Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 10. října 2006 v Domě kultury ve Šluknově


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 18 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:50 hodin přivítáním přítomných členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že toto jednání je posledním v tomto volebním období, neboť volby do zastupitelstev obcí se konají již za 14 dní.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Komunitní centrum České Švýcarsko

3. Tour de Feminin 2006 - závěrečné hodnocení - ing. Vích

4. Doprava - dopravní obslužnost, plán oprav komunikací - KÚ ÚK - odbor dopravy, SÚS ÚK a. s., DP ÚK a. s., ČSAD Semily a. s.

5. Okresní hospodářská komora Děčín - p. Ing. Milerski

6. Hasičský záchranný systém, nová koncepce - p. Sucharda

7. Přestávka na oběd

8. GALIE s. r. o. - makléřská pojišťovací společnost - nabídka služeb

9. Letní turistický sraz - hodnocení - p. Hieke

10. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová

11. Agentura rozvoje Tolštejnského panství

12. Diskuse, různé

 • Udělení "Milanovy ceny"
 • Připomínky starostů
13. Závěr jednání

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - konstatoval, že program bude oproti původnímu návrh změněn, neboť se přihlásili další zájemci o účast na zasedání SPRŠ. Doplní se vystoupení zástupců Komunitního centra České Švýcarsko a o projednání dopravní obslužnosti a oprav komunikací. Vypuštěno bude projednávání hospodaření SPRŠ a kontrola úkolů. Jednotlivé body programu se budou zařazovat v časové posloupnosti dle potřeby.

Omluveni jsou starostové pp. Ing. Poláček, Zoser, p. Herout se nedostavil. Dále jsou omluveny pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko a pí Hoťová, ekonomka sdružení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo upravený program jednání dne 10.10.2006 dle návrhu.

2. Komunitní centrum České Švýcarsko

sl. Volfová - požádala o krátký vstup zástupkyně Komunitního centra České Švýcarsko, pí Světly Sedláčkové. Dále připomněla několik událostí v Krásné Lípě - nový dům služeb, otevření Sportovního areálu Českého Švýcarska a Köglerovy naučné stezky.

pí Sedláčková - cílem projektu "Komunitní centrum Českého Švýcarska" je možnost využití příležitostí, které území Česko-Saského Švýcarska nabízí. Projekt je zaměřen na pomoc znevýhodněným skupinám osob na trhu práce, a to jejich vzděláváním. Cílovou skupinou jsou lidé s nižším vzděláním, starší osoby, absolventi škol. Dále je cílem ověřit v praxi možnost vzniku komunitních pracovně-vzdělávacích center v obcích a jejich prostřednictvím umožnit cílovým skupinám odstranit znevýhodnění na trhu práce. Podala další podrobné informace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o vzniku a náplni činnosti Komunitního centra České Švýcarsko v Krásné Lípě.

3. Tour de Feminin 2006 - organizační zajištění, Ing. Vích

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Vícha a požádal o informace o mezinárodním cyklistickém závodu žen Tour de Feminin 2006, který se uskutečnil v červenci.

p. Ing. Vích - konstatoval, že zájemkyň v letošním roce opět přibylo, byla druhá největší účast v historii pořádní tohoto závodu. Sice vznikly trochu problémy s ubytováním, ale vše se vyřešilo. Zúčastnily se závodnice i z USA, Kanady, Brazíle, Kolumbie, Austrálie, účast byla opravdu vynikající. Letos byla i vyhlášena nová cena, kterou předával starosta Mikulášovic. Podal další podrobné informace a poděkoval starostům za jejich podporu a pomoc při pořádání závodu.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Víchovi za vystoupení, obce budou závod určitě i nadále podporovat.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006, který se konal v červenci.

4. Doprava - dopravní obslužnost, plán oprav komunikací

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce KÚ ÚK - odbor dopravy - Ing. Jeřábka, krajské radní - p. JUDr. France, p. Šatníka, zástupce SÚS ÚK a. s. - pí Pekařovou, zástupce DP ÚK a. s. - p. Zachariáše a zástupce ČSAD Semily a. s. - Ing. Roubička a Ing. Semlera a zástupce ČSAD Semily a. s., pobočky ve Varnsdorfu - Ing. Řádka.

Požádal je o poskytnutí aktuálních informací ohledně dopravní obslužnosti a opravy komunikací v Ústeckém kraji.

p. JUDr. Franc - DP ÚK a. s. provozuje veřejnou autobusovou dopravu ze zákona, protože má platné licence, ale kraji jim ztrátovost za provoz již nehradí. Dnes ráno s pí Pekařovou projeli silnice, na které starostové vznesli požadavky na opravy. S návrhem oprav komunikací na příští rok je seznámí pí Pekařová.

pí Pekařová - konstatovala, že financí je potřeba stejně více. Ví, že jsou i další jiné požadavky starostů, ale vybrali ty úseky silnic, které jsou akutní. Jedná se tyto komunikace:

 • Rumburk - Jiříkovská - 3 mil. Kč
 • Krásná Lípa - Kyjov - 3 mil. Kč
 • Velký Šenov - Mikulášovice - 2 mil. Kč
 • Vilémov - Karlín
 • Janovka - Císařský - 1 mil. Kč
 • Rybniště - Doubice - 2 mil. Kč
 • Šluknov - náměstí.
Silnice nyní ještě jsou dobré, ale po zimě opět nastane krize. Plán zimní údržby silnic zůstává stejný jako loni, nebyly žádné připomínky, materiál i pracovníci jsou připraveni.

p. Šatník - na dopis senátora p. Zosera ohledně posunutí termínu otevření části dálnice D8, náměstkovi ministra dopravy, p. Ing. Kubínkovi, nejsou zatím žádné reakce. (Pozn.: kopii dopisu členové sdružení obdrželi na jednání.).

pí Pekařová - údržba kopce Šébr bude ze strany SÚS ÚK a. s. zajištěna, problémy jsou na druhé straně kopce, která patří pod správu České Lípy.

p. Pecinovský - domnívá se, že most v Rumburku byl uzavřen zbytečně brzy.

pí Pekařová - vše bylo v pořádku, stavební povolení bylo vydáno, akce se naopak zdržela kvůli výběrovému řízení, problémem bylo, že most se nachází v památkové zóně. Oprava by měla být ukončena k 30. 11. Bude se budovat i kruhový objezd na křižovatce U Labutě. Chtěla, aby toto proběhlo zároveň při uzavření silnice kvůli opravě mostu, bohužel se nepodařilo a doprava ve stejné části bude v příštím roce uzavřena opět.

p. Pecinovský - požádal zástupce DP ÚK a. s., aby podal aktuální informace.

p. Zachariáš - DP ÚK a. s. provozuje dopravu na základě smluv, uzavřených s obcemi do konce roku. Zatím budou vykonávat ostatní dopravní obslužnost, další informace o tom, co bude dál nemá, neví, zda se podnik přihlásí do nějakého výběrového řízení. Poděkoval starostům za dosavadní spolupráci a popřál jim ve volbách mnoho úspěchů.

p. Ing. Roubiček - pochválil krajinu v Ústeckém kraji a doufá, že údržba komunikací bude stejně dobrá jako v Libereckém kraji a spolupráce bude dobrá. ČSAD Semily a. s. má nyní zázemí v prostorech spol. NOPROS ve Varnsdorfu, které je plně vybavené, management je kvalitní. Veškeré zisky z posledních čtyř let byly investovány do vozového parku, i zde budou jezdit nové vozy.

p. Ing. Jeřábek - hovořil o přípravách výběrového řízení na dopravce v ÚK, ti budou mít licenci na 8 let. Rada i zastupitelstvo kraje schválilo ukončení ostatní dopravní obslužnosti, starostové již na ní nebudou doplácet, i toto bude zohledněno v zadávací dokumentaci výběrového řízení.

p. Pecinovský - dotázal se, zda základní dopravní obslužnost zůstává beze změn, zda se nebude snižovat množství spoje a budou platné dosavadní jízdní řády.

p. Ing. Jeřábek - vše zatím zůstane stejné, ale ke změnám dojde během dalších let. Bude se optimalizovat i drážní doprava, upravovat spoje, zruší se spoje souběžné s vlaky a přesunou se na jiné časy, apod.

p. Šatník - jisté je, že se v žádné variantě dopravní obslužnosti nepočítá s tím, že obce budou za ostatní dopravní obslužnost platit, bude již jen základní dopr. obslužnost. Současný jízdní řád je o 1/3 menší, než by mohl být, starostové mohou požadovat jeho navýšení danou 1/3 rozsahu dopravy, ať vyzvou KÚ.

p. Ing. Jeřábek - ve Šlk. výběžku lze těžko změnit souběžnosti spojů, vlaková a autobusová nádraží nejsou ve stejných místech a vzdálenosti mezi zastávkami autobusů a vlaků jsou různé (ne jako např. v Děčíně či Ústí n. L.).

p. Ing. Růžička - dotázal se na možnost školních autobusů a na spojitost ČSAD Semily a. s. a DP ÚK a. s.

p. Ing. Jeřábek - školní autobusy se zavádět nebudou, v ČR by byl jejich provoz drahý, autobusy by nebyly dostatečně využité. Budou vyhlášena separátní koncesní řízení pro různé oblasti kraje, tím také bude více dopravců.

p. Ing. Roubiček - co se týče spojitosti podniků - ČSAD vznikla ve 40. letech, pak byla privatizována. ČSAD Semily zůstala, v r. 1994 vznikla ČSAD Česká Lípa, ČSAD Ústí n. L. je dceřiná společnost. Personální propojení zde není, jde o konkurenční společnosti, více lze najít na webových stránkách společnosti.

p. Ing. Sykáček - podotknul, že zrušení přímého autobus. spoje do Ústí n. L a zavedení přestupu v Děčíně je dalším krokem k oddálení krajského města od Šlk. výběžku. Sice to chápe, ale opět to může navodit myšlenku na připojení výběžku k Libereckému kraji.

p. Doležal - dotázal se na rozdíl v nárůstu jízdného, i když je trasa delší třeba jen o kilometr.

p. Ing. Roubiček - v ČR neplatí stejné ceny tarifních pásem, každý dopravce si je může určit sám.

p. Ing. Kořínek - shrnul výhody taktové dopravy (navrhovala ji spol. p. Jeníka), která je pro nás výhodnější než stávající.

p. Ing. Jemelka - dotázal se, zda se počítá s účastí zástupce Šlk. výběžku v komisi pro výběrové řízení na nové dopravce.

p. Sucharda - při minulém výběrovém řízení byl členem této komise.

p. Ing. Kořínek - dal hlasovat pro odsouhlasení, aby p. Šatník v radě kraje prezentoval názor starostů Šlk. výběžku, že zastávají taktový systém dopravy, který je levnější a zajišťuje více dopravních spojů.

Pro bylo 14 hlasů, 4 se zdrželi.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu zajištění dopravní obslužnosti a plánu oprav komunikací na příští rok v Ústeckém kraji.

Stanovisko SPRŠ: sdružení souhlasí s tím, aby p. Šatník, člen Komise pro dopravu ÚK, prezentoval v Radě ÚK názor starostů Šlk. výběžku, že zastávají taktový systém dopravy.

5. Okresní hospodářská komora Děčín

p. Ing. Milerski - rozdal členům sdružení informační materiál o. p. s. KLASTR AQUARIUS, která sídlí v Ústí nad Labem. Jde o oborové sdružení vzájemně provázaných specializovaných dodavatelů a poskytovatelů služeb v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie a souvisejících ekologických oborů. Podal informace o činnosti této společnosti.

p. Ing. Kořínek - celý rok se zabývali projektem "Sdružení pro rozvoj vodohospodářských poměrů ve Šlk. výběžku", zda se tedy na ně v této souvislosti mohou obrátit, projekt nebyl v Bruselu schválen.

p. Ing. Milerski - určitě ano, předběžně už se o tom jednalo.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o společnosti KLASTR AQUARIUS, o. p. s. v Ústí nad Labem.

6. Hasičský záchranný systém, nová koncepce

p. Ing. Kořínek - požádal ředitele HZS ÚK, ÚP Děčín, pplk. JUDr. Otakara Jirků o informace o zásahu při likvidaci požáru lesa v Jetřichovicích.

pplk. JUDr. Jirků - HZS ÚK rozeslal obcím vyúčtování nákladů za zásah v Jetřichovicích, snížili je na minimum, opět se ale tříští dvě právní úpravy při hrazení stravného a pitného pro zasahující hasiče. Slíbil, že se tyto peníze vrátí formou dotace na činnost jednotky, která byla stanovena cca na 160 tis. Kč. Poděkoval za spolupráci při zásahu v Jetřichovicích. Sdělil, že z MV byly pro HZS uvolněny finance na vybavení (helmy, hadice), bude se snažit prostředky pro náš region získat. Poděkoval starostům za dosavadní spolupráci, za tu dobu se podařilo získat 6 cisternových automobilů, je třeba činnost na této úrovni udržet. Vyslovil pochvalu starostovi Mikulášovic, jelikož probíhalo mezinárodní cvičení hasičů a čeští hasiči byli nejlepší. ERN se domnívá, že obce stále málo vznáší požadavky na získání dotací z fondů ERN. Dále sdělil, že je rozhodnuto o vystavění profesionální stanice HZS v Rumburku, ke snížení počtu profesionálních hasičů nedojde.

p. Ing. Linhart - je směšné, že obce platí státu za to, že mu hasí jeho (státní) les.

p. Sucharda - přečetl jednotlivé požadavky obcí, týkající se vybavení hasičských jednotek. Požadavky na ERN jsou opravdu nízké, obce by měly více využít fondy ERN, lze podávat žádosti nejen na záležitosti hasičů, měli bychom využít nabízené finance. Většina požadavků je zatím z německé a polské strany.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace pplk. JUDr. Jirků z HZS ÚK o likvidaci požáru lesa v Jetřichovicích hasiči Šluknovského výběžku.

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 11:10 hodin vyhlásil 15 min. přestávku na oběd.

8. Galie s. r. o. - pojišťovací společnost - nabídka služeb

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce společnosti Galie s. r. o. - pojišťovací makléř z Ústí nad Labem, p. Chocholouška, pí Hessovou a pí Císařovou a předal jim slovo.

p. Chocholoušek - jsou zde proto, aby seznámili starosty s možností výhodnějšího pojištění pro obce, a to formou rámcové smlouvy. Spočívá v tom, že smlouva se uzavírá se svazkem či sdružením obcí, jednotlivé obce jsou pojištěny samostatně, ale tím, jelikož jsou pojištěny rámcově, je toto pojištění výhodnější, navíc mohou pojistit i své organizace apod. Podal další podrobné informace o jimi poskytovaných službách. Tímto způsobem se obce mohou dostat i na další výhodnější podmínky. Může začít i obec samostatně a další se k ní pak připojí.

p. Raichart - sdělil, že obce pojištění již mají. Další rozhodování bude záležitostí nových zastupitelstev obcí, jelikož je před volbami.

Stanovisko DSO: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Galie s. r. o. - pojišťovací makléř z Ústí nad Labem o možnosti výhodného pojištění obcí.

9. Letní turistický sraz - hodnocení

p. Hieke - omluvil p. Rychnovského, který se nemohl z pracovních důvodů dostavit a podal informace o průběhu Letního turistického srazu 2006. Předal poděkování za pomoc při pořádání tohoto mezinárodního srazu turistů. Další přiblížil organizační záležitosti letního setkání.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Hiekemu, předsedovi KČT Krásná Lípa za informace. Popřál úspěchy v činnost klubů turistů.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu Letního turistického srazu 2006.

10. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS

p. Ing. Kořínek - omluvil pí Ing. Hamplovou, předsedkyni MAS Šluknovsko, která je na pracovním jednání. P. Raichart se posledního jednání MAS Šluknovsko nezúčastnil, informace tedy podá p. Pecinovský.

p. Pecinovský - projekt MAS Šluknovsko - integrovaná územní strategie - byl vytvořený ve zkrácené době a bude předložen ministerstvu, pravidla pro další postup by měla být známa do konce října 2006. Peníze, které byly na projekt určeny, budou řádně proplaceny.

p. Raichart - musí poděkovat p. Mgr. Mágrovi, který vlastně tento projekt včas započal.

p. Pecinovský - ve čtvrtek se bude ve Vilémově konat schůzka MAS, kde bude předložena celková zpráva s hodnocením dosavadní činnost MAS.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko, která již zpracovala integrovanou územní strategii pro získání dotačního titulu.

11. Agentura rozvoje Tolštejnského panství

pí Koldová - stručně shrnula činnost Agentury rozvoje Tolštejnského panství, účastnili se s propagací Šluknovského výběžku mnoha akcí. Přes prázdniny navštívilo Informační centrum v Jiřetín p. Jedlovou na 8 tisíc turistů. Požádala starosty o včasné shromáždění propagačních materiálů pro použití na veletrhy a výstavy v roce 2007. Pokud starostové už znají termíny kulturních akcí ve svých obcích, ať zašlou agentuře kalendář těchto akcí a zároveň požadavky na zapůjčení mobilního pódia.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejského panství.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům zajistit propagační materiály obcí pro použití na veletrhy a výstavy v roce 2007 a předat je na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství.

12. Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek - přivítal jako čestného hosta pí Boženu Stejskalovou, bývalou starostku Obce Doubice.

pí Stejskalová - poděkovala za možnost účasti, stále se snaží bojovat s nemocí, a proto ji tato pozvání mezi své známé velmi těší a je za ně moc ráda.

 • "Milanova cena"
p. Pecinovský - "Milanovu cenu" za rok 2005 obdržel p. Hladík, památeční prkénko dostane bohužel až příští týden. Za rok 2006 doporučuje DSO Tolštejn udělit "Milanovu cenu" p. Ing. Zbyňku Linhartovi, starostovi města Krásná Lípa, za jeho přínos pro rozvoj města a rozvoj střediska České Švýcarsko.

p. Ing. Kořínek - DSO Sever také navrhuje udělení ceny p. Ing. Linhartovi. Upomínkové prkénko obdrží oba během příštího týdne.

p. Ing. Linhart - ví, že jednání SPRŠ se zúčastňoval zřídka, jelikož se ve velké míře věnoval právě rozvoji Českého Švýcarska, jeho centra a cestovního ruchu. Doufá, že se tyto aktivity podaří rozšířit také na historickou část Českého Švýcarska. Poděkoval za udělení "Milanovy ceny", které si váží.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo udělit "Milanovu cenu" za rok 2006 p. Ing. Zbyňku Linhartovi, starostovi města Krásná Lípa, za jeho přínos pro rozvoj města Krásná Lípa a Českého Švýcarska.

p. Dvořáček - požádal starosty o výpomoc při řešení špatné situace ohledně zásobování teplem v Rybništi. Pila od nového roku uzavře provoz a pro kotelnu na biomasu nebude palivo. Obrátil se tímto i na zástupce Okresní agrární komory, p. Houdka.

p. Houdek - každý dobrý zemědělec si vytváří rezervy, ale jelikož letos bylo suché léto, bylo málo trávy, bohužel není žádná sláma.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí žádost p. Dvořáčka o výpomoc při řešení krizové situace při zásobování teplem v obci Rybniště.

13. Závěr

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a hostům za informace, vyjádřil poděkování za dobrou dlouhodobou spolupráci a za důvěru. Dále popřál kandidujícím starostům úspěch ve volbách.

Ukončil jednání ve 12:15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku