Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 26. září 2008
v hradní restauraci na Tolštejně v Jiřetíně pod Jedlovou

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 13ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Pecinovský, Ing. Jemelka, Navrátil, Maják, Hausdorfová, Raichart, Ing. Milerski, p. Ing. Sykáčka zastoupí místostarostka pí Winterová, z hostů p. Ing. Strakoš.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 9:45 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Na dnešní program je zařazen pracovní oběd s ministrem kultury, p. Mgr. Václavem Jehličkou.

p. P. Zoser - přivítal všechny přítomné na hradě Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou na jednání sdružení a podal krátce informace o dění v obci. Zříceninu i rozhlednu Tolštejn obec vlastní, restaurace je pronajatá, je velká návštěvnost a ze získaných prostředků se hrad opravuje. Příští rok se bude v obci stavět ČOV, jde o akci za 25 mil. Kč. K letákům, které se vyskytují v rámci předvolebního boje o tom, že obec Jiřetín p. J. je zadlužená, vysvětlil, že to není pravda, obec nemá žádný dluh a na ČOV má zajištěné finanční prostředky. Sdělil, že sýr Bio Tolštejn z Mlékárny Varnsdorf, který dnes mohou ochutnat, byl vyhlášen na výstavě Zahrada Čech v soutěži „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje roku 2008 – Kraj Přemysla Oráče“ jako nejlepší mléčný výrobek roku 2008.

 1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí dle potřeby.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

 2. Komunitní plán Šluknovského výběžku – aktualizace – pp. Ing. Lampová, Volfová

 3. Agentura pro sociální začleňování – informace o činnosti – Ing. Kořínek

 4. Zpravodaj Šluknovský výběžek - nová regionální tiskovina, koncepce - pí Pešková

 5. Železniční osobní doprava ve výběžku, Regionova – p. Chroustovský

 6. Volby do Zastupitelstva ÚK a Senátu ČR – starostové

 7. Tolštejnské slavnosti - vyhodnocení – pí Koldová

 8. Fotbalová akademie Varnsdorf – žádost o dotaci na turnaj – p. Ing. Kořínek

 9. Diskuse, různé, připomínky starostů

 10. Taneční skupina Mikulášovice – reprezentace regionu – pí Vladařová

 11. Pracovní oběd s ministrem kultury – p. J. Zoser

 12. Diskuse, různé, připomínky starostů

 • Mlékárna Varnsdorf – ocenění výrobků

 1. Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 26. září 2008. 1. Komunitní plán sociálních služeb

p. Ing. Kořínek - přivítal pí Ing. Moniku Lampovou a pí Hanu Volfovou, aby seznámily členy sdružení s požadavkem na nový komunitní plán, jelikož nyní skončilo jeho dvouleté období.

pí Ing. Lampová – starostové dostali text o realizaci Komunitního plánu sociálních služeb na roky 2006 – 2008. Komunitní plánování je povinné a je výjimečné vytvořit plán na tak velkém území jako je naše. Hovořila o dosavadním průběhu prací na komunitním plánu, byly vytvořeny pracovní skupiny. Podařilo se, že se všichni společně naučili komunikovat o sociálních službách, umí dnes nasměrovat potencionální klienty. Přijal se také zákon o sociálních službách, došlo ke změnám k dobrému, tým v našem regionu je celkem profesionální. Díky komunitnímu plánu byla možnost čerpat peníze i z EU, kde tento plán vyžadují. Je také velký posun při zaměstnávání osob s různým omezením, ale bohužel se nepodařilo v regionu Šluknovska, dokonce ani na Děčínsku, zavést službu pro lidi s duševním onemocněním. Konkrétní hodnocení plánu se bude předkládat na konci roku, dosáhli toho dost, ale zatím se nedaří prosazovat naše nápady na kraji a ve vyšší politice. Dotázala se, zda komunitní plán a katalog byl občanům v obcích prospěšný.

pí Volfová – připravila tabulku, která se týká financí, oslovili 36 organizací, odpovědělo jich 23 a zjistilo se, že různé organizace mají asi 17 specializovaných služeb a nejvíce finančních prostředků je věnováno na seniory. Dnes chtějí zjistit, zda se bude vydávat katalog na další období, náklady jsou cca 100 tisíc Kč, přispějí některé obce a bude se ještě žádat o finance kraj. Dotázala se, zda starostové mají připomínky ke komunitnímu plánu. Bude třeba stanovit pracovní skupinu, budou jmenováni zástupci Varnsdorfu a Rumburku, chtěli by i zástupce KÚ, na tvorbu komunitního plánu mají návrh požádat o dotaci z programu Podpory sociální integrace a sociálních služeb, zpracují žádost a podají, budou žádat cca o 2 – 2,5 mil. Kč.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že jsme slyšeli hodnocení komunitního plánu a otevřel diskusi. Za sebe se domnívá, že vlastní katalog sociálních služeb a komunální plán je nutný pro možnosti dosáhnout na finance, při podávání žádostí a při konkretizaci služeb na Šluknovsku. Požádal pí Ing. Lampovou a pí Volfovou, aby se na novém katalogu začalo pracovat. Pokud už jsou tu lidé, kteří tento materiál již umějí zpracovat, je pro v této věci pokračovat.

p. Kopecký – možná bude vypadat jako sociální barbar, ale v malé obci se bez komunitního plánu obejdou. Pokud se objeví člověk, který potřebuje sociální pomoc, jsou tu jiné instituce, domnívá se, že komunitní plán je trochu mrhání penězi.

p. Svoboda – osobně pro komunitní plán moc není, ale jelikož jsou jako obec zřizovatelem domova důchodců, je komunitní plán dobrý, aby se získaly dotace. Služby se zlepšily i chování sociálních pracovníků vůči klientům, ale je to také zatím spíše o papírování podle nového zákona. Např. třeba v dětském domově se musí sepisovat množství papírů, pokud třeba dítě z domově rozbije jen skleničku, je to pak o papírování, klienti jdou stranou.

p. P. Zoser – neměly by se suplovat sociální odbory, které jsou ve Varnsdorfu a Rumburku, třeba by se dal snížit počet výtisků ze 2 tis. ks a dát je jen tam, kde se katalog opravdu využije a zbylé peníze dát např. konkrétním klientům. Je třeba vymyslet cílenou pomoc.

pí Volfová – prvně bylo vydáno 2 tis. výtisků katalogu, žádaly si je policie, úřady pro své pracovníky, nyní už katalogy došly, ale jsou stále žádané. Není to jen nápad pí Ing. Lampové a její, je za tím celá řada organizací, které s komunitním plánem pracují a sociální služby využívají. Tito pracovníci nejsou vidět, ale jsou to ti, kteří přímo pracují s klienty a je jich dost.

p. Ing. Lampová – pokud někde žádají o finance, komunitní plán potřebují předkládat. V našem regionu je dobrá komunikace, domluvíme se a pokud je někde problém, vyjdeme si vstříc. Pokud obce zvládnou situaci samy, není třeba pokaždé využívat služby poskytovatelů sociálních služeb.

p. Svoboda – další problém je mládež, která vyjde v 18 letech z dětského domova, v tomto je situace špatná.

p. Kopecký – za ta léta jsme se spoustu věcí naučili a víme, co dělat jinak. Neměli bychom se ale pouštět do něčeho jen proto, že na základě toho můžeme získat peníze.

p. Dubský – ve Varnsdorfu služby komunitního plánu využívají maximálně a lidé je vyhledávají, chápe ale, že v malých obcích je situace jiná.

p. Ing. Kořínek – neřešíme zde ale operativu, dennodenní záležitosti, které se na obcích musí řešit, ale perspektivní a komplexní komunitní plán jako takový, který by řešil např. situaci dětí, které opustí dětské domovy. Komunitní plán patří k těm záležitostem, které potřebujeme, v obcích jsou různé sociální služby.

pí Mgr. Boháčová – mohlo by stačit, kdyby katalog služeb byl vydán elektronicky.

pí Ing. Lampová – vychází z dosavadní zkušenosti, kdy za půl roku bylo 1 tis. výtisků katalogu rozdáno, materiál je i na CD. Pokud sociální pracovníci pracují s klienty, potřebují mít katalog k dispozici fyzicky v ruce. Je možné vydat 1 tis. ks a pak dotiskovat.

pí Volfová – mohou ještě rozeslat obcím výběžku dotaz na požadavek množství katalogů v jednotlivých obcích, počtu CD a podle toho se teprve zadá objednávka.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí vyhodnocení Komunitního plánu Šluknovského výběžku na roky 2006 – 2008 bez připomínek.

pí Ing. Hamplová – sdělila, že je nyní přímo program na dotace pro komunitní plány, je třeba domluvit, kdo bude garantem a příjemcem dotace. Chtějí doplnit např. vzdělávání pracovníků apod., dotace je 100 %. Navrhla příjemcem stanovit příspěvkovou organizaci Kostka, která zpracuje projekt a vše zajistí, jsou to lidé, kteří znají dobře klienty ve Šluknovském výběžku. Dotázala se, zda bude SPRŠ morálním garantem.

Proběhla diskuse o způsobu, účinnosti a propagaci poskytování sociálních služeb, o konkrétních případech. Bylo poukázáno i na to, že katalog je koncipován spíše pro obce, ve kterých jsou různé instituce sociálních služeb.

Stanovisko: sdružení schválilo zpracování aktualizace Komunitního plánu Šluknovského výběžku na roky 2009 – 2011 a ustanovení pracovní skupiny pro komunitní plánování dle návrhu. Schváleno, zdržel se p. Kopecký.

Stanovisko: sdružení schválilo podání žádosti o dotaci „Podpora procesů poskytování sociálních služeb na Šluknovsku“ do výzvy 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb s tím, že nositelem projektu bude příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa.

Stanovisko: sdružení schválilo zpracování Katalogu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku na roky 2009 – 2011.

 1. Agentura pro sociální začleňování – informace o činnosti

p. Ing. Kořínek – byl pozván na jednání Agentury pro sociální začleňování, je to věc Svazu měst a obcí ČR, Šluknovsko bylo vybráno s dalšími regiony. Nechápe, proč tato agentura byla zřízena, má své vedení a finance, které ale nemůže použít a než se vyjasní pravidla, agentura skončí. Bylo jim na jednání předloženo memorandum k podepsání – výhrady měl Rumburk, který nepodepsal. Dotázal se, proč je zařazeno Šluknovsko, protože bylo řečeno, že žádat mohou jen obce. Memorandum bylo podepsáno i Varnsdorfem a Rumburkem, jak má ale zastupovat Šluknovsko jako starosta Šluknova. Požádal přítomné o další informace.

pí Volfová – v době, kdy se mluvilo o vzniku agentury, měly být vybrány obce, ve kterých jsou Romové. Krásná Lípa byla také vybrána, ale ani to nevěděli. Romská problematika je, pokud by se dal problém nějak řešit, byli by připraveni. Pod pojmem Šluknovsko je i v zákoně řečeno Mikroregion Tolštejn, Mikroregion Sever, ale i Česká Kamenice. Sešli se s pracovní skupinou agentury, ta požaduje průzkumy, analýzy, atd. Vznesli na agenturu požadavky, její činnost se jim zdá chaotická, oslovují kde koho bez znalostí regionů. Zatím je agentura na začátku, nelze ani chválit ani hanit.

p. Dubský – Varnsdorf také podepsal, bylo to nastíněno tak, že jde pro dobrou věc, je ale pravda, že v Praze mají v záležitostech agentury chaos.

p. Mänzel – dotázal se, kdo poskytne údaje o národnostech, podle sčítání obyvatel je v obcích jen pár Romů, kteří se přiznali k romské národnosti.

pí Volfová – tyto seznamy má výbor pro národnostní menšiny.

p. Kopecký – na jednání DSO Tolštejn řešili romskou otázku, chtějí svolat jednání všech starostů výběžku jen k tomuto bodu.

p. Dubský – pí Stehlíkovou pozvali, setkání bylo zmatené, nic jim vlastně neřekla a nakonec diskusi uzavřela s tím, ať si romské záležitosti vyřeší obec sama.

Proběhla krátká diskuse na téma národnostních menšin a romské otázky.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti skupiny pro sociální začleňování zřízené Svazem měst a obcí ČR.

 1. Zpravodaj Šluknovský výběžek - nová regionální tiskovina, koncepce

p. Ing. Kořínek – přivítal pí Šárku Peškovou a pí Marii Kucerovou, které podají informace o zmíněném zpravodaji.

pí Pešková – sdělila, že vzniklo nové medium „Zpravodaj Šluknovský výběžek“, který bude doručován měsíčně zdarma všem lidem ve Šluknovském výběžku, bude pouze o dění výběžku, je to tzv. „dítě“ pí Kucerové.

pí Kucerová – představila její projekt, již roky spolupracuje na Zpravodaji Děčínska, lidé odsud ji oslovují, aby se vydával i zpravodaj pro výběžek. Bude zdarma do každé domácnosti, v nákladu 20 tis. výtisků, nyní vyšlo první číslo. Toto periodikum je financováno čistě jen z inzertní činnosti. V médiích pracuje od roku 1999, využila tedy svých zkušeností a chtěla vytvořit médium, které by oslovilo celý výběžek. Bude ráda za spolupráci starostů, půjde o nezávislý časopis, příspěvky budou koncipovány nezávisle. Až se projekt zajede, zkusí nejspíš požádat obce o finanční příspěvky.

p. Dubský – domnívá se, že je to konkurence pro místní zpravodaje. Každá obec vydává své informace, které jsou pak uvedeny v tomto zpravodaji.

pí Ing. Lampová – ve zpravodaji je článek, který psala ona, ale není zde podpis, stejně jako u všech článků.

pí Pešková – jsou zde informace z celého regionu, je to zpravodaj zdarma, lidé se dozví o kulturních a dalších akcích více.

p. Kopecký – je pro tento zpravodaj, kdysi se domluvilo, že se starostové budou navzájem informovat.

p. P. Zoser – také zpravodaj podpoří a dotázal se, kolik financí budou požadovat od sdružení a kolik od obcí.

pí Kucerová – připraví cenové návrhy na příspěvky na příští jednání.

p. Kopecký – je pro tento časopis a musí zároveň pochválit Rumburské noviny, ve kterých je dostatek informací.

p. Ing. Kořínek – shrnul diskusi a poděkoval za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o vzniku nového periodika Zpravodaj Šluknovský výběžek.

 1. Železniční osobní doprava ve výběžku, Regionova

pí Winterová – zastupuje p. Chroustovského za zástupce železničářů, který se omlouvá. Konstatovala, že jezdily 3 soupravy vlaku Regionova, nyní jedna z nich byla dána na Teplicko. Jsou to kvalitní soupravy, vybavené přebalovacími pulty, dobrým nastupováním pro kočárky či postižené, atd. Nahrazená další souprava bude stará repasovaná rychlíková.

p. Ing. Kořínek – ráno mluvil telefonicky s Ing. Jeřábkem z KÚ ÚK, který podal vyjádření, že se chystají změny v jízdním řádu na zimu, linka z Dolní Poustevny do Děčín bude přímá, jen vymění jednu soupravu. O nasazení typů souprav rozhodují České dráhy a nemají v úmyslu soupravy z výběžku odebírat.

p. Šatník – na Odboru dopravy KÚ o tom zatím nevědí, v pondělí bude zasedat rada kraje, její usnesení bude podstatné.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o zajištění železniční osobní dopravy ve Šluknovském výběžku.

 1. Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu ČR

p. Ing. Kořínek – nastínil téma krajských voleb, dle kandidátek nebude mít Šluknovsko žádné zastoupení v kraji. Přečetl kandidátku ODS, která začíná hejtmanem kraje a dále zaměstnanci KÚ. Na celém seznamu ODS není žádný zástupce výběžku, touto kandidátkou si zajistili svá místa v dalším volebním období. Na ČSSD je aspoň p. Foldyna, který kdysi coby náměstek pro náš výběžek aspoň něco udělal, dále je tam Ing. Jakubec z Varnsdorfu. V dalších kandidátkách stran naši zástupci nejsou, pokud náhodu někde ano, tak na nevolitelných místech. Přečetl další volební kandidátní listiny. Dále zmínil také p. Bernase, který kandiduje i do senátu. Další jsou kandidáti z Teplicka, Mostecka, také pí Weissová a pí Winterová. Musíme se připravit na skutečnost, že Šluknovský výběžek bude patřit k odstrčeným oblastem kraje.

p. Šatník – sdělil, že se dnes opravdu přišel rozloučit, je to již 8 let, co spolupracuje se starosty výběžku a dobře se mu spolupracuje. Práce v krajském zastupitelstvu není jednoduchá a on je radní pro celý Ústecký kraj. Rozhodl se již nekandidovat vzhledem k problémům v ODS a chtěl by se stát dále funkcionářem ve sportu. Lidé se nedostanou na kandidátky, protože se nedokáží prosadit, nedá se hovořit o machinacích. S lidmi z kraje bude nadále v kontaktu. Co za uplynulá období dokázal, dokázal, co ne, bylo nad jeho síly.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Šatníkovi za dosavadní spolupráci. Sám se domnívá, že budoucnost Šluknovského výběžku nebude růžová po další 4 roky.

p. Dubský – je to názor p. Šatníka. Dopadlo to s kandidáty, jak to dopadlo, mrzí to lidi, kteří se v tomto pohybují, ale také poděkoval.

p. Kopecký – dotázal se, zda šance Šluknovska jsou i s obsazením kandidátů, jaké pravděpodobně bude.

p. Šatník – obává se, že prosazení Šluknovska nebude větší.

p. Ing. Kořínek – nyní se uvidí podle výsledků voleb, nezbývá než doufat, že bude lépe. Co se týče voleb, došlo ke změně v zákoně, byly navýšen odměny pro volební komise, protože docházelo k tomu, že se těžko sháněli členové okrskových volebních komisí. Za dvoje volby bude částka cca hrubého 1.500 Kč pro člena komise. A každý člen komise musí být přihlášen na pojištění a po volbách zase odhlášen.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o nacházejících volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu ČR s tím, že šance kandidátů Šluknovského výběžku do zastupitelstva kraje nejsou optimální.

 1. Tolštejnské slavnosti - vyhodnocení

p. Ing. Kořínek – přivítal pí Ing. Pražanovou a pí Jindřišku Koldovu, aby podaly informace o průběhu Tolštejnských slavností.

p. Ing. Pražanová – z fondu hejtmana dostali na Tolštejnské slavnosti 50 tis. Kč, byly i další příspěvky, akce se povedla, poděkovala starostům za jejich účast. Příští rok se budou slavnosti konat ve dnech 5.- 6. 6. 2009. Začínají se rozjíždět i Rumburské slavnosti a Šluknovské slavnosti, apod. Náklady na akci byly cca 160 tis. Kč, na lístkách se vybralo 64 tis. Kč. Poděkovala za práci starostů i všech lidí, kteří se na organizaci slavností podílejí.

p. Ing. Kořínek – bohužel z fondu hejtmana jdou příspěvky na kdejakou akci, např. dožínky za sta tisíce a naše žádosti o příspěvky na kraji škrtají. Ale můžeme být jako starostové rádi, že kulturní, společenské a podobné akce v obcích se množí, daří se lidi nalákat. Požádal starosty o připomínky.

pí Mgr. Boháčová – slavnosti ve Velkém Šenově proběhly pěkně, počasí bylo dobré, hejtman ačkoliv přislíbil, nepřijel, poslal zástupce. Povedlo se opravit zdevastované kino, nyní je to víceúčelové zařízení pro divadelní i filmová představení, občané jsou spokojeni.

p. Dubský – také měli ve Varnsdorfu slavnosti, vše se povedlo, počasí bylo dobré.

p. Ing. Kořínek – podotknul, že ale nebyli spokojeni pořadatelé srazu veteránů.

pí Gálová – došlo k tomu, že v Rumburku byl omezen vjezd na náměstí díky politickému mítinku.

Proběhla diskuse o nízkých finančních příspěvcích kraje pro akce ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu Tolštejnských slavností 2008 a dalších větších kulturních akcích ve Šluknovském výběžku.

 1. Fotbalová akademie Varnsdorf – žádost o příspěvek

p. Ing. Kořínek – konal se mezinárodní fotbalový turnaj v Holicích, družstvo akademie reprezentovalo Šluknovský výběžek, startovali hráči z různých fotbalových družstev výběžku. Vznikly jim náklady, žádají o poskytnutí příspěvku SPRŠ ve výši 19 tis. Kč. Již loni žádala akademie o podíl na jejím vzniku, nebylo schváleno. Požádal členy o vyjádření.

pí Mgr. Boháčová – pí Hoťová upozorňuje na špatnou finanční situaci SPRŠ. Zisky z prodeje Vlastivědy jsou minimální, ke konci roku sdružení vyjde s financemi jen tak tak.

p. Dubský – loni žádala akademie o příspěvek na jednání SPRŠ, nikdo se nevyjadřoval, zatím přispívá na jejich náklady město Varnsdorf. Jde o to, že pokud chtějí akademii provozovat, musí si sami zařídit financování, ne že pak přijdou pro příspěvek, ať žádají o granty včas.

pí Winterová – jejich práce je záslužná, pracují s dětmi, ale mohou na svou činnost čerpat i z dotací.

p. P. Zoser – navrhl neschválit příspěvek, ať si akademie požádá obce anebo pak včas sdružení, rozpočet SPRŠ je na tento rok již daný.

Stanovisko: sdružení rozhodlo neposkytnout Fotbalové akademii Varnsdorf finanční příspěvek na úhradu nákladů za účast na fotbalovém turnaji.

 1. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek – blíží se listopad a končí dvouleté funkční volební období předsednictva sdružení, bude se znovu volit. Požádal proto starosty, aby v DSO Sever a DSO Tolštejn vybrali své kandidáty.

p. Ing. Kořínek – požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 7. listopadu 2008 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. Kopecký – upozornil, že by bylo také třeba připravit návrhy na udělení Milanovy ceny za tento rok.

pí Ing. Pražanová – sdělila, že se schvalovaly nové ceny za mobilní podium a půjčovné vzhledem ke zvýšení cen. Požádala obce, které budou mít podium do konce roku objednáno, ať počítají s tím, že půjčovné bude navýšeno. Připraví návrhy na příští jednání a požadavek na příspěvek na účast na veletrzích.

p. Houdek – za agrární komoru sdělil, že některé pozemky, které jsou v rámci obcí, nejsou posekané, zemědělci nabízí nyní obcím posekání a údržbu těchto pozemků.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

p. Mgr. Hrubý – pracuje v Národním památkové ústavu, pokud mají zástupci obcí nějaké náměty či připomínky, ať se na něj obrací.

p. P. Zoser – p. Hrubý byl pozván, aby se zde projednaly opravy památek v obcích.

Přestávka

p. Ing. Kořínek - ve 12:25 hod. vyhlásil 10 min. přestávku.

 1. Taneční skupina Stars Varnsdorf

p. Ing. Kořínek – přivítal pí Libuši Vladařovou z Varnsdorfu, která vede taneční skupinu a předal ji slovo.

pí Vladařová – je trenérkou Taneční skupiny Stars Varnsdorf, mají nyní již 92 členů. Jako jediná česká skupina byli nominováni do soutěže v Orlandu v Americe, účastní se tým dívek ve věku 11 – 14 let. Náklady na osobu vyjdou na 20 - 30 tis. Kč, rodiče se podílí polovinou. Přišla s nápadem, že by se pokusili o rekord a nazvali ho „Žlutou sobotou“ – ve všech obcích Šluknovského výběžku by převedli 15 min. program, všechny tanečnice by byly v igelitových oblecích, zúčastnil by se komisař z Agentury Dobrý den Pelhřimov. Dotázala se, zda by bylo proveditelné, aby i občané přišli ve žlutém oblečení. Půjde o celodenní akci asi celkem 20 vystoupení, pro dívky to bude náročné, vše si sami zajistí, jen potřebují podmínky a prostor, kdyby pršelo. Od agentury dostane pak obec oficiální certifikát, že se zúčastnila rekordu, bude také společná fotka. Propagaci si vezmou na starost, vyúčtování obcím zašlou a výtěžky z akcí se použijí na účast v Americe. Dotázala se, zda by obce mohly poslat na účet skupiny nějaký finanční příspěvek na její činnost.

p. Kopecký – je 18 obcí, dotázal se, jaké budou náklady.

pí Vladařová – náklady na akci rekordu jsou asi 45 tis. Kč, konal by se v dubnu 2009. Popsala průběh akce „Žlutá sobota“. Pokud by se rekord podařil za 12 hodin, podle komisaře agentury mají i nárok na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Pro dívky to bude akce velmi fyzicky náročná, ale chtějí to.

p. Hladík – v Mikulášovicích mají už dva takové rekordy, schází se již dost lidí a minule např. lidé vytvářeli obrazce.

p. Svoboda – náklady na účast v Americe budou tedy asi 250 tis. Kč. Mohl by prosadit i větší částku než 3 tis. Kč jako příspěvek od obce.

pí Vladařová – ano, je to tak, nyní mají zatím asi 140 tis. Kč, další částka by mohla být příspěvky od obcí a zbytek financí si zajistí sami.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o nominaci Taneční skupiny Stars Varnsdorf na mezinárodní soutěž v Orlandu v USA a informaci o plánované akci „Žlutá sobota“ pro vytvoření rekordu.

Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 12:50 hod. vyhlásil 10 min. přestávku.

 1. Pracovní oběd s ministrem kultury

p. Ing. Kořínek – přivítal ministra kultury, Mgr. Václava Jehličku, senátora Josefa Zosera a členy celé delegaci, odborné zástupce památkových úřadů a odborů. Jedná se o pracovní oběd, bude se hovořit o kulturních památkách.

p. J. Zoser – pana ministra zval již třikrát, konečně se návštěva povedla uskutečnit.

p. Ing. Jehlička – podotknul, že místní krajina se mu velmi líbí a požádal o přiblížení místného regionu.

p. P. Zoser – na dnešní jednání jsou pozváni i zástupci národního památkového ústavu a památkových odborů obcí III. stupně.

p. Diviš (MěÚ Rumburk) – je dobré, že se program regenerace památkových rezervací a památkových zón vytvořil, ale ministerstvo nepočítalo s tak velkou odezvou a některé termíny už jsou pasé. Dále mluvil o problematice v tomto odvětví, o dřívějším způsobu rozdělování financí, kdy ještě fungovaly okresy, dosavadní způsob rozdělování financí pro památky není šťastný.

p. Ing. Jehlička – nyní je to první rok, kdy se peníze rozdělují nově, je velké množství žádostí. Chyba byla v tom, že žadatelé neumějí žádosti správně vyplnit. Ví, že není vše v pořádku, ale chtějí program udržet.

pí Dr. Matoušková - ve dvou kolech programu se sešlo asi 900 žádostí. Předpokládali, že úředníci obcí III. stupně budou připraveni, nejde o dotační program jako takový, je to výkon státní správy.

p. Hrubý (NPÚ) - za památkový ústav děkuje, že tento program existuje, je nyní větší množství financí a v našem kraji je neuvěřitelné množství kulturních památek.

U pracovního oběda probíhala diskuse o smyslu programu regenerace památkových rezervací a památkových zón, o administraci s tím související, o činnosti ministerstva kultury a obecních úřadů, o problematice kulturních památek v Ústeckém kraji, o problémech při zjišťování majitelů památek, atd.

 1. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. J. Zoser – sdělil, že p. Ing. Timotej Šimko, majitel Mlékárny Varnsdorf, obdržel za sýr Bio Tolštejn na výstavě Zahrada Čech cenu v soutěži „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje roku 2008 – Kraj Přemysla Oráče“ jako nejlepší mléčný výrobek roku.

 1. Závěr jednání

Ve 14:15 hod. se z pracovních důvodů vzdálil předseda sdružení, p. Ing. Kořínek, zasedání dále vedli místopředsedové.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku