Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 20. září 2005 v Domě kultury ve Šluknově


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 13ti členů.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení. Dnešní schůzka byla svolána z důvodu upřesnění postupu SPRŠ ve věci programu LEADER ČR. Jednání bylo zahájeno v 8.35 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:


1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Program LEADER ČR - společná účast SPRŠ
3. Závěr jednání

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek
- přednesl návrh programu jednání. Omluven je p. Kopecký, zástupci měst Rumburk a Varnsdorf se tohoto jednání nezúčastní, neboť nemohou .
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dle návrhu.

2. Program LEADER ČR - společná účast SPRŠ

p. Ing. Kořínek
- konstatoval, že důvodem dnešního jednání je potřeba rozhodnutí o účasti SPRŠ v programu LEADER ČR a o roli starostů v tomto programu. O LEADERU ČR se hovořilo na posledním zasedání sdružení.
p. Pecinovksý
- došlo k tomu, že se do programu LEADER ČR nezávisle na sobě přihlásily 2 skupiny z našeho výběžku. Jedna se zaregistrovala na MMR a jedna na MZe. Místní skupina ve Vilémově je v programu již o trochu dál, nebylo by dobré mít založené dvě skupiny, nebudilo by to ani dobrý dojem mezi veřejností. Všem členům rozeslal kritéria programu LEADER ČR, podle kterých by měl být stanoven plán programu.
p. Chmelař
- připomněl, že existuje program LEADER ČR a program LEADER ČR Plus, každý pro určité časové období. Bylo by vhodné mít jednu skupiny a netříštit společné zájmy.
p. Pecinovský
- je možné vytvořit libovolné množství akčních skupin. Strategie, která se má připravit, musí opravdu splňovat všechna kritéria. Materiály k programu starostové obdrželi.
p. Ing. Kořínek
- DSO Sever souhlasí s vytvořením pouze jedné místní akční skupiny.
p. Pecinovský
- p. Dudka je ochotný spolupracovat s p. Mgr. Mágrem, i když je jimi tato spolupráce brána zároveň jako střet zájmů. Jde ale v první řadě o rozvoj Šluknovska, z tohoto hlediska je třeba se na jejich spolupráci dívat, což také nakonec oba uznali. Nyní je hlavní připravit řádně projekt. V místní skupině jsou zástupci obcí, podnikatelé, ti všichni budou rozhodovat o rozdělování získané dotace. Valná hromada může i vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektu. Dokument musí mít jasný záměr, na tom závisí přidělení financí z LEADERU ČR. Bylo by dobré využít pozice starostů a vyvolat u občanů zájem o účast v projektu.
p.Ing. Růžička
- má různé informace o programu, nezná přesné podmínky.
p. Ing. Kořínek
- informace je možné najít také na internetu. Sdružení starostů již existuje, mohlo by tedy vzniknou ještě sdružení místních občanů. Tyto skupiny by spolu měly komunikovat a spolupracovat.
p. Pecinovský
- místní akční skupina je tedy založena, byla asi 3x měněna, nyní má 14 členů. Dle stanov se do ní může přihlásit kdokoliv a kdykoliv.
p. Chmelař
- přečetl seznam osob, které jsou členy místní akční skupiny.
pí Volfová
- upozornila na to, že ve stanovách místní skupiny se odkazují na SPRŠ, DSO Sever, DSO Tolštejnské panství, přitom se svazky nikdo nejednal. Pro účast ve skupině nebyla učiněna veřejná výzva, členy jsou hlavně osoby okolo p. Mgr. Mágra.
p. Navrátil
- ve skupině by mělo být zastoupení 50/50 - starostové i podnikatelé, může se přihlásit každý. Na začátku října se sejde valná hromada, která učiní další rozhodnutí.
p. Ing. Kořínek
- dnes se má rozhodnout o skupině. Jelikož skupina založená p. Raichartem je v postupu dále, navrhl ponechat tuto a druhou s ní sloučit. Projekt by měl být sestaven dle návrhů členů v místní skupině. Sdělil, že p. Mgr. Mágr posílal maily o konání valné hromady místní akční skupiny, pouze asi 4 lidem, ale tuto informaci by měla znát veřejnost.
p. Navrátil
- domnívá se, že při veřejné výzvě by se přihlásilo dost zájemců o členství ve skupině, kteří by ale zároveň neměli dostatečný přehled. Až se na valné hromadě dohodne další postup, pak teprve by se měla informovat veřejnost o možnosti členství v místní skupině.
pí Volfová
- dotázala se, jak to bude s financováním.
p. Pecinovský
- částka na zpracování projektu bude vyplacena předem.
p. Ing. Kořínek
- domnívá se, že by vystupování p. Mgr. Mágra měli podpořit pp. Chmelař a Raichart.
p. Zoser
- nejde o to, aby starostové ve skupině mohli rozhodovat, ale aby byla jejich prostřednictvím zajištěna větší šance pro rozvoj Šluknovského výběžku.
p. Navrátil
- ve skupině by měl být dostatek starostů, neboť přece jen mají větší přehled o nedostatcích a potřebách v obcích.
p. Král
- starostové by se měli zúčastnit valné hromady, přihlásit se do skupiny a navrhnout zvýšení vstupních příspěvků.
p. Zoser
- do skupiny by měli vstoupit předsedové DSO Sever a DSO Tolštejnské panství - za který byl pověřen p. Pecinovský.
p. Pecinovský
- další kroky by se měly učinit až po jednání valné hromady skupiny, včetně zveřejnění nabídky na členství ve skupině v místních tiscích.
p. Ing. Kořínek
- nyní je základním dokumentem program místní akční skupiny, který obsahuje všechny podpůrné argumenty - snížení nezaměstnanosti, rozvoj venkova, rozvoj vzdělávání, rozvoj zemědělství, atd.
Stanovisko SPRŠ: sdružení doporučilo sloučit dvě vzniklé místní akční skupiny pro program ministerstva zemědělství ČR LEADER ČR na období 2007 -2013 v jednu.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí stanovy místní akční skupiny pro program LEADER ČR.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo informovat veřejnost o možnosti členství v této skupině prostřednictví místních tisků až po jednání valné hromady místní akční skupiny.3. Závěr jednání

pí Volfová
- informovala o jízdě historických vozů Krásnou Lípou v sobotu 24.09.2005 v souvislosti se 100. výročím založení továrny Škoda. Všechny srdečně zve na přehlídku.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o jízdě historických vozů dne 24.09.2005 v Krásné Lípě u příležitosti 100. výročí založení automobilové továrny Škoda.
p. Ing. Kořínek
- poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 10.00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku