostní část, na kterou budou pozváni bývalí starostové, členové SPRŠ. Navrhl, aby se jednání uskutečnilo v Krásné Lípě 7.prosince 2012 s tím, že náklady na občerstvení při slavnostní část budou rozděleny v poměru  50% Krásná Lípa, 50% SPRŠ. Nechal o návrhu hlasovat:

Hlasování:        pro – 19,  zdržel se – 0,  proti – 0.

Usnesení: Sdružení schválilo termín příštího jednání 07.12.2012 v Krásné Lípě. Sdružení schválilo úhradu nákladů na občerstvení při slavnostní části v poměru 50% SPRŠ, 50% Krásná Lípa.

Protože další příspěvky nebo požadavky na vystoupení nebyly, poděkoval přítomným za práci i účast, poděkoval organizátorům z Jiříkova za zajištění dnešního jednání a schůzku SPRŠ ukončil ve 12.15 hodin.

 

Zapsal: ing. Kořínek,    

Šluknov 21.10.2012

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |