Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 11. září 2009
v Hotelu Sonnenhof – Slavie v Horním Podluží

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Hausdorfová, Mgr. Boháčová, Raichart, Milerski, Houdek, senátor p. Ing. Sykáček – účast v Senátu ČR, z hostů Ing. Severa z KÚ ÚK – OSVZ – mimo ČR, pí Volfová za Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování, pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko – zastupuje pí Dudková.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil zasedání v 9:10 hod. přivítáním členů sdružení a hostů v obci Horní Podluží a jako předseda jednání řídil.

1.Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – ze členů sdružení omluvil pp. Hausdorfovou, Mgr. Boháčovou, Raicharta, Milerskiho, Houdka, dále senátora p. Ing. Sykáčka – účast v Senátu ČR, z hostů p. Ing. Severu z KÚ ÚK - OSVZ, který je v zahraničí a pí Hanu Volfovou za Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování, pí Ing. Evu Hamplovou za MAS Šluknovsko – zastupuje pí Dana Dudková. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem, přednesl návrh programu, jednotlivé body budou řazeny dle potřeby.

p. Kopecký (Horní Podluží) – přivítal všechny přítomné v obci Horní Podluží, kde je ve funkci starosty již 20 let. Krátce přiblížil dění v obci, v minulém roce dokončili ČOV a kanalizaci, což bylo prioritní a nyní budou řešit již trochu lehčí úkoly. Připravují zasíťování asi 30 pozemků pro výstavbu RD, dále také pro rekreaci, připravují budovy pro sportovní vyžití. V areálu koupaliště by se mělo v budoucnu vybudovat stomatologické školící centrum.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti – p. Ing. Kořínek
2. Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování – pí Hana Volfová
3. Útulek pro psy – společný projekt pro Šluknovsko – starostové obcí
4. Rodinné pasy – program Ústeckého kraje – pí Erika Vocásková
5. Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk - aktuální stav, perspektivy vývoje – p. Darek Šváb
6. Diskuse, různé, připomínky starostů
7. Závěr jednání, společný oběd
Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 11. září 2009.

2. Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – pí Hana Volfová se z vážných důvodů omluvila z dnešního zasedání, bod programu „Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování“ bude odložen na příští jednání. Má informace, že do našeho regionu měl přijet ministr pro lidská práva a menšiny, p. Kocáb.

pí Gálová (Krásná Lípa) – setkání ohledně sociální tématiky se konat bude, ale p. Kocáb nepřijede.

Stanovisko: sdružení rozhodlo odložit tento bod na příští jednání.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – mluvil s ředitelkou Finančního úřadu v Rumburku, podíl daní pro obce oproti informacím z minule se opět snížil. Následky budou znát v roce 2010, pro rozpočty na příští rok ať obce počítají se snížením daní, bude méně financí.

3. Útulek pro psy – společný projekt pro Šluknovsko

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – na minulém jednání bylo dohodnuto, že se bude řešit společný útulek pro zvířata ve Šluknovském výběžku. V Děčíně už nechtějí zvířata z našeho regionu přijímat. Provoz nového útulku bude náročný, je třeba sjednotit obce a být si vědomi, že na provoz se bude muset přispívat, umístěn by měl být nejspíš ve větší obci.

p. Dubský (Varnsdorf) – zvířecí útulky v České Lípě a v Děčíně nepřijímají, musí se jezdit do Mimoně nebo do Liberce, jsou určitě pro zřízení útulku zde.

p. Mgr. Pokorný (Jiříkov) – v Rumburku je zřízen městský útulek v bývalých kasárnách, mají tam již zkušenosti, dalo by se jednat o jeho rozšíření.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se členů na zkušenosti s dotačními tituly, zda by šel některý titul na zřízení útulku použít.

pí Dudková (MAS Šluknovsko) – již se ptali na ministerstvu zemědělství, útulek je opatření, které se týká občanského vybavení a služeb, bude zahrnut ve druhé výzvě (nejspíš v dubnu 2010), oprávněným žadatelem může být svazek. Přes MAS Šluknovsko by tento projekt útulku šel realizovat.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se, kolik může stát provoz útulku. Zřejmě nejsnazší řešení by bylo rozšíření útulku v Rumburku, k tomu se musí vyjádřit město Rumburk. Pak by byla podána žádost do dotačního programu. Je jasné, že problémy se zvířaty vytváří lidé a obce je pak musí řešit. Požádal starosty o vyjádření, zda tedy žádat o dotaci na zřízení útulku ve druhé výzvě.

p. Dubský (Varnsdorf) – bylo by dobré, kdyby útulek projektovala MAS Šluknovsko.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – v první řadě je třeba zjistit, jestli bude možné rozšířit útulek v Rumburku, pak se můžeme bavit o tom, kdo připraví projekt a zda se SPRŠ bude finančně podílet na projektové dokumentaci. Je třeba také domluvit spolufinancování útulku, zda formou paušálů nebo poplatků. Nejjednodušší by bylo, aby obce přispěly do sdružení a to pak převede peníze na útulek. Navrhuje tedy tyto zmíněné kroky, je zhruba půl roku čas do vyhlášení výzvy.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – nyní telefonicky zjistil, že zvířecí útulek v Rumburku vyjde ročně asi půl milionu korun, včetně platu personálu. Zůstává ještě otázka odchytu zvířat. Pro rozšíření útulku je i možnost rekonstrukce dalších objektů kasáren.

p. Ovčáčík (Rybniště) – je třeba se domluvit i na kapacitě, např. kolik psů bude možné z každé obce přijmout.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – shrnul, že se požádá MAS Šluknovsko, aby zjistila nezbytné informace a připravila potřebné kroky pro projekt útulku. Pro obce to znamená zadat do rozpočtů na příští rok částku na příspěvek pro útulek.

p. Kopecký (Horní Podluží) – pokud zpracujeme projekt, mohou být tyto příspěvky v uznatelných nákladech, část se vrátí. Jelikož jde o neziskový projekt, je možnost získat i 90 % dotace.

p. Svoboda (Lipová) – připomněl hygienické normy, zda nebude problém s rozšířením útulku z těchto důvodů, zda nezvážit zřízení útulku v jiných městech na zelené louce. Zvířata je třeba čipovat, tím by začal.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – na čipování psů není žádný zákon, ani vyhláška toto neupravuje. Platí pouze pro cestování psů do ciziny, kdy zvířata musí být čipy označena. Je na lidech, jak se o své psy budou starat, slušní majitelé se postarají, s dalšími jsou pak problémy. Ve Šluknově je záchytný kotec, prozkoumá, zda by bylo možné zřídit útulek ve Šluknově.

p. Navrátil (Chřibská) – mají záchytný kotec pro psy přímo v centru, zatím si občané nestěžovali.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – konstatoval, že zřízení zvířecího útulku se projedná v obcích sdružení a na příštím jednání se k problematice vrátíme.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – ve městě psy čipovat budou, jde o malý zákrok, cena je zhruba 400 Kč. Musí být ale čtečka čipů, která přečte údaje, jsou to mezinárodní kódy.

Proběhla krátká diskuse o problematické toulavých zvířat.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o potřebě zřízení zvířecího útulku ve Šluknovském výběžku s tím, že možnosti útulku se projednají v jednotlivých obcích a projekt bude podán prostřednictvím MAS Šluknovsko.

8. Rodinné pasy – program Ústeckého kraje

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal pí Eriku Vocáskovou, která podá informace o projektu Rodinné pasy v našem kraji.

p. Vocásková (RP) – přiblížila program Rodinných pasů v Ústeckém kraji, který slouží pro cestování rodin s dětmi. V programu je zapojeno mnoho různých institucí, kulturních zařízení a dalších organizací, slevy jsou poskytovány v rozmezí od 5 – 50 %, informace se zveřejňují v seznamu poskytovatelů slev, internetové stránky projektu jsou www.rodinnepasy.cz. Garantem projektu v Ústeckém kraji je p. Vonka a kraj platí vše, reklamu, výrobu pasů, atd. Požádala o zveřejnění informací o tomto projektu v obcích a zajištění informovanosti občanů.

p. P. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) – v jejich obci už tento projekt mají, v místním informačním centru už funguje. Poskytované slevy nese v nákladech provozovatel.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – na webových stránkách o rodinných pasech jsou veškeré potřebné informace. Památky nebo zajímavá místa jsou označena.

pí Vocásková (RP) – zapojená místa do projektu Rodinné pasy jsou označena samolepkami. V Jihomoravské kraji jsou zapojeny např. i nemocnice, kdy děti do 6 let mají slevy za pobyt v nemocnici nebo třeba otcové při porodu apod.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty, aby na webových stránkách obcí umístili odkaz na projekt Rodinné pasy.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o programu Rodinné pasy v rámci Ústeckého kraje, který je určen pro cestování rodin s dětmi.

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 10.00 hod. 20 min. přestávku.

4. Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk – aktuální situace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – sdělil, že Ing. Petr Severa, vedoucí OSVZ KÚ ÚK, se z dnešního jednání omluvil a přivítal zástupce Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. - p. Darka Švába a p. Ing. Petra Urbana, aby podali informace o situaci nemocnice v Rumburku. Pověst rumburské nemocnice stále není dobrá.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – je ředitelem rumburské nemocnice a předsedou představenstva, dále představil p. Ing. Pera Urbana, místopředsedu představenstva nemocnice a ekonomicko organizačního náměstka. Co se týče koncepce zdravotnictví, Ústecký kraj v minulém období rozpracoval jen koncepci pro léčebny dlouhodobě nemocných a lůžkovou péči. Koncept skončil rozpracovaný, jak je mu známo, kraj na už něm nepracuje. EFEZ není koncepce, šlo jen o sloučení 5 nemocnic do Krajské zdravotní, a. s., koncepce zdravotnictví jako taková neexistuje. Lůžková koncepce není zcela v kompetenci kraje, rozhoduje o ní ministerstvo zdravotnictví. Ambulantní péče je v kompetenci Ústeckého kraje, výběrová řízení kraj zatím nevypsal, stejně jako i další kraje, ačkoliv jim to zákon ukládá. Na přelomu let 2007 - 2008 prošla rumburská nemocnice výběrovým řízením, jsou uzavřeny smlouvy s pojišťovnami. Kraj sloučil nemocnice v Děčíně, Teplicích, Ústí nad Labem, Chomutově a Mostě do jedné krajské nemocnice. Menší nemocnice, tedy i v Rumburku, budou zakládat sdružení nemocnic, aby byly partnerem pro Krajskou zdravotní a. s., která je gigantem nejen v naší republice, ale asi i v Evropě. V Rumburku se konečně po 4 letech staví středisko ZZS, bude v areálu nemocnice chirurgie jako korektní výjezdové stanoviště pro 4 osádky, personální stav se bude ještě doplňovat. Stanoviště ZZS ve Velkém Šenově bude zachováno, pokud se ale nepodaří posílit o lékaře, bude to do jisté míry i nadále problém, stanice zůstane bez lékaře. Lužická nemocnice byla privatizována, pak Město Rumburk koupilo podíly a nemocnici získal veřejný sektor, kromě jedné akcie je vlastníkem město. Dalším členem představenstva je MUDr. Tomáš Veselý, schází se každý týden až 14 dnů. Dozorčí rada je 6ti členná - 2 zástupci za zaměstnance, 4 zástupci za město. Vedení společnosti je 3 členné, on jako ředitel technického úseku, Ing. Petr Urban jako ekonomicko organizační náměstek a MUDr. Martina Kučerová jako náměstek léčebně preventivní péče. Je zřízeno 5 základních oborů, rozšiřují ambulance, odkoupili neurologickou ambulanci po MUDr. Macové, přebírají gynekologii ve Šluknově po JUDr. Dranačkovi, instalace CT zařízení je nyní největší věcí. Bohužel lékaři stárnou, problém je i s jejich odchody do zahraničí, ale domnívají se, že lékaře nalákají právě na spektrum nemocnice, kvalifikace lékařů se zvyšuje, jsou požadavky i na kvalifikaci osádky ZZS. Hospodářský výsledek nemocnice je za tento půlrok kladný.S lékařskými zařízeními v Německu není problém jazykový, lékaři umí česky, ale jde o záležitost mezivládních dohod a legislativního prostředí, stále není rovina, jak zúčtovat náklady, spolupráce z hlediska pacientů v tomto nepřichází v úvahu, zatím si musí platit všechno sami.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal členy o dotazy. Minule se hovořilo i o potřebě záchytné protialkoholní stanice, dotázal se, zda jsou nějaké informace, jak toto řešit.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – záchytná stanice je záležitost kraje, v minulém období existovala jedna stanice na území kraje, nyní není žádná. Jde nejen o alkohol, ale i o toxické látky, kdy se opilí nebo toxikovaní lidé odvezou do nemocnice.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – je otázka, jak budeme záchytnou stanici vnímat, jestli jako zdravotnické zařízení, nebo jako „jizbu pro opilce“. Pokud jako zdravotnické, toxické záležitosti se budou řešit ve zdravotnickém zařízení, detoxikace osob se provádějí v zařízeních, která jsou k tomu určena. Pokud jde o záchytku, nepůjde postavit na zelené louce, ale ve spolupráci se zdravotnickým zařízením.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – jsou dvě možnosti - buď přivezou člověka do nemocnice, což je otevřené zařízení a dotyčný může odejít, nebo do záchytné stanice, což je uzavřené oddělení a dotyčný odejít nemůže. Nyní zde není žádné takové zařízení, náklady na záchytné stanice jsou extrémní, v nemocnici je lze umístit, ale je to jen zdravotní zařízení.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – toto je otázka na p. Ing. Severu z KÚ ÚK, dnes nemá mandát za něj mluvit. Osobně ke koncepci zdravotnictví má toto - koncepce nemocnice v Rumburku má svůj život, ale není komunikace. Nyní připravují ve Šluknovském výběžku projekt Klidný region, kdy působí ve školách, řeší dopravní infrastrukturu, sledování osob, dealerství, je třeba řešit vše pomocí specialistů. Hlavní problém vidí ve školství, ale do drogové závislosti se dostávají i starší osoby.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – p. Ing. Severu budeme příště zvát znovu, je to člověk kompetentní v projednávané oblasti.

p. Navrátil (Chřibská) – dotázal se, proč rumburská nemocnice má stále špatnou pověst, zda se toto řeší, lidé se bohužel do této nemocnice přímo doslova bojí, nechtějí tam být ošetřeni.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – je třeba otevřeně říct, že úroveň nemocnice v době privatizace klesala z hlediska vybavení i kvality lékařů. Nynější situace je jiná, jsou zde kvalifikovaní lékaři, nové vybavení a přístroje, bohužel špatné jméno nemocnici zůstává, je to duch minulosti. Vše je otázka času a nových zkušeností pacientů.

p. Navrátil (Chřibská) – uvedl příklad, kdy se před nějakou dobou lékař správně nevěnoval pacientce a řekl jí, že měla vydržet do pondělí a nejezdit do nemocnice v neděli.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – je to minulost, pokud se ale něco takového stane nyní, ať si hned pacienti stěžují a věc oznámí. V nedávné době došlo k propuštění dvou lékařů, protože jejich chování vůči pacientům bylo nevhodné.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se na polikliniku V Podhájí.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – otevření provozu interny ve stávajícím pavilonu chirurgie je v horizontu cca 5 let, objekt V Podhájí je potřeba opravit, do úhrady zdravotní péče nebyly zahrnuty náklady na nové přístroje, situace ve zdravotnictví je permanentně napjatá. Pokud starostové chtějí vidět nemocnici jinak, než z pohledu pacienta, je možné domluvit prohlídku.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – dotázal se, zda na možnost spolupráce s nemocnicí v Sebnitz již rezignovali, nebo zda je ještě možnost na tom nadále spolupracovat.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – nerezignovali, v současné době ale legislativní řád nedovoluje tento problém řešit, z hlediska zdravotnictví není problém, jen v administrativní části. Např. 3D vyšetření maminek v Německu funguje, je to ale na bázi samoplátcovství.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) - dotázal se na ošetření cizinců.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – pokud jde o Němce, jsou to většinou samoplátci nebo se náklady hradí přes pojišťovnu. Je málo případů, kdy zahraniční pacient nezaplatí. Při mezinárodních lékařských ošetřeních si pacienty předávají osádky sanitek na hranicích.

p. Kopecký (Horní Podluží) – co se týče rumburské nemocnice, z vlastní zkušenosti ví, že záleží na lidech, jednou je péče lékařů bez problémů, pak bohužel ne. Je to jako v obcích, o dobrých věcech se nemluví, ale když se něco nepovede, hned se informace šíří.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – pokud budou mít v tomto nějaký problém, ať kontaktují jeho nebo p. Ing. Urbana. Nespokojenost s přístupem lékařů bývá hlavní důvod výtek od pacientů.

p. Ing. Urban (LNP Rumburk a. s.) – ať se pacienti při nespokojenosti obrátí na hlavní sestru nebo na primáře. V nemocnici je již šestým rokem, počet stížností se rovná počtu pochval. Pokud chce někdo něco medializovat, je jasné, že se lidé chytnou. Problémem je také stav budov, nemocnice byla několik let podfinancovaná, ústavem zdravotnictví nebyly dodávány finance, nyní jsou budovy uvnitř rekonstruované. Zažil i přechod porodnice z Varnsdorfu do Rumburku, maminky se bály, ale v současné době jsou spokojené, porodnické oddělení je dobře vybavené, což může kladně ovlivnit pověst nemocnice.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – dotázal se na projekt rekonstrukce nemocnice, zda je vydáno stavební povolení, chce vědět víc.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – stavební povolení ještě není, to p. Bernas dobře ví, horizont na realizaci investičního záměru je zhruba 5 let, jak se již zmínil.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – vrátil se k cizincům, k případu, kdy u nich ve městě zkolaboval Němec a z Rumburku ho odvezli do nemocnice v Ústí nad Labem. Z Německa pak volali, že se ztratil člověk, snažil se jim pomoct, ale v rumburské nemocnici nebyl tento cizinec zapsán na přijmu v ambulanci. Nebyla zpětná vazba na radnici, nebo hlavně vazba nemocnice na rodinu. Další věcí byla zraněná žena, které volal pomoc, sanita jí nechtěla vzít, protože neměla u sebe kartičku pojištěnce. Musel jít pro kartičku k té ženě domů, pak jí teprve odvezli do nemocnice. Proto se ptá, jaká je zpětná vazba, kdo v takových případech informuje rodinu pacienta.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – nemůže hovořit na RZS, je to samostatná složka, ale stále se řeší, že pokrytí Šluknovského výběžku v tomto směru není dobré. Všichni pacienti, kteří jsou ošetřováni RZS v terénu a nemají doklad o zdravotním pojištění, jsou převezeni z ambulance na vyšší pracoviště. To se právě mohlo stát v případě zmíněného Němce, že byl rovnou odvezen na vyšší pracoviště. Zpětná vazba při tomto postupu není zákonem stanovena. A pokud jde o ohrožení zdraví, musí být poskytnuta zdravotní péče bez ohledu na prokázání kartičkou pojištěnce.

p. Kopecký – dotázal se na sdružení, o kterém p. Šváb mluvil, proč není rumburská nemocnice zařazena také do aparátu Krajské zdravotní a. s.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – na toto nedokáže odpovědět, snažili se o to a pak zjišťovali, proč nejsou zařazeni do systému krajské nemocnice. Nyní ale vznikne družení sedmi privátních nemocnic, které budou spolupracovat a např. nákupy zařízení budou výhodnější. Vedení nemocnic se budou scházet a předávat si vzájemně zkušenosti.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – dotázal se na investice do nemocnice ve zmíněných pěti letech.

p. Šváb (LNP Rumburk a. s.) – jde o částku 350 mil. Kč v první etapě.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o aktuální situaci v Lužické nemocnici a poliklinice, a. s. Rumburk a o stavu zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.

5. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o jejich informace a příspěvky do diskuse. V sobotu 12.09.2009 se koná den otevřených dveří Povodí Ohře a. s., v Chřibské bude možné navštívit vodní díla, bude prohlídka přehrady. Dále požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 30.10.2009 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 8:30 hodin.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – na minulém jednání sdružení bylo pí Ing. Hamplovou řečeno, že krajem nebyl poskytnut příspěvek MAS Šluknovsko. Má zápis z jednání finanční komise kraje, kde o tom není zmínka. Věc se řešila v radě kraje, tam se za MAS s p. Ing. Jakubcem postavili a doporučili MAS Šluknovsko. Udělali maximum a vyšli MAS vstříc. Pí Ing. Hamplová se mu mailem omluvila, bere tuto věc tedy jako uzavřenou, problém byl již vyřešen, došlo k dezinformaci. Dále pozval starosty na 19.09.2009 do Lužanu v Rumburku na oslavy výročí organizace Sokola Filipov a předal pozvánky.

p. Kopecký (Horní Podluží) – na jednání sdružení ve Varnsdorfu se řešilo střední školství, ve Varnsdorfu, dotázal se, zda jsou známy další informace.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – zápis ze sdružení z Varnsdorfu starostové dostali, na webových stránkách kraje je program páteřních škol, kde je vše uvedeno. Ředitel, p. Ing. Bc. Hodničák (VOŠ a SPŠ Varnsdorf), napsal alternativní projekt, na kraji jsou nyní dva projekty na slučování středních škol, budou se vyhodnocovat. Zřizovatel rozhoduje o slučování škol, věc se ale nebude hnát na ostří nože, je to spíš na ambicích některých jednotlivců. Pokud bude rozhodnuto, že se školy sloučí, bude to v roce 2010 nebo 2011. Projektů na slučování škol je výrazně více, nejen ve Šluknovském výběžku. Sloučení škol je výhodnější z ekonomického hlediska, je to jediná cesta jak udržet střední školství v jisté kvalitě.

p. Kopecký (Horní Podluží) – dotázal se na učňovské školy, je třeba je podpořit.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – toto je již o koncepci Ústeckého kraje, v současné době schází převážně dobří řemeslníci, řeší se to na krajské úrovni. Podali několik projektů, za evropské peníze chtějí propagovat povolání, na které se žáci učí ve tříletých oborech. Dnes se většina žáků hlásí do maturitních oborů, snaží se tedy dát jim na vědomí, že dobré řemeslo je potřebné. Kraj poskytuje stipendia na učební obory. Slučování škol znamená i omezování oborů, ve kterých je nadbytek žáků.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – chce požádat o pomoc sdružení, neboť měli jednání se zástupci kraje ohledně dopravy. Byl tam p. Šulc, který navrhuje omezit železniční dopravu ve Šluknovském výběžku variantou omezení vlaků a jejich nahrazení autobusy. Obce navrhovaly vlaky ponechat a omezení nedělat, navíc v době, kdy se dokončují stavební práce na železničním přechodu do Sebnitz. V dopravní komisi kraje nakonec toto omezení stejně schválili, ekonomické úspory říct však nedokázali. Vlakové propojení do Sebnitz bylo hlavně pro turisty, nyní je to špatný signál pro německou stranu, která začne rekonstruovat příští rok. Chce požádat o pomoc sdružení, aby se železniční doprava neomezovala a tato trať přes přechod do Německa dál fungovala. Je to vážná situace jak pro občany, tak pro dopravce a další složky.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – shrnul, že se tedy napíše dopis v této záležitosti hejtmance.

p. Hladík (Mikulášovice) – bylo již řečeno vše, Mikulášovice je zainteresováná obec a její zastupitelé schválili vyjádření nerušit trať Mikulášovice – Panský – Rumburk. P. Šulc řekl, že na dva roky určitě nebude problém. Mysleli tedy, že vše bude dobré a omezení vlaků nebude. Autobusy jsou sice dobrá věc, ale nikdo z kraje se ve výběžku nebyl podívat v zimě, kdy jsou silnice neprůjezdné i pro autobusy.

p. Maják (Jiříkov) – na jednání krajské komise pro dopravu dostali materiál, který v první fázi tuto trať ruší a měli se k tomu vyjádřit. Věděl pak o jednání s Ing. Jeřábkem a p. Šulcem, který slíbil, že dva roky se dráha zachová. Na jednání komise ten samý týden p. Šulc nebyl a Ing. Jeřábek rezolutně řekl, že starostům byly předloženy varianty – že bude zachována doprava za 3 – 6 mil. Kč, kdy budou zachovány autobusy a o víkendu vlaky, nebo že se obce podílí, aby bylo vlakové spojení zachováno jako dosud. Členové komise se po přednesu Ing. Jeřábka, který zastává autobusu dopravu, přiklonili k variantě zachování autobusů a vlaků o víkendech. Byla ale vznesena podmínka, že jakmile se zprovozní železniční přechod přes Sebnitz, znovu se vše projedná a prioritu dostane vlaková doprava, neboť jak víme, když se něco omezí, již se to neobnoví. P. Ing. Jeřábek se řídí především ekonomickou věcí – vlak má náklady 100,--Kč/km a autobus 30,--Kč/km.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – léta sleduje sysifovský boj p. Ing. Jemelky kvůli vlakovému spojení přes německé území a když se to povede, má se rušit vlaková doprava, což je až komické. Tuto věc otevřel už dřív na jednání rady kraje, naprosto kontraproduktivní je, že Němci zvažují zastavení celé akce. Slíbil, že s p. Ing. Jakubcem udělají maximum, aby trať přes Německo zachránili. Nechal si připravit číselné porovnání dopravy z ekonomického hlediska.

p. Mänzel (Staré Křečany) – na jednání o dopravě v Mikulášovicích mu přišlo, že zastupitelstvo kraje odsouhlasilo rozpočet, ve kterém už počítalo se zrušením dané železniční tratě. Opět se rozhodlo bez nás, neví, že by se dřív něco projednávalo. Ing. Jeřábek a p. Šulc jsou absolutně proti Českým drahám, vidí v nich subjekt, který se snaží vysát ústeckou trasu a zástupci drah ani nebyli uvedeni na pozvánce k jednání o dopravě. Ekonomiku autobusové dopravy mají srovnánu dobře, vlakovou jen zhruba. Na jednání v Krásné Lípě byli zástupci NP České Švýcarsko, ti se opírají o turistickou část, národní park může projít až do Unesca, kde je každý den jako pracovní a vlaková doprava by mohla být dost využívaná. Doporučili pp. Šulcovi i Ing. Jeřábkovi, aby vyhlásili včas výběrové řízení.

p. Jng. Jakubec (zastupitel ÚK) – potvrdil slova p. Bernase, je třeba otevřít přístup obce III. stupně, aby v tomto něco udělala. Pokud vlaky zmizí, může se také vylidnit část Šluknovského výběžku, doporučil navštívit v této věci hejtmanku.

pí Dudková (MAS Šluknovsko) – k finanční sbírce, kterou vyhlásila MAS Šluknovsko na podporu při nedávných povodních na Děčínsku se přidaly obce Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Velký Šenov a obdarovaly obce Českokamenicka postižené povodní, všem za toto poděkovala.

p. Gálová (Krásná Lípa) – pozvala všechny na kulturní akci - koncert zpěváka Vašo Patejdla, který zahájí Dny Českého Švýcarska. V sobotu se pak koná běžecký závod Českým Švýcarskem na trati Bad Schandau s Krásnou Lípou – Parkaraton 2009.

p. Maják (Jiříkov) – dnes a zítra pořádají ve městě staročeský jarmark, fotbalová utkání a další doprovodné akce.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – ohledně obce III. stupně, jak řekl p. Ing. Jakubec, v tomto má město Rumburk jasno a podporuje, co zde zaznělo, tzn. zachování zmíněné vlakové trati, požádají i senátora Ing. Sykáčka. Je to ovšem záležitost kraje.

p. Kopecký (Horní Podluží) – sdělil, že obec také přispěla na povodně.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, Ing. Kořínkovi, zaslat hejtmance Ústeckého kraje dopis ohledně návrhu kraje na omezení železniční dopravy ve Šluknovském výběžku.

6. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 12.00 hodin společným obědem.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku