Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 15. října 2004 v Kulturním domě ve Šluknově


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny P. Ing. Kořínek přivítal jako starosta Šluknova přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Opravy a údržba komunikací II. a III. třídy a další informace - p. Foldyna, p. Ing. Forst - Krajský úřad Ústeckého kraje
3. Úřad práce Děčín a Rumburk - p. Nykodým a p. Dr. Nádvorník
4. Komunitní plánování - informace o průběhu prací na projektu - pí Ing. Lampová, Agentura Pondělí; p. Diviš, MěÚ Rumburk
5. Přestávka
6. Kontrola úkolů z minulých zasedání
7. Zemské volby v Sasku - poznatky ze společné akce v Bad Schandau - senátor p. Zoser
8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
9. Zlepšení vodohospodářských poměrů - průběžná informace o projektu - p. Šváb, p. Ing. Klíma, p. Ing. arch. Zadražil
10. Diskuse, různé:
-Připomínky starostů
11. Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - sdělil, že z jednání se omluvili senátor J. Zoser, poslanec F. Reiber, pí Hoťová, p. P. Zoser, p. Ing. Poláček, p. Ing. Aster (OKH), p. Ing. Forst (KÚ ÚK - OD).
Konstatoval, že program jednání bude oproti původnímu pozměněn. Některé body budou vzájemně přesunuty, některé budou doplněny.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo pozměněný program jednání.

2. Opravy a údržba komunikací II. a III. třídy a další informace - p. Foldyna, p. Ing. Forst - Krajský úřad Ústeckého kraje

p. Ing. Kořínek - přivítal 1. náměstka hejtmana ÚK, p. Jaroslava Foldynu a předal mu slovo.

p. Foldyna - omluvil p. Ing. Forsta z Odboru dopravy KÚ. Přednesl přehled finančních částek, které byly použity na opravy komunikací ve Šluknovském výběžku. Jednalo se o částku 35.700.000,--Kč. Na rok 2005 není doposud stanoven plán oprav komunikací II. a III. třídy. Ten se bude se projednávat v lednu 2005. Do té doby mohou obce podávat své požadavky na KÚ. Odbor dopravy KÚ požaduje na opravy 40 miliónů korun.
Dále připomněl, že začala akce oprav křižovatek v Rumburku.
Sdělil, že spol. IDS (Integrovaný dopravní systém) připravila materiál, který opravdu systémově řeší dopravní situaci v kraji. Předně se bude zajišťovat provoz dopravy na Děčínsku. Jsou bohužel problémy se spol. ČSAD BUS a.s. V příštím volebním období chtějí rozšířit silnici z České Kamenice do Rumburku na 4 jízdní pruhy, toto však komplikuje Správa CHKO.
Konstatoval, že předseda vlády je nadšený ze vzniku Průmyslové zóny Rumburk, zejména vzhledem k nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. Firmy, které budou v průmyslové zóně fungovat, nabízí mnoho pracovních příležitosti za slušné výdělky, stoupne tím i úroveň obyvatel v regionu.
Co se týče projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku, doporučoval by starostům si projekt ponechat a nepředávat ho SVS a.s., aby tak starostové mohli mít vliv na rozhodování.

p. Ing. Kořínek - od p. Ing. Forsta dostal CD s materiálem ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v letech 2004 - 2030. Namnoží jej pro ostatní starosty a během příštího týdne rozešle.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi namnožit CD s materiálem ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v Ústeckém kraji v letech 2004 - 2030 a rozeslat je ostatním starostům.

p. Ing. Jemelka - byl by rád, kdyby s,návaznosti vlakové a autobusové dopravy.

p. Foldyna - zákon o přispívání na dopravní obslužnost ukládá, že tam, kde je souběžně vlaková i autobusová doprava, bude proplácen jen jeden druh spoje. KÚ dále odsouhlasil tzv. stipendijní fond pro studenty v Ústeckém kraji. Bude zřízena komise, která bude určovat, kterým studentům se bude přispívat. Podmínkou tohoto příspěvku je průměrný prospěch studenta. Krajský úřad podporuje růst vzdělanosti v kraji.

p. Kopecký - podotknul, že je třeba zaměřit se také na dělnické profese. Upozornil na problém mostů a mostků na komunikacích II. a III. třídy.

p. Foldyna - v kraji je mnoho mostů a mostků ve špatném stavu. Finance na jejich opravy chtějí získat z fondů EU. Jelikož finance chybí stále a všude, nebude a nechce slibovat, že bude všechno.

pí Stejskalová - dotázala se, zda by bylo možné SÚS ÚK poskytnout z kraje finanční prostředky na ořezávání větví stromů podél silnic. Na vozovky padají i velké větve, které jsou nebezpečné.

p. Foldyna - odpověděl, že stát zajišťuje ořezávání větví hlavně u silnic I. třídy, teprve pak se zajišťují silnice II. a III. třídy.

p. Navrátil - dotázal se, zda se připravuje nějaká koncepce ohledně problematiky romského obyvatelstva.

p. Foldyna - zatím ne, romské obyvatele je složité řádně evidovat, je jich mnoho nezaměstnaných, jde o dlouhodobý problém a zatím není přesně jisté, jak situaci řešit.

p. Nykodým - podotkl, že problém je i v nás. Uvedl příklad z praxe, kdy Romka při žádání o zaměstnání byla odmítnuta, i když splňovala všechny podmínky.

p. Ing. Kořínek - dotázal se na bytovou politiku.

p. Foldyna - odpověděl, že stát se chce angažovat v nárůstu bytů formou družstev. Výstavba bytů bude probíhat pouze tam, kde je po nich poptávka.

p. Ing. Jemelka - bylo by vhodné zvážit podporu bydlení našich občanů v zahraničí. Tato možnost již byla nabídnuta z německé strany.

p. Foldyna - odpověděl, že podobná spolupráce se v budoucnu plánuje se saskou stranou.

p. Pecinovský - domnívá se, že je třeba poděkovat KÚ za pomoc při opravách komunikací. V tisku bohužel vychází opačné informace. Bylo by dobré presentovat poděkování KÚ formou zveřejnění v tisku.

p. Foldyna - Tolštejnské panství si podalo žádost o dotaci ze SROPu. Pokud bude žádosti vyhověno, bude opraveno dost silnic. Ohledně turistického ruchu by bylo dobré mít reklamu i v zahraničí. Šluknovsko a Děčínsko má v tomto velký potenciál, ale nevyužívá jej.

p. Ing. Kořínek - konstatoval, že spolupráce mezi SPRŠ a Ústeckým krajem je poslední dobou na velmi vysoké úrovni a je třeba poděkovat p. Foldynovi, ale i našim zástupcům v krajském zastupitelstvu.

p. Foldyna - jelikož se blíží volby do krajského zastupitelstva a nastane nové volební období, poděkoval starostům za dosavadní spolupráci.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace 1. náměstka hejtmana ÚK, p. Jaroslava Foldyny, ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v Ústeckém kraji v roce 2004 a další informace.

3. Úřad práce Děčín a Úřad práce, pobočka Rumburk - p. Dr. Nádvorník, p. Nykodým

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitele Úřadu práce Děčín, p. Dr. Nádvorníka, dále zástupce Úřadu práce Rumburk, p. Nykodýma a předal jim slovo.

p. Dr. Nádvorník - informoval členy sdružení o tom, že od 01.10.2004 vstoupil v platnost nový zákon o zaměstnanosti, který přináší mnoho změn, nezaměstnaným se určitě líbit nebude. Dle jeho názoru očekává ministr sociálních věcí od tohoto zákona přísun financí do státní pokladny zřejmě za každou cenu. Praktikuje se za pochodu a byl vytvořen pravděpodobně hlavně proto, aby se legalizovala práce "na černo". Upozornil na to, že je platný 14 dní a již se připravuje jeho novela.
Nyní bude možné zaměstnávání lidí na VPP opakovaně, ÚP doplatí polovinu mzdy. VPP organizují úřady práce ve spolupráci s obcemi. ÚP budou posílat nezaměstnané občany na VPP obcím a také různým sdružením. VPP jsou nyní rozdělené na krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé práce - to jsou ty nyní využívané. Krátkodobé práce - jsou práce např. při haváriích, povodních, atd. Tato práce nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců v roce. Při této krátkodobé práci bude občan stále evidován na ÚP. Zprostředkovatelem krátkodobé práce musí být vždy úřad práce.
- materiál o VPP zašlou všem obcím ve výběžku až bude definitivní. Požádal starosty, zda by mu zaslali seznam organizací v obcích, ve kterých lze zaměstnávat osoby na VPP. Dále poděkoval za možnost vystoupení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace ředitele Úřadu práce Děčín, p. Dr. Nádvorníka a zástupce Úřadu práce Rumburk, p. Nykodýma, o novém zákonu o zaměstnanosti.

4. Komunitní plánování - informace o průběhu prací na projektu - pí Ing. Lampová, Agentura Pondělí; p. Diviš, MěÚ Rumburk

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce p. Diviše z MěÚ Rumburk a p. Ing. Lampovou z Agentury Pondělí a předal jim slovo.

p. Diviš - připomněl členům význam komunitního plánování - jde o strategické plánovaní sociálních služeb. Odpovědnost za tuto oblast bude přecházet na kraje a obce. Šluknovský výběžek je k analýze těchto služeb vhodný. Je vytvořen obecný přehled, starostové mohou vznášet připomínky.

pí Ing. Lampová - sdělila, že uplynul rok, co se na plánu komunitní péče začalo pracovat. Komunitní plán bude rozeslán na obce elektronickou poštou k připomínkování, s těmi pak bude teprve dán do tisku. Požadují, aby komunitní plán byl schválen v zastupitelstvech obcí, poté se stane jejich strategickým materiálem. Komunitní plán je vyhotoven do roku 2008.
Chtějí, aby do konce roku měly obce katalog sociálních služeb, který obdrží také lékaři, poskytovatelé soc. služeb, policie, apod. Bude aktualizován 1x za 2 roky.

p. Diviš - jedná se o mravenčí práci. Lidé, kteří se nějakým způsobem na vytváření katalogu sociálních služeb a komunitním plánu podíleli, toto dělali zadarmo. Katalog je již v tisku. Poděkoval všem obcím za spolupráci.

p. Ing. Kořínek - jde o dlouhodobou práci, ale je dobré, že komunitní plán vznikl a poděkoval za práci na tomto projektu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace pí Ing. Lampové z Agentury Pondělí a p. Diviše z MěÚ Rumburk o průběhu prací na komunitním plánu a katalogu sociálních služeb.

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10.30 hodin vyhlásil 10 min. přestávku.

6. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.
Z jednání dne 12.03.2004 v Mikulášovicích:

7/04 Požádat odbor dopravy KÚ ÚK o novou čitelnější a přehlednější tabulku plánu oprav na komunikacích II. a III. třídy na rok 2004.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.

9/04 Zajistit aktualizaci smlouvy s firmou Interdata s.r.o. Rumburk na tvorbu internetových stránek dle návrhů členů sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol trvá.
Z jednání dne 14.05.2004 v Jiřetíně p. Jedlovou:

11/04 Proplatit TJ Rumburk, p. Brabcovi, finanční příspěvek ve výši 3.000,--Kč na pořádání amatérského cyklistického závodu "Tour de Zeleňák" v roce 2004.
Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol splněn.

12/04 Rozeslat zprávu o výsledku auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 všem členům sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.

13/04 Proplatit firmě Audit&Consulting, spol. s r.o. Příbram, se sídlem ve Varnsdorfu, fakturu za provedení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2004.
Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol splněn.

Napsat dopis společnostem SčVK a.s. a SVS a.s. se stanoviskem, že SPRŠ požaduje pokračovaní ve věci výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, především v jeho severozápadní části.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.

15/04 Zaslat členům sdružení materiály Euroregionu Nisa - přehled termínů podání žádostí do programu Phare CBC a další grantová schémata.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.

16/04 Proplatit fakturu ve výši 10.000,--Kč + DPH za publikace Ústeckého kraje.
Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol splněn.

17/04 Napsat dopis na Ministerstvo vnitra ČR dopis podle bodu 3.4 tohoto usnesení. (Dopis na Ministerstvo vnitra ČR, odbor vnitřní správy, s protestem proti změně převedení některých agend (např. vydávání rybářských lístků) z obecních úřadů na pověřené obce III. stupně, čímž se pro občany výkon státní správy oddálil a odporuje tak účelu reformy státní správy, která měla úřady občanům přiblížit.)
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.
Z jednání dne 26.06.2004 v Horní Poustevně:

18/04 Zaslat kopie dopisů s požadavky na Odbor dopravy KÚ ÚK předsedovi SPRŠ, který je použije jako podklad k požadavkům oprav komunikací II. a III. třídy na rok 2005 za SPRŠ.
Zodpovídá: starostové - Úkol splněn.

19/04 Zaslat za SPRŠ dopis s požadavky na opravy komunikací II. a III. třídy v roce 2005 na Odbor dopravy KÚ ÚK za SPRŠ.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.

20/04 Proplatit předsedovi SRPŠ, p. Ing. Kořínkovi, odměnu ve výši 10.000,--Kč.
Zodpovídá: p. Hoťová - Úkol splněn.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o plnění úkolů na vědomí.

7. Zemské volby v Sasku - poznatky ze společné akce v Bad Schandau - senátor p. J. Zoser

      Josef Pecinovský                       Ing. Milan Kořínek                  Ing. Miroslav Jemelka

   místopředseda  SPRŠ                       předseda SPRŠ                       místopředseda SPRŠ

Fpí Ing. Korbelová - omluvila senátora, p. J. Zosera, který se z pracovních důvodů nemohl dnešního jednání zúčastnit. P. Zosera kontaktovala německá strana s nabídkou účasti na společné akci, která měla být také reakcí na úspěch pravicových stran v Sasku a která měla ukázat společný zájem Čechů a Němců o další spolupráci. Společné setkání má být důkazem, že česká strana nechce jen brát, ale chce být rovnocenným partnerem a spolupracovat. I samotné Němce překvapil úspěch ultrapravicových stran (mají v programu uzavírání hranic, nedovolení vstupu cizincům, atd.).
p. Ing. Kořínek - přečetl výsledky voleb v Sasku, ultrapravicové strany dostaly vysoké procento hlasů voličů. Podobná situace může však nastat také u nás.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o výsledku zemských voleb v Sasku.

pí Ing. Hamplová - informovala o vydávání Tolštejnského Kurýra. V jeho novém čísle budou i presentace obcí, vyjde v první polovině roku 2005. Kulturní kalendář mají v úmyslu vydávat 2x ročně, aby mohl být více aktuální. Vznesla požadavek na předání přehledu kulturních akcí od obcí, a to do 31.10.2004. Dále informovala o plánované účasti na veletrhu Madi Travel Market 2004 a účasti na turistické burze v Görlitz. Obce mohou na tyto akce poskytnout propagační materiály. Mikroregion Tolštejn požádal o grant na informační tabule o Tolštejnském panství, ten jim byl přislíben.

      Josef Pecinovský                       Ing. Milan Kořínek                  Ing. Miroslav Jemelka

   místopředseda SPRŠ                    předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

p. Pecinovský - DSO Tolštejn žádá o grant z fondů PHARE, zpracovatele tabulí si budou vybírat sami.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace pí Ing. Hamplové o účasti na veletrhu Madi Travel Market 2004 v Praze a účasti na turistické burze v Görlitz.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům obcí předat pí Ing. Hamplové přehled kulturních a společenských akcí obcí na rok 2005, termín do 31.10.2004.
8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová

p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Přednesl zprávu o hospodaření SPRŠ za období leden - září 2004. Dále přednesl návrh na zrušení účtu v GE Capital Bank Šluknov, který se prakticky nevyužívá, neboť sdružení má účet vedený u KB Rumburk.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zrušení běžného účtu SPRŠ v GE Capital Bank ve Šluknově.

p. Král - dotázal se, zda se obce přihlásily jako plátci DPH.
K tomuto tématu vznikla diskuse. P. Maják má kontakt na firmu, která se zabývá řešením DPH a obcím poradí.
Jedná se o: Znalecká a oceňovatelská společnost s.r.o. Brno, Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., tel. 603 468 995, pí Ing. Jiřina Závitková, tel. 603 576 506.

p. Šváb - zákon o DPH není šťastný. Pro obce díky němu vznikly problémy kvůli jeho nepřesnému znění, zákon si odporuje s dalšími právními předpisy. FÚ úřad má tendence zpoplatňovat cokoliv. Po novele DPH, která se připravuje, bude možné svolat seminář ve spolupráci s FÚ v Rumburku pro obce. Město Rumburk si na tuto problematika najalo daňového poradce.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informaci o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - září 2004.

9. Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku

p. Šváb - předal členům sdružení materiály týkající se Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku. Jedná se o veškeré doklady vztahující se k založení sdružení (smlouvy, stanovy, usnesení SPRŠ ke členství). Vyvstal však problém ohledně možného zapojení projektu do majetku SVS a.s.
Od p. Foldyny a p. Ing. arch. Zadražila má příslib profinancování projektových příprav podílem kraje. Obce, které se na projektu podílejí, získají finance z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Pro Šluknovsko připadla částka ve výši 8.823.000,--Kč z celkových 14.750.000,--Kč, které se rozdělovaly. Dále hovořil o spolupráci s KÚ.

p. Ing. arch. Zadražil (KÚ - OŽPZ) - sdělil, že smlouvy na dotace z Fondu rozvoje vodního hospodaření prověřuje legislativně právní odbor KÚ, pak budou osloveny obce a smlouvy se podepíší. Jsou dva návrhy na pokračování projektu: a) řešit vše komplexně, b) vyjmout z projektu ČOV Varnsdorf a Šluknov a řešit je z prostředků ČOV. Doporučuje ponechání projektu v původním stavu pod praporem SVS a.s.

p. Ing. Klíma - musí se prosadit, že forma jako sdružení je platná. Po dokončení projektu pro zlepšení vodohospodář. poměrů budou prostředky patřit obcím.

p. Šváb - SVS a.s. vstoupí do sdružení a vloží prostředky, celý připravený projekt převezme jako investor. Bude-li se ale hýbat majetkem, SVS a.s. nevstoupí. Projekt se bude realizovat podle původního investičního záměru. V ČR může být projekt schválen, ale v Bruselu by za spolupráci s SVS a.s. mohl obdržet nižší formu podpory. Pokud bude dotace nižší, než se plánovalo, SVS a.s. poskytne obcím jen takovou částku, která byla stanovena původně. SVS a.s. požaduje za partnera SPRŠ, ne jednotlivé obce. Transferem hrozí také ztráta podpory kraje, ten proti SVS a.s. nepůjde. ČOV ve Varnsdorfu může být zařazena do projektu Labe v r. 2005.

p. Ing. Jemelka - domnívá se, že poděkování si zaslouží p. Šváb, p. Ing. Klíma a p. Ing. arch. Zadražil, kteří se na projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů hodně podíleli a je třeba ocenit jejich přínos tomuto projektu.

p. Šváb - konstatoval, že SVS a.s. přešla na tvrdou ekonomiku, což není pro malé obce moc dobré, i když jsou akcionáři.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu prací na projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ponechat projekt na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku pod hlavičkou sdružení.

10. Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek - jelikož se blíží konec roku, vyzval členy sdružení, aby si připravili návrhy kandidátů na udělení Milanovy ceny za rok 2004.

p. Šváb - poděkoval členům sdružení za dosavadní spolupráci.
- Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 26.11.2004 v Rumburku v Městské knihovně. Začátek je v 8.30 hodin.

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 12.40 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku