Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 24. října 2002 ve Sportcentru restaurace Koupaliště v Rumburku

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal členy sdružení na dnešním jednání, které bylo zároveň posledním v tomto volebním období.

Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. Zpráva o hospodaření SPRŠ za období 01 až 09/2002 – p. Hoťová
 4. Návrh použití zbývajících prostředků SPRŠ na rok 2002 – p. Hoťová
 5. Přestávka
 6. Diskuse, různé: - připomínky a podněty starostů obcí,
  - ocenění starostů,
  - předání Milanovy ceny
 7. Využití sportovišť a dalších zařízení Sportcentra.
 8. Závěr, společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek
– přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

4.1 Uzavřít písemně dohodu se SOU polygrafickým Rumburk o určení autorských práv

na publikaci a CD Vlastivědy - p. Ing. Kořínek – úkol splněn. Na obou médiích

(CD a publikace) bude uvedena poznámka, že autorská práva patří SPRŠ.

4.2 Písemně oslovit firmu SAUL Liberec ve věci pohledávky 60 tisíc Kč za vytvoření generelu

a svolat jednání, kterého se zúčastní také p. Zoser a p. Pecinovský – p. Ing. Kořínek –

úkol splněn. Proběhlo jednání, na kterém byla dohodnuta částka k zaplacení 35 tisíc Kč,

SAUL slevil 25 tisíc Kč. Tato cena je již konečná a bude proplacena.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

Dále schválilo proplacení pohledávky firmě SAUL Liberec za zhotovení generelu ve výši 35.000,-Kč.

Sdružení ukládá p. Hoťové proplatit firmě SAUL Liberec částku ve výši 35.000,-Kč za zhotovení generelu.

 • Zpráva o hospodaření SPRŠ za 01 – 09/2002
 • p. Ing. Kořínek
  – přivítal p. Hoťovou a požádal ji o přednesení zprávy o hospodaření sdružení za výše uvedené období. Dále jí podal informaci o dohodě s firmou SAUL.

  p. Hoťová – podala členům zprávu o hospodaření sdružení za uvedené období.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za období 01 – 09/20002.

 • Návrh použití zbývajících prostředků SPRŠ na rok 2002 – p. Hoťová
 • p. Hoťová– navázala na proplacení faktury firmě SAUL Liberec. Na kontě sdružení je asi 110.500,-Kč. Prostředky pro MA činí 27 tisíc Kč, pro SAUL 35 tisíc Kč, zbývá tedy 58.500,-Kč. Dotázala se na příspěvek společnosti TUR na prezentaci na veletrhu v Lipsku, který měl činit 10 tisíc Kč – odpověď – schválen, může jej vyplatit.

  p. Ing. Hamplová – navrhla, aby částka určená na presentaci byla převedena na jiný účet.

  Informovala o výstavě mladých, na kterou bude potřebovat asi 2 tisíce Kč na zajištění ubytování a stravování.

  p. Zoser – domnívá se, že je lepší nechat peníze na dosavadním účtu. Dále připomněl ještě některé vzniklé výdaje – 3.500,-Kč za vystoupení šermířů, 1.000,-Kč - Milanova cena, 1.000,-Kč - vyhotovení ocenění.

  Sdružení ukládá p. Hoťové proplatit uvedené částky: 3.500,-Kč za vystoupení šermířů, 1.000,-Kč - Milanova cena, 1.000,-Kč - vyhotovení ocenění.

  p. Doležal – připomněl závazky společnosti TUR. Obec Lipová poskytla této společnosti půjčku ve výši 136 tisíc Kč na zakoupení podstávkového domu v Lipové. Jeho hodnota však byla o 5.500,-Kč nižší a tento rozdíl společnost obci ještě nevrátila.

  p. Ing. Kopáčková – zdůraznila, že o tomto problému již proběhlo jednání mezi zúčastněnými stranami. Peníze jim budou vráceny. Půjčka společnosti TUR byla rozhodnutí zastupitelstva Lipové. Není vhodné to znovu rozebírat.

  p. Ing. Kořínek – informoval o tom, že společnost TUR požádala město Šluknov, zda by nezaštítilo projekty, které podávají. Jinak nebudou uznány.

  p. Pecinovský – vrátil se k použití finančních prostředků sdružení. Navrhl zbylé peníze nerozdělovat a nechat je na účtu. Nastupující členové sdružení tak budou mít finanční situaci pro začátek alespoň jednodušší.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ponechat finanční prostředky, které zbudou po zaplacení všech pohledávek sdružení, na bankovním účtu SPRŠ.

  Sdružení dále rozhodlo proplatit společnosti TUR částku 10.000,- Kč na prezentaci na veletrhu v Lipsku.

  Sdružení ukládá p. Hoťové proplatit firmě společnosti TUR výše uvedenou částku.

  5. Přestávka

  P. Ing. Kořínek vyhlásil 10ti minutovou přestávku.

 • Diskuse, různé
  • Připomínky a podněty starostů

  p. Zoser – informoval o využití mobilního pódia. Za letošní rok bylo půjčeno asi 20x.

  - Dále informoval o průběhu zakládání obecně prospěšné společnost, která bude zajišťovat agendu cestovního ruchu. Společnost bude mít živnostenský list a bude zaregistrována. Agentura tak bude moci začít fungovat.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o průběhu zakládání obecně prospěšné společnosti pro agendu cestovního ruchu ve Šluknovském výběžku na vědomí.

  p. Ing. Korbelová - informovala o otevření biokotelny v Rybništi. Prohlídku lze domluvit na obecním úřadě. Je to také zásluha firmy Ventos s.r.o, Staré Křečany, která řádně plnila své závazky. Problémy však byly se Státním fondem ŽP – zaslání financí od nich trvá dost dlouho.

  p. Pecinovský - p. Ing. Korbelová je zbytečně skromná, protože kotelna byla vybudována během 7 měsíců, což je velmi dobrý výkon.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o otevření biokotelny v Rybništi na vědomí.

  p. Ing. Hamplová – sdělila, že v příštím týdnu bude v tisku nové vydání Tolštejnského kurýra. -- Dále požádala o přehled kulturních a společenských akcí pro 1. pololetí roku 2003, tento přehled je třeba zaslat zítra mailem nebo faxovat na číslo 412 331 300.

  - Zúčastnila se jednání valné hromady Delitea. Projednávala se spolupráce s Krajským úřadem. KÚ nerozlišuje cestovní ruch a životní prostřední, což však není to samé. Navrhuje vyjádřit třeba písemně určitou nespokojenost. Deliteus funguje spíše na dobrovolné bázi, s novým osazenstvem bude možná lepší spolupráce.

  p. Hrábková – na každém jednání Krajského zastupitelstva se mohou zástupci měst vyjadřovat k jednotlivým bodům jednání. Další zasedání bude probíhat 30.10.20002.

  p. Šatník - požádal o stanovisko písemnou formou.

  p. Ing. Hamplová – pokud nebude Deliteus jako prostředník mezi KÚ a městy fungovat, nemá cenu být členem tohoto sdružení. Liberecký kraj oslovuje na všechny účasti v kraji, ale Ústecký kraj nikoliv. V propagaci výběžku velmi pomohla účast na veletrhu v Brně.

  p. Mgr. Sudek – před dvěma lety projevil p. Foldyna zájem o spolupráci na projektu cestovního ruchu, dosud se však vůbec neozval.

  p. Zoser – informoval o semináři cestovního ruchu, který se uskuteční 21.11.2002 na Dymníku. Budou již pozváni nově zvolení starostové, dále podnikatelé a zástupci německé strany – ti mají zájem být koordinátory Tolštejnského panství.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o semináři cestovního ruchu na vědomí.

  p. Ing. Kořínek – na poslední valné hromadě Delitea se mluvilo o změnách stanov ohledně placení členský poplatků. SPRŠ platilo dosud příspěvek jako jeden člen, nyní budou požadovat placení příspěvků za jednotlivé obce.

  p. Ing. Hamplová – toto by bylo možné řešit tím, že by za města do Deliteu vstoupila vznikající agentura pro cestovní ruch.

  p. Ing. Kořínek – dotázal se, jak se bude platit faktura za dotisk map Tolštejnského panství.

  p. Zoser – faktura je adresována sdružení Sever, to ji zaplatí a pak vystaví fakturu SPRŠ.

  p. Stejskalová – dotázala se, kdy bude hotová publikace Vlastivědy.

  p. Ing. Kořínek – práce na tisku jsou zatím pozastaveny, do konce roku bude zhotoveno CD. Dokončit tuto záležitost bude už na novém složení sdružení.

  Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit společnosti Sever fakturu za dotisk map Tolštejnského panství.

  p. Sembdner – konstatoval, že je členem řídícího výboru Euroregionu Nisa a byl překvapen neúčastí obcí v podávání projektů.

  p. Zoser – uznal, že Šluknovsko málo využívá možností k získání finančních prostředků z fondů, které dostávají finance také díky tomu, že jejich oblast zahrnuje právě Šluknovsko.

  p. Korbelová – bylo by vhodné zvát na jednání SPRŠ také pracovníka RRA z Varnsdorfu, aby se lépe seznámil s tématy a problémy Šluknovského výběžku.

  p. Kopecký – podotknul, že měli projekty připravené a bez závad, ale nebyly schváleny. Byly upřednostněny jiné projekty – odpověď p. Sembdner – situace ve výboru se již změnila.

  p. Šatník – sdělil, že při zahájení provozu biokotelny v Rybništi přednosta OkÚ, p. Ing. Benedikt, prohlásil, že tak dobrou partu lidí jako je v SPRŠ, v okrese nemá.

  p. Ing. Kořínek – poděkoval a ukončil diskusi.

  10. Závěr

  p. Ing. Kořínek –poděkoval členům za práci v samosprávě a kandidujícím členům popřál úspěch. Dále poděkoval zástupcům jiných institucí, kteří jsou také členy sdružení. Ukončil jednání ve 12.30 hodin.

  Zapsala: Barbora Justová

  Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku