Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 22. října 2010

v Domě kultury ve Šluknově

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14 členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna), Martin Schulz (Doubice), Jana Gálová (Krásná Lípa), Lenka Hausdorfová (Lobendava), Karel Dubský (Varnsdorf), Ing. Vladislav Milerski (OHK Děčín).

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 9:00 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Šluknov a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pp. Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna), Martin Schulz (Doubice), Jana Gálová (Krásná Lípa), Lenka Hausdorfová (Lobendava), Karel Dubský (Varnsdorf), Ing. Vladislav Milerski (OHK Děčín), z hostů Jiří Vích (KC Krásná Lípa). Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, který může být v průběhu jednání upravován dle potřeby.

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

3.             Výsledky komunálních voleb 2010

4.             Další činnost SPRŠ v období 2010 až 2014

5.             Milanova cena za rok 2010

6.             Diskuse, různé, připomínky starostů

§         Ostatní informace

7.             Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 22. října 2010.

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal ekonomku sdružení pí Hoťovou a předal jí slovo.

pí Hoťová (ekonomka) – členové obdrželi písemný materiál o stavu hospodaření SPRŠ ke dni 15.10.2010. Členské příspěvky na tento rok nezaplatily obce Šluknov a Chřibská. Požádala o dotazy.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - o příspěvku na dopravu pro Městské divadlo Varnsdorf se bude dnes jednat. Rozdal dopis p. Louky o provozu divadla, není to ovšem vyúčtování, jaké jsme požadovali.

p. Maják (Jiříkov) – dopis není námi požadované vyúčtování. V rámci provozu zařízení by si dopravu mělo divadlo hradit samo. Divadla jsou také v Rumburku a v Dolní Poustevně. Divadlo ve Varnsdorfu funguje dobře, je pěkné, parkoviště při představeních bývá vždy plné. Autobusová doprava divadla je spíše pro důchodce. Navrhl, aby si p. Louka napsal žádost o příspěvek na každou obec jednotlivě.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – v názvu máme Sdružení pro rozvoj Šluknovska, takovéto aktivity bychom měli podporovat. Pokud si divadlo v Rumburku podá ke SPRŠ žádost o příspěvek, splní podmínky a budeme moci přispět, přispějeme. Dopis p. Louky nevypovídá o nákladech, měl by podat přesnější čísla, už mu sděloval. Vyúčtování, které není schopen ředitel poslat, brzdí další jednání. Navrhuje dát příspěvek, pokud p. Louka splní do 15. 11. dodání rozúčtování nákladů na dopravu. 

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – konstatoval, že o poskytnutí tohoto příspěvku nejspíše rozhodne už nové složení sdružení.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – i Varnsdorf se přikláněl k tomu, že když divadlo nedodá vyúčtování dopravy, město ho nepodpoří. Pokud p. Louka dodá vyúčtování, sdružení poskytne příspěvek. Navrhl jej ale snížit na polovinu, na 20 tis. Kč.

p. Ing. Sykáček (Rumburk) – město Rumburk vypisuje ročně dotace, jsou daná přesná pravidla pro jejich poskytnutí. Pokud žadatelé nesplní podmínky, nedostanou dotaci od města na daný rok.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – první návrh tedy je, že p. Louka podá do konce listopadu rozúčtování dopravy pro předplatitele divadla s tím, že dostane polovinu požadovaného příspěvku. Druhý je ten, aby p. Louka posílal žádosti o příspěvek na obce jednotlivě.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – upřesnil, aby ředitel divadla doložil dopravu diváků např. na 10 přestavení - jaká je cena, jaký je rozdíl. Aby bylo jasné, co zaplatilo divadlo, kolik vybralo a kolik peněz chybí.

p. Maják (Jiříkov) – p. Louka o našem požadavku na vyúčtování ví dlouho. Na městě také mají pravidla pro rozdělování peněz, když si organizace žádost nepodají, nedostanou dotaci. Navrhl být v požadavku na dopravu do divadla ve Varnsdorfu tvrdší a příspěvek neposkytnout.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – ve stanovách svazku jsou daná pravidla. Navrhl hlasovat o tom, že příspěvek divadlu ve Varnsdorfu bude poskytnut schválením většinových hlasů přítomných, pokud první návrh projde.

p. Mänzel (Staré Křečany) – toto je snad jediný problém, pravidla pro poskytování příspěvků se nemusela nastavovat, jen městské divadlo nás nutí určovat pravidla. Pokud nedodrží pravidla, nemá cenu hlasovat. Žádali jsme už víckrát o vyúčtování, stále ho ředitel nedodal.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dopis napsal p. Louka už před časem, nebylo to vyúčtování, možná to p. Louka ale za něj považuje.

p. Maják (Jiříkov) – tento dopis starostové už viděli na jednání sdružení.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) - měli bychom respektovat stanovy - je třeba schválit, že hlasování o příspěvku pro Městské divadlo Varnsdorf bude platné počtem většiny přítomných členů. Zda s tím členové sdružení souhlasí.

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu – hlasování platné počtem většiny přítomných členů – pro bylo 11 přítomných členů, proti byli 2 - p. Maják, p. Kopecký, mimo sál byl p. Svoboda  – schváleno.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dal hlasovat o prvním návrhu - p. Louka podá do konce listopadu rozúčtování dopravy pro předplatitele divadla s tím, že dostane polovinu požadovaného příspěvku.

Proběhlo hlasování - pro bylo 8 přítomných členů. – Nevzešlo žádné stanovisko. - Zatím se opět napíše žádost p. Loukovi o vyúčtování, pak se rozhodne.

p. Hladík (Mikulášovice) – navrhl poskytnout odměny za tento rok pro předsedu sdružení, zapisovatelku a ekonomku v obvyklé výši, v jaké byla poskytnuta minule.

Stanovisko: sdružení schválilo vyplacení odměn za rok 2010: předsedovi sdružení, p. Ing. Milanu Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Barboře Justové - ve výši 3 tis. Kč, ekonomce sdružení, pí Ireně Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit odměny za rok 2010: předsedovi sdružení, p. Ing. Milanu Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Barboře Justové - ve výši 3 tis. Kč, ekonomce sdružení, pí Ireně Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o ekonomických záležitostech SPRŠ.  

3.             Výsledky komunálních voleb 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o informace o výsledcích voleb v obcích.

p. Navrátil (Chřibská) – ve volbách nekandidoval, všem popřál do dalších let hodně úspěchů. Sdružení pro rozvoj Šluknovska má smysl.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – již minule říkal, že nebude kandidovat. Ve Šluknově je osm volebních uskupení, každé dostalo 2 mandáty, jedno 1 mandát. Probíhají koaliční jednání a dohadování se dvou protistran, které mají problém se spolu domluvit. Dne 12. 11. bude ustavující zasedání, snad dojde k uklidnění situace.

p. Maják (Jiříkov) – kandidovalo 6 stran, předběžně jednali o místu starosty a místu místostarosty, došlo k dohodě protistran, bude dál pokračovat jako starosta.

p. Svoboda (Lipová) – mají 7 zastupitelů z pěti stran, 5 mandátů je za ODS.

p. Hladík (Mikulášovice) – kandidovaly 4 strany, vyhrála KSČM, sdělil rozdělení mandátů. Kampaň byla trochu nepříjemná, byla nejméně dvě trestní oznámení, apod.

p. Raichart (Vilémov) – také měli nepříjemné zážitky, pomluvy a napadání, naštěstí obyvatelé v obci jsou rozumní a vždy se nakonec dohodnou. Bude nová místostarostka. 

p. Houdek (OAK) – chce poděkovat všem za zájem o komoru a taky za to, že díky SPRŠ se MAS Šluknovska dostala na 1. místo, jako skokan roku ze 38. místa. Díky nadšení a podpoře, prozíravosti a díky penězům, které se sem podařilo dostat, vznikla MAS, zemědělci z toho mají výhody, mělo by to být výhodné i pro obce. Pro příští rok je v MAS asi 9 mil. Kč. Za OAK, za zemědělce, poděkoval všem za podporu.

p. Ing. Sykáček (Rumburk) – bylo 8 volebních stran, postoupilo 6. Pracovali v koalici, z 23 mandátů mají 14 mandátů, nečekali takový výsledek, mají nadále zájem na tom, aby vše ve městě pokračovalo.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) – měli 5 volebních stran, probíhají jednání, do ustavujícího jednání není nic rozhodnuto.

p. Kopecký (Horní Podluží) – hovořil o poměrech hlasů, byly vytvářeny účelové kandidátky, tím se situace zkomplikovala. Poměry hlasů také 1:1:2:1:4. Bojují dál, bude to očistec, snad se vše časem zklidní.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – kandidovalo 6 politických uskupení, Červený kříž vyhrál volby, mají křehkou většinu, probíhají jednání. Předcházely útoky, pomluvy, na malých městech se to děje více.

p. Ovčáčík (Rybniště) – přiblížil výsledky voleb a současné poměry. Minulé volby se u nich opakovaly, přiblížil tehdejší situaci. Nynější místostarosta přeskočil i starostu v počtu hlasů, zatím se rozhoduje, zda funkci starosty příjme.

p. Navrátil (Chřibská) – kandidovalo 6 politických subjektů, občané dali spíše na lidi konkrétně, než na strany. Byl by rád, aby nové vedení pokračovalo ve stejném trendu, aby vše bylo apolitické a šlo všem dále o rozvoj obce.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – byť se zdá, že to bylo lehké, takový tlak před volbami a obavy jako letos nikdy neměl. Nedělal žádné programy poprvé za 20 let, prvně kandidovalo 5 politických uskupení. Přišlo dost lidí k volbám. Přiblížil předvolební boj v obci. Výsledky voleb ho nakonec překvapily, dostal dost preferenčních hlasů. Budou se snažit o další rozvoj v obci, pokračování započatých věcí.

p. Mänzel (Staré Křečany) – vzniklo volebních 6 uskupení, jejich strana získala celkově nejvíc v počtu hlasů. Dozvěděl se o rozdělení mandátů po volbách, sezval si lídry kandidátek k jednání, diskutovali a dohodli se na dalším rozvoji obce. Když nebude starosta, bude dál v zastupitelstvu a hlídat hospodaření obce, aby se nezadlužila, jako to dělá stát. Obec se rozvíjela, funguje a bude fungovat i nadále.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se ostatních starostů, jak to vypadá v Dolní Poustevně, ve Varnsdorfu a Krásné Lípě. 

p. Raichart (Vilémov) – za Dolní Poustevnu sdělil, že místostarosta p. Kučera by zřejmě do starostování nešel, dojde nejspíš k dohodě. Budou dál ve městě fungovat jako dosud.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – v Krásné Lípě vede strana vedená p. Linhartem, ten už ale uvažuje o opuštění funkce starosty, Nezávislí tam dostali nejvíce hlasů.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – v Doubici byla jedna kandidátka, tam zůstane směr stejný.

p. Kopecký (Horní Podluží) – ve Varnsdorfu chce koalice změnu, budou tam probíhat složitá jednání. 

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - za Lobendavu mají 7 členů zastupitelstva, nic víc neví.

p. Hladík (Mikulášovice) – poděkoval, že ho členové sdružení celé roky respektovali, přijímali jeho názory, i když kandidoval za stranu KSČM, která není moc oblíbená.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) – poděkovala starostům za jejich toleranci, bylo to pěkné období. Popřála všem mnoho úspěchů. 

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí 2010 ve Šluknovském výběžku.

4.             Milanova cena za rok 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – letos vznikl návrh na udělení ceny tentokrát dvěma lidem - p. Josefu Navrátilovi, starostovi města Chřibská, za jeho práci, za vybudování centra Chřibské a za činnost při povodních, práci ve sdružení. Dále také p. Jiřímu Víchovi, řediteli cyklistického ženského závodu.

Stanovisko: sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2010 p. Josefu Navrátilovi, starostovi Chřibské.

Stanovisko: sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2010 p. Jiřímu Víchovi, řediteli cyklistického závodu Tour de Feminin.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přečetl jména osob, kterým byla udělena Milanova cena od roku 2000 dosud. Všechna jména jsou ztvárněna na dřevěném památném prkénku. 

p. Navrátil (Chřibská) – poděkoval vše za tuto cenu. V Chřibské se povedlo opravit náměstí, které je zrekonstruováno z peněz města bez dotací, ty nedostali, tak využili opravy hlavní silnice a opravili současně náměstí.

5.             Další činnost SPRŠ v období 2010 až 2014

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dnes by se měla prodiskutovat budoucnost sdružení. Je možnost, aby každý mikroregion pracoval po svém a scházely se 1x za 3 měsíce. Je to námět k přemýšlení. Mikroregiony se budou scházet dále a sdružení může být zastřešující. Nebo je možnost sdružení zrušit a peníze rozdělit do svazků. Je to námět pro příští členy sdružení.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – mikroregiony by měly pokračovat. Sdružení pro rozvoj Šluknovska bylo dobré uskupení, některé věci jen za mikroregiony nejsou průchozí. Přispívá se na nadregionální akce. Mělo by se v činnosti sdružení pokračovat.

p. Maják (Jiříkov) – na jednání DSO Sever toto projednávali, mikroregiony jsou potřeba. Zatím do svazku Severu nevstoupil Rumburk, i když sliboval projednání. Zvažovali, aby Rumburk byl jako pověřené město v DSO Sever. Mikroregiony by zůstaly zachované, jednání sdružení by nemuselo být tak časté, schůzky by zařizovalo pověřené město, města a obce by dál komunikovaly a spolupracovaly. .

p. Svoboda (Lipová) – je stejného názoru, nadregionální akce se sdružením podporují. Lipová ze SPRŠ asi vystoupí, jednoznačně ale ze svazku Sever ne, chtějí zvýšit příspěvek do svazku. Je pro, aby se svazky zachovaly, scházely se a vzájemně si předávaly zkušenosti.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – DSO Tolštejn má před sebou vyřešení Agentury pro rozvoj Tolštejnského panství, jejím založením vznikl problém, nyní má 1 stálého zaměstnance a brigádnici. Zatím se uvidí, jak na tom budou finančně, obce nehodlají na agenturu přispívat, vymění se posty, změní se asi názory. DSO Tolštejn chtějí zachovat. SPRŠ asi není ideální rušit, zakládali ho asi v roce 1992, kdy řešili problém skládkování v regionu, tehdy to byl Václav Pohl z Rumburku a Milan Černý ze Šluknova. Rušit sdružení není dobré, jsme registrováni na MV a někdy je třeba řešit problémy výběžku společně. Když se budeme scházet bez mandátu, neví, zda pak bude možnost tlačit na některé instituce při jednáních. Byla by to škoda.

p. Kopecký (Horní Podluží) – nerušit sdružení, hodně by se to mělo změnit, byly představy a plány, ale nefungovalo to podle jeho přestav. Jsou rozvojové záměry, zde jsme si to řekli, ale nedotáhlo se to, nebylo to v silách starostů. Pokud to bude nově, dát si cíle, ale mít manažera, který to bude vše obstarávat. Aby to mělo smysl, aby se to rozvíjelo. Pokračovat, ale jiným systémem.

p. Ing. Sykáček (Rumburk) – souhlasí s p. Zoserem, pokud zanikne sdružení, připravíme se o sílu, kterou máme. Sdružení zástupců 18 obcí a 2 zástupců komor má vliv v případě potřeby – což bylo znát, např. zrušení FÚ, ZZS, atd. Ale byla by škoda spolupráci za léta teď rušit. Z osobní roviny je rád, že se mohou všichni scházet. Když o něco skutečně šlo, bylo zapotřebí spolupráce. Spolupráci si umí představit určitě ještě lepší, podstatný krok udělá nová tajemnice MěÚ Rumburku, setkání pověřené obce III. st. s tajemníky obcí bude lepší a pomoc po úřednické stránce také. Vstup Rumburku do DSO Sever zatím nedotáhl, ale bude se snažit přání členství Rumburku ve svazku realizovat. SPRŠ by zachoval.

p. Maják (Jiříkov) – o tom rozhodnou noví starostové, nyní jen diskutujeme o činnosti sdružení a podmínkách, zda bude probíhat např. na bázi dobrovolnosti bez příspěvků.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – pokud jde o finanční členské příspěvky ve sdružení, mohou se snížit na půl a část příspěvků se může rozdělit na činnost svazků, kde jsou potřeba. Může se stanovit min. příspěvek na chod sdružení. Byla by škoda, kdyby se sdružení rozpadlo, za SPRŠ se věci lépe prosazují i na kraji, celek má větší sílu. Měli bychom v činnosti pokračovat. To je téma k diskusi.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – důležité pro zvažování jsou příspěvky. Je možné je snížit, zbytek financí se nechá pro svazky. Spousta institucí se na něj obracelo jako na předsedu sdružení s různými požadavky či žádostmi. Jsou také komory jako členové, dále  je SPRŠ jako celé sdružení členem Hospodářské a sociální rady Děčínska.  

Proběhla krátká diskuse o dosavadní činnosti sdružení, svazků, rad a komor na Děčínsku.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí možnosti fungování SPRŠ v příštích letech.

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 11:15 min. 20 min přestávku na oběd.

6.             Diskuse, různé, připomínky starostů

6.1   Ostatní informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání. Svolá ho jako předseda, v blízké době proběhnou také volby nových předsedů a místopředsedů svazků, končí dvouleté volební období.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání na začátek prosince 2010 ve Šluknově, vše bude upřesněn v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

p. Kopecký (Horní Podluží) - informace o krácení finančních prostředků do PROV.

7.             Závěr jednání

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – popřál všem hodně štěstí a úspěch do budoucna. Poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 11:45 hodin.

Zapsala: Barbora Justova ml. 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku