Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
které se konalo dne 7. 11. 2000 v restauraci "U Suků" ve Vilémově

Program jednání:

  9:00 zahájení a úvod
  9:15   9:30 kontrola usnesení z předcházejících jednání
  9:30 12:00 - program obnovy venkova na Šluknovsku v roce 2000
- program obnovy venkovy na roky 2001 a 2002
- informace ze zahraniční cesty (pan Zoser, Ing. Korbelová)
- koordinace projektu AEP v roce 2001
- příprava projektů trvale udržitelného rozvoje na Šluknovsku v roce 2001 a následujících letech
- jednání Miniregionu Mandava-spréva - generální partner Šluknovska pro projekty v dalších letech
- informace z jednání řídícího výboru FMP
- informace o postupu projektu záchrany a rekonstrukce Hrádku ve Varnsdorfu (pan Tomášek)
- informace z jednání VH Svazu Deliteus (Ing. Kořínek)
- projednání záležitosti financování kalendáře minieuroregionu Mandava-Spréva
- projednání návrhů na změnu systému a výše členských příspěvků v SPRŠ
- změna stanov SPRŠ
12:00 12:30 Oběd
12:30 13:00 usnesení a závěr

K bodu 1)
Zahájení a přivítání účastníků provedl předseda SPRŠ, pan Jan Sembdner.

K bodu 2)
- Na Šluknovsku probíhá realizace Programu obnovy venkova pro rok 2000
- Smlouvy s MMR byly podepsány
- Fin. prostředky jsou na účtě OkÚ Děčín
- Proplácení faktur probíhá průběžně
- Obec Rybniště přijala sponzorský dar od Lesy ČR a to do projektu cyklotras
- SPRŠ uzavřelo prostřednictvím obce Staré Křečany smlouvu na poradenské a konzultační služby firmy pana Dr. Štědry a pana Dudky.

Úkoly uložené z předcházejících jednání byly splněny, popř. byla zahájena příslušná jednání.

K bodu 3)
- Projekt Tolštejnské panství (změna smlouvy) - dotace 100. 000,-Kč, podíl obcí 43. 000,-Kč
- Projekt oprava cest - nositeli projektu jsou obce Rybniště a Lipová, dotace - 640.000,-Kč, respektive 380.000,-Kč, podíl obcí činí 30 %
- Projekt volný čas sportem - dotace 325. 000,-Kč, podíl obcí 145. 000,-Kč (nositeli projektu jsou Chřibská, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou, Krásná Lípa a Horní Podluží)
- Projekt cyklotrasy Šluknovsko 1 a 2 - dotace 448. 000,-Kč - Jiřetín pod Jedlovou, Vilémov 365. 000,-Kč, podíl obcí činí 30 % a částečně bude kryt z prostředků Euroregionu Nisa.
- Projekt poradenství a konzultační služby - viz. bod 2
- Projekt sportovního areálu mikroregionu Tolštejn zahrnuje řešení sportovního areálu v Dolním Podluží, zimního areálu na Jedlové a letního sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.

Na základě informace starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, pana Zosera, je připravováno jednání všech členů zastupitelstev měst a obcí sdružených v mikroregionu Tolštejn. Jednání by mělo proběhnout v lednu nebo v únoru roku 2001 ve Varnsdorfu. Pozváno bude 88 členů MZ a OZ a tématem jednání by měla být koordinace projektů a rozvoje mikroregionu Tolštejn.

- Projekt prezentační brožury a mapy mikroregionu Tolštejn - podíl obcí činí 114. 000,-Kč, členské obce provedou úhradu podílu na účet SPRŠ dle přiloženého rozpisu úhrad, uvedené prostředky budou následně převedeny jako vlastní podíl do projektu FMP Phare CBC ERN.

K bodu 4)
Na základě pozvání SPRŠ a OHK Děčín se jednání SPRŠ zúčastnil vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy, Ing. Františech Rubeš a ředitel RRA Most, Ing. Helmich. Pan Rubeš informoval o činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy a pan Helmich přednesl informaci o činnosti a nabídce na možnou spolupráci s RRA Most.

K bodu 5)
V rámci jednání zazněly následující informace:
- jednání s firmou SUL Liberec o přípravě územního generelu Šluknovska
- pokračování projektu AEP na Šluknovsku v roce 2001. SPRŠ bohužel není schopno zajistit financování uvedeného projektu z vlastních zdrojů. Na posledním jednání se zástupci zpracovatelů projektu zazněl návrh na financování z rozpočtu Saské vlády
- o registraci přihlášky SPRŠ do Svazu cestovního ruchu Deliteus
- o žádosti SBDO Průkopník na nominaci kandidáta na funkci člena představenstva SBDO (konference delegátů dne 4. 12. 2000)
- o příjmu sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od SČE Děčín

K bodu 7, 8)
V rámci jednání zazněly následující informace:
- o přípravě projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku" (Ing. Melichar, ředitel OA Rumburk a prof. Tůma, Rumburk). Publikace by měla vyjít v barevném provedení počátkem roku 2002. Práci zahájil tým odborníků, který připraví text knihy. Na textu spoluprací školy, muzea a knihovny. Náklady na vydání 1000 ks v rozmezí 60 - 80 tis. Kč. SPRŠ by se mělo na realizaci prezentovaného projektu finančně podílet.
Připomínky k projektu : bude nutné upřesnit rozpočet, kniha by měla vyjít ve vázaném vydání, smluvní partner SPRŠ by měl dostat za úkol hledat možnosti financování vydání knihy.
- Ing. Jemelka informoval o činnosti SVS. Požadavky na investice, rekonstrukce v oblasti vodárenství je možno do 30. 11. 2000 zaslat na SVS, nebo Ing. Jemelkovi na MěÚ D. Poustevna
- Ing. Kořínek informoval o oslabení hlídkových služeb PČR na Šluknovsku
- Pan Zoser požádal o informaci o možnosti sdružování obcí a činností v oblasti udržování veř. pořádku podle § 56 zákona o obcích
- Pan Sembdner dále informoval o jednáních s vedením ČD o obnovení přímého vlakového rychlíkového spoje mezi Rumburkem a Prahou - Masarykovým nádražím a zpět (Sp 1940/1941), jako jediným přímým vlakovým spojem mezi Šluknovskem a hlavním městem
- Pan Sembdner a Dr. Štědra informovali o přípravě projektů na probíhající kolo FMP Phare CBC Euroregionu Nisa

K bodu 9)
Závěr zasedání provedla Ing. Korbelová . Termín dalšího jednání SPRŠ byl stanoven na den 12. 12. 2000 v penzionu "Jana" v Horním Podluží od 9:00 hodin.

Zapsal : Jan Sembdner, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Města Rumburka

V Rumburku dne 29. 11. 2000

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku