Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 21. listopadu 2008
v restauraci U Krkovičky v Brtníkách u Starých Křečan

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Pecinovský, Navrátil, Hausdorfová, Ing. Sykáček, Ing. Milerski, Houdek, z hostů pí Ing. Hamplová a ekonomka pí Hoťová.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:50 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Představil novou tiskovou mluvčí MěÚ Rumburk, pí Mgr. Žákovou.

p. Mänzel - přivítal všechny přítomné v Brtníkách u Starých Křečan na jednání sdružení. Podal krátce informace o dění v obci, o činnosti sboru dobrovolných hasičů, ústavu sociální péče, plánují vybudování turistické stezky přes Brtníky - Prameny Mandavy, která bude realizována v letech 2009 - 11, dotace získají z programu Cíl III. Dále hovořil o dalších akcích plánovaných v obci.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu. Jednotlivé body programu se budou zařazovat či doplňovat v pořadí dle potřeby. Čekalo se na výsledky krajských voleb, jednání zatím ale probíhají. Sdělil, že ve středu zemřel na následky dopravní nehody p. František Dlask, místostarosta Varnsdorfu, byl to dobrý člověk, který záslužně pracoval celý život.

p. Dubský - poděkoval za případné soustrasti, adresované na MěÚ do Varnsdorfu.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. SPRŠ a výsledky senátních a krajských voleb - starostové, krajští zastupitelé
3. Tour de Feminin 2008 - informace o průběhu závodu - p. Ing. Vích
4. Vlastivěda Šluknovského výběžku - informace o prodeji, požadavek autorů o vydání pověstí Šluknovska
5. Internetový portál Šluknovska - p. Marek Douša
6. Přestávka
7. Opravy komunikací ve Šluknovském výběžku
8. Příprava rozpočtu sdružení na rok 2009 - základní akce
9. Milanova cena za rok 2008 - návrh na udělení - starostové
10. Volby vedení SPRŠ na období 2008 - 2010 - starostové
11. Diskuse, různé, připomínky starostů
- ostatní informace
12. Společný oběd, závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 21. listopadu 2008.

2. SPRŠ a výsledky senátních a krajských voleb

p. Ing. Kořínek - přivítal starostu Jiřetína pod Jedlovou, p. Josefa Zosera, který po šesti letech ve funkci senátora opět začne plně úřadovat jako starosta.

p. J. Zoser - hovořil o výsledcích senátních voleb, ze 6 nezávislých kandidátů ani jeden neobhájil mandát, je to škoda. Během jeho doby ve funkci senátora se zabývali českým venkovem, povedlo se jim např. změnit rozpočtové určení daní, které obce samy pocítily. Dále hovořil o některých zákonech, které se projednávají. V současném senátu jsou rozložené síly zhruba na polovinu, Ústava ČR a způsob voleb do senátu nepředpokládal, že budou dvě stejné komory založené na střetu poslaneckých stran. Není dobré spojovat konání krajských voleb se senátními. Máme už nového senátora, p. Ing. Sykáčka, kontakt se senátem tedy nebude přerušen. Oba senátoři, Ing. Sykáček i Ing. Raška, ho před druhým kolem senátních voleb oslovili a požádali o podporu, vyjádřil ji p. Ing. Sykáčkovi. Poděkoval všem, kteří ho podpořili v senátních volbách, protože vyhrát ve Šluknovském výběžku v 9 obcích je úžasná podpora.

p. Ing. Kořínek - překvapil ho velký počet hlasů pro p. Ing. Sykáčka nad primátorem Děčína, p. Ing. Raškou. Oslovil p. Schulze, jako novináře, aby vyjádřil svůj názor k současné politické situaci.

p. Schulz - konstatoval, že p. Zoser prohrál asi jen o 250 hlasů. Senátní volby by se neměly konat stejně s krajskými. Volby u nás jsou ukázkou toho, jak prohrát. Najednou jsou po volbách možné dohody mezi stranami, změny vládních programů, lidé prostě volili, jak volili a vládní koalice by se měla zamyslet, sociální demokracie měla brilantní propagaci, i to má vliv na voliče. Pro vývoj naší země to vše mnoho neznamená, moc se nezmění.

p. Ing. Kořínek - co se týče krajských voleb, za Šluknovský výběžek máme v krajském zastupitelstvu jen 2 zástupce, p. Ing. Jakubce a p. Bernase, situace nebude pro výběžek dobrá. Je třeba projednat, jak tedy přistupovat k novému krajskému zastupitelstvu, jak své požadavky na kraji uplatňovat a jak se z titulu svých funkcí dostat do spolupráce s krajem. Zda třeba způsobem, jakým se rozhodl DSO Sever, a to poslat na kraj dopis s nabídkou členství kvalifikovaných osob (starostů výběžku) ve výborech zastupitelstva kraje.

p. Dubský - p. Ing. Jakubec bude příští týden kandidovat na funkci radního kraje, informace z kraje nám bude předávat.

p. Ing. Kořínek - radním kraje se zasílaly zápisy a usnesení z jednání SPRŠ, dotázal se, zda toto praktikovat i nadále.

p. J. Zoser - sdělil, že Spolek pro obnovu venkova je stále v kontaktu s krajským úřadem.

p. Ing. Kořínek - dotázal se na informace kolem p. Foldyny, v severní části Šluknovského výběžku kolují zvěsti, že pokud nebude zvolen hejtmanem p. Foldyna, ukončí svou činnost místní organizace ČSSD.

p. Dubský - sdělil, že dnes ráno vystupoval na rádiu p. Foldyna.

p. J. Zoser - pokud nebude p. Foldyna zvolen hejtmanem, velmi to uškodí straně. Zastupitelstvo kraje se koná 26. 11., vše se musí předjednat dopředu, ale volba je tajná, není možné při současné situaci odhadnout, jak volba hejtmana dopadne. Do budoucna by chtěli ustanovit pracovní skupinu, která by se zabývala naším regionem, místní politikou.

p. Maják - podle dostupných informací by p. Foldyna neměl být hejtmanem, stále se jedná. Ale už jen to, že p. Foldynu vyčlenili z vyjednávacího týmu ČSSD, o něčem svědčí.

p. Ing. Kořínek - pro obyčejné občany je vyhození lídra, který získal straně hlasy, podraz, strana si tím uškodila. Dotázal se přítomných na názor na p. Bernase, dle svých zkušeností s ním má dojem, že mu jde spíš jen o jeho zájmy, přestupuje ze sdružení do stran, je otázkou, jak to tedy s naším regionem opravu myslí.

p. Maják - p. Bernas je členem zastupitelstva i radním v Jiříkově, byl zvolen jako nestraník za ČSSD. Nyní kandidoval za Severočeši.cz a všichni víme, jaká byla jejich nákladná kampaň, ale finanční záležitosti jsou jejich věcí. Duhová koalice nebude - je to jen ODS a ČSSD.

p. Mänzel - s p. Bernasem vychází celkem dobře. Domnívá se, že pokud by mohl rozhodovat pro výběžek a bude mít možnost za nás bojovat, fungovalo by to, je to tvrdý obchodník.

p. Ing. Jemelka - nelze kategorizovat s kým budeme spolupracovat, máme jen dva zástupce, musíme s nimi vycházet. P. Foldyna by se měl pozvat na jednání SPRŠ, kdysi jsme mu vyslovili důvěru, spolupráce s ním byla dobrá. Politiku musíme brát věcně, ne emočně.

p. Raichart - souhlasí s názory, musíme vyčkat a jednat diplomaticky, ačkoliv i on sám třeba s p. Bernasem nemá dobré zkušenosti.

p. J. Zoser - je dalším, kterého p. Bernas napadal a vyhrožoval. Byl by rád, kdyby p. Bernas nelhal, když řekne, že se od diskuse distancuje a přitom vede diskusi na stránkách Severočeši.cz, kde napadá a lže. Ve chvíli, kdy nezávislý kandidát přejde k ČSSD, konečně by se měl někam přihlásit, někam patřit, uvidíme jak bude se starosty komunikovat, není zvyklý komunikovat s tolika lidmi jako s námi. Pokud by organizace ČSSD skončila, p. Bernas chtěl vytvořit buňky ČSSD v každém městě Šluknovského výběžku.

p. Ing. Kořínek - otevřel tento bod diskuse, abychom se připravili na situaci, která nás čeká. Reagovat budeme moct, až bude ustanovena rada kraje, výbory, atd., abychom konečně přestali být nazýváni "náhorním Karabachem". Přivítal p. JUDr. France, odstupujícího krajského zastupitele a předal mu slovo.

p. JUDr. Franc - v podstatě se dnes přišel se starosty rozloučit, bude se konat ustavující zastupitelstvo kraje. V radě kraje má 3 mandáty ODS, 7 mandátů má ČSSD, 1 mandát má p. Bernas. Je pravděpodobné, že p. Foldyna nebude hejtmanem a také se mu nelíbí, jak se ČSSD k němu zachovala.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí výsledky senátních a krajských voleb a aktuální politickou situaci v kraji.

Stanovisko: sdružení rozhodlo zaslat Zastupitelstvu Ústeckého kraje dopis s nabídkou členství starostů Šluknovského výběžku ve výborech a komisích krajského zastupitelstva.

3. Tour de Feminin 2008

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Jiřího Vícha, zástupce Klubu cyklistů Krásná Lípa.

p. Ing. Vích - poděkoval starostům za dosavadní skvělou spolupráci a za finanční příspěvky, také p. J. Zoserovi za zajištění záštity závodu předsedou senátu, p. Sobotkou. Nyní bude dilema, jakého najít sponzora a jakou záštitu z kraje nyní budou mít, dříve spolupracovali s p. Foldynou. Letošní ročník byl celkem výjimečný, byla rekordní účast žen - 142 účastnic z celého světa, byl oficiální tým z USA, reprezentantky z Austrálie, Holandska, 7 národních mistryň svých zemí. Bylo několik událostí, které se doposud nestaly, např. velký náskok vítězky, apod. Hlavní rozhodčí byl z Izraele, p. Kopytko (rodiče pochází z Polska), moc se mu u nás líbilo a chtěl by se sem zase vrátit. Závod se podařil, byli pochváleni. Závod má ve světě ohlas, závodnice se sem rády vracejí, je to zásluha i starostů, kteří pomáhají při jeho organizaci. Museli se rozloučit s etapami v Německu, města nesehnala peníze. Přibyla etapa v Rumburku jako místo dojezdu, vše dopadlo nad očekávání dobře. Letos závod vyšel na milion korun a nechtějí být zpětně nikomu nic dlužni. Poděkoval znovu starostům a požádal o zachování přízně.

p. Ing. Kořínek - dotázal se, zda se nadále k závodu nehlásí Český svaz cyklistiky.

p. Ing. Vích - stále se nehlásí, svaz pracuje vyloženě špatně, je za to kritizován, peníze mají, ale kam jdou, nikdo neví.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2008.

4. Vlastivěda Šluknovského výběžku - informace o prodeji, požadavek autorů o vydání pověstí Šluknovska

p. Ing. Kořínek - podal informace o prodeji Vlastivědy. Vynaložené prostředky se průběžně vrací do rozpočtu sdružení. Pokud obce mají zájem o další objednávky, ať se obrátí na RIC ve Šluknově. Ke konci září se prodalo zatím 1.003 ks, zbývá 997 ks. Přečetl dopis od kolektivu autorů, který vytvořil Vlastivědu, s nabídkou vydání další knihy Pověsti Šluknovského výběžku, v ceně asi 34 tis. Kč, v nákladu 2.000 ks. Autoři navrhují peníze z výtěžku za prodej Vlastivědy poskytnout na vydání uvedených pověstí. Otevřel k tomuto bodu diskusi.

pí Mgr. Boháčová - ve zprávě o plnění rozpočtu SPRŠ je uvedeno, že peníze nejsou. A různé pověsti už jsou navíc také vydané.

p. Ing. Kořínek - shrnul, že si tedy sdružení nechá předložit od autorů přesnější podklady k připravovaným pověstem a podle toho se pak rozhodne.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu prodeje Vlastivědy Šluknovského výběžku.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, zjistit bližší informace k nabídce na vydání knihy Pověsti Šluknovského výběžku od autorů Vlastivědy Šluknovského výběžku.

5. Internetový portál Šluknovska

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Marka Doušu, aby členům sdružení podal informace o novém internetovém portálu.

p. Douša - informoval o vzniku jeho internetového portálu www.vybezek.eu, kde jsou zveřejňovány informace o událostech na Šluknovsku, více příspěvků bude spíš ze severní části. Nabízí vytvoření rubriky "úřady hlásí", kde daná zpráva může vyjít na jednom webu pro celý výběžek, je tam také kalendář akcí. Jde o portál, který vytváří sám a s pomocí rodiny, nechce žádné finance, portál již funguje, jen o tom starosty informuje.

p. Ing. Kořínek - připomněl nabídku nové tiskoviny od pí Kucerové "Šluknovský zpravodaj" na minulém jednání SPRŠ. V tomto periodiku bohužel není pro obce nic nového.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o novém internetovém portálu Šluknovska www.vybezek.eu zřízeném p. Markem Doušou.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek - ve 10:05 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

7.

Opravy komunikací ve Šluknovském výběžku

p. Ing. Kořínek - požádal p. JUDr. France jako radního přes dopravu, aby podal informace z této oblasti.

p. JUDr. Franc - probíhá rekonstrukce silnice v úseku asi 32 km na trase - Česká Kamenice - Rumburk - Jiříkov. Budou provedeny opravy mostků, výpustků, atd. Probíhají jednání k silnici č. 13, přiblížil další konkrétní akce. Hovořil o stavu železniční dopravy v roce 2009. Oficiálně skončí ve funkci radního kraje ve středu 26. 11., ale stále zůstává radním pro dopravu v Děčíně, chce zůstat v krajské komisi pro dopravu a komisi pro sport a tělovýchovu a bude také chtít vědět, s kým bude na kraji spolupracovat. Poděkoval starostům za dobrou spolupráci, dost se toho zde podařilo v silniční dopravě udělat.

p. Ing. Kořínek - udělalo se toho v dopravě v našem regionu dost, ale domnívá se, že by se dalo udělat i více a neustále je co dělat.

p. Ovčáčík - dotázal se, zda se připravuje rekonstrukce jedné silnice v Rybništi kolem přehrady, snad má být připravena na příští rok, zda se změnou vedení kraje něco nezmění. Obracejí se na něj rekreanti v obci, už to projednával také s p. Šatníkem.

p. JUDr. Franc - tato akce se již řešila, ale nepodařilo se dohodnout s firmou Uniles a. s., která danou silnici nejvíc devastuje. Je důležité, aby v krajské komisi pro dopravu byl někdo ze Šluknovského výběžku.

p. Schulz - navrhl podporu p. JUDr. France v této komisi.

pí Doušová - dotázala se na narovnání zatáček v Lesné.

p. J. Zoser - k této akci probíhají úpravy projektu, chtějí mít i chodník po pravé straně silnice vedoucí směrem na Prahu.

p. Ing. Jemelka - dotázal se, jak probíhá překvalifikace silnice III. třídy na II. třídu z Vilémova na Dolní Poustevnu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách komunikací ve Šluknovském výběžku.

Z jednání odešla pí Gálová (Krásná Lípa).

8. Příprava rozpočtu sdružení na rok 2009 - základní akce

p. Ing. Kořínek - členové sdružení obdrželi materiál o plnění rozpočtu SPRŠ ke dni 16.11.2008. Projednal krátce jednotlivé body rozpočtu.

Proběhla diskuse k položkám rozpočtu, k některým akcím - zda je ponechat či změnit, např. položka Doprava do Městského divadla Varnsdorf - zjistit, jak je využívána, to samé u položky PLANstudio - interaktivní mapa.

p. Ing. Jemelka - připomněl, že každoroční pochod Severní stopou byl největší turistickou akcí v Ústeckém kraji.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o přípravě rozpočtu SPRŠ na rok 2009.

9. Milanova cena za rok 2008 - návrh na udělení

p. Ing. Kořínek - přiblížil historii Milanovy ceny, vzniklé zakládajícím členem sdružení, p. Milanem Černým. Dnes je třeba navrhnout nositele této ceny za rok 2008, aby se nechalo do dřevěné plakety vytvořit jméno.

p. Hladík - projednávali toto na jednání DSO Sever a ctí dohodu, že by letos měl být držitelem Milanovy ceny někdo z DSO Tolštejn, podpoří tedy jejich návrh.

p. Schulz - na jednání DSO Tolštejn také tuto záležitost projednávali a navrhli p. Josefa Zosera za jeho dlouholetou práci ve Šluknovském výběžku a výsledky ve funkci senátora.

Stanovisko: sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2008 p. Josefu Zoserovi, starostovi Jiřetína pod Jedlovou, za jeho dlouhodobou a úspěšnou práci pro Šluknovský výběžek.

p. Ing. Kořínek - předal p. Zoserovi diplom nositele Milanovy ceny za rok 2008.

p. J. Zoser - poděkoval všem, této ceny si váží a chtěl by dál pokračovat v regionální politice pro rozvoj Šluknovského výběžku. Bude se jednat o novém vedení Okresní hospodářské a sociální rady Děčínska, chce v budoucnu využít kontaktů, které nabyl za uplynulých šest let.

10. Volby vedení SPRŠ na období 2008 - 2010

p. Ing. Kořínek - uplynulo dvouleté volební období předsednictva sdružení, je potřeba zvolit nové. Dotázal se zástupců jednotlivých svazků na jejich návrhy na členy předsednictva.

pí Ing. Jemelka - navrhl za DSO Sever znovu zvolit p. Ing. Kořínka, který pracoval ve funkci předsedy kvalitně a stejně tak i ponechat p. Hladíka ve funkci místopředsedy DSO Sever.

p. J. Zoser - před zasedáním DSO Tolštejn ještě nevěděli, že se bude volba projednávat. Po jednání s p. Pecinovským také navrhují p. Ing. Kořínka jako předsedu a p. Dubského jako místopředsedu za DSO Tolštejn.

P. Ing. Kořínek návrh na funkci předsedy přijal, p. Dubský a p. Hladík na funkce místopředsedů také. P. Ing. Kořínek nechal hlasovat o zvolení navržených kandidátů do uvedených funkcí.

  • Návrh na zvolení p. Ing. Kořínka předsedou SPRŠ - schváleno 12ti hlasy, p. Ing. Kořínek se zdržel hlasování.
  • Návrh na zvolení p. Hladíka místopředsedou SPRŠ - schváleno 12ti hlasy, p. Hladík se zdržel hlasování.
  • Návrh na zvolení p. Dubského místopředsedou SPRŠ - schváleno 12ti hlasy, p. Dubský se zdržel hlasování.

Stanovisko: sdružení zvolilo p. Ing. Milana Kořínka, starostu města Šluknov, předsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.

Stanovisko: sdružení zvolilo p. Stanislava Hladíka, starostu města Mikulášovice, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.

Stanovisko: sdružení zvolilo p. Karla Dubského, místostarostu města Varnsdorf, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.

Zvolení kandidáti poděkovali všem členům sdružení za jim projevenou důvěru.

11. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek - požádal starosty a členy sdružení o příspěvky do diskuse.

p. Kopecký - na jednání DSO Tolštejn navrhl na Milanovu cenu p. Ing. Kořínka za jeho přínos při obnovení šluknovského zámku.

p. J. Zoser - osob, které se zapsali do historie Šluknovského výběžku, je zde dost. P. Kopecký také, obec Horní Podluží vyhrála krajské kolo v soutěži Vesnice roku 2008 a komise pro hodnocení celostátního kola soutěže udělila mimořádné ocenění Osobnost soutěže Vesnice roku 2008 p. Kopeckému. Dále poděkoval a popřál všem, aby se jim v příštích dvou letech dařilo,, aby se život v našem regionu zlepšoval pro všechny.

p. Hladík - poděkovalo se již těm, kteří se zasloužili o různé dobré věci pro náš výběžek a navrhl, aby byla vyplacena odměna za tento rok předsedovi Ing. Kořínkovi ve výši 6 tis. Kč, ekonomce pí Hoťové a zapisovatelce sl. Justové ve výši 2 tis. Kč pro každou.

p. Kopecký - navrhl navýšit částku zapisovatelce o tisíc korun, ale záleží na zvážení všech.

p. Ing. Kořínek - nechal hlasovat o výši navržených odměn - 6 tis. Kč pro předsedu, 3 tis. Kč pro zapisovatelku, 2 tis. Kč pro ekonomku - schváleno.

Stanovisko: sdružení schválilo vyplacení odměny za rok 2008 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, ve výši 6 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení schválilo vyplacení odměny za rok 2008 zapisovatelce sdružení, sl. Justové, ve výši 3 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení schválilo vyplacení odměny za rok 2008 ekonomce sdružení, pí Hoťové, ve výši 2 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit odměny za rok 2008 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Justové - ve výši 3 tis. Kč. a ekonomce sdružení, pí Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.

Ing. Kořínek - požádal starosty o termín příštího jednání. A dotázal se, zda členové nechtějí případně změnit den jednání na jiný než pátek.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 16. ledna 2009 v Doubici, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. Ing. Kořínek - připomněl nově vydanou brožuru Tolštejnského panství.

p. Ovčáčík - uvedené brožury jsou i na OÚ v Rybništi.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

12. Společný oběd, závěr jednání

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a spolupráci a ukončil jednání ve 12:00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku