Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 21. listopadu 2003 v Kulturním domě ve Šluknově

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 4. Systém komunitní sociální péče na Šluknovsku – p. Ing. Lampová
 5. Zimní údržba komunikací na Šluknovsku – zástupce odboru dopravy KÚ
 6. Přestávka
 7. Aktuální informace o vývoji SVS a.s. – p. Ing. Jemelka, p. Ing. Poláček
 • Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová
 1. Návrhy případných změn stanov SPRŠ
 2. Volby vedení Sdružení pro rozvoj Šluknovska na období 2003 až 2005
 3. Diskuse, různé:
  • připomínky starostů
  • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl doplněný návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

Ze setkání členů sdružení dne 11.11.2003 vyplynul úkol pro předsedu napsat stanovisko k návrhu dopravní obslužnosti na KÚ – odbor dopravy. - Dopis odeslán s presenční listinou dne 14.11.2003 p. Foldynovi na KÚ.

4.1 Proplatit SOU polygrafickému Rumburk částku ve výši 30.000,-Kč za zhotovení CD Vlastivědy.
Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

4.2 Proplatit firmě PLANstudio Praha s.r.o. faktury za zhotovení interaktivní mapy.
Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

4.3 Vyzvednout ze SOU polygrafického Rumburk CD Vlastivědy pro potřeby SPRŠ.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol trvá.

4.4 Poplatit firmě Audit a Consulting Varnsdorf s.r.o. fakturu za provedení auditu SPRŠ za rok 2002.
Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

4.5 Připravit připomínky ke stanovám SPRŠ pro další funkční období.
Zodpovídají: členové sdružení – Úkol splněn.

4.6 Pozvat na jednání, na kterém by se projednaly možnosti získání dotací na výstavbu vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy, zástupce SVS a.s. Teplice.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek, p. Ing. Jemelka – Vzhledem ke změnám v SVS a.s. Teplice termín prodloužen na začátek r. 2004.

4.7 Proplatit p. Ing. Hamplové částku ve výši 3.250,-Kč na dorovnání nákladů na výstavu Madi Travel Market 2003.
Zodpovídá: pí Hoťová – Faktura přišla 20.11.2003, bude ihned proplacena. Úkol splněn.

4.8 Domluvit schůzku s p. Szántém z KÚ – odboru zdravotnictví ohledně LSPP.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – p. Szántó svolal jednání s městy Rumburk, Varnsdorf a p. Severou. Informace budou podány během dnešního jednání.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Hoťovou z dnešního jednání. Informace o hospodaření sdružení budou podány na příštím jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit informace o stavu hospodaření SPRŠ na příští jednání.

 

4. Systém komunitní sociální péče na Šluknovsku – p. Ing. Lampová

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupkyni Agentury Pondělí, p. Ing. Moniku Lampovou, a zástupkyni Ústavu sociální péče Brtníky, p. Mgr. Blanku Trojanovou.

p. Ing. Lampová – krátce představila činnost Agentury Pondělí. Požádala členy sdružení o návrhy spolupráce a připomínky.

p. Mgr. Trojanová – hovořila o současné situaci se zajišťováním péče o lidi, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. K řešení tohoto problému může sloužit tzv. systém komunitní sociální péče. KÚ v současné době sbírá informace a teprve tvoří koncepci tohoto plánu, bohužel nemá dostatečné podklady, chybí mu materiály od obcí. Zatím jsou k dispozici 2 verze plánu komunitní péče.

p. Ing. Lampová - jestliže chceme mít vytvořen včas kvalitní plán komunitní sociální péče, je třeba začít na něm pracovat již nyní. Existují 3 partneři při tvorbě komunitního plánu: 1) zadavatelé – většinou obce, samospráva, nadace, 2) poskytovatelé – obce, neziskové organizace, atd., 3) příjemci služby – klienti. Někteří z nich jsou umísťováni do i ÚSP, i když tam nepatří. Ale bohužel nemají možnost být jinde.

p. Doušová – dotázala se, kolika klientům je potřeba tímto způsobem pomoci, jak si představují spolupráci a jaké služby budou třeba. Nyní již ve výběžku existují různé složky – např. K- centrum, Teen Challenge, Azylový dům pro matky s dětmi, atd.

p. Ing. Lampová – mezi naší populací je 5 – 10% lidí, kteří potřebují sociální služby. Šluknovský výběžek má nadprůměrný počet ústavů sociální péče. Lidé sem dříve bývali “uklizeni”, my jsme nyní převzali péči o ně.

p. Mgr. Trojanová – komunitní péče = zmapování služeb, které zde potřebujeme, kolik lidí je bude potřebovat, a které chceme zabezpečit v rámci Šluknovského výběžku.

p. Pecinovský – požádal zástupkyně o přesný požadavek ke sdružení, v podobných případech jde nakonec vždy o finance.

p. Ing. Lampová – v první řadě jde o to, říct si, zda je vůbec zájem o spolupráci, a co je třeba pro to udělat. Měla by se sestavit skupina, ta pak vytvoří plán komunitní péče. Navrhují vymyslet, kdo může pomoci, kdo poskytne peníze. V souvislosti se vznikem plánu komunitní péče vzniknou zároveň také nová pracovní místa.

p. Pecinovský – vznikne tedy nadace, ale kdo pak bude platit její provoz. Situaci je již nastíněna, bylo by ale lépe svolat k jednání zasvěcené pracovníky úřadů.

p. Hrábková – podotkla, že jen některé obce mají ve svém obvodu ÚSP, ale s problémy sociálního zaměření se setkává každá obec (děti po 18 letech, které odchází z dětských domovů, svobodné matky s dětmi, lidé po návratu z vězení. …).

p. Šváb – zazněl zde návrh vytvořit plán komunitní sociální péče. Má dojem, že SPRŠ je v poslední době alergické na jakékoliv návrhy, protože z nich vyplývá, že každý nakonec žádá o finance. Je třeba řešit problémy na pověřených obcích (Rumburk, Varnsdorf). KÚ je jeden z posledních, který plán komunitní sociální péče začíná připravovat, samozřejmě už pozdě. Ve výběžku je dost ústavů a kraj by zde chtěl postavit další – jejich koncentrace je ale už tak velmi vysoká. Je zřejmé, že byly nabídnuty možnosti nějaké koordinace v této oblasti. Je možné najít kompromis, SPRŠ může např. poskytnout záštitu projektu.

p. Ing. Korbelová – zúčastnila se s p. Ing. Lampovou a Mgr. Trojanovou diskuse na úřadu práce. Možnost získání financí existuje, ale musíme být včas připraveni, abychom o peníze nepřišli. Z této diskuse také vyplynul návrh na zřízení pracovní skupiny.

p. Doležal – v obci mají 2 zařízení sociálního zaměření, jen minimum klientů v nich je ale přímo z obce. Obec se tak stará i o klienty z ostatních míst.

p. Král – domnívá se, že je potřeba zmapovat zařízení. Zjistit, který druh chybí a jak bude ošetřeno financování těchto subjektů.

p. Ing. Lampová – poděkovala starostům za diskusi.

p. Ing. Kořínek – má k dispozici knížku “Komunitní plánování – věc veřejná”, kde je vše dobře popsáno. Členové sdružení si jí u něj mohou zapůjčit. Sdělil, že KÚ se přípravou komunitního plánu zabývá, na 3.12.2003 svolal kraj k tomuto jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo vytvoření komunitního plánu sociální péče pro Šluknovský výběžek. Dále schválilo vytvoření pracovní skupiny pro tento úkol.

 

5. Zimní údržba komunikací na Šluknovsku – zástupce odboru dopravy KÚ

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce SÚS ÚK - p. Štilla a p. Maška. Zástupce SÚS ÚK p.o. Děčín – p. Novotného, p. Schmida a p. Puše. Dále zástupce KÚ, odb. dopravy – p. Herčíka.

p. Štill – hovořil o problematice ve Varnsdorfu, kde byla vypovězena smlouva na údržbu 10 km průjezdové silnice Varnsdorfem. SÚS ÚK má v péči zhruba 600 km vozovek na údržbu. Konstatoval, že údržba silnic se změnila k lepšímu, došlo také k personálním změnám. Společnost finance má, má své fondy, ale je jich také málo. Ušetří-li se díky mírné zimě peníze, je možné je použít v létě na opravy komunikací. Ve Šluknovském výběžku bude údržba komunikací v zimním období probíhat jako doposud. Došlo i ke zlepšení situace vzhledem k životnímu prostředí, sůl již není chemická, ale přírodní. SÚS ÚK má dostatek materiálu i financí a na zimní období je připravena. Ke změnám ve společnosti došlo nejvíce tím, že se organizace sloučily do jedné.

p. Ing. Kořínek – v poslední době došlo k velké změně v organizaci údržby komunikací Šluknovského výběžku, starostové chtěli vědět, jaká přesně je současná situace.

p. Pecinovský – starosty zajímá spíš technické zajištění údržby vozovek ve výběžku.

p. Novotný – ve své funkci je teprve 3 měsíce, ale problematiku dobře zná. Je zřejmé, že starostové bohužel vychází ze článku v tisku. Do tisku byl již odeslán příspěvek, kde se vše vysvětluje. Šluknovský výběžek nebude odříznut v zimě od světa. Podrobné plány údržby byly rozdány pověřeným obcím. Dále přednesl přehled zajištění údržby silnic. Jedná se o 216 km vozovek, z toho bude 133 km zajištěno chemickou cestou, 29 km plužením, 28 km posypem a 26 km je neudržováno. K dispozici mají 5 sypačů, každý na 40 km vozovek, a 3 traktory se škrabkami.

p. Štill – doplnil, že Děčínsko má 4 rezervní sypače, které jsou neustále v pohotovosti pro každém cestmistrovství.

p. Ing. Jemelka – připomněl, že v poslední době se silnicím ve Šluknovském výběžku začíná věnovat větší pozornost. Zdá se, že výběžek se konečně začíná brát vážně. Dále se dotázal, zda je možné v operačním plánu zimní údržby provést ještě nějaké změny. Konkrétně, zda jedna z páteřních komunikací Šluknovského výběžku nemůže být přeřazena do 1. stupně. Jedná se o komunikaci Dolní Poustevna – Lobendava – Šluknov – Rumburk.

p. Štill – bylo by to možné, výjimky lze dělat, zřizovatelem SÚS je krajský úřad. Proto ať připomínky pošlou na KÚ a ten je pak zařadí do plánu údržby pro další období. Je možné napsat požadavky za všechny obce souhrnně.

p. Král – v plánu údržby nebyla zahrnuta oprava komunikace Kunratice – Brtníky. Dotázal se, zda by mohla být zajištěna aspoň plužením.

p. Štill – plány údržby byly vypracovány kdysi, nyní muselo nutně dojít ke změnám.

p. Pecinovský – dotázal se, kdy se schvalují plány údržby komunikací, starostové neměli možnost se vyjádřit.

p. Štill – plány oprav musí odevzdávat na Ministerstvo dopravy do Prahy do 30.9. každého roku. Požadavky od obcí by bylo vhodné předkládat do konce srpna. V současnosti je ještě možné změny provést, nebudou však vedeny na ministerstvu. Bude to dohoda mezi obcemi a SÚS ÚK.

p. Herčík – poukázal, že jednání na pověřených obcích proběhla, ty měly informovat ostatní obce ve své působnosti.

p. Zoser – dotázal se jak bude zajištěna údržba příjezdových komunikací do Šluknovského výběžku, např. na Lísce, na Šébru.

p. Schmid – v případě pohotovosti přechází všechny vozy do pohotovostního stavu, do půl hodiny dorazí na místo.

p. Novotný – budou-li mít starostové připomínky, mohou kontaktovat přímo jeho telefonicky – p. Ing. Miroslav Novotný, vedoucí provozu SÚS ÚK p.o. Děčín, tel. 725 060 030. Písemně pak pověřené obce Rumburk, Varnsdorf nebo KÚ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí možnost připomínkování plánu údržby komunikací ve Šluknovském výběžku, a to do konce srpna každého roku.

Připomínky a požadavky na změny plánu údržby komunikací mohou starostové směřovat na pověřené úřady 2. stupně nebo přímo na KÚ ÚK – odbor dopravy. Lze je podávat i prostřednictvím SPRŠ.

 

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.30 hodin vyhlásil 10 min. přestávku.

 

7. Aktuální informace o vývoji SVS a.s. Teplice – p. Ing. Jemelka

Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová

 • Aktuální informace o vývoji SVS a.s. Teplice

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že jelikož v SVS a.s. Teplice došlo k velkým změnám, bylo svoláno jednání dozorčí rady. Předal slovo p. Ing. Jemelkovi, který je členem dozorčí rady této společnosti.

p. Ing. Jemelka – na jednání dozorčí rady bylo sděleno, že ve společnosti došlo k trestnému činu. Jedním ze zaměstnanců bylo převedeno na zvláštní účty 60 mil. Kč. Docházelo i k falšování podpisů. Účty podezřelého zaměstnance byly zmraženy, většina financí by se měla do společnosti vrátit zpět. Jednalo se o vnitřní problém společnosti, nebyla prováděna dostatečná kontrola. Dozorčí rada doporučila několik kroků: – zajistit provedení forenzního auditu, - okamžitě odvolat z funkce dosavadního ředitele společnosti, - svolat mimořádnou valnou hromadu dne 19.12.2003. Dále bylo zjištěno, že došlo k uzavírání neobvyklých manažerských smluv. Proto DR rozhodla o rozšíření zadání forenzního auditu. P. Ing. Pácalt odstoupil z funkce 10.10.2003. Řízením společnosti byl pověřen p. Ing. David Votava ml. Činnost SVS a.s. není ohrožena, společnost bude fungovat nadále, plánované akce nebudou narušeny.

p. Pecinovský – k manažerským smlouvám podotknul, že 4 lidé ve společnosti uzavřeli bez vědomí představenstva pojistné smlouvy na vysoké částky. Některé uvedené smlouvy jsou již zrušeny, bude potřeba změnit stanovy společnosti.

p. Ing. Kořínek – před jednáním valné hromady je ještě svolána schůzka, pozvánky starostové zřejmě obdrželi. Dotázal se na vyjádření k odvolání akcionářů, které je uvedeno na programu.

p. Ing. Jemelka – program jednání valné hromady se zdá nelogický, nejdříve se budou odvolávat členové a teprve poté se bude hodnotit jejich dosavadní práce. Zástupci pro kraje pak rozhodnou, jaké akcionáře si ve společnosti ponechají.

Dále probíhala krátká diskuse k tématu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o současné situaci v Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice na vědomí.

 • Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – přivítal manažerku Tolštejnského panství, p. Ing. Hamplovou, a předal jí slovo.

p. Ing. Hamplová – Agentura rozvoje Tolštejského panství si dala za úkol navázat více spolupráce s německou stranou, což se jim podařilo. Problém je ve financích, česká strana nemá takové finanční prostředky. Spolupráce bude spočívat v propagaci – na německé straně budou propagovat stranu českou a obráceně. Při propagaci také výrazně pomáhá senátor p. Zoser a také tisk. Německá strana v Oberlausitz bude žádat o grant na vytvoření internetových stránek. Sdělila, že s dotazy ohledně založení obecně prospěšné společnosti se mají obracet na p. Ing. Korbelovou.
Dále požádala o schválení účasti na výstavách v Brně a v Jablonci nad Nisou v příštím roce. Informovala, že na výstavě Madi Travel Market 2003 získali na presentaci 10 minut, což se kladně projevilo u stánku Tolštejnského panství. Bud třeba nechat dotisknout brožurky o mikroregionu Sever a mikroregionu Tolštejn.
Požádala starosty obcí o kalendář kulturních a společenských akcí na r. 2004. Zároveň je třeba podat písemné požadavky obcí na zapůjčení mobilního pódia na příští rok.
Bylo by vhodné rozhodnout, zda v Deliteu vystupovat jako SPRŠ nebo jako obecně prospěšná společnost.

p. Ing. Korbelová – domnívá se, že propagace formou Tolštejnského panství je velmi přínosná, je však potřeba finančně na ni přispívat.

p. Ing. Hamplová – přečetla přehled akcí, na které se SPRŠ se podařilo získat granty od Euroregionu Nisa.

p. Maják - podotknul, že dochází k souběžnosti různých akcí s akcemi již tradičními.

p. Pecinovský – je třeba dodržet dodání přehledů akcí, které obce plánují. Dotázal se, kolik žádostí o granty si podal svazek Sever.

p. Ing. Korbelová – bylo by vhodné, aby v Tolštejnském panství byl také zástupce ze svazku Sever, aby byla zajištěna lepší vzájemná spolupráce. Pozvala přítomné na setkání v Schirgiswalde dne 25.11.2003 od 14.00 hodin. Na toto setkání požádala o účast zástupce ze svazku Sever.

p. Ing. Kořínek – na toto setkání pověří zástupce ze Severu. Dále vznesl požadavek Agentury Pohoda o vyplacení doplatku za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 ve výši 2.400,-Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Tolštejnského panství na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení doplatku za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 Agentuře Pohoda p. Ing. Hamplové ve výši 2.400,-Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit doplatek za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 Agentuře Pohoda p. Ing. Hamplové ve výši 2.400,-Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům předat p. Ing. Hamplové kalendář kulturních a společenských akcí obcí na rok 2004.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům předat písemné požadavky obcí na zapůjčení mobilního pódia na rok 2004.

 

8. Návrhy případných změn stanov SPRŠ

p. Ing. Kořínek – sdělil, že k 6.11.2003 skončilo funkční období předsednictva SPRŠ. Na minulém jednání požádal o připomínky, žádné doposud nebyly vzneseny. Návrhy na změny stanov byly projednávány již na minulém zasedání sdružení. Na dnešním jednání je přítomno 18 členů sdružení z 20, sdružení je tedy usnášeníschopné.

p. Šváb – stanovisko města Rumburk zní, že současná sestava předsednictva je optimální a vyjádřil souhlas s ponecháním tohoto stavu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo změny stanov SPRŠ pro volební období 2003 – 2005 dle návrhu, který všichni členové obdrželi na minulém jednání sdružení.

p. Ing. Kořínek – dotázal se dosavadních členů představenstva, zda jsou ochotni přijmout funkce ve sdružení i pro další volební období.

p. Ing. Kořínek – ano, p. Ing. Jemelka – ano, p. Pecinovský – ano.

 

9. Volby vedení Sdružení pro rozvoj Šluknovska na období 2003 až 2005

p. Ing. Kořínek – jelikož byli vybráni kandidáti pro volbu předsednictva pro příští volební období sdružení, a ti s kandidaturou souhlasí, může se přistoupit k hlasování.

Proběhlo hlasování a zvoleni byli:

- předseda – p. Ing. Milan Kořínek – schváleno 17 hlasy, hlasování se zdržel p. Ing. Kořínek, - místopředseda – p. Ing. Jemelka – schváleno 17 hlasy, hlasování se zdržel p. Ing. Jemelka, - místopředseda – p. Pecinovský – schváleno 17 hlasy, hlasování se zdržel p. Pecinovský.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo volbu předsednictva SPRŠ pro volební období 2003 – 2005. Do předsednictva SPRŠ byli zvoleni:

 • předseda – p. Ing. Milan Kořínek – schváleno 17 hlasy, zdržel se p. Ing. Kořínek,
 • místopředseda – p. Ing. Jemelka – schváleno 17 hlasy, zdržel se p. Ing. Jemelka,
 • místopředseda – p. Pecinovský – schváleno 17 hlasy, zdržel se p. Pecinovský

p. Růžička – požádal o změnu účetní sdružení, neboť p. Hoťová je dost pracovně vytížena.

p. Pecinovský – připomněl udělení Milanovy ceny za rok 2003, ta bude udělena až na dalším jednání sdružení, tedy zřejmě na začátku roku 2004. Potřebuje od členů sdružení návrhy, komu cenu udělit.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.1.2004 v Jiříkově, místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

V době od 12.00 - 12.30 hodin byla vyhlášena přestávka na oběd.

 

10. Diskuse, různé
 • Spolupráce mezi obcemi

p. Ing. Kořínek - předal slovo tajemníkovi MěÚ Rumburk, p. JUDr. Miroslavu Majzlíkovi.

p. JUDr. Majzlík – hovořil o převodu pravomocí z OkÚ na pověřené obce. Je vidět, že komunikace mezi pověřenými obcemi a obcemi v jejich působnosti nefunguje tak dobře, jak by měla. K této problematice se připravuje setkání dne 11. 12. 2003 od 9.00 hodin v Rumburku.

 • APP Velký Šenov

p. Engl – sdělil, že úplný závěr k APP ještě stále není. 30. 9. 2003 přišel dopis z KÚ o usnesení rady ÚK, ve kterém je navržena koncepce na rok 2004 v rozsahu, který hradí kraj. Ostatní je navíc a musí to uhradit obce. Již na začátku letošního roku obce žádaly od krajského úřadu jasnou koncepci APP, ta dodnes není vytvořena. Dle zákona 20/1966 Sb. a č. 434/1992 Sb o zdravotní záchranné službě, je zřejmé, že nejsou dodržovány všechny body těchto zákonů. Např. není zajištěna 24 hodinová nepřetržitá služba.

KÚ byl na toto upozorňován, p. Severa z odboru zdravotnictví však sdělil, že je to jen vyhláška a nemá takovou platnost jako zákon. Ohledně uvedených vyhlášek bude dotazováno ministerstvo zdravotnictví. Kraj byl upozorněn také na dojezdovou vzdálenost 15 minut, která není vždy dodržována. Důvody kraje, že nemají vozy a lékaře, nejsou přijatelné.

Na příští týden je svolána schůze zastupitelů kraje. Koncepce APP stále není, existuje jen návrh – RLS v Rumburku, RZP ve Velkém Šenově a ve Varnsdorfu. V Rumburku by bylo speciální vozidlo za RZP. Odbor zdravotnictví KÚ nekomunikuje. KÚ se od r. 2004 přestává podílet na činnosti APP, bude ji však spolufinancovat formou dotace pověřeným obcím. Dotace bude max. 50 % ze ztrát na provozování APP. Podmínkou dotace je provoz APP – 3 hodiny denně, ve dnech pracovního klidu 9 hodin. Dotace bude vyplácena zálohově, rozdělení příspěvku na APP bude podle počtu obyvatel.

Mohou být různé varianty řešení APP:

  1. zřízení APP v Rumburku a ve Varnsdorfu,
  2. sloučení příspěvků pro APP Rumburk a pro LSPP Varnsdorf na zřízení jedné APP,
  3. podpořit z dotace pro Rumburk RLS ve Velkém Šenově.

Města však mohou dotaci i odmítnout. Domnívá se, že by zde mělo padnout rozhodnutí o pověření 2-3 lidí, kteří by tuto celou záležitost dotáhli do konce.

p. Vajsová – sdělila, že ve Varnsdorfu mají dost zdravotnických zařízení i s nepřetržitým provozem. Bude-li LSPP zřízena ve Varnsdorfu, může být dojezdová doba 1 hodina.

p. Engl – kraj bude kupovat 4 vozidla RZP – jedno by mělo být i pro Šluknovský výběžek, výběrové řízení bude probíhat až v únoru r. 2004.

p. Raichart – vyslovil poděkování za dosažení aspoň částečného výsledku v problému s APP. Dále navrhl kompromis zřídit pohotovost ve Šluknově.

p. Ing. Kořínek – návrh je dobrý, Šluknov však nemá dostatečné prostory pro zřízení pohotovosti, všechna zdravotnická zařízení jsou zde soukromá. Dále se přiklání ke zřízení pracovní skupiny pro vyřízení problému s pohotovostí.

Dále probíhala krátká diskuse.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace ohledně současného stavu APP ve Šluknovském výběžku na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zřídit pracovní skupinu pro vyřízení záležitosti APP ve Šluknovském výběžku.

 • Informace o SčVK a.s.

p. Šváb – informoval o projektu soudržnosti SčVK a.s. Dále o tom, že pro Šluknovský výběžek se podařilo získat dotaci ve výši 300 miliónů Kč. 50% dotace je ze zdrojů EU, zbytek z české strany. Je třeba ale připravit materiály k projektu. Požádal starosty, aby do 28. 11. 2003 zaslali jednotlivé požadavky ohledně  vodovodů a kanalizací ve svých obcích.

p. Hrábková – byla pověřena na dnešním jednání nabídnout spolupráci na stavbách větrných elektráren. Spolupráce se týká ochrany krajiny. Materiály předá p. Ing. Kořínkovi, budou u něj ostatním k dispozici.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o projektu SčVK a.s na vědomí.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 13.15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku