Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z jednání dne 26. listopadu 2004 v Městské knihovně v Rumburku

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty zřejmě na posledním jednání v tomto roce. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

p. Ing. Sykáček - přivítal přítomné jako starosta města Rumburk a popřál úspěchy nově zvoleným krajským zastupitelům a dobrou spolupráci se zastupitelstvy obcí. Konstatoval, že Šluknovský výběžek bude mít v zastupitelstvu kraje solidní zastoupení, 5 mandátů z 55.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4. Výsledky voleb do zastupitelstva kraje, seznámení s novými zastupiteli
5. Zlepšení vodohospodářských poměrů - průběžná informace o projektu - p. Šváb
6. Přestávka
7. Deliteus - otázka dalšího setrvání SPRŠ v této organizaci, jiný způsob prezentace SPRŠ pro veřejnost
8. Integrovaný dopravní systém kraje - návrh, dopravní obslužnost
9. Diskuse, různé:
" Další připomínky starostů
" Ostatní informace
" Návrhy na Milanovu cenu
10. Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Konstatoval, že program jednání bude doplněn o příspěvek p. Ing. Vícha (Tour de Feminin), pí Ing. Hamplové, p. plk. Chaloupky (fámy o rušení některých oddělení Policie ČR).
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo doplněný program jednání.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.
9/04 Zajistit aktualizaci smlouvy s firmou Interdata s.r.o. Rumburk na tvorbu internetových stránek dle návrhů členů sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Návrh od p. Ing. Andrše zatím není. - Úkol trvá.

21/04 Namnožit CD s materiálem ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v Ústeckém kraji v letech 2004 - 2030 a rozeslat je ostatním starostům.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.
22/04 Předat pí Ing. Hamplové přehled kulturních a společenských akcí obcí na rok 2005, termín do 31.10.2004.
Zodpovídají: starostové obcí - Úkol splněn.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Zprávu o hospodaření SPRŠ za období leden - říjen 2004 členové obdrželi před jednáním. Není v něm ještě zaznamenána faktura za 2 CD Vlastivědy ve výši 30.000,--Kč.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - říjen 2004 na vědomí.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je členům sdružení.

4. Informace o Tour de Feminin - p. Ing. Vích
p. Ing. Vích - poděkoval za přijetí a za dosavadní finanční příspěvky od obcí a SPRŠ na mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin. Dále hovořil o velkém zájmu účastnic ze zahraničí (Austrálie, Nový Zéland, Holandsko, Švýcarsko, Itálie, atd.) a o průběhu minulých závodů. Poděkoval městu Jiříkov, které bylo cílovým městem při letošním závodu, za perfektní zajištění a organizaci. Poděkoval také p. Foldynovi, který přispěl k tomu, aby silnice, po kterých se závod jel, byly opravené. Poděkování patří také hasičům, ubytovacím zařízením, zdravotnické péči, atd.
p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Víchovi za příspěvek. Konstatoval, že pro letošní rok byla v rozpočtu částka 10.000,--Kč. Pro příští rok bude zřejmě její výše stejná, jedná se o regionální záležitost.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace p. Ing. Vícha o mezinárodním cyklistickém závodu Tour de Feminin na vědomí.

5. Výsledky voleb do zastupitelstva kraje, seznámení s novými zastupiteli

p. Ing. Kořínek - vrátil se ke slovům p. Ing. Sykáčka, který v začátku hovořil o nově zvolených zastupitelích kraje. Přivítal krajského zastupitele p. Ing. Strakoše z Mikulášovic. Omluvil p. Šatníka, který je na pracovním jednání, přijde později a bude hovořit o novém dopravním systému.
Sdělil, že účast ve volbách do zastupitelstva kraje byla v ČR 29,62%, v ÚK 25,37%, v Děčíně 25,4%. Ze Šluknovského výběžku kandidovalo 19 osob, uspělo jich 5, což je o jednoho více než dosud. Požádal zástupce kraje o informace.

p. Engl - probíhají jednání o sestavení rady kraje, mluví za ODS, ve které je pro pokračování v koalici 50/50. Každý týden je jiná situace, větší města a hejtman jsou pro formu koalice. ODS má 28 křesel, zbývá 27. Voliči zvolili ODS, která by měla v příštím volebním období vládnout. 08.12.2004 bude ustavující zasedání krajského zastupitelstva.

p. Šváb - ODS musí v určitém termínu obsadit 28 mandátů. Pokud někdo dostane ve volbách nadpoloviční většinu, musí vládnout, má odpovědnost. ODS obsadí celou radu, převezme vedení kraje. P. Šatník by měl být předsedou Dopravní komise. Po sjezdu ODS může nastat vyhlášení mimořádných voleb, kraje budou ve střetu s vládou, s parlamentem. Vzhledem k řízení státu je nutná změna a dohoda. Výsledky krajských voleb mají mimořádný dopad i na vládu.

p. Ing. Kořínek - zastoupení Šluknovského výběžku v zastupitelstvu kraje je dobré. Naši zastupitelé by měli poukazovat na problémy ve Šlk. výběžku, aby se nejednalo jen podle výsledků statistik. Je v podstatě jedno, která strana náš výběžek zastupuje, důležité je prosadit potřeby našeho regionu. Záleží také na tom, jak budou obsazeny výbory a komise.

p. Šváb - každý zastupitel jednal za svůj region již dříve, nešlo o stranická zastoupení. Na 55 mandátů je 7 okresů, náš okres má mandátů obsazených 10.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

6. Informace Policie ČR - plk. Chaloupka

p. Ing. Kořínek - přivítal p. plk. Chaloupku z Policie ČR Děčín, kterého pozval na poslední chvíli vzhledem k tomu, že se šíří "zaručené zprávy" o rušení nebo převedení některých oddělení policie.

p. plk. Chaloupka - konstatoval, že je jedna skupina dopravních nehod pro celý okres. Došlo tedy k její dislokaci do Šluknova. Bohužel, zde není nikdo, kdo by práci DP kontroloval. Už dlouho se bojuje o zřízení místa vedoucího, jelikož je jen jeden v Děčíně, bylo časově náročné dojíždět do Rumburku. Skupina DN v Děčíně měla více práce než ta ve Šluknově, byla tedy přesunuta do České Kamenice, aby došlo k vyrovnání pracovního zatížení. Dále byl návrh převést celou DP do Č. Kamenice, která je zároveň ve středu okresu. Bohužel nevyhovovaly prostory. Ohledně DP zatím není přesné stanovisko, probírají se možnosti - buď najít vedoucího do Šluknova, nebo přesunout Šluknov pod centrální řízení Děčín, nebo rozdělit pracovníky na nehodách, posílit obvodní oddělení, která mohou dopravní nehody zpracovávat. Plánuje se změna útvarů ve Velkém Šenově a Ludvíkovicích, kde je stálý problém s nízkým obsazením. Spolupracuje se s německou stranou.
Zatím se nemění nic, úmyslem bylo pouze otevřít diskusi odborné veřejnosti a znát její stanoviska. Vše je pouze v pracovní verzi, je to otázka dlouhých analýz.

p. Doležal - dotázal se, proč není skupina DN ve Velkém Šenově, ale ve Šluknově, když umístnění zde by bylo praktičtější. Je třeba pracovat na prevenci, např. v Lipové není policistu vidět.

p. plk. Chaloupka - on sám se domnívá, že policista by měl být z 60 - 70% pracovní doby viděn na veřejnosti. Bohužel jsou zavaleni administrativní prací, musí zpracovávat přestupky, atd. Díky prevenci ale došlo ke snížení počtu trestních činů. Administrativa je stále tíží, je třeba změnit zákony. Navíc se hovoří o 10% snížení stavu personálu na ministerstvu vnitra, práce však bude narůstat. Útvar hlídkové služby je částečně ve Varnsdorfu.

p. Engl - domnívá se, že policie může řešit některé věci na místě blokovou pokutou. Není si jistý, že policie vždy nechává trestný čin trestným činem, dost jich přehodnotí na přestupek a zašle obecnímu úřadu. Podotknul také, že dnes je doba čekání u dopravní nehody kratší než dříve, kdy byla DP jen v Děčíně.

p. Ing. Kořínek - byl by rád, kdyby se současná situace udržela a skupina DN byla dál ve Šluknově.

p. Sucharda - domnívá se, že by nebylo vhodné centralizovat záchranné složky. Chyběla by znalost regionu a prostředí místními policisty. Malá místní oddělení tuto výhodu mají.

p. plk. Chaloupka - co se týče měření rychlosti, 85% starostů by požadovalo měřit rychlost ve svých obcích. Bohužel policie nemá tak špičkovou techniku, nelze tedy provádět měření rychlosti odborně.

p. Engl - zmínil firmu, která provádí měření rychlostí i s fotografiemi řidičů. Cena za tuto službu je 14.000,--Kč/den. Je možné domluvit spolupráci s ostatními obcemi, zisk z pokut však půjde do pokladny Rumburka.

p. Ing. Jemelka - vrátil se k původnímu předmětu diskuse. Dostupnost dopravní policie je ve výběžku omezená. Specifikum výběžku má být nerušit a neodcházet, ale naopak posilovat, jde o občany. Dopravní nehodovost ve výběžku stoupla, lidé jsou více mobilní, došlo k nárůstu automobilů, cestování přes hraniční přechody. Cizinecká a pohraniční policie není městům moc prospěšná. Města a obce budou připraveny vyjít vstříc. Poděkoval za přístup policie, p. plk. Chaloupky.

p. plk. Chaloupka - policie si sice podmínky práce ztíží, ale občanům chce vyjít vstříc.

p. Šváb - obce a města budou spolupráci s policií podporovat.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. plk. Chaloupkovi za jeho účast a vysvětlení stávající situace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace zástupce Policie ČR Děčín, p. plk. Chaloupky, o situaci ohledně možných změn v obvodních odděleních policie a dopravní policie.

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10.30 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

8. Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku - průběžná informace o projektu - p. Šváb

p. Šváb - konstatoval, že čerpání z Fondu vodního hospodářství ÚK bude probíhat na základě smluv, peníze však nebudou najednou. Je nutné hlídat termíny, hovořil o financích, o postupech, atd. Na MěÚ v Rumburku proběhlo jednání s SVS a.s., zúčastnila se ho většina starostů SPRŠ. SVS a.s. má eminentní zájem podílet se na projektu, akceptuje projekt ve formě sdružení. Pokud z fondů EU bude menší přísun financí, je nyní stanovisko SVS a.s. takové, že je ochotna projekt dofinancovat. Pokud to nebude potřeba, jsou ochotni poskytnout obcím finance. Podmínkou MF byl vklad majetku SVS a.s. do sdružení. Nepodaří-li se dotáhnout všechna jednání do konce, vyjme se z projektu ČOV Varnsdorf. Kvůli této ČOV probíhají jednání s Velvetou Varnsdorf. Do ČOV Šluknov není SVS a.s. ochotna investovat. ČOV Šluknov by se však realizovala a ČOV Varnsdorf by se zařadila do projektu Labe. Do konce roku budou již různé výstupy a budou se propočítávat finance, ukončí se jednání s Velvetou Varnsdorf. Projekt na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku pokračuje a zůstává podle stanovených ujednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu prací na projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

9. Deliteus - otázka dalšího setrvání SPRŠ v této organizaci, jiný způsob prezentace SPRŠ pro veřejnost

p. Ing. Kořínek - toto téma bylo již na jednání SPRŠ projednáváno. Je třeba rozhodnout, zda je účast SPRŠ v Deliteu účelná. Předal slovo pí Ing. Hamplové.

pí Ing. Hamplová - jednání Svazu cestovního ruchu Deliteus se zúčastňovala za Tolštejnské panství a pak za SPRŠ. Tento svazek má mnoho akcionářů. Deliteus má dost těžkou pozici v Ústeckém kraji, ale letos se povedlo Deliteu navázat spolupráci s krajským úřadem. Je předpoklad, že Deliteus bude díky novému obsazení zastupitelů mít větší šance. Po jednání s Krušnohorskou agenturou přišli s nápadem za založení destinační agentury. Domnívá se, že SPRŠ by mělo dál být členem Delita.

p. Ing. Kořínek - souhlasí s pí Ing. Hamplovou, členský příspěvek není tak vysoký. Může se zřejmě objevit tlak, aby SPRŠ nebylo ve svazu jako jeden člen, ale každá obec zvlášť.

pí Ing. Hamplová - tím, že poskytovali Deliteu materiály na výstavy (např. mapa Tolštejnského panství), docházelo tak k propagaci Šluknovského výběžku ve větší oblasti.

p. Ing. Kořínek - nechal hlasovat o účasti SPRŠ v Deliteu pro rok 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo účast SPRŠ ve Svazu cestovního ruchu Deliteus pro rok 2005, proti byl p. Raichart, p. Šváb se zdržel hlasování.

pí Ing. Hamplová - informovala o tom, že jako manažerka Agentury rozvoje Tolštejnského panství o.p.s., která pro SPRŠ zajišťovala propagaci a výstavy, končí k 31.12.2004. Nastoupí nová ředitelka. Doufá, že v propagaci výběžku se bude nadále pokračovat.
Na začátku roku 2005 se bude konat výstava Brno 60. Má již pozvánku na Euroregion Tour 2005, který se bude konat v Jablonci nad Nisou ve sportovní hale. Jsou dva způsoby presentace - volná plocha se stánkem nebo prodejní stánek. Doposud se výstav zúčastňovali ve spolupráci s někým jiným. Přihláška se musí podat do 20.01.2005. Výstavy jsou dobrou příležitostí pro presentaci, umístění našich expozicí bylo oceněno 2. místem. Dále sdělila, že SPRŠ nabízí nadále své služby v oblasti cestovního ruchu.

p. Ing. Kořínek - dotázal se na změny v Agentuře rozvoje Tolštejnského panství.

p. Sucharda - v Agentuře rozvoje TP došlo k neshodám mezi dozorčí radou, správní radou a pí Ing. Hamplovou, která dala výpověď. Správní rada rozhodla, že na dobu jednoho roku povede agenturu SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf, která má jako jeden ze svých studijních oborů cestovní ruch. 30.11.2004 proběhne v Jablonci n. N. pracovní schůzka.

p. Ing. Kořínek - navrhl, aby SPRŠ na této schůzce zastupovala pí Ing. Hamplová. Ta se zastupováním souhlasí. Dále navrhl rozhodnout o účasti SPRŠ na výstavě Euroregion Tour 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo účast SPRŠ na výstavě Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou.

Stanovisko SPRŠ: sdružení pověřuje pí Ing. Hamplovou zastupováním SPRŠ na pracovní schůzce Euroregion Tour dne 30.11.2004 v Jablonci nad Nisou.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení cestovních nákladů pí Ing. Hamplové v souvislosti se zastupováním SPRŠ na schůzce Euroregion Tour v Jablonci n. Nisou.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit cestovní náklady pí Ing. Hamplové ze schůzky dne 30.11.2004 v Jablonci n. Nisou.

10. Žádost pí Mgr. Taťány Březinové o finanční příspěvek

p. Ing. Kořínek - seznámil členy sdružení se žádostí pí Mgr. Taťány Březinové o finanční příspěvek pro tisk knížky o Šluknovském výběžku. Rozpočty obcí jsou na konci roky dočerpané, navrhuje tedy, aby SPRŠ poskytlo finanční prostředky na publikaci ve výši 30.000,--Kč. Přečetl žádost pí Mgr. Březinové.

p. Mgr. Sudek - pí Mgr. Březinovou velmi dobře zná, propaguje tento kraj už dlouhá léta a její díla jsou zárukou kvality.

p. JUDr. Majzlík - práci pí Mgr. Březinové také zná, je kvalitní a propagace v této publikaci by byla prospěšná, vyjádřil se pro podporu poskytnutí příspěvku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SPRŠ na vydání publikace o Šluknovském výběžku pí Mgr. Taťány Březinové. Faktura bude sdružení dodána.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.

11. Integrovaný dopravní systém kraje - návrh, dopravní obslužnost

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Šatníka, který se zúčastnil jednání o integrovaném dopravním systému kraje.

p. Šatník - sdělil, že je členem dopravní komise a také poděkoval p. Foldynovi za jeho přispění Šluknovskému výběžku ve spolupráci s Ústeckým krajem. V této komisi chce pracovat ve prospěch výběžku. Konstatoval, že proběhlo poptávkové řízení na nového dopravce v ÚK, které vyhrál p. Jeník. Ten by měl mít od 01.05.2005 právo obsluhovat dopravní linky. Doporučuje starostům nepodepisovat smlouvy s ČSAD a.s. na delší dobu než do 30.04.2005. Hlavní trasa bude Varnsdorf - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov, pak napojení menších tras. Časové intervaly mezi spoji budou půlhodinové. Bude pravděpodobně zrušen dosavadní jízdní řád. ČSAD a.s. se tato situace nelíbí, nabízeli sice lepší finanční podmínky, ale ostatní splnění kritérií byla horší. P. Jeník nabízí nové vozy, lepší podmínky pro cestující. Smlouvy na ostatní dopravní obslužnost budou také nové. Šluknovský výběžek je modelovým schématem, doprava v něm je zatím otevřena na naší straně, ne do ciziny. V nové koncepci nebude přímá linka do Ústí n. L., bude končit v Děčíně, ale budou další spoje.

p. Šváb - poptávkové řízení nebylo pro celý ÚK, ten je rozdělen na několik regiónů. Byl obhájen tento nový systém, kraj zjistil, že je to systém výhodný, řeší konkrétní požadavky jednotlivých regiónů. Je zřejmé, že ČSAD a.s. se budou bránit a podávat žaloby. Dříve na jakékoliv poptávkové řízení museli zájemci prokázat, že vlastní autobus. Novou podmínkou je, že autobusy musí mít ke dni platnosti smlouvy, jinak jim hrozí sankce. Smlouva s p. Jeníkem bude na období 5 let. P. Jeník chce v autobusech prodávat tisk, hlavně místní.
Na lince do Prahy také nabízet občerstvení. Nabízí kvalitu. Autobusy by měly mít žlutou barvu. Ke dni 01.05.2005 určitě dojde ke střetu, bude potřeba poskytnout občanům přesné informace a také včas! Tím bude ovlivněn i přísun financí do rozpočtu kraje.

p. Šatník - pro cestující budou fungovat i nové magnetické karty. Jejich cena bude obdobná jako u ostatních dopravců, zvyšování ceny si nelze dovolit.

p. Ing. Jemenka - doporučuje, aby se dopravní komise zabývala i další dopravou, např. Dolní Poustevna - Sebnitz - Děčín.

p. Doležal - dotázala se, co dělat, pokud ČSAD a.s. nepřistoupí na smlouvy jen do konce dubna 2005.

p. Šatník - nerad by nabádal nebo radil, ale doporučuje neuzavírat smlouvy na celý rok. ČSAD a.s. bude samozřejmě dělat problémy, ale záleží na obcích. Ať obce dál v rozpočtu počítají s částkou na dopravní obslužnost. Dopravce vytvoří jízdní řády, ty zkonzultuje s obcemi, představí se také na jednání SPRŠ.

p. Ing. Kořínek - připomněl, že plán oprav komunikací II. a III. třídy ještě nebyl projednáván, starostové mohou své požadavky doplňovat.

p. Šatník - v loňském roce se díky p. Foldynovi podařilo získat z rozpočtu kraje pro Šluknovský výběžek velkou část financí. Letos se to zřejmě již nebude opakovat. Ale nejvýznamnější slovo k opravám silnic mají obce!

Pí Hrábková - konstatovala, že finance půjdou i do oprav kolejových svršků a bude se opravovat železniční most ve Vilémově.

p. Ing. Kořínek - poděkoval zastupitelům kraje za potěšující informace.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o novém integrovaném dopravním systému Ústeckého kraje.

12. Diskuse, různé

Návrhy na "Milanovu cenu"

p. Ing. Kořínek - jelikož se blíží konec roku, vyzval členy sdružení, aby si připravili návrhy kandidátů na udělení "Milanovy ceny" za rok 2004. Byly vzneseny dva návrhy - p. Šváb, p. Foldyna.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo udělit "Milanovu cenu" za rok 2004 p. Jaroslavu Foldynovi.

Nabídka firmy Cleanway z Löbau

p. Ing. Kořínek - šluknovskou radnici navštívila firma Cleanway z Löbau, která nabízí svoz separovaného odpadu. Chtějí umístit kontejnery zadarmo. Podal další informace. Firma se bude obracet na ostatní obce výběžku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o firmě Cleanway z Löbau, která se zabývá svozem separovaného odpadu na vědomí.

Komise kraje pro krizové řízení

p. Sucharda - jelikož se na kraji bude sestavovat nová komise pro krizové řízení, měl by zájem o vstup do této komise a požádal tímto SPRŠ o vyjádření podpory.

p. Šatník - proběhne 1. kolo sestavování komisí, to se bude skládat ze zastupitelů kraje. Ve 2. kole se bude vybírat z odborné veřejnosti. Navrhuje doporučit do komise zástupce SPRŠ, které pak pověří některého svého člena.

Stanovisko SPRŠ: sdružení doporučuje obsadit p. Jiřího Suchardu do Komise pro krizové řízení ÚK jako zástupce za SPRŠ, zdržel se p. Sucharda.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi napsat na KÚ ÚK dopis za SPRŠ s doporučením p. Jiřího Suchardy na obsazení do Komise pro krizové řízení ÚK.

Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 14.01.2005 v Lipové, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 12.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku