Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Z á p i s

 

z jednání dne 7. října 2011

v Mikulášovicích v  restauraci na Tanečnici.

 

 

Přítomni: členové sdružení podle presenční listiny v počtu 18, hosté podle presenční listiny.

Omluveni: pp. Pecinovský (Dolní Podluží), Hausdorfová (Lobendava), pí Hoťová.

 

p. Zoser – zahájil jednání v 8.45 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Na úvod předal slovo hostitelce, starostce Mikulášovic ing. Miluši Trojanové.

Ing. Trojanová – přivítala přítomné, v krátkém vystoupení seznámila starosty s místem setkání – rozhlednou na Tanečnici a informovala o probíhajících a chystaných investičních akcích ve městě. Dál upřesnila organizační záležitosti spojené s dnešním jednáním.

 

ad 1)   Zahájení, projednání návrhu programu:

 

p. Zoser – konstatoval, že pozvánku s návrhem programu jednání a některé materiály k projednání všichni členové sdružení obdrželi předem. Předložil doplněný návrh programu o vystoupení ing. Hamplové a JUDr. Večerky na téma „Sociální firmy“ a ředitele závodu Tour de Feminin Jiřího Vícha s hodnocením letošního ročníku závodu. Upřesnil časový průběh s tím, že jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí podle potřeby a možností hostů.

 

Návrh programu jednání:

 

1)    8.30     Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)    8.35     Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)    8.45     Ekonomická situace SPRŠ – pí Hoťová,

4)    8.55     Situace v regionu, výsledky opatření – předseda SPRŠ, starostové obcí

5)    9.20     Stanovy SPRŠ, konečná verze - p.Zoser, ing. Kořínek,

6)    9.40     Informace z mikroregionů – p. Maják, p. Pecinovský,

7)    10.00   Přestávka,

8)    10.15   OPS České Švýcarsko, aktuální informace – Bc. Filip Brodský, ředitel OPS,

9)    10.45   Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, informace – p. Zoser,  

10) 11.10   Diskuse, různé  -  RWE – umístění terminálu,

  -  Interdata, webové stránky,

  -  Tour de Feminin – p. Vích,

                                           -  sociální firmy – ing. Hamplová, JUDr. Večerka,

  -  podpora novely o rozpočtovém určení daní,

  -  náměty, připomínky starostů, další informace,

11) 12.00   Společný oběd

 

Žádné další připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny. Předseda sdružení nechal hlasovat o návrhu programu jednání.

Hlasování:       pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0.

 

Usnesení:       sdružení schválilo doplněný program jednání dne 7. října 2011.

 

 

ad 2)  Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

 

Písemný materiál byl zaslán předem. Byla k němu otevřena diskuse a starostové ho doplnili o aktuální informace.

p. Zoser – útulek pro psy – studie zatím zpracována nebyla. Uniles změnil majitele a zatím není jasno o jeho vývoji a záměrech nového majitele p. Babiše. O kompostárně nad Krásnou Lípou ing. Vaněček jedná, další informace dostaneme na příštím jednání.

RWE – informace o zřízení konataktního místa ve Varnsdorfu nejsou přesné. Podle pí Blahové z RWE jde o iniciativu developerské společnosti Lumines Temple. Jejich pracovníci jsou jen zprostředkovatelé kontaktu, podrobné informace nebo přímo zastoupení RWE nemají. Jejich spolupráce končí 31.12.2011.

Rumburk i Varnsdorf mají místa, kde by se videoterminál dal umístit, požadované technické podmínky jsou schopni zajistit. Tajemník sdružení tyto informace vč. kontaktních osob Mgr. Pokorného a Martina Louky oznámí na RWE s tím, že vzhledem k poloze v centru výběžku je Rumburk výhodnější, pokud budou terminály dva, bude druhý ve Varnsdorfu. Jednání budou pokračovat.

p. Raichart (Vilémov) – požaduje bezbariérový přístup.

p. Houdek (OAK) – občané chválí přístup spol. Elstav, SČVK mají vozidlo, které podle rozvrhu přijede do obce a na místě řeší požadavky občanů. Předložit to i jako námět pro RWE.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí doplněnou informaci o plnění úkolů z minulého                  jednání.

 

ad 3)   Ekonomická situace sdružení:

 

Ekonomka sdužení pí Hoťová se z dnešního jednání omluvila, připravila písemnou zprávu o čerpání rozpočtu sdružení do 16..9.2011. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu v roce                      2011.

 

ad 4)    Situace v regionu, výsledky opatření:

 

p. Zoser – krátce připomněl dopisy, které byly odeslány premiérovi, místopředsedkyni vlády i ministrům. Zhodnotil i výsledky návštěv čelních představitelů v regionu. Nově obdržel odpověď místopředsedkyně vlády a ministra zdravotnictví k hygienické normě na počet osob v bytě. Tajemník sdružení oba dopisy naskenuje a pošle členům sdružení.k dalšímu použití. Byla otevřena diskuse k této problematice:

Ministr vnitra slíbil, že návštěvu Šluknovska po měsíci zopakuje a ověří si účinnost opatření. Zatím se nic nechystá. Ministr práce potvrdil,  že při požadavcích na nové VPP nebude třeba předkládat bezdlužnost obce, ÚP to ale vyžaduje. Než ji obec získá od všech ústavů, uplyne dlouhá doba a nabídka VPP tak ztrácí účinnost. Krajský ředitel ÚP slíbnil vydat pokyn, že stačí čestné prohlášení.

p. Raichart (Vilémov) – ÚP musí postupovat podle palatného zákona, který bezdlužnost vyžaduje. K výjimce by musely vyjít prováděcí vyhláška, což je zase na dlouhou dobu. V příslibech ministrů nejsou termíny, takže platnost může nastat třeba až příští rok. Ze zkušeností v bytovém družstvu ví, že se lidé začínají z družstevních bytů stěhovat pryč, družstvo nemá na splátky hypotéky a hrozí mu až konkurs.

p. Maják (Jiříkov) – ministr slíbil další VPP, Jiříkov o ně požádal, ale ÚP mu poslal jen ty, kteří už dříve pracovat nechtěli nebo jsou s nimi špatné zkušenosti. Stanovené podmínky jsou pro obce nevýhodné, skoro nijak nepomáhají.

Mgr. Pokorný (Rumburk) – potvrzuje slova p. Majáka. Dál ministr vnitra slíbil při návštěvě další kroky a kontroly, už ale žádná iniciativa z jeho strany není. Je to opět na obcích, aby se připomněly.

p. Louka (Varnsdorf) - potvrzuje předchozí. Lidé ve Varnsdorfu neví, co bude, až odejdou policejní posily.

p. Moravec (Staré Křečany) – opět potvrzuje předchozí. Měli bychom se ohradit k činnosti vlády vůči nám. Opět všechno přechází na samosprávy. Na mítingu ve Varnsdorfu vystoupil pracovník MV se statistikou, která vychází z nesprávných údajů a neodpovídá skutečnosti. Opatření tak nemohou být účinná. Média z podvodníka Kohouta dělají mučedníka, ale do čela se staví on sám, aby se zviditelnil. V Křečanech vyhořely dva domy krátce po sobě, domněnky jsou, že to byly opuštěné objekty, do kterých se měli nastěhovat nepřizpůsobiví z jiných měst.. Majitel prohlašuje, že si to obec připravila sama, aby ke stěhování nedošlo. Opět je samospráva uváděna jako viník problémů. Nemovitosti jsou neprodejné a je možné, že si majitelé takto řeší své problémy.

p. Vykoukal (Velký Šenov) – ve městě je opět o jednoho policistu méně, byl převelen do Šluknova jako posila.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – do města už policie ani nejezdí, nemá lidi. Nikdo neví, co bude dál. Počet policistů stále klesá.

Ing. Linhart (Krásná Lípa) – podle nových kritérií zaměstnají asi jen jednoho Roma. Ostatní pracovat nechtějí nebo jsou to ti, se kterými mají špatné zkušenosti.

p. Houdek (OAK) – včera měl státní kontrolu na ustájení dobytka. Kontrolovala plochu stáje na jedno zvíře, pokud by ji nedodržel, přijde o milionovou dotaci. V paneláku s lidmi to ale nikdo neřeší.

p. Raichart (Vilémov) – když se teď začnou dodržovat hygienické normy, kam přijdou lidé, kteří budou muset byty opustit?

p. Vykoukal (Velký Šenov) – ÚP stále neví, jak na tom bude v roce 2012. Nejsou stanovena kritéria ani odhady financí. Vůbec nevědí, jak řešit práci „na černo“.

Ing. Jakubec (radní ÚK) – v sobotu má být demonstrace Varnsdorfských a dalších v Ústí. Pozornost se tak přenese do dalších lokalit a na Šluknovsko se pomalu zapomene. Doporučuje situaci znovu připomenout dopisem hejtmance. Kraj teď připravuje rozpočet na rok 2012, snaží se dostat sem investice. Pokud máme pro region náměty, potřeboval by je urychleně zaslat.

p. Zoser (Jiřetín) – p. Šimáček z agentury pro sociální začleňování zval starosty na jejich aktiv do Prahy. Ptá se, zda se ho někdo ze starostů zúčastnil – nikdo. Infromuje, že hejtmanka svolala na 21.10 do ÚL semínář k sociální situaci v kraji.

Mgr. Pokorný (Rumburk) – přiklání se k dopisu pro hejtmanku, upozorňuje, že přes statistická sdělení PČR se počet policistů stále snižuje. Zločinnost se přenáší do malých obcí. Ve velkých městech hlídá zesílená pořádková policie, v okolí je volněji.

pí Doušová (Rumburské noviny) – máme problém v komunikaci s pí Volfovou, informovala o tom p. Šimáčka, ten stále tvrdí, že pí Volfová je ve svém oboru dobrá profesionálka.

p. Louka (Varnsdorf) – bez konzultace dostal návrh trojstranné smlouvy o spolupráci s o.s. Kostka, městem Varnsdorf a městem Rumburk.  Nepovažuje to za šťastný postup.

p. Machač (Chřibská) – má pocit, že z nás ministři dělají hlupáky. Po třech měsících práce jako VPP pracovník skončí, ale je vyřazen z evidence ÚP, protože neodpracoval 6 měsíců, je tak na tom ještě hůře, než kdyby trvale zůstal doma.

p. Schulz (Doubice) – VPP jsou pro obce časovaná bomba, 3 měsíce nejsou řešením. Jinak ÚP je platí 11 měsíců,  poslední měsíc je musí zaplatit stejně obec ze svého.

p. Zoser (Jiřetín) – od nového roku se změní pravidla, VPP nebudou na pomocné práce (zametání, sníh apod.), ale na terénní prácovníky mezi sociálně slabými. Pro stát je to prý levnější. Úklid a pomocné práce se budou zajišťovat přes veřejnou službu. Podrobnosti se dozvíme od ředitele krajského ÚP na příští schůzce SPRŠ . Teď podrobnosti neznáme.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – stále řešíme jen důsledky, příčinou je trvalá nezaměstnanost. Potřebujeme investiční pobídky, investiční projekty.

p. Raichart (Vilémov) – existuje Územní plán rozvoje Ústeckého kraje, který stále platí, je ale asi neaktuální. Je tam popsán i rozvoj školství a další.

p. Jakubec (radní ÚK) – pro investiční pobídky by bylo třeba vyhlásit Šluknovsko jako strukturálně postižené území, zatím to není, není ani Děčínsko. Zařazen byl ale po nepokojích např. Janov. Pak je určitý nárok na investice.

p. Svoboda (Lipová) – ať se o to p. Jakubec jako náš zastupitel postará v krajském zastupitelstvu.

p. Jakubec (radní ÚK) – je to usnesení vlády, kraj na to nemá vliv. Tlak musí přijít od nás, zdola, na vládu.

p. Zoser (Jiřetín) – na základě diskuse připravíme jako SPRŠ tři dopisy – MV ke zhodnocení bezpečnostní situaci,  MMR k platnosti norem o bydlení, které ne navazují na další předpisy (přihlášení k pobytu), premiérovi vlády k investičním pobídkám a postiženému území Šluknovsko.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí podněty a připomínky vzešlé z diskuse k                  bezpečnostní situaci,

                       

                 sdružení ukládá předsedovi SPRŠ ve spolupráci s radním ÚK ing.                   Jakubcem připravit dopis premiérovi ČR s požadavkem na zařazení                        Šluknovska mezi strukturálně postižená území a získat tak další možnost                           investičních pobídek pro snížení nezaměstananosti a zlepšení sociálních              podmínek v regionu,

 

                       sdružení ukládá předsedovi SPRŠ ve spolupráci s Mgr. Pokorným

                       připravit dopis ministru vnitra s připomenutím slibu, že po jednom

                     měsíci svolá schůzku se starosty, na které bude zhodnocena účinnost                         dosud přijatých bezpečnostních opatření,

 

                        sdružení ukládá předsedovi SPRŠ ve spolupráci s ing. Linhartem

                        připravit dopis ministru pro místní rozvoj s upozorněním na nesoulad                       norem o velikosti obytné plochy bytu na jednu osobu a zákonem o                    přihlašování k trvalému pobytu a             dalšími zákony.

 

ad 5)   Stanovy SPRŠ – konečná verze:

 

ing. Kořínek (tajemník sdružení) – připomněl, že poslední verze stanov, v níž byly zachyceny všechny odhlasované připomínky starostů z jednání na Tolštejně, byly zaslány předem a dotázal se na další případné změny.

p. Zoser (Jiřetín) – jen jediná, do čl. IV, odst.2) doplnit „...zájmů měst, obcí a komor sdružení“.

 

Usnesení:       sružení souhlasí s konečnou verzí stanov doplněnou o slovo „komor“ v                   čl.IV, odst. 2),

                        sdružení ukládá starostům předložit stanovy k projednání                    zastupitelstvům a o             výsledku podat zprávu tajemníkovi sdružení                               (e-mailem nebo poštou).

 

ad 6)    Informace z mikroregionů:

 

p. Maják (Sever) – mikroregion se sešel 3x, na jednáních projednal m.j. nákup sněhových zábran pro obce mikroregionu, na jednání ve Šluknově besedovali starostové s poslanci Řápkovbou a Kubatou o bezpečnostní situaci a způsobech řešení v Ústí a Chomutově.

p. Zoser (Tolštejn) – vystoupil za nemocného p. Pecinovského. Sešli se 1x, řeší projekt budování společného veřejného rozhlasu pro Chřibskou, Horní a Dolní Podluží a Jiřetín a stále se potýkají se zrušením o.p.s. Tolštejnské panství.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí předložené informace z mikroregionů.

 

ad 7)    předseda SPRŠ vyhlásil 15 min. přestávku, během níž starostové vystoupili na        rozhlednu Tanečnice.

 

ad 8)    OPS České Švýcarsko, aktuální informace:

 

Bc. Filip Brodský – představil se jako nový ředitel o.p.s., je z Ústí nad Labem, ve funkci je od září 2011, nabízí spolupráci i kontakty se starosty obcí. Jeho úkolem je ekonomická stabilizace společnosti, problémy vznikají s narůstáním počtu projektů a aktivit, kterými se zabývají. 1.12.2011 se do společnosti vrací Jiří Rak, který se sdružením spluracoval dříve na problematice regionální dopravy. Významná je činnost destinační agentury, kterou vede Mgr. Štefáčková. Tvoří koncepci DA České Švýcarsko a Šluknovsko jako celku, která bude pro o.p.s. základním dokumentem, podle něhož budou žádat o dotace. Obce a města návrh dostanou k posouzení a případnému doplnění. Budou se snažit o rozšíření počtu členů destinačního fondu.

p. Zoser – poděkoval za vystoupení a popřál novému řediteli o.p.s. úspěchy v práci.

 

Usnesení:       sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o činnosti o.p.s. České            Švýcarsko.

 

ad 9)    Hospodářská a sociální rada okresu Děčín:

 

p. Zoser (předseda HSRD) – informoval o posledním jednání hospodářské rady ve Šluknově, kterého se zúčastnil i předseda krajské hospodářské rady Richard Falbr. Potom předal účastníkům jednání materiál „Ohrožené Děčínsko“, na kterém rada pracovala od dubna 2011 a který je souhrnem údajů o současném stavu okresu Děčín a náznakem jeho budoucího rozvoje. Do materiálu jsou zahrnuty i dlouhodobé potřeby okresu, jako plavební stupně a vodní cesta nebo duplicitní elektrické vedení 110 kV, Pokud by starostové měli k materiálu připomínky nebo doplňky, předají je p. Zoserovi.

Ing. Forfera (Rybniště) – informuje, že po protestech a tlaku starostů zůstanou zachovány rychlíky Rumburk – Kolín, které měly být omezeny..

p. Moravec (Staré Křečany) – je třeba zachovat lokální spoje. Měly se rušit, potom ale přišly na kraje další prostředky právě na lokální trati, ale k našim tratím se nikdo už nevrátil. Němci chtějí obnovit spojení Sebnitz – Dolní Poustevna, my ale přípoje na tuto trať rušíme! Psal na KÚ, zatím bez odezvy.

p. Maják (Jiříkov) – krajská dopravní komise problém projednávala, jakmile se trať v Dolní Poustevně zprovozní, budou související lokální trati znovu obnoveny.

p. Jakubec (radní ÚK) – Němci v dohledné době trať přes Sebnitz nezprovozní, nemají hotovou přípravu. Peníze přišly, kraj řeší rychlíky, snaha je, aby se rychlíky neomezily na úkor lokálních tratí na Šluknovsku. Ty budou pokryty autobusy. Pro rok 2012 bude peněz na dopravu zase méně.

p. Moravec (Staré Křečany) – peníze přišly právě na lokální trati, ne na rychlíky toto řešení není pro nás dobré.

p. Maják (Jiříkov) – na námitky je pozdě, rada kraje už rozhodla.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí informace o činnosti HSRD i o změnách ve                          vlakové  dopravě.

 

ad 10)  diskuse, různé:

 

p. Vích (Tour de Feminin) – poděkoval za podporu letošního ročníku závodu ze strany obcí a SPRŠ. Informoval o částečné změně přístupu svazu cyklistiky po obdržení dopisu SPRŠ, delegoval na celý závod svého zástupce. Po finanční stránce svaz závod nepodpořil. Nabízel pronájem vysílaček, příliš drahé. Zábrany zdarma, ale museli by si zajistit vlastní odvoz, zase drahé. Za uznání závodu ze strany svazu by museli zaplatit 2x 25 tis. Kč, není jasné za co, odmítli to. I tak platí 1025,- EUR za rozhodčí a podobné nutné náklady. Příští ročník je v termínu 5. až 8.7.2012, objedou všechny radnice s pozváním. Na pokrytí nákladů potřebují od mikroregionů celkem 30 tis. Kč.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí informaci p. Vícha o závodu Tour de Feminin.

 

 

Ing. Hamplová (MAS), JUDr. Večerka (místopředseda Spolku pro obnovu venkova) – informují o problematice zakládání sociálních firem. Teď vzniká v Krásné Lípě, chtěli by je rozšířit do celého výběžku. MAS má zájem vytvořit středisko vzdělávání vedoucích sociálních firem. Prvním krokem je zpracování analýzy potřeb a možností, potom teprve vlastní založení. Včera navštívili MPSV a podali návrh na snížení nezaměstananosti prostřednictvím sociálních firem. Ministerstvo se jejich návrhem bude zabývat. Koncept předali do kanceláře ministra, ten dal pokyn svým odborům k pokračování. Problematiku měla řešit i agentura pro sociální začleňování, Tímto způsobem chtějí řešit situaci lidí bez vzdělání, kteří dnes vykonávají veřejné služby. Mělo by dojít k dohodě o spolupráci s Agenturou a MAS. Sociální firmy mohou být zdrojem prostředků do výběžku z evropských zdrojů nebo z ROP. Důležité je, aby obce měly chuť se do projektu zapojit. Administrace by byla věcí MAS.

p. Zoser (Jiřetín) – v Děčíně to funguje, nevědí ale, co bude v roce 2012. Nevědí, zda firmu udrží bez dotací.

JUDr. Večerka – pokud už začali, měli by peníze dostat. Je to projekt na několik let. Důležitá je podnikatelská aktivita firmy.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – doporučuje se návrhem zabývat. Bude to příspěvek obcí k řešení sociálních problémů výběžku. Protože je financování přes MAS, můžeme o penězích rozhodovat sami.

p. Zoser (Jiřetín) – kdo bude činnost organizovat? MAS? Kdo bude shánět práci? Dotace jsou jasné na rok, co potom? Když ve firmě vznikne schodek, kdo ho uhradí? Dnes pracují kvalifikovaní, sociální firma bude muset zaměstnat na stejnou práci nekvalifikované? Co když o služby firmy nebude zájem, bude pomalejší, než profesionálové, i kvalita může být horší.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – podpořme MAS, nabízí možnost. Využijme ji. Zatím si stěžujeme, že nikdo nepřináší řešení, proto bychom neměli odmítnout.

Mgr. Pokorný (Rumburk) – je tu spousta neznámých. Jak v případě veřejných zakázek? Co když nebude sociální firma konkurenceschopná.?

p. Svoboda (Lipová) – ať MAS připraví podklady, ať provede anylýzu. Potom posoudíme.

Ing. Hamplová (MAS) – nabízí návštěvu fungující sociální firmy a možnost přímé konzultace.

 

Usnesení:       sdružení bere na vědomí informace ing. Hamplové a JUDr. Večerky k                         sociální firmě.

                       

                        sdružení pověřuje MAS zpracováním potřebné analýzy a podáním                             informace na příštím jednání sdružení.

 

p. Bernas (zastupitel ÚK) – vysvětlil své politické postoje v uplynulém období. V současnosti byl rovněž vtažen do sociálních problémů a nepokojů v Rumburku. Žádá starosty o přístup bez emocí a nepodléhání mediálním tlakům. Problematika nevznikla teď a náhodou. Hovořil s p.Mašínem, mluvčím, zda je nutné náladu jitřit. Snad to pochopil, protože se situace v Rumburku částečně.uklidnila. K akcím p. Kohouta se vyjadřuje tak, že mu jde jen o změny na radnici. Domnívá se, že bylo nutné o nás hovořit a že to svým způsobem přineslo peníze do výběžku. Jádro problému je ale v práci vlády. Podnikatelům situace způsobila značné těžkosti, klesl turistický ruch, odmítají nastoupit noví lékaři, firmy váhají s příchodem na Šluknovsko. Přítomnost těžkooděnců PČR je přechodná, co bude dál?

V závěru vystoupení předal přítomným informační materiál k záměru vybudovat na Fukově u Šluknova velké rekreační centrum, které by mohlo přinést asi 300 a později až 1200 pracovních míst.

Pí Hamplová (MAS) – počátkem roku 2012 bude veletrh turistického ruchu v Brně. K účasti jsme pozváni a je třeba, aby tam naši zástupci byli, protože jsme dostali nálepku „nebezpečného regionu“. Problém je v zaplacení nájmu za místo, ostatní náklady ponesou IC. V loňské roce hradilo SPRŠ 30 tis. Kč, ostatní IC Šluknov z grantu. Letos už grant není, žádá SPRŠ o opětovný příspěvek.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – doporučuje a souhlasí.

p. Maják (Jiříkov) – předpokládají, že o pomoc se stejným dílem podělí Tolštejn a Sever.

p. Zoser (Jiřetín) – SPRŠ má finanční rezervu z loňska, doporučuje, aby úhrada byla provedena z této rezervy.

Hlasování:       souhlasí – 18, proti – 0, zdržel se – 0, schváleno.

 

Usnesení:       sdružení schvaluje proplacení nákladů na prezentaci Šluknovska na                          veletrhu turistického ruchu 2012 v Brně ve výši 30 tis. Kč.

 

p. Houdek (OAK) – zve přítomné na 2. mezinárodní konferenci o chovu masného skotu, která se koná v úterý 12.10.2011 od 9.00 do 15.00 hod na zámku ve Šluknově.

pí Doušová (Rumburské noviny) – dvě informace – Kanada kvůli situaci v ČR prodlužuje vízovou povinnost pro občany naší republiky, dále ve dnech 17. až 19. října přijede do ÚK na návštěvu prezident ČR s chotí, na Šluknovsko ale nejede.

p. Jakubec (radní ÚK) – situace na Šluknovsku se odráží i ve středním  školství, rodiče chtějí vědět, zda je situace pro jejich děti bezpečná, přihlašují je na studium na školy v jiných oblastech.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – skončilo jejich fotbalové A-mužstvo, nemají hráče. Zůstávají jen mládežnická družstva. Žádá alespoň o morální nebo symbolickou podporu Fotbalové akademie Šluknovského výběžku ze strany SPRŠ.

p. Zoser (Jiřetín) – její zástupci byli na minulém jednání na Tolštejně, měli předložit konkrétní formy vzájemné spolupráce, to neudělali. Jejich přístup k ostatním oddílům není poctivý, své sliby neplní nebo nastavují velice nevýhodné podmínky (mladí hráči jsou v jejich evidenci až do 28 let i když nehrají, pouštějí je na hostování za peníze od oddílů. Není ani jasný osud finančních příspěvků pro děti, mohou končit u ligového A-mužstva).

p. Maják (Jiříkov) – doporučuje na příští jednání pozvat zástupce fy Marius Pedersen aby vysvětlil budoucnost skládky TKO v Rožanech (na jak dlouho stačí její kapacity apod.)

p. Zoser (Jiřetín) – měl by přijet i ředitel krajského ÚP a chtěli jsme pozvat na slavnostní zasedání bývalé starosty, členy SPRŠ.

Ing. Kořínek – podle plánu práce by mělo být příští jednání 25. listopadu ve Varnsdorfu. Termín a program bude ale ještě potvrzen.

 

p. Zoser poděkoval přítomným za účast a aktivní zapojení, ing. Trojanové za zajištění jednání a zasedání ukončil ve 12.55 hod

 

 

 

 

 

                          Michal Maják                                                              Josef Zoser                          

                    místopředseda SPRŠ                                         předseda SPRŠ

 

 

Zapsal: ing. Milan Kořínek

19.10.2011

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |