Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 6. listopadu 2009
v Campu Valdek ve Starých Křečanech

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 17ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Hausdorfová, Pecinovský, Houdek, senátor p. Ing. Sykáček - účast v Senátu ČR, Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko.

1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - zahájil jednání sdružení v 9:10 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů v obci Staré Křečany a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení omluvil pp. Lenku Hausdorfovou (Lobendava), Josefa Pecinovského (Dolní Podluží), Petra Houdka (OHK Děčín), z hostů senátora p. Ing. Jaroslava Sykáčka, pí Ing. Evu Hamplovou za MAS Šluknovsko. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem, přednesl návrh programu, bude upravován v průběhu jednání dle potřeby.

p. Mänzel (Staré Křečany) - přivítal srdečně všechny přítomné a podal informace o dění v obci Staré Křečany. Informoval o místních řemeslnících, např. p. Schäfer zde plánuje vytvořit velkou oboru, ta je zanesena i v územním plánu obce. Podali také žádost na opravu lesních cest, opravili bytové jednotky za cca 450 tis. Kč, komunikace za 1,2 mil. Kč z Programu obnovy venkova. Koupili nový traktor, štěpkovač, mulčovač, pokud budou mít obce zájem, je možné v tomto směru spolupracovat. V obci proběhly různé společenské, kulturní, turistické a další, např. i turnaje v benchpressu.

Program jednání:

  1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
  2. Tour de Feminin - další ročník cyklistického závodu žen - p. Ing. Jiří Vích
  3. Lokální partnerství Šluknovsko, agentura pro sociální začleňování - p. Ing. Kořínek
  4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín - p. Josef Zoser, předseda HSRD
  5. Situace ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku - krajská koncepce rozvoje zdravotnictví (orientačně), lékařská pohotovost, zubní pohotovost, záchytná stanice, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku - Ing. Petr Severa, ved. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK
  6. Diskuse, různé, připomínky starostů

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 6. listopadu 2009.

2. Tour de Feminin - další ročník cyklistického závodu žen

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - konstatoval, že se již připravují akce na příští rok a přivítal p. Ing. Jiřího Vícha z Klubu cyklistiky Krásná Lípa.

p. Ing. Vích (KC Krásná Lípa) - podal informace o průběhu 22. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen. Dříve mívali i 142 účastnic, letos jich bylo přes 50, účast byla ze 38 států světa. Na startu byla i J. Longová, mistryně světa, ale hned v první etapě porušila pravidla a byla vyřazena ze závodu. Přitom její jméno přilákalo všechna média. Ze závodu je zhotovené DVD. Na 25. ročníku závodu by chtěli uspořádat posezení se starosty, účastnicemi závodu a všemi dalšími. Poprosil, zda by starostové zůstali závodu nakloněni, neboť nyní přijdou o velkého sponzora - firmu Zentiva a požádal o finanční příspěvek na závod v roce příštím. Pořadatelé závodu pracují zadarmo, pouze za stravu. Poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál všem do příštího roku všechno nejlepší.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu 22. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2009.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - otázka tohoto závodu bude určitě řešena při přípravě rozpočtu sdružení na příští rok. Dále přivítal pí Ing. Lukešovou, která zastupuje RIC ve Šluknově.

pí Ing. Lukešová (RIC Šluknov) - připomněla, že Sdružení pro rozvoj Šluknovska se veletrhů cestovního ruchu zúčastňuje každý rok. V Agentuře Tolštejnského panství došlo ke snížení počtu pracovníků, tak se domluvili, že agenturu bude zastupovat Regionální informační centrum ve Šluknově. Účast na veletrzích je povinná v rámci podmínek dotací na RIC. Ústecký kraj zpracovává strategii cestovního ruchu, tu má i Šluknovsko. V plánu kraje je rozdělit Ústecký kraj na jednotlivé oblasti, které se budou zastupovat samy. Šluknovsko by se mělo presentovat samo, ne současně s Národním parkem České Švýcarsko. Sdělila, že požádali Ústecký kraj o spoluúčast na veletrhu v Drážďanech, pokud ale Ústecký kraj na svou plochu v Drážďanech Šluknovsko vezme. Z části budou hradit náklady na veletrh z grantu, ale tím nepokryjí vše, požádala proto o vyčlenění částky v rozpočtu sdružení. Zpracovali si statistiku turismu vzhledem k ekonomické krizi a zaznamenali opačný trend, neboť např. v zámku ve Šluknově a regionálním informačním centru se návštěvnost zvýšila. Lidé zřejmě nejezdí na zahraniční dovolené, ale spíše na výlety po Čechách. Byla by škoda tohoto nevyužít.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - už na minulých jednáních hovořili o tom, že veletrh v Jablonci nad Nisou není tolik přínosný, chtěli jsme zvážit účast v Drážďanech. Požádal o doplňující informace p. Zosera a p. Dubského.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - pořadatelem výstavy je Euroregion Nisa Liberec, sdružení je jeho členem, výstava v Jablonci nad Nisou nebyla tolik přínosná, ale úplně by účast nezavrhoval, pokud nebude stát velké finance. Pak se uvidí, jak dopadne účast na veletrhu v Drážďanech. V Agentuře Tolštejnského panství museli přistoupit k redukci zaměstnanců, nyní je v informačním centru jen jedna pracovnice, o víkendech pomáhá brigádnice. Uvažují o zrušení o. p. s. ATP, neboť byla založena s tím, že si na sebe vydělá, ale není tomu tak. Každé dva roky se musí měnit lidé v předsednictvu. Hledají způsob jak o. p. s. zrušit a pracovnici zaměstnat pod DSO Tolštejn. Pracují i s O. p. s. České Švýcarsko a Informačním střediskem Mikulášovice. Propagačních materiálů mají v agentuře dost.

p. Dubský (Varnsdorf) - Varnsdorf tuto akci podpoří, mají také své informační centrum a komisi rady města pro cestovní ruch. Návrh jim předloží, připojí se určitě i finančně, aby v Drážďanech mohlo Šluknovsko vystupovat jako celek.

pí Ing. Lukešová (RIC Šluknov) - před konáním veletrhů navštíví manažerka RIC starosty jednotlivě a převezme od nich propagační materiály obcí.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - až budou známy další podrobnější údaje ohledně veletrhu, znovu se projednají. Loni byla poskytnuta částka 30 tis. Kč, i nyní pí Ing. Lukešová může počítat s finanční podporou sdružení.

p. Hladík (Mikulášovice) - v jejich informačním centru zavedli stálý provoz. Mají stejnou zkušenost s tím, že účast návštěvníků se letos zvedla.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Regionálního informačních centra ve Šluknově a plánované účasti na veletrzích cestovního ruchu.

3. Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přivítal pí Hanu Volfovou, která je koordinátorkou projektu "Lokálním partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování".

pí Volfová (ApSZ Krásná Lípa) - v tuto chvíli je připraven na webových stránkách sluzby.krasnalipa.cz elektronický katalog Komunitního plánování na Šluknovsku pro roky 2009 - 2013. Nyní je zdarma, bylo by vhodné, aby byl na webech obcí vytvořen odkaz na tento katalog, aby s ním byli seznámeni občané i pracovníci sociálních odborů. V komunitním plánu jsou přehledy všech sociálních služeb, lze vyhledat dané služby v jednotlivých obcích. Informovala o otevření azylového domu, ten je v současnosti naplněn a plní služby dle zákona. V plánu je také zahrnuta péče o postižené osoby, o seniory, je služba asistentky, která zastoupí osoby pečující o osobu blízkou, je i služba hlídání dětí. Všechny tyto služby platí pro celý Šluknovský výběžek a jsou zpoplatněny (60,--Kč/hod. při asistenci, 85,--Kč/hod. při hlídání). Vzhledem k dotaci je cena zatím nižší. Lokální partnerství Šluknovsko je tvořeno mezi DSO Tolštejn, Městem Rumburk a Městem Česká Kamenice a poskytuje prostřednictvím agentury pro sociální začleňování pomoc obcím, které mají více osob sociálně vyloučených. Přiblížila jednotlivé programy, ze kterých obce mohou žádat o dotace. Informace podá ona, při sepisování projektu pomůže agentura, která má své odborníky. Komunitní plán by měl být dokončen v listopadu, v prosinci bude zveřejněn k připomínkování. Agentura získá dotační prostředky, pak je může rozdělovat. Konala se krajská konference v Ústí nad Labem, starostové se jí zúčastnili.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - ohledně sociálního začleňování nejde jen o Romy, ale i o další sociální skupiny.

pí Volfová (ApSZ Krásná Lípa) - podala bližší informace k typům skupin sociálního vyloučení. Veškeré informace jsou na www stránkách agentury.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - konstatoval, že potřebné informační brožurky a katalogy starostové obdrželi na dnešním jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o projektu Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování a o novém katalogu Komunitního plánovaní na Šluknovsku pro roky 2009 - 2013.

4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou, předseda HSRD) - sdělil, že od doby, kdy naposledy informoval o činnosti HSRD, proběhla další jednání. Na krajském setkání hospodářských rad byli informováni o globální plánu revitalizace severních Čech, peníze částečně již byly přiděleny. Diskutovalo se o tom, zda by se v rámci krize neměl měnit globální plán revitalizace kraje. Byli informováni o činnosti dopravní komise, kdy se Šluknovského výběžku týká komunikace č. I/9. Jsou naplánovány některé akce, se starostou Dolního Podluží byli pozváni do Chomutova k podpisu smluv ohledně rekonstrukce křižovatky na Mýtě. Komunikace č. I/13 - Ústí nad Labem - Liberec se nás také týkala. Projednávalo se setkání krajské hospodářské a sociální rady s radou kraje dne 18. 11., jednalo se i o těžebních limitech, což je problém kraje. Co se týče zemědělců, ti mají problémy s výkupem mléka, s výkupní cenou pšenice, která klesla skoro o polovinu za m3. Dotazoval se na dlouhodobě plánovaný projekt na využití přebytku sena, zatím se připravuje ve Varnsdorfu, ale konkrétní termíny nejsou dané. Přebytků siláže je ve Šluknovském výběžku spousta a je s tím problém. Na jednání HSRD byl i ředitel Úřadu práce v Děčíně a zmiňoval problémy školství v souvislosti s ukončováním vyučení studentů. Jsme mezi pěti nejvíce postiženými okresy nezaměstnaností v rámci ČR. Více informací bude známo po jednání rady v listopadu.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal členy sdružení o připomínky. Na jednání HSRD bylo také upozorněno na to, že studenti odmaturují a okamžitě si na úřadu práce žádají o rekvalifikace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - vyhlásil v 10.10 hod. 10 min. přestávku.

5. Situace ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku - krajská koncepce rozvoje zdravotnictví (orientačně), lékařská pohotovost, zubní pohotovost, záchytná stanice, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přivítal p. Ing. Petra Severu, vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - dnešní jednání bude především o diskusi a připomínkách. Stanoviště záchranné služby jsou ve Šluknovském výběžku dvě - v Rumburku a ve Velkém Šenově, tam je zajištěna dojezdová doba pro zadní část výběžku. V Rumburku probíhá výstavba nového stanoviště záchranné služby v areálu Lužické nemocnice a poliklinice a. s., z důvodu zajištění techniky, která je umístěna venku. Aby byly splněny veškeré parametry, dochází pravidelně k obměně vozového parku, ročně je to asi 8 vozů, celkem v kraji je denně v akci cca 60 vozidel záchranné služby. Rozložení stanovišť záchranné služby nebude upravováno, ve Velkém Šenově se slouží 24 hod. služby. Ambulantní pohotovostní péče je ve Varnsdorfu a v Rumburku, byla ve Velkém Šenově, pak ji převzal Rumburk. V celém kraji je 14 stanovišť APP. Poslední materiál koncepce zdravotnictví byl projednán v roce 2008, byl přípravný, od té doby nedoznal žádných změn. Připravený materiál koncepce se ale opět otevře, zaktualizují se data a v průběhu příštího roku budou další analýzy. V rámci výběžku provozují lůžkovou péči soukromé nemocnice - v Rumburku, Varnsdorfu a Jiřetíně pod Jedlovou. Kraj není schopen zasahovat do sítě poskytovatelů sociální péče, je na zdravotní pojišťovně, jaké služby pro klienty nasmlouvá. Personálním problémem je nedostatek lékařů, ve výběžku dochází ke kooperaci lékařů, kteří jsou zaměstnáni v nemocnici se ZZS. Domnívá se, že Lužická nemocnice a poliklinika a. s. je zde nezbytná, dojezdová dostupnost je také splněna. V Rumburku byly problémy s personálním obsazením, nechal se zpracovat přehled stavu zdravotnického personálu v Ústeckém kraji s tím, jak najít způsoby získat do kraje více lékařů. Co se týče aktuální činnosti ohledně prasečí chřipky, toto je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, v celé republice je půl milionu osob, které budou mít očkovací vakcínu zdarma od státu, jde o některý zdravotnický personál v první linii, domovy důchodců, sociální ústavy, apod. Přes starosty žádné kompetence nejdou, povinnosti přechází z ministerstva na kraje. Předpokládá se, že pandemie chřipky vypukne koncem listopadu, doporučil očkování před běžnou chřipkou, průběh prasečí chřipky může být silnější. Oficiální informace jsou uvedena na webových stránkách pandemie.mzcr.cz.

p. Maják (Jiříkov) - jsou zřízena 2 stanoviště v rámci lékařské péče, ale nikdo se nezabývá zubařskou pohotovostí.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - zubařská pohotovost je v Litvínově, další je v Děčíně. V době, kdy se toto řešilo, kraj narazil na problém - na neochotu stomatologů sloužit pohotovosti, k čemuž nejsou ani zákonné prostředky. To samé je např. i u dětských lékařů. Vznikl konsensus mezi krajem a lékaři, kteří slouží pohotovost a situace se ustálila. Znovu se jednalo se stomatology, ale opět neúspěšně. Vznikl problém, který přinesla EU, tím jsou dotace na stomatologickou pohotovost. Kraj nebyl schopen dotovat stomatologickou pohotovost, ta je samofinancovatelná z příjmů ze zdravotního pojištění.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - podotkl, že např. v Děčínském deníku vychází informace o provozu zubní pohotovosti pro každý víkend.

p. Maják (Jiříkov) - se zubaři jednali už dříve, když se zdravotnictví převádělo z okresů na obce, místní zubaři se zúčastnili jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, vyžadovali pro zajištění pohotovosti neúměrné finanční prostředky.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - pohotovost, která byla v Ústí nad Labem, navštívilo cca 50 - 60 lidí denně o svátcích. I systém střídání provozu zubních ordinací o víkendech není nejlepší. Dle jeho osobního názoru, pokud lidé chodí k zubaři 2x ročně, nepotřebují natolik zubařskou pohotovost.

p. Maják (Jiříkov) - dotázal se, jak kraj v rámci koncepce zdravotnictví připravuje řešení přestárlosti lékařů.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - toto kraj neovlivní, musí to řešit ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní komise kraje se tím zabývá, kraj chtěl i nějak přispět financováním, např. formou stipendia na studium s tím, že vystudovaný lékař pak určitou dobu bude muset sloužit v daném místě, ale vystudovaní lékaři toto nechtějí. Po roce 1993 došlo ke změnám, otevřel se trh. Kdo by tuto situaci mohl ovlivnit, jsou zdravotní pojišťovny.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - upozornil, že se stalo, že zástupci nové zdravotní pojišťovny Media obcházeli lidi, ústavy, apod. a za 500,--Kč slibovali přechod na jejich pojišťovnu, ale přitom zde ve výběžku nemají nasmlouvané lékaře.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - o tomto ví, je to v celé republice. V tomto případě je možné, aby se lidé domluvili se svými bývalými pojišťovnami a mohli se k nim vrátit zpět.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) - připomněl, že záchranná zdravotní služba ve Velkém Šenově stále nemá lékaře, zda se toto zvažuje změnit. Dotázal se, zda je v koncepci zdravotnictví zahrnuta možnost zahájení rozhovoru s nemocnicí v Sebnitz, která je v blízkosti česko-německých hranic.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - přestože se Evropskou unií otevřel trh, není tomu tak všude. Zatím probíhají jednání, aby se tyto věci začaly narovnávat a mohly do toho vstupovat kraje. Ví o tom, jsou i další podobná místa, např. Vejprty. V koncepci kraje toto není, ale probíhají jednání o mezinárodní spolupráci na úrovni ministerstva zdravotnictví. Za sebe může říct, že pokud by se našel způsob financování, je určitě pro. Co se týče nepřítomnosti lékaře na ZZS ve Velkém Šenově, lze konstatovat, že mnohdy školený záchranář je lepší než lékař z jiného oboru nemocnice.

p. Hladík (Mikulášovice) - dotázal se, zda v koncepci zdravotnictví je řešeno i zajištění lékáren. Zajišťovali ve městě výdej léků dodavatelsky jednou týdně lékárnou z Dolní Poustevny, ale někdo toto napadl a nyní není možnost zajistit občanům lékárenské služby.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - toto není v koncepci, je to opravdu o otevřeném trhu, ve velkých městech je lékáren mnoho a uživí se, jinde zase naopak chybí.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - je špatné, že nebyl schválen prodej některých volných léků např. na benzinových stanicích.

p. Raichart (Vilémov) - ZZS ve Velkém Šenově řešili několik let, s p. MUDr. Kořínkem byly problémy, např. když sanita nevyjela, jak se dozvídali od občanů. Nyní tam pracují profesionálové a je vidět, že je to na úrovni. Samozřejmě bylo by dobře, aby tam byl lékař. Vzpomíná si, že v Brně je škola, která tyto záchranáře vzdělává a je škoda, že škola není i jinde v republice. Hovořil s lékaři v Ústí nad Labem, naši lékaři odchází do ciziny. S bývalým hejtmanem zubařskou pohotovost řešili, ale ten řekl, ať si každý zařídí svého lékaře. Např. on sám má svého lékaře a může mu volat i o víkendu.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - je třeba oddělit stomatologii a lékárenství od ostatních lékařů, zde funguje, že si můžete připlatit lepší péči nebo nemusíte, což jinde v oborech nefunguje. Je to o tom, že stomatologové a lékárníci vydělávají, nemusí držet pohotovosti a mohou investovat do techniky. Co se týče ZZS, tak jediný centrální dispečink je nyní v Ústí nad Labem, kde je dost dispečerek, které pracují podle map, GPS, atd. Např. v Liberci mají doktora v oktávii, který vyjíždí samostatně a v sanitě je běžný personál. Tam to lze, protože Liberec jako kraj je kruhový, v našich místních podmínkách to nejde.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - musí pochválit minulé vedení kraje, které přispělo na zřízení záchranné zdravotní služby ve Velkém Šenově. Je to potřebné pro tento náš "konec světa". Dotázala se na záchytnou protialkoholovou stanici.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - poslední záchytná stanice v kraji existovala v Bílině, v r. 2002 se zrušila a od té doby není žádná. Záchytka stojí velké peníze a vesměs těch lidí, kteří alkohol nepijí. Provoz jedné záchytné stanice v kraji je finančně náročný a ztrátový. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v říjnu uložilo radě kraje, aby se zabývala zřízením detoxikační stanice. Obce mají možnost si záchytnou stanici zřídit samy, je to v jejich kompetenci. Pokud je ale opilý člověk zraněný, musí stejně do nemocnice, neboť jde už o zdravotnickou péči. V roce 2004 - 05 spousta obcí a městských policií přistoupila k tomu, že opilce odveze domů, riziko "šatlavy" si na sebe nikdo nevezme. I strážníci městské policie jsou školeni v první pomoci a když není třeba, není nutné volat záchranku. Protialkoholní záchytná stanice je velmi drahá služba, bez návratnosti investic.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - dotázal se, jak toto řeší v cizině.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - v cizině když se někdo opije a nemá na pokutu, jde do vězení. V Čechách si z policie nikdo nic nedělá, pokuty lidé zahodí, apod. V cizině je tato problematika řešena jinak, mnohem přísněji.

p. Kopecký (Horní Podluží) - dotázal se p. Ing. Severy na jeho názor na podporu Babyboxu z rozpočtu obce.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - toto je na zvážení každého, některé obce na zřízení Babyboxu přispěly, nějaký život zřízení Babyboxu jistě zachrání.

p. Mgr. Žáková (Rumburské noviny) - podotkla, že detoxikační zařízení pro mládež je jen v Ústí nad Labem.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - je mu známo, že se mládež odvážela do Prahy, vždy byly problémy s mládeží a toxickými látkami.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - poděkoval za uvedené informace a ukončil diskusi.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku v oblasti chybějících stomatologických pohotovostí, chybějících lékáren a protialkoholních záchytných stanic.

6. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal starosty o jejich informace a příspěvky do diskuse.

p. Raichart (Vilémov) - sdělil, že byl na jednání ohledně odpadového hospodářství, kde byly uváděny statistiky a Šluknovský výběžek má největší podíl ve sběru barevného skla.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) - zkolaudovali kostelík ve městě, po 70 letech byla stavba upravena a slouží jako "centrum setkávání", není určena jen pro Dolní Poustevnu, ale i pro okolní a přeshraniční obce. Včera byl v Praze na jednání o otevření vlakového nádraží, v tomto pomohl kraj, budou sezváni všichni zainteresovaní, krajské vlády na obou stranách, obce, dopravci, bude se jednat o dalším provozu. Německou stranu toto zajímá, budou chtít znát postoj českých zástupců. V Praze byl také kvůli pronájmu vlakového nádraží, město má jen prostory nádraží a společnost, která vlastní budovu, zveřejnila záměr prodeje. Ve městě se už objevili zájemci z Chomutova a Litvínova. Město se snažilo se společností snažilo domluvit na pronájmu budovy s možností pozdějšího prodeje. Je lepší budovu pronajmout městu, než mít přistěhované problémové skupiny obyvatel.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 22. ledna 2010 v Dolní Poustevně, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 8:30 hodin.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - připomněl, že se blíží doba udělování Milanovy ceny, ať si v mikroregionech připraví návrhy kandidátů pro tuto každoroční cenu.

p. Ing. Milerski (OHK) - co se týče biomasy, firma Skanska připravuje jednání, má se zpracováním biomasy velké plány a aktivity, ale uvidí se až na zmíněném jednání.

p. Maják (Jiříkov) - 24. 11. se koná zasedání dopravní komise kraje, pokud mají starostové požadavky, týkající se silnic II. a III. třídy, ať mu je zašlou a on je v komisi předloží.

p. Ing. Severa (KÚ ÚK) - informoval o akcích sociální služeb, podařilo se prosadit výstavbu sociálního ústavu v Jiříkově, nyní hledají poskytovatele náhradního ubytování. Projekt MPSV se chystá v Lobendavě, kde by mělo dojít ke snížení lůžkových kapacit na pokojích (max. dva klienti na pokoji), budou se hledat chráněné byty, podpora samostatného bydlení apod. Jsou vytipovány dva objekty, jeden z nich v Rumburku v bývalém dětském domově.

p. Maják (Jiříkov) - dotázal se, zda se plánoval v Jiřetíně pod Jedlovou obchvat.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - ano, v investičním plánu akcí kraje je zařazen.

p. Mänzel (Staré Křečany) - ohledně omezení vlaků na trati Mikulášovice - Panský - Rumburk jen na víkendový provoz volal na KÚ ÚK p. Maxovi, chtějí projednat hustotu autobusů ve Starých Křečanech.

p. Hladík (Mikulášovice) - našel si nové jízdní řády, kde je cesta do Rumburku z Mikulášovic vedena přes Zahrady, takže občané musí dost zajíždět a toto se nikde na jednáních o dopravě neřeklo. Jsou to jen podrazy. Musí tvrdě napadnout p. Šulce, který řekl, že p. Maják a Mänzel jsou lháři. Už se ani nechce vyjadřovat k takovému jednání. V Krásné Lípě se na jednání o dopravě něco domluví, pak se v novinách napíše opak.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů.

7. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání v 11.30 hodin společným obědem.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku