Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 24. listopadu 2006 v rekreačním středisku SETUZA v Jiřetíně pod Jedlovou

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 13 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 9:00 hodin přivítáním přítomných členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou pp. Ing. Jemelka, Ing. Linhart, Ing. Sykáček, Raichart – pracovní důvody, p. Ing. Milerski – dovolená. Dále z hostů pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko. Body programu dnešního jednání budou upravovány podle aktuální potřeby.
p. J. Zoser – přivítal všechny přítomné v Jiřetíně pod Jedlovou. Podal informace o akcích a událostech, které se v obci konaly a o různých projektech, které v obci probíhají, nebo které se uskuteční v brzké době.

Program jednání:

1.Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.Informace o výsledcích komunálních voleb
3.Členství SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín – p. J. Zoser
4.Volby nového vedení SPRŠ pro období 2006 - 2008
5.Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
6.Příprava rozpočtu na rok 2007, návrhy akcí, které budou financovány
7.Přestávka
8.Společnost Korekt spol. s r. o. – asfalty, nabídka prací a technologie – p. Holec
9.Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová
10.Diskuse, různé
Připomínky starostů
Ostatní informace
11.Závěr jednání
12.Společný oběd

1.Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek – přivítal členy sdružení a hosty na prvním zasedání sdružení po nových volbách do zastupitelstev obcí. Hlavní bodem dnešního zasedání bude projednání další činnosti sdružení a volba nového předsednictva. Konstatoval, že jednotlivé body programu se budou zařazovat v časové posloupnosti dle potřeby.
Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 24. listopadu 2006.

2.Informace o výsledcích komunálních voleb
p. Ing. Kořínek – sdělil, že novými členy svazku ze severní části výběžku se stali svým zvolením do funkcí starostů p. Martin Mänzel za Staré Křečany, pí Mgr. Marcela Boháčová za Velký Šenov, pí Lenka Hausdorfová za Lobendavu a p. Pavel Svoboda za Lipovou. Informoval o dalších nově zvolených starostech ve Šluknovském výběžku. V Doubici a v Rybništi budou muset být vypsány nové volby v příštím roce.
p. Himmer – zatím povede obecní úřad, než budou nové volby a přiblížil situaci.
p. Navrátil – připomněl, že se obec Chřibská stala městem.
p. J. Zoser – osvětlil situaci v Rybništi, není zde zatím jmenován žádný zástupce. Psal na ministerstvo vnitra, aby jmenování uspíšili, obec nemůže řádně fungovat.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí výsledky komunálních voleb v obcích Šluknovského výběžku v říjnu 2006.

3.Členství SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín
p. J. Zoser – podal informace o složení Hospodářské a sociální rady okresu Děčín. V pondělí bude jednání v Děčíně, kde se bude projednávat napojení Děčína na dálnici D8. Podařilo se prosadit v rozpočtu finance na narovnání dvojité zatáčky a kruhového objezdu na Mýtě v Jiřetíně p. Jedlovou a na další projekty v našich obcích. HSRD se zúčastňuje zasedání krajské hospodářské a sociální rady, je celkem 7 okresních sdružení. Podal podrobnější informace o projektech.
p. Ing. Kořínek – HSRD se možná může jevit jen jako další organizace, ale není to tak. Rada dává podklady krajské radě, ta je pak partnerem pro kraj a další, pomáhá při rozdělování financí. Naše požadavky jsou tam zahrnuty, užitek je nezastupitelný. Za SPRŠ je v této radě jako zástupce zatím on. Dnes budou volby předsednictva, je třeba odsouhlasit, zda bude SPRŠ dále členem HSRD a zda bude SPRŠ zastupovat v HSRD nadále předseda sdružení.
Stanovisko: sdružení schválilo účast SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín pro období 2006 – 2008.
Stanovisko: sdružení pověřuje předsedu sdružení zastupováním SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín pro období 2006 – 2008.

4.Volby nového vedení SPRŠ pro volební období 2006 - 2008
p. Ing. Kořínek – končí dvouleté volební období, dnes se bude volit nové předsednictvo SPRŠ. To se skládá z předsedy a 2 místopředsedů, kteří jsou navrhováni z DSO Sever a z DSO Tolštejské panství. Požádal členy sdružení o návrhy jmen na funkce předsedy a místopředsedů. Za DSO Sever navrhují starostu Mikulášovic, p. Stanislava Hladíka.
p. Ing. Poláček – za DSO Tolštejnské panství navrhl místostarostu Varnsdorfu, p. Karla Dubského.
Proběhla diskuse, kde bylo řečeno, že předsedou by měl být starosta většího města, který je uvolněný. Vzešel návrh na p. Ing. Kořínka do funkce předsedy, p. Hladíka a p. Dubského do funkcí místopředsedů.
Předseda sdružení nechal hlasovat, zvoleni byli:
předseda – p. Ing. Milan Kořínek, schváleno 12 hlasy, zdržel se p. Ing. Kořínek;
místopředseda – p. Stanislav Hladík – schváleno 12 hlasy, zdržel se p. Hladík;
místopředseda – p. Karel Dubský – schváleno 12 hlasy, zdržel se p. Ing. Dubský.
Stanovisko: sdružení zvolilo p. Ing. Milana Kořínka, starostu města Šluknov, předsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.
Stanovisko: sdružení zvolilo p. Stanislava Hladíka, starostu města Mikulášovice, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.
Stanovisko: sdružení zvolilo p. Karla Dubského, místostarostu města Varnsdorf, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.

5.Informace o finanční situaci SPRŠ
p Ing. Kořínek – přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a požádal jí o informace o stavu hospodaření SPRŠ za uplynulé období. Na jaře proběhne opět audit hospodaření SPRŠ.
pí Hoťová – zprávu o finanční situaci členové dnes obdrželi písemně, v této chvíli není finanční stránka dobrá, peněz je málo. Pokud bude mít někdo dotazy k ekonomické stránce sdružení, mohou jí kontaktovat na MěÚ ve Velkém Šenově.
p. Pecinovský - na jaře bude sdružení vrácena půjčka od MAS Šluknovsko.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – listopad 2006.

6.Příprava rozpočtu na rok 2007, návrhy akcí, které budou financovány
p. Ing. Kořínek – je třeba pracovat na přípravě rozpočtu na rok 2007. Pokud se přispívá na akce regionálního charakteru ve Šlk. výběžku, budou se podporovat i nadále. Dále se projednají také členské příspěvky. Ty se určují ročně podle počtu obyvatel v obcích k 31. 12., uhrazeny by měly být do konce března, po jejich schválení v zastupitelstvech obcí. Příprava rozpočtu se bude projednávat na příštím jednání.
Stanovisko: sdružení rozhodlo projednat rozpočet SPRŠ na rok 2007 na příštím zasedání.

7.Přestávka
p. Ing. Kořínek – v 9:50 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

8.Společnost Korekt spol. s r. o. – nabídka služeb
p. Ing. Kořínek – přivítal p. Holce, zástupce společnosti Korekt s. r. o., která se zabývá údržbou a opravami pozemních komunikací.
p. Holec – sdělil, že firma je organizována jako holdingová. Zabývá se speciálními úpravami silnic, např. technologií mikrokoberců, kdy se zpevňují povrchy vozovek. Podal informace o různých technologiích oprav komunikací, lze je používat i na betonové vozovky, nemusí se frézovat, metoda lze používat i na výtluky, vyjeté koleje apod. Ve Šluknovském výběžku jsou jejich technologie použity ve Varnsdorfu a v Rumburku. Penetrace je dobrý způsob opravy, pokud je provedena řádně. Firma provádí také opravy mostů. Záruky na jejich práce jsou delší než je běžná lhůta. Předal starostům informační materiály. V příštím roce starosty navštíví a připraví jim bezplatnou nabídku, mohou ho kdykoliv kontaktovat. Firma poskytuje dokonce různé množstevní slevy.
p. Maják – Jiříkov s firmou Korekt spol. s r. o. spolupracuje, mohou ji doporučit.
p. Ing. Kořínek – dotázal se, zda si komunikace před zásahem připravují sami, nebo to má zařídit obec a jaké jsou dodací lhůty.
p. Holec – firma si vše zařídí sama, spolupracují se spřátelenými firmami, obec si ale komunikaci může připravit sama, je to i méně nákladné. Pracuje se celé léto, za příznivých klimatických podmínek.
p. Ing. Poláček – sdělil, že i ve Varnsdorfu je možné vidět práci této společnosti, jsou s ní spokojeni, cena je navíc 3 - 4x nižší než běžně.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Korekt spol. s r. o., která se zabývá údržbou a opravami pozemních komunikací.

9.Program LEADER+ - průběžná informace o činnosti MAS
p. Ing. Kořínek – omluvil předsedkyni MAS Šluknovsko, pí Ing. Hamplovou, dále p. Raicharta, kteří se nemohou dnešního zasedání zúčastnit. Informace podá p. Pecinovský.
p. Pecinovský – od pí Ing. Hamplové ví, že proběhlo vyúčtování a předání projektu. Kontrola čerpání prostředků proběhla minulý týden, projekt prošel v celé výši. Peníze, které svazky i SPRŠ MAS Šluknovsko půjčilo, dostanou včas zpět, nejzazší termín je 15.02.2007.
p. Ing. Kořínek – sdělil, že do závěrečné zprávy přidal p. Dudkovi články z místních tisků, týkající se LEADERU+. Další etapa programu začne v r. 2007, budou se přerozdělovat peníze, oba mikroregiony jsou v MAS zastoupeny, budeme informováni. Informace podá pí Ing. Hamplová nebo p. Raichart.
p. Pecinovský – pí Ing. Hamplová ho informovala, že 8. 12. 2006 se bude konat konference místních akčních skupin, pokud se někdo chce zúčastnit, ať jí kontaktuje.
p. Ing. Kořínek – programem LEADER+ se nám otvírá velká možnost získání financí jak pro obce, tak pro podnikatelskou sféru pro období let 2007 – 2013. V příštím roce se bude rozhodovat o vybraných projektech, ať si starostové získají informace, jsou peníze pro rozvoj malých měst a obcí (dáno počtem obyvatel).
p. Pecinovský – o přidělování financí bude rozhodovat komise, půjdou do zemědělství, do komunikací, atd. Přednost mají projekty, které řeší nadregionální záležitosti (např. DPS).
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.

10.Diskuse, různé
p. Pecinovský – vrátil se k rozpočtu sdružení, je pro podporu takových akcí, které se konaly letos. Agentura rozvoje TP zastupuje a presentuje na výstavách Tolštejské panství i DSO Sever, ať to nadále pokračuje.
p. J. Zoser – požádal obce, ať na propagačních materiálech používají logo Tolštejnského panství a Vandrování TP. Mrzí ho, že se starostové nezúčastní jako dřív pivních slavností Eibau v Německu, vždyť pro podobné akce se nechaly šít dobové kostýmy.
p. Himmer – dotázal se, zda někdo neví o akci „Od Labe k Labi“.
p. Pecinovský – jedná se o Krakonošovu magistrálu, cyklostezku, přiblížil tuto záležitost. Jde o dva projekty, které se prolínají – Od Labe k Labi a Krakonošova magistrála.
p. Navrátil – dotázal se na Lužickou cestu, zda starostové o ní vědí.
p. Fiala (místostarosta Kr. Lípa) – také jsou informováni, je to ale aktivita soukromé osoby ve spolupráci s obecními úřady.
p. Pecinovský – tyto a podobné dopisy a požadavky by se měly projednávat ve svazcích obcí, většinou tazatelé dostanou informace od obcí a pak na nich profitují. Proto doporučuje tyto záležitosti vždy společně projednat.
p. Ing. Strakoš – sdělil, že hejtman ÚK převzal záštitu nad 20. ročníkem cyklistického závodu Tour de Zeleňák. Dále sdělil, že v příštím týdnu budou probíhat výběrová řízení na autobusové dopravce, obce každopádně ušetří.
pí Hrábková – při tomto výběrovém řízení bude zasedat v komisi pro Šluknovský výběžek, jízdní řády budou podle návrhu p. Jeníka. Ostatní dopravní obslužnost spadne do základní dopravní obslužnosti, obce ušetří.
p. Fiala – dotázal se, zda autobus do Ústí n. Labem bude i nadále končit v Děčíně, pak se musí vlakem - odpověď pí Hrábková – ano.
pí Ing. Pražanová (ARTP) – přestupování je velmi špatné i pro školy, může nastat odliv studentů do místních škol.
pí Mgr. Boháčová – souhlasí, přestupování je špatné i pro staré osoby.
p. Pecinovský – v návrzích p. Jeníka všechny spoje ale navazují, přestupovat se prostě bude muset, spoje budou ale mnohem častější. Bude se jednat o kyvadlovou dopravu.
pí Hrábková – tam, kde se tento způsob dopravy využívá, došlo k navýšení tržeb a lidé autobusy více využívají.
p. Ing. Strakoš – systém není definitivní, bude se dál upravovat podle zjištěných zkušeností.
p. Hladík - upozornil na to, že autobusy ČSAD Semily a. s. jsou dálkové a neberou matky s kočárky, měly by jezdit i jiné typy autobusů.
p. Mänzel – je rád, že se situace hlavně už ustála na několik dalších let, že se problém autobusové dopravy vyřeší.
p. Maják – upozornil na to, že běžně autobusy jezdí tak, že první jede autobus DP ÚK a. s. a za ním hned autobus ČSAD Semily a. s. Kraj bude platit zřejmě více, autobusy se duplují.
pí Hrábková – k tomuto se hejtman vyjádřil, že má obavy, že pokud zastaví náhradní dopravní obslužnost, nevyjedou ani autobusy DP ÚK a. s. O taktice autobusů ví, vzájemně si také střídají tratě. Dotázala se na zrušení vlakového spoje v Jiříkově.
p. Maják – DP ÚK a. s. dopravu provozuje, protože má smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti s obcemi. S novými jízdními řády bude končit vlaková doprava, která je v Jiříkově minimálně využívaná.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o situaci v dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku.
p. Ing. Kořínek – ukončil diskusi k autobusové dopravní obslužnosti a vrátil se ekonomické stránce sdružení. Vypadá, že bude třeba zvýšit členské příspěvky vzhledem k nárůstu kulturních a společenský akcí v regionu. Ročně se do rozpočtu SPRŠ vybere na členských příspěvcích 180 tis. Kč. Dotázal se starostů, zda by tedy bylo možné změnit výši příspěvků, navrhl o 0,50 Kč na občana. Upraví tabulku a rozešle ji členům. Na příštím zasedání se projedná změna stanov sdružení. Ať toto navýšení projednaní starostové ve svých zastupitelstvech.
Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že starostové souhlasí se zvýšením členských příspěvků do r. 2007 o 0,50 Kč na občana.
Stanovisko: sdružení schválilo navýšení členských příspěvků od r. 2007 o 0,50 Kč na občana, tato změna Stanov SPRŠ bude projednána na příštím zasedání sdružení.
p. Pecinovský – sdělil, že p. Kuranda vypověděl od ledna 2007 smlouvu na zajišťování mobilního pódia. Je potřeba najít někoho, kdo by si pódium vzal do správy. Pokud by starostové o někom věděli, ať jej informují.
p. Ing. Kořínek – konstatoval, že jsou již dva požadavky o příspěvky z rozpočtu sdružení na příští rok od Agentury rozvoje TP. Jeden je na částku 10.000,--Kč (stejně jako loni) na Tolštejnské slavnosti. Další je na účast na veletrzích cestovního ruchu (3 veletrhy) ve výši 45.000,--Kč. Obě žádosti se zahrnou do rozpočtu na příští rok. Dále je tu otázka účasti na veletrhu v Drážďanech v lednu 2007 místo veletrhu v Jablonci nad Nisou. Cena je cca 62 tis. Kč, účastnilo by se TP i Sever, i Českolipsko, cena na jednoho účastníka by byla cca 20 tis. Kč.
pí Ing. Pražanová – domlouvala se o tom se sl. Haubertovou z Informačního centra Šluknov, podala bližší informace. Domnívá se ale, že je škoda upustit od účasti v Jablonci nad Nisou, v r. 2007 bude již veletrh v nových prostorech.
p. Navrátil – do budoucna by se ale s veletrhem v Drážďanech mělo počítat, je to pro náš region přínosné.
p. Pecinovský – na účtu SPRŠ finance ale nejsou a do března nebudou. Nechal proto hlasovat, kdo je pro účast SPRŠ na veletrhu v Drážďanech. - Pro byli 4 členové, proti bylo 5, zdrželi se 4 členové.
Stanovisko: sdružení rozhodlo nezúčastnit se veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech v lednu 2007.
pí Ing. Pražanová - požádala starosty o zaslání propagačních materiálů a o přehled velkých akcí v obcích v roce 2007 pro kalendář kulturních a společenských akcí .
p. Navrátil – doporučil věnovat jedno zasedání sdružení romské problematice a pozvat také zástupce z kraje.
Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12.01.2007 v Chřibské, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

11.Závěr
p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 11:45 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku