Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 25. listopadu 2005 v restauraci Dolina ve Vilémově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 12ti členů.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.
p. Raichart - přivítal všechny ve Vilémově a dále pak přiblížil současné akce města, např. rekonstrukci sportovní haly, opravu komunikací. Sdělil, že v obci se staví také další ČSPH.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4. Regionální činnost Městské knihovny Děčín - omezení financí z KÚ - p. Ing. Kořínek
5. Televizní signál - problémy s německým digitálním rádiem - p. Ing. Kořínek
6. Přestávka
7. Dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku - Odbor dopravy KÚ ÚK, pověřené město III. stupně
8. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
9. Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - přednesl návrh programu jednání. Omluveni jsou pp. Maják, Dvořáček, Doležal, Ing. Poláček.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dle návrhu.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
p. Ing. Kořínek - na minulém jednání nebyly uloženy žádné úkoly.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu plnění úkolů na vědomí.

3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
p. Ing. Kořínek - písemnou zprávu o hospodaření za období leden - říjen 2005 zašle všem členům mailem.
pí Hoťová - podala členům informace o stavu hospodaření sdružení, k velkému pohybu financí nedošlo, závazky nejsou.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - říjen 2005 na vědomí.

4. Regionální činnost Městské knihovny Děčín - omezení financí z KÚ - p. Ing. Kořínek
p. Ing. Kořínek - sdělil, že starostové zřejmě obdrželi dopis p. Zoubka, ředitele Městské knihovny Děčín, se žádostí o pomoc ohledně snižování dotací na regionální činnost knihovny. Připomněl přesný obsah dopisu. Starostové by se měli ohradit a zaslat své stanovisko na KÚ.
p. Engl - p. Zoubek se na něj také obrátil. Rumburské knihovny se to netýká, neboť patří pod město. Odbor kultury nyní řeší návrh možnosti využití rumburské knihovny pro ostatní místní knihovny. Chybí informace o přesné regionální činnosti děčínské knihovny. Nezná přesně omezení, které by měla nastat, jak knihovna píše, není dost informací.
p. Ing. Kořínek - p. Zoubek byl na dnešní jednání pozván, ale nechtěl přijet.
pí Hrábková - na kraji se toto bude šetřit, bude nižší daňová výtěžnost, knihovny mohou díky množstevním slevám nakupovat levněji, také spolupracují s ostatními knihovnami. Finance nebudou, nebudou se ani vypisovat dotační tituly. Dopad bude nakonec na obce.
p. Raichart - výměnný systém mezi knihovnami je dobrý, knihovny jsou využité, ale obce platí už nyní dost. P. Engl přednesl dobrou myšlenku, kdy by rumburská knihovna vytvořila systém spolupráce pro knihovny v našem výběžku.
p. Pecinovský - neznáme rozpočet knihoven, aby jsme mohli situaci řešit a vznášet přesné požadavky, co zachovat. Přiklání se k tomu, aby knihovna v Děčíně poskytla přehled, na co se využívají finance od kraje.
p. Ing. Růžička - proč se snižuje o 46 %, když kraj měl snižovat o 5 %?
p. Engl - nejsou informace ani od kraje ani od p. Zoubka. Musíme vědět, na co se mají finance snižovat a co jsme schopni platit. Obecně bychom měli být proti.
p. Ing. Kořínek - regionální činnost vykonává také pobočka děčínské knihovny ve Varnsdorfu - meziknihovní výpůjčky, nákupy. Předal členům sdružení návrh dopisu, který se za SPRŠ zašle na KÚ.
p. Pecinovský - měli bychom po p. Zoubkovi požadovat přesný rozpis financí.
p. Ing. Kořínek - rozpis výkonu regionální činnosti od p. Zoubka má k dispozici, rozešle jej všem členům.
p. Kopecký - bylo by dobré situaci zkonzultovat také s vedoucími místních knihoven.
p. Engl - spojí se s p. Zoubkem i s p. Fialou, pak připraví dopis a rozešle k připomínkování. Mění se dotace na krajské knihovny, finance jsou rozdělovány ostatním knihovnám, dopad je nakonec opět na nás…
p. Raichart - služba knihoven je dobrá, ale drahá. Přesto ji platí, je přínosem pro občany. Jak tedy postupovat, když nyní přijdou nové smlouvy.
p. Ing. Kořínek - upozornil na to, že Šluknovský výběžek zase začíná být odštěpován.
p. Král - ve Varnsdorfu zajišťují regionální činnost 2,2 pracovníci.
p. Hladík - upozornil na to, aby situace nedopadla jako se vším zde. Chcete něco - zaplaťte…
p. Pecinovský - dle dopisu p. Zoubka jde vyloženě o finance na práci lidí, kteří pečují o knižní fond. Ten si jako takový obce hradí sami.
p. Ing. Kořínek - zašle členům návrh dopisu pro kraj, p. Engl zjistí další podrobnosti. Vyzval krajské zastupitele, aby byli proti snižovaní dotace. Ať zdůrazňují polohu Šluknovského výběžku, musíme angažovat další naše krajské zastupitele, zašle jim také návrh dopisu.
pí Hrábková - problém je, že se neschvalují jednotlivé položky rozpočtu, ale rozpočet celý.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat na KÚ ÚK dopis se stanoviskem SPRŠ ke snižování dotací na regionální činnost Městské knihovny v Děčíně. Před tím se zjistí všechny potřebné informace od p. Zoubka a od vedoucích knihoven v obcích SPRŠ.

5. Televizní signál - problémy s německým digitálním rádiem - p. Ing. Kořínek
p. Ing. Kořínek - připomněl problémy s příjmem televizního signálu ve Šluknovském výběžku, kdy signály pro některé české televizní stanice ustupují díky německému digitálnímu rádiu. Tato situace se už zřejmě ale nedá vyřešit. Při vytyčování pásem (kmitočtů) česká strana vznesla nízké požadavky, německá strana jich má mnohem více. Volal na ČTÚ, ani oni prý nic nevědí, čekají, co bude…Možné řešení je v digitálním přenosu signálu nebo nákupu speciálních zařízení.
p. P. Zoser - digitální signál se začíná rozvíjet teprve v Praze, u nás bude až za několik let!
p. Ing. Jemelka - jak je možné, že ČTÚ s touto situací nic nedělá! Náš výběžek je zase šizen - nejen ve zdravotnictví, dopravě, kultuře, nyní i příjmu televizního signálu! Musíme útočit přímo na televizní stanice. Pokud jsou poruchy, musí se volat až na převaděč do Plzně. Mohlo by se zveřejnit v místních tiscích telefonní číslo do Plzně, ať zapůsobí také samotná veřejnost (844 900 011).
p. P. Zoser - platíme televizní poplatky a přitom signály programu ČT 2 a Primy zde pořád nejsou, nejsou zde kanály. Jsme navíc na rozhraní vysílacích signálů okolních států.
p. Ing. Kořínek - přečetl dopis ohledně vysílání stanice NOVA. ČTÚ nemá volné kanály a kmitočty, musí se digitalizovat.
p. P. Zoser - česká strana musela snižovat výkony, abychom vysíláním nerušili signály jiných zemí. Nyní se musíme omezovat musíme a plnit předpisy, na rozdíl od jiných zemí.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat dopis hejtmanovi KÚ ÚK ohledně problému televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Dále také Českému telekomunikačnímu úřadu, televizním stanicím ČT 2, NOVA a Prima. Bude se požadovat urychlení digitalizace televizních signálů.

Různé
p. Ing. Kořínek - obrátili se na něj zástupci společnosti Biotech progress, a. s. z Ústí nad Labem, kteří se zabývají technologií zpracování lignocelulózové biomasy a obilného zrna. Společnost hledá obec, kde by bylo možné vystavět biorafinérii s touto technologií. Dle krajského úřadu má být vybrána obec ve Šluknovském výběžku. Podmínky biokotelny jsou hala o rozloze cca 1 km2 a další plochy, vstupní suroviny (seno, sláma), voda, chladicí věž a 4 směnný provoz 6 lidí. Pro další informace mohou starostové navštívit www stránky společnosti - www.biotech-pro.com.
Proběhla krátká diskuse.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace společnosti Biotech progress a. s. Ústí nad Labem ohledně možnosti výstavby biorafinérie na vědomí s tím, že starostové budou v případě zájmu společnost kontaktovat.

6. Přestávka
p. Ing. Kořínek - v 10.05 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

7. Dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku - Odbor dopravy KÚ ÚK, pověřené město III. stupně
p. Ing. Kořínek - sdělil, že zástupci Odboru dopravy KÚ ÚK opět nepřijedou, i když byli pozváni. Vyskytla se nová zpráva o rušení železničních tratí, u nás trati Rumburk - Panský, Krásná Lípa - Panský. Požádal krajské zastupitele o informace.
pí Hrábková - dle informace od pí Jelačičové se nic rušit nemá.
p. Engl - je vidět, že odbor dopravy kraje nefunguje. 15. 11. proběhlo setkání starostů ohledně železniční dopravy, které bylo celkem chaotické. V roce 2005 bylo na drážní dopravu poskytnuto 335 mil. Kč, na rok 2006 bude stejná částka, požadavek ČD byl ale vyšší. Kraj zruší objednávku na určité tratě, tím padnou fixní náklady. V půlce prosince bude schválen jízdní řád pro rok 2006. Předal členům tabulku s jednotlivými tratěmi a náklady. Pokoušel se také pí Jelačičovou kontaktovat. Je chyba, že zástupci odboru dopravy nepřijeli.
p. Ing. Jemelka - rušení spojů je špatné, ale rušení tratí katastrofa. Pokud se odstraní koleje, je konec. Už léta se připravuje řešení, vláda odsouhlasila železniční přejezd D. Poustevna - Sebnitz v roce 2007. Tratě by měly být zachovány! Musíme jednat s hejtmanem, když jednání s odborem dopravy kraje nepomáhají.
p. Sucharda - sdělil, že např. Liberecký kraj projednával a schvaloval jízdní řád již v dubnu, kdežto Ústecký kraj až v listopadu.
p. Rak ( o. p. s. České Švýcarsko) - jednali s IDS a. s., bylo jim řečeno, že za 500 tis. Kč dopravní obslužnost připraví. Společně s Německem je o. p. s. připravena zahájit jednání o dopravních spojeních, společnost sama vytvořila návrh koncepce dopravy. Rušení tratě Panský - Krásná Lípa je špatné. Vzhledem k tomu, že spoje na této trati nemají přípoje, je i 11 cestujících denně za těchto podmínek úspěch. IDS a. s. starosty neupozornila, že spoje v jízdním řádu nemají přípoje a míjí se třeba o 15 min., např. Děčín - Rumburk - Mikulášovice. Proběhne jednání německých stran s hejtmanem a musí vzniknout prohlášení o vůli vzniku přechodu. O. p. s. suplovala komunikaci mezi asistenty hejtmana a německými, nyní už musí sami. Lokální spojení jsou dnes pod správou kraje. Mají připravený dopis pro hejtmana za ředitele NP České Švýcarsko o nesmyslnosti rušení železniční tratě. Bylo by dobré zaslat za SPRŠ dopis, aby bylo jednání o rušení tratí uvážlivé a po poradách se starosty. Předal návrh dopravní koncepce vytvořené O. p. s České Švýcarsko.
p. Sucharda - je opravdu špatná spolupráce s odborem dopravy kraje. Uvedl příklad, že pí Jelačičová i p. JUDr. Franc se zúčastnili stavby přechodu a nyní policie oznámila, že byly několikrát porušeny předpisy.
p. Hladík - požaduje, aby dopis hejtmanovi byl razantnější, ať je vidět, že s rušení železničních tratí nesouhlasíme.
pí Hrábková - jako členka dopravní komise jezdila jediná na jednání veřejnou dopravou, ostatní členové pořádně ani nevěděli, jak špatná je situace v dopravě.
p. Ing. Kořínek - shrnul, že starostové vyjádřili především nesouhlas s koncepcí veřejné dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku, kde chybí návaznost mezi vlakovou a autobusovou dopravou.
p. Engl - bavíme se tu na nesprávném místě. Musíme napsat hejtmanovi, že jsme nespokojeni s prací Odboru dopravy KÚ ÚK, jednání s nimi probíhají pozdě, je značná nepřipravenost, nespolupráce, špatná informovanost starostů odborem. Koncepci dopravy musí vytvořit kraj, ta ale není, projednává se pozdě nebo vůbec. Je třeba zaslat opravdu důrazný dopis s těmito důvody a požadovat co nejdříve jednání.
p. Ing. Jemelka - návrh dopisu je připraven, rozešle jej starostům k připomínkování, pak se zašle za SPRŠ hejtmanovi kraje.
p. Ing. Kořínek - informoval o dopisu ředitele společnosti Lukram, s. r. o. Horní Podluží, který požaduje zajištění dopravních spojů dle pracovní doby společnosti a jejich zařazení do základní dopravní obslužnosti, stejně jako cesty do škol, do zaměstnání, k lékaři. Jde o základní potřeby všech, je to pro společnost, proč tedy mají doplácet firmy.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupce o. p. s. České Švýcarsko o návrhu koncepce dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku na vědomí.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi svolat do konce roku jednání ohledně dopravní obslužnosti se zástupci kraje.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti s prací Odboru dopravy KÚ ÚK s konkrétními připomínkami.

8. Přestávka
p. Ing. Kořínek - vyhlásil v 11.30 hodin 40 min. přestávku na oběd.

9. Diskuse, různé
" Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.01.2006 v Chřibské. Místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8.30 hodin.
p. Ing. Kořínek - požádal členy o návrh kandidáta na udělení "Milanovy ceny". Návrhy ať projednají DSO Sever i DSO Tolštejn.
Sdělil, že se zúčastnil semináře k problematice kriminality v ÚK, který byl ale spíš oslavou a chválou práce policie.
Dále předložil ke schválení fakturu Agentury TP za presentaci na veletrhu Madi Travel 2005.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktury Agentury Tolštejnského panství za presentaci na veletrhu Madi Travel 2005.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit fakturu Agentuře Tolštejnského panství za presentaci na veletrhu Madi Travel 2005.
p. Rak ( o. p. s. České Švýcarsko) - mají návrh modelového přeshraničního regionu - česká a německá strana - dvojjazyčné turistické značení.
pí Koldová - poděkovala starostům za propagační materiály. Sdělila, že v roce 2006 se budou konat 3 veletrhy. Od 10. - 16.12.2005 bude v Informačním centru venkovských regiónů presentován Šluknovský výběžek a dále bude ve stánku na Staroměstském náměstí probíhat prodej suvenýrů Tolštejského panství. Dále by bylo dobré uvážit, zda se v příštím roce zúčastnit veletrhu Madi Travel, nebo zda použít finance spíše na veletrh v Jablonci nad Nisou. Informovala, že je připraven Tolštejnský kurýr, měl by vyjít během prosince. Upozornila, že na webových stránkách DSO Sever nejsou zveřejněny všechny kulturní a společenské akce.
p. Král - dotázal se na informace o dobrovolných hasičích.
p. Sucharda - je pravděpodobné, že pár dalších let se nebude nic měnit, informace byly zbytečně předčasné. Přesnější údaje podá na příštím jednání SPRŠ.
Vykrajované pohledy, které byly objednány, nejsou dosud zpracovány. P. Stejskal se sice omlouvá, ale obce s nimi počítaly. Měli bychom rozhodnout, zda ponechat zakázku p. Stejskalovi nebo najít nového zpracovatele. Pokud nebudou pohlednice do konce ledna v tisku, vrátí p. Stejskal podklady a zakázka se předá někomu jinému.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo ponechání zakázky na výrobu tvarovaných pohlednic p. Stejskalovi s tím, že pokud nebude během ledna 2006 v tisku, bude předána jinému zpracovateli. Případné další smlouvy o dílo se budou s p. Stejskalem sjednávat písemně.
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 13.05 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku