Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 3. října 2003 na Střelnici ve Varnsdorfu

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 8.40 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.
Dále omluvil zástupce Krajského úřadu ÚK, kteří se dnes měli jednání zúčastnit.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Výsledky auditu hospodaření SPRŠ za rok 2002
 5. Koncepce rozšíření vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy – zástupci SVS a.s., SčVK a.s., starostové
 6. Přestávka
 7. Příprava listopadových voleb vedení SPRŠ na další období – p. Ing. Kořínek
 8. Návrh dopravní koncepce Ústeckého kraje, dopravní obslužnost – p. Lenka Jelačičová, ved. odboru dopravy KÚ, p. Šatník, předseda Dopravního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
 9. Diskuse, různé:
  • připomínky starostů
  • PLANstudio Praha s.r.o – interaktivní mapa
  • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl doplněný návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

5.1 Sestavit dopis hejtmanovi Ústeckého kraje podle bodu 3.1. usnesení z jednání SPRŠ dne 11.7.2003 ke stavu zdravotní péče na Šluknovsku. (V dopise zdůraznit požadavek na předložení koncepce zdravotnické služby vč. mimopracovní doby s tím, že se chceme ke koncepci jako SPRŠ vyjádřit. Koncepci žádáme do 30.9.2003. Oznámit zastavení plateb od obcí na provoz LSPP ve Velkém Šenově a připomenout nesplnění slibů krajskými orgány o projednání problematiky LSPP ve výběžku. Požádat rovněž o zařazení otázky RZS a LSPP na pořad jednání krajského zastupitelstva 3.9.2003.
Dopis zaslat i našim poslancům v krajském zastupitelstvu a poslanci PČR, p. Ing. Kohlíčkovi.).
Zodpovídá: p. Ing. Sykáček, p. Ing. Kořínek – Situace okolo LSPP se neustále mění, dopis zatím napsán nebyl, úkol trvá.

p. Ing. Poláček – od hejtmana Ústeckého kraje dostal pozvánku na jednání ohledně LSPP dne 16.10.2003.

5.2 Předat p. Ing. Hamplové kalendáře hlavních kulturních akcí v obcích a požadavky na zapůjčení mobilního pódia na rok 2004.
Zodpovídají: členové sdružení – Úkol splněn.

5.3 Uhradit účastnický poplatek za výstavu MADI v Praze ve výši 3.500,- Kč z prostředků SPRŠ. – Zodpovídá p. Hoťová – Úkol splněn.

5.4 Přizvat na příští jednání SPRŠ zástupce SVS a.s., SčVK a.s. a KÚ ÚK k projednání dlouhodobého rozvoje výstavby kanalizací a vodovodů na Šluknovsku. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn.

5.5 Projednat v radách obcí a měst SPRŠ návrh zadaní jednotného provedení výroby znaků obcí a měst, které budou umístěny na hradbách Tolštejna. Úhradu provedou obce, cena bude cca 900,- Kč. V případě schválení je nutno předat znaky v digitální podobě p. Ing. Korbelové.
Zodpovídají: starostové – Úkol trvá.

p. Pecinovský – zhotovení znaku obce vychází cenově zhruba na 750,-Kč. Některé znaky jsou na hradbách Tolštejna již osazeny.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí. Úkoly podle bodu č. 5.1 a bodu č. 5.5 usnesení z jednání SPRŠ ze dne 11.07.2003 dále trvají.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – přivítal ekonomku sdružení a předal jí slovo.

p. Hoťová – informovala o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – srpen 2003. Podrobná zpráva o finanční situaci byla členům rozdána před dnešním jednáním. Požádala starosty o případné dotazy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – srpen 2003 na vědomí.

p. Ing. Kořínek - sdělil, že sdružení dluží SOU polygrafickému Rumburk za zhotovení CD Vlastivědy ještě 30.000,-Kč, uhrazeno bylo 60.000,-Kč. Náklady na publikaci rostly s rozsahem knihy, ta má dnes již 244 stran. Kalkulace SOU polygrafického Rumburk při 500 kusech knihy činí 240.000,-Kč, při 1.000 kusech činí 280.000,-Kč. Tisk by byl zahájen na začátku příštího roku. Bylo by vhodné obrátit se i na jiné tiskárny a vybrat z více nabídek. Kalkulaci SOU Polygrafického členům sdružení zašle.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení zbývající částky ve výši 30.000,-Kč SOU polygrafickému Rumburk za zhotovení CD Vlastivědy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit SOU polygrafickému Rumburk částku ve výši 30.000,-Kč za zhotovení CD Vlastivědy.

p. Pecinovský - dotázal se, zda obce již zaplatily členské příspěvky. Dále navrhl doplatit 30.000,-Kč na CD a mít jej ve vlastnictví sdružení. CD je pak možné nakopírovat pro potřeby obcí. Autorská práva na Vlastivědu patří SPRŠ. Poté by bylo možné vypsat výběrové řízení pro tisk Vlastivědy.

p. Hoťová – všechny členské příspěvky jsou zaplaceny.

p. Ing. Kořínek – CD Vlastivědy z učiliště vyzvedne, nechá se zkopírovat a členům sdružení bude k dispozici zatím v této formě.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi vyzvednout CD Vlastivědy ze SOU polygrafického Rumburk pro potřeby sdružení.

 • Firma PRO EKO Varnsdorf s.r.o.

p. Hladík – zmínil se o vyhořelých skladech firmy PRO EKO Varnsdorf s.r.o. a dotázal se, zda jim jako sdružení neposkytnout nějaké finanční prostředky.

Na toto téma proběhla krátká diskuse.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ponechat rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku firmě PRO EKO Varnsdorf s.r.o. na každé obci jednotlivě.

 • Výstavy

p. Pecinovský – stejně jako p. Ing. Hamplová se domnívá, že v rozpočtu sdružení by mělo být počítáno s částkou na zajištění výstav, na kterých se Tolštejnské panství a Šluknovský výběžek zviditelňuje.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo začlenění částky pro účast na výstavách do rozpočtu sdružení dle návrhu p. Ing. Hamplové.

p. Ing. Jemelka – dotázal se, zda je pro sdružení výhodné platit členské příspěvky DELITEU.

p. Ing. Kořínek – pro sdružení má členství význam v tom, že si DELITEUS vzal SPRŠ pod patronát při pořádání výstav a zároveň je zaštítěn Krajským úřadem. Díky tomu jsme se letos zúčastnili větších výstav. Oproti minulosti má členství v DELITEU pro nás již význam.

 

4. Výsledky auditu hospodaření za rok 2002

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že audit prováděla firma Audit a Consulting s.r.o. Varnsdorf. Tato firma vykonává audity i ostatním sdružením a svazkům. Je dokonce oproti jiným auditorským firmám cenově výhodnější. Zpráva o auditu bude členům rozeslána. Výrok auditora k hospodaření sdružení zní “bez výhrad”.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2002 s výrokem “bez výhrad”.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktury firmě Audit a Consulting Varnsdorf s.r.o. za provedení auditu SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit fakturu firmě Audit a Consulting Varnsdorf s.r.o. za provedení auditu SPRŠ.

 

5. Příprava listopadových voleb vedení SPRŠ na další období – p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek – informoval členy sdružení o blížícím se konci volebního období současného předsednictva sdružení. Funkční období končí 6.11.2003. Nyní jsou místopředsedy členové Tolštejnského panství a Svazku Sever. Navrhuje tento systém ponechat. Dále navrhl také provést úpravy stanov sdružení. Podrobný komentář ke změnám obdrželi členové před dnešním jednáním. Změny stanov se budou projednávat až na příštím jednání sdružení. Případné připomínky ať si členové připraví předem. Dále se dotázal členů, jakým způsobem se bude volba vedení SPRŠ provádět, zda tajným hlasováním, nebo veřejně zvednutím ruky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo provést volbu předsednictva SPRŠ pro další volební období formou veřejného hlasování.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům sdružení připravit si připomínky ke stanovám SPRŠ pro další funkční období.

 

6. Návrh dopravní koncepce Ústeckého kraje, dopravní obslužnost – p. Lenka Jelačičová, ved. odboru dopravy KÚ, p. Šatník, předseda Dopravního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje

p. Ing. Kořínek – jelikož se pozvaní členové Krajského úřadu – odboru dopravy, nedostavili, požádal o slovo p. Šatníka, člena Krajského zastupitelstva.

p. Šatník – sdělil, že v současné době byla zřízena Dopravní komise Rady Ústeckého Kraje, jejími členy jsou i pí. Hrábková a p. Šváb. Těm se povedlo pro Šluknovský výběžek získat čtvrtinu částky ze 110 miliónů korun na opravy komunikací II. a III. třídy. Dále sdělil členům, že bude vypsán konkurs na přepravce ve veřejné dopravě. Vznikne IDS – integrovaný dopravní systém. KÚ chce v této vzniklé akciové společnosti vlastnit více než 50% akcií a mít ve vedení této společnosti své zástupce kraje. Orgány kraje pochopily, že stavu komunikací ve Šluknovském výběžku je třeba se věnovat.

p. Hrábková - jednali se SÚS Dubí, kde jim sdělili, že jsou na zimu připraveni, od letošní zimy zajistí celou zimní údržbu sami.

p. Pecinovský – je mu známo, že SÚS má již sepsané smlouvy s některými subjekty v jejich městě pro zajištění výpomoci.

p. Ing. Krause (KÚ-OD) – hovořil o stavu komunikací. Doporučuje, aby v návrzích na opravy komunikací II. a III. stupně byly zapsány i silnice, které jsou již částečně opravené. Upozorňuje na přesné a skutečné zjištění stavu komunikací. Je nutná přímá spolupráce s obcemi a městy, aby byly informace o stavu silnic doplňovány dle skutečnosti.

p. Kopecký – poděkoval zastupitelům KÚ, že díky nim bylo v této věci opravdu dost uděláno.

p. Šatník – seznam požadavků města a obcí na opravy komunikací potřebují co nejobsáhlejší, pak je větší šance uspět a získat více finančních prostředků.

p. Ing. Jemelka - stává se, že opravené silnici chybí např. 300 m na dokončení, další oprava pak vyjde dráž, než zhotovení opravy celé komunikace.

p. Ing. Krause (KÚ – OD) – na tomto příkladu je názorně vidět, že je třeba měřit komunikace fakticky a raději počítat více, než aby oprava silnice dopadla tak, jak uvádí p. Ing. Jemelka. Je opravdu třeba přesného měření. Sjezdy na vedlejší komunikace si však platí obce.

p. Ing. Kořínek – ukončil diskusi na toto téma. Je třeba poděkovat zástupcům našeho výběžku za práci v Krajském zastupitelstvu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o návrhu plánu Ústeckého kraje na opravy komunikací II. a III. třídy a informace o dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku na vědomí.

p. Ing. Kořínek – informoval o dopise p. Ing. Hellmicha z Regionální rozvojové agentury, který starostové zřejmě také obdrželi. Jednalo se o zprávu RRA o roční činnosti agentury. Pro případné dotazy je přítomen p. Mágr.

p. Mágr – informoval o tom, že RRA Varnsdorf hledá pracovníka na místo asistenta. Požádal starosty, kdyby o někom věděli, ať agenturu kontaktují.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Most na vědomí.

 

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.00 hodin vyhlásil 10 min. přestávku

8. Koncepce rozšíření vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy – zástupci SVS a.s., SčVK a.s., starostové

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Ladislava Švece, ředitele závodu SčVK a.s., a předal mu slovo.

p. Ing. Švec – hovořil o etapách vodovodu ve Šluknovském výběžku. O konkrétních městech a etapách bude hovořit později. Sdělil, že vzhledem k letošnímu suchému počasí hrozí vyschnutí malých vodních zdrojů. Doporučoval by jedno hlavní zásobování pitnou vodou.

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že současný skupinový vodovod končí ve Šluknově, do Velkého Šenova nebyl doveden. Dotázal se, co by se dělo, kdyby město V. Šenov nesouhlasilo s vedením vodovodu přes jejich město.

p. Ing. Švec – sdělil, že byly vytvořeny 2 rozvojové plány na výstavbu vodovodu.

p. Ing. Sykáček – dotázal se, jaké je zajištění zdrojů pitné vody před různými napadeními.

p. Ing. Švec – konstatoval, že zajištění zdrojů pitné vody je minimální. Zdrojů je mnoho a pracovníků málo. Případná krizová situace by se musela řešit až v dané chvíli.

p. Ing. Jemelka - hovořil o dopise od SVS a.s., který se týkal získávání financí na výstavbu vodovodu. Obce se mohou sjednotit a požádat o dotace jako celek.

p. Pecinovský – jednalo by se vlastně o regionální projekt. Bylo by vhodné začít na přípravách projektu a o dotace požádat. Je možné využít spolupráci s p. Dudkou, který pro SPRŠ již projekty vypracovával. Dále navrhl svolat jednání k této tématice s  SVS a.s. Teplice. Pozvánky na jednání obdrží všichni starostové.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo zprávu o koncepci rozšíření vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo svolat jednání starostů se zástupci SVS a.s. Teplice, na kterém by se projednaly možnosti získání dotací na výstavbu výše uvedeného vodovodu. Pozvánky budou zaslány všem starostům.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi a p. Ing. Jemelkovi pozvat na uvedené jednání zástupce SVS a.s. Teplice.

9. Diskuse, různé

 • LSPP Velký Šenov

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že k tomuto bodu probíhají jednání už od začátku letošního roku a jelikož na dnešní schůzi nejsou přítomni pozvaní zástupci kraje, p. Foldyna a p. Szántó, zřejmě se opět k závěru nedojde. Je zajímavé, že kraj rozhoduje o obcích, aniž by je o jednání informoval. Bohužel ani naši zástupci krajského zastupitelstva nebyli informováni o schůzce, která ohledně LSPP ve Velkém Šenově probíhala. Požádal o slovo p. Romana Kubra, který je členem Zdravotní komise.

p. Kubr – připomněl, že díky reformě státní správy došlo k převodu LSPP z okresu na pověřené obce, nebyla však stanovena žádná pravidla. LSPP převzal kraj, aniž by musel. Stát pro přechod svých povinností na kraje nevytvořil přesné podmínky, převedl nemocnice na kraj i s dluhy. Na jejich zaplacení musí vzít kraj finance ze svého rozpočtu. Nemocnicím narůstají i dluhy od zdravotních pojišťoven. Kraj zajistil provozní část a službu lékaře, chtěl zřídit pohotovosti v nemocnicích, ty ale mají své problémy. V současnosti vzniká tzv. zdravotní plán ÚK, který by nemocnice od kraje odloučil a ty by pak byly samostatným subjektem. Sdělil, že lékaři dostávají každý měsíc tzv. kapitační platbu za pacienta, i když ho třeba v měsíci ani neošetřují. Tím pádem by měli mít povinnost poskytovat pacientům ambulantní péči. Nyní záleží jen na lékařích, jak se mezi sebou dohodnou. Totéž platí i u stomatologické pohotovosti. Informovanost občanů o tomto je velmi nízká.

p. Kopecký – dotázal se, kdo vlastně může za to, že od začátku tohoto roku je okolo LSPP stále chaos, nejsou informována města ani krajští zastupitelé.

p. Kubr – sdělil, že za pověřené obce situaci kolem LSPP řeší KÚ, i když povinnost přešla na pověřené obce. Neřeklo se nikde ale, jak postupovat, kde vzít finance apd. Všechny problémy vznikly na základě nezakotvení zákona o LSPP v našich právních předpisech.

p. Štindl – dotázal se, z jakého důvodu KÚ převzal povinnosti kolem LSPP na sebe, když to tedy byla záležitost pověřených obcí.

p. Kubr – KÚ dostal od státu peníze, tudíž s nimi hospodaří. Chyba vznikla už na ministerstvu vnitra, kde nebyly přesně určená pravidla.

p. Ing. Kořínek – stalo již několikrát, že zástupci obcí byli informováni dříve než zástupci kraje. Znovu konstatoval, že hlavní problém je ve státu a v zákonech. Dále připomněl, že mělo probíhat hodnocení využití LSPP a doposud se nic neuskutečnilo. Města vlastně stále neví, jak to s LSPP dále bude, rozhodnutí o této službě se tvoří bez účasti zástupců měst.

p. Ing. Sykáček – je faktem, že zákony přesně neřeší situaci v našem zdravotnictví. Na situaci kolem LSPP jsou postaveni ze dne na den. Toto se řešilo již před koncem roku, chtěli od odboru zdravotnictví KÚ jasnou koncepci toho, jak bude situace řešena ve Šluknovském výběžku. Spolupráce KÚ na koncepci nebyla s dotčenými obcemi žádná.

p. Kubr – kraj chce požádat ministerstvo vnitra, aby se zabývalo zákonem o LSPP a byla stanovena jeho přesná formulace. Dochází k tomu, že v koncepci na různé kolonky však nejsou peníze. Všude se potýkáme s nedostatkem informací a komunikace.

p. Boháčková – má dojem, že se vše přehrává na starosty. Ti jsou postaveni před hotovou věc, a buď se s ní nezabývají nebo nesou důsledky na svých městech. S čímž se právě počítá.

p. Ing. Jemelka – domnívá se, že by k tomuto tématu bylo vhodné svolat jednání, přesně se domluvit na koncepci a vyvodit závěry.

p. J. Zoser (senátor) – je zřejmé, že je opravdu potřeba přijmout koncepce. Existují 2 věci – platba pacienta u lékaře, a smlouva mezi pojišťovnami a obvodním lékařem. Jestliže lékaři dostávají kapitační platbu za každého svého pacienta, je nutné, aby občané byli o možnostech poskytování zdravotní péče informováni.

p. Hrábková – sdělila, že 29.10.2003 se bude konat zasedání Krajského zastupitelstva. V případě, že se situace nějak nezmění, je možné vystoupit přímo na jednání zastupitelstva.

p. Ing. Kořínek – musí se sepsat jednotlivé požadavky a připomínky, vše přesně formulovat a předat k jednání. Spojí se s p. Szántém a smluví s ním schůzku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo vytvořit souhrn všech požadavků a připomínek týkající se LSPP ve Šluknovském výběžku a řešit je na jednání se zástupci Krajského úřadu – odboru zdravotnictví.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi domluvit schůzku s p. Szántém z KÚ -odboru zdravotnictví, ohledně LSPP.

 • Výstava MADI Travel Market 2003

p. Ing. Kořínek – přečetl materiály p. Ing. Hamplové o rozpočtu na výstavu Madi Travel Market 2003 v Praze v listopadu 2003, který činí 6.750,-Kč. Již byla zaplacena záloha ve výši 3.500,-Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení částky ve výši 3.250,-Kč na dorovnání nákladů na výstavu Madi Travel Market 2003 p. Ing. Hamplové.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit p. Ing. Hamplové částku ve výši 3.250,-Kč na dorovnání nákladů na výstavu Madi Travel Market 2003.

 • PLANstudio Praha s.r.o.

p. Ing. Kořínek – upozornil, že stále není proplacena faktura firmě PLANstudio Praha s.r.o. za vytvoření internetové mapy. Stránky již fungují, jen některé obce ještě nedodali podklady. Za interaktivní mapu je vystavena faktura na částku 47.250,- Kč, dále faktura za roční licenční poplatek od 9/2003 do 8/2004 a půlroční poplatek na částku 15.750,-Kč. Všechny záležitosti jsou v souladu s podepsanou smlouvou.

p. Sucharda – byly pouze problémy s chybějícími materiály. Stránky jsou v pořádku, aktuální informace se budou doplňovat.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktur firmě PLANstudio Praha s.r.o. za zhotovení interaktivní mapy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit firmě PLANstudio Praha s.r.o. faktury za zhotovení interaktivní mapy.

 • Informace starostů

p. Ing. Kořínek - informoval o tom, že bývalý přednosta OkÚ, p. Ing. Benedikt, se stal Zdravotním radou Libereckého kraje.

p. J. Zoser (senátor):

 • Dne 5.10.2003 se v Schirgiswalde budou konat “Jablkové slavnosti” v kostýmech. Sraz je ve 13.30 hodin na přechodu v Rožanech.
 • Dne 13.10.2003 se v Oibinu bude konat Přírodní workshop – německá strana chce rozšířit Žitavský park i na Lužické hory.
 • Dále připomněl Obecně prospěšnou společnost, které pro SPRŠ zajišťuje různé akce. Jelikož se připravují v obcích rozpočty, bylo by vhodné projednat toto v zastupitelstvech.

p. Ing. Korbelová – ředitelkou Obecně prospěšné společnosti bude jmenována p. Ing. Hamplová.

p. Ing. Sykáček – požádal o materiály ke zmiňované společnosti.

p. Ing. Korbelová – materiály budou rozeslány všem členům sdružení.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 21.11.2003 v sále Kulturního domu ve Šluknově. Začátek je v 8.30 hodin.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 13.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku