Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 7. září 2007 na zámku a v Domě kultury ve Šluknově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 8:45 hodin přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou členové sdružení pp. Hausdorfová, Mgr. Boháčová, Navrátil, Ing. Sykáček, Krásná Lípa. P. Houdek se z jednání vzdálí dřív. Dále se omlouval zastupitel ÚK, p. JUDr. Franc.

1. Zahájení, prohlídka obnovených prostor zámku

p. Ing. Kořínek – přivítal všechny přítomné na zámku ve Šluknově. Proběhne prohlídka prostor zámku a prezentace TV Lyra, po jejím skončení se jednání přesune na velký sál Domu kultury ve Šluknově, protože na zámku se bude konat svatební obřad, na který se musí pracovně vzdálit, tímto se omluvil.

Zámek je veřejnosti přístupný v přízemí a v 1. poschodí, původní návrh oprav byl 75 mil. Kč. Proběhlo restaurování maleb, zámek je zapsán jako kulturní památka, byla tedy poskytnuta i dotace z ministerstva kultury. Fasáda a střecha by měly být hotovy na podzim. Město si muselo vzít půjčku 5 mil. Kč vzhledem k podmínkám poskytování dotací z norských fondů, kde je třeba mít nejdřív své finance. Na zámku se již konají svatby, funguje regionální informační centrum, veřejný internet, kavárna. Plánuje se uzavření zámeckého parku a jeho revitalizace. Následovala prohlídka zámku.

2. Projednání návrhu programu, kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – program zasedání všichni obdrželi předem. Přednesl program jednání, jednotlivé body programu se budou zařazovat v pořadí dle aktuální potřeby.

Program jednání:

Zahájení, prohlídka obnovených prostor zámku

Projednání návrhu programu, kontrola úkolů z minulých zasedání – Ing. Kořínek

TV LYRA – prezentace společného projektu – pí Lenka Hozová

Dopravní situace na Šluknovsku – obchvat Svoru, Šébr, křižovatka na Mýtě, další dopravní problematika – zástupci ŘSD, KÚ ÚK

Fotbalová akademie Šluknovského výběžku - návrh projektu

Diskuse, různé

připomínky starostů

ostatní informace

Společný oběd

Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 7. září 2007.

3. TV LYRA – presentace společ4. ného projektu

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupkyně regionální TV Lyra pp. Lenku Hozovou a Pavlínu Hulíkovou a předal jim slovo.

pí Hozová - představila společný projekt TV Prima a TV LYRA „Toulky“, který chce přiblížit turistické atraktivity měst a okolí v Ústeckém kraji a zvýšit tak zájem o dané lokality. Spolupracují se školami, informačními centry, svazy turistů, dalšími regionálními televizemi. Nyní zpracovávají např. kulturní památky severních Čech. Díly pořadu se vysílají každý týden na TV LYRA. Chtějí vytvořit i díl „Toulky Šluknovskem“. Cena za jeden díl v délce 5 min. je 44 tis. Kč, celková cena za DVD je cca 170 tis. Kč, cena zahrnuje vše, odkoupení je možné za zvýhodněnou cenu. Uzavírá se smlouva o dílo, oba partneři mají užívací práva, TV LYRA je držitelem autorských práv. Předala starostům informační materiály.

p. Ing. Kořínek – dotázal se na ceny pro malé obce.

pí Hozová – malé obce mají menší rozpočty, proto chtějí právě vzhledem k ceně vytvořit DVD o obcích společně.

p. P. Zoser – v některých oblastech výběžku je ale problém s příjmem televizního signálu, TV Prima nefunguje.

pí Hozová – odkaz na DVD může být umístěn na webových stránkách obcí nebo k prodeji v informačním centrech.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o projektu TV LYRA „Toulky“, jde o seriál reportáží popisujících turistické atraktivity obcí a okolí.

p. Kopecký – pro zámecký park ve Šluknově by se dal využít dotační program přímo určený pro sanace parků.

p. Ing. Poláček – je možnost získání dotací pro činnost dobrovolných hasičů.

Jednání sdružení se přesunulo ze zámku do domu kultury.

5. Dopravní situace na Šluknovsku – obchvat Svoru, Šébr, křižovatka na Mýtě, další dopravní problematika – zástupci ŘSD, KÚ ÚK

p. Ing. Kořínek – zástupci KÚ ÚK a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kteří byli na dnešní jednání pozvaní, nepřijedou. Měl se řešit obchvat Svoru, Šébr - rozšíření silnice na tři jízdní pruhy. Je třeba rozhodnout, zda se zašle dopis hejtmanovi, náměstkovi hejtmana p. Vonkovi nebo JUDr. Francovi. Senátor J. Zoser vede jednání přímo se zástupci ŘSD ČR. Otevřel diskusi, jaké kroky udělat v této záležitosti.

p. Pecinovský – navrhl zvolit dva zástupce, kteří jsou do věci zasvěceni a svolat jednání přímo na kraji, evidentně mají obavy přijet na jednání sdružení starostů.

p. Maják – navrhl pozvat hejtmana Libereckého kraje, p. Skokana, a situaci s nim projednat.

p. Kopecký – s p. Skokanem se určitě jednat dá, Liberec je v Euroregionu Nisa, navrhl projednat teď další věci, které starostové cítí jako potřebné řešit.

p. Ing. Kořínek – přečetl odpověď generálního ředitele ŘSD na dopis p. J. Zosera. V Ústeckém a Libereckém kraji je připraven přehled akcí k dopravní problematice.

Na jednání přišel senátor p. J. Zoser a omluvil zástupce ŘSD ČR, kteří mají poradu.

p. J. Zoser – už se o dopravní situaci v našem výběžku mluvilo na jednání SPRŠ v Dolním Podluží, předkládal k tomu materiály s navrhovanými řešeními. Nikdo si nevšiml, že na Šébru je v nich jen dvouproudová silnice a ne tříproudová. Dopis od generálního ředitele - uvažují o obchvatu Svoru a kruhovém objezdu a o studii, která by řešila problematiku komunikace od Svoru až po Šébr a o zařízení signalizující náledí. Bylo již vydáno stavební povolení na narovnání zatáček v Lesné. Je plánován obchvat Studánky, silnice č. I/9 končí před Rumburkem, zástupci města Rumburk naznačili, že mají problémy při protahování uvedené silnice v zimě. Bude svoláno jednání v říjnu se všemi zástupci dotčených organizací, aby se dojednalo řešení. Liberecký kraj je při tvorbě územního plánu kraje víc vpředu než Ústecký kraj. Je třeba, aby starostové presentovali své návrhy.

p. Ing. Kořínek – je třeba rozhodnout, co tedy udělat v této současné situaci.

p. J. Zoser – není řečeno, v kterém období mají akce proběhnout, územní plán kraje je na delší časové období.

p. Dubský - navrhl sjednat setkání hejtmanů Ústeckého a Libereckého kraje.

p. Maják - jelikož budou příští rok krajské volby, bylo by dobré toho využít.

p. Ing. Jemelka - je třeba vyvolat jednání se zástupci organizací a hlavně kraje, hejtmanem a pracovníky KÚ a pozvat také novináře.

p. J. Zoser - začátkem října by mělo být zasedání Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, lze tam stanovit termín tohoto jednání a zorganizuje to HSRD.

p. Pecinovský – je potřeba, abychom si zde řekli, jaké máme přesné požadavky a také zvolit zástupce z DSO Tolštejn a DSO Sever, kteří budou jednat na této schůzce a předají tam písemné požadavky s přesnými termíny. Na to už kraj a další musí reagovat.

p. J. Zoser - navrhl svolat jednání svazků, aby stanovily své požadavky, a to do konce září.

p. Maják - již se projednávalo a psaly se dopisy.

p. Schulz - má kontakty na novináře, v Českém rozhlasu má také kontakty – mají přímo pořad „Občan a obec“, pro který kde tyto a podobné informace shánějí.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že DSO Sever a DSO Tolštejn by tedy měly projednat své požadavky, které se pak předají na jednání HSRD. Senátor J. Zoser svolá jednání zástupců svazků, KÚ a ŘSD a dalších. Dále přečetl usnesení Rady ÚK - doplnění oprav komunikací pro tento rok – Rumburk – Brtníky – Staré Hraběcí, Karlín – Dolní Poustevna, Chřibská – Horní Chřibská, Šluknov – Nové Hraběcí. Materiál se bude projednávat v Zastupitelstvu ÚK.

p. Hladík - opět je vidět, že se nekomunikuje, kraj znovu něco vymyslel a starostů se neptal, opravují silnice, které nejsou tolik využívány. Na jednání HSRD v České Kamenici JUDr. Franc a Ing. Jeřábek naslibovali, že svolají jednání a dodnes se nic neděje.

p. J. Zoser – na Českolipsku je vidět, jak se Liberecký kraj stará, komunikace jsou opravené, kvalitní! Je vidět rozdílný zájem krajů. Dále informoval o návrhu vybudování turistického mostu na vrcholu Šébru - propojení Jedlové s Luží turistickým přechodem. Narazili ale na to, že hranice krajů nevedou na vrcholu Šébru, ale o 50 m níž. Hovořil o této věci, oslovili ERN, ten se k tomu neměl. Je ale možnost přeshraniční spolupráce.

Proběhla krátká diskuse.

Stanovisko: sdružení rozhodlo svolat ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín jednání, na kterém se projednají požadavky města a obcí ohledně dopravní situace ve Šluknovském výběžku, a to za účasti hejtmanů Libereckého a Ústeckého kraje, zástupců Odboru dopravy KÚ ÚK, Ředitelství silnic a dálnic ČR, DSO Sever a DSO Tolštejn. Jednání zorganizuje senátor p. Josef Zoser.

p. Ing. Kořínek – požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání sdružení. Je třeba také předložit návrhy kandidátů na udělení Milanovy ceny, ať to projednají ve svazcích a předloží návrhy na dalším jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 26. října 2007 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. P. Zoser - navrhl jako bod programu příštího jednání SPRŠ ukázku nadabovaného filmu o tom, proč ano nebo ne protiraketovou základnu v ČR, lze spustit na CD přes počítač.

p. Ing. Kořínek – prezident navštíví Šluknovský výběžek 16.10.2007. Začne ve Šluknově, kde navštíví SLŠ a SŠS – arboretum školy a na náměstí by mělo proběhnout setkání s občany. Ze Šluknova zamíří do Rumburka na Dymník na oběd. Není vše přesně dané, ale má se s tím počítat. Kancelář prezidenta nesdělila přesný program návštěvy.

 

V 10:45 hodin se z pracovních důvodů (svatební obřad) vzdálil předseda, p. Ing. Kořínek, jednání dále řídil místopředseda sdružení, p. Dubský.

p. Dubský – vrátil s k jednání Euroregionu Nisa a ke zmíněné možnosti získání příspěvků pro dobrovolné hasiče.

p. Kopecký – obce nahlásily takové požadavky, které byly nereálné, takže budou rozumně posouzeny a rozděleny. Česká Kamenice bude vyřazena, neboť není členem ERN. Mluvilo se o dotacích na roky 2007 - 2013, musí být přeshraniční partneři. P. Ing. Zámečník přišel s návrhem na zřízení sídla ERN v Liberci – buď budova u nádraží anebo v blízkosti knihovny. Dále se stručně vyhodnocovalo, proč se obce nezúčastňují projektů. Dotázal se na mistrovství světa v lyžování v Liberci.

p. Dubský – otevřel diskusi. Za DSO Tolštejn se zúčastnil návštěvy v Belgii, přijetí v Evropském parlamentu. Připomněl, že česká strana je málo aktivní při získávání dotací spolu s německou stranou – společné projekty. Peníze tam jsou, ale nevyužité.

p. Pecinovský – společné projekty jsou komplikované, špatně se splňují již nastavené podmínky.

Diskuse k projektům Euroregionu Nisa, jejich způsobům využití.

p. Dubský – starostové Saska by uvítali více aktivity z české strany, navrhli spolupráci, k nim jdou finance rychleji.

6. Přestávka

p. Dubský - v 11:00 hod. vyhlásil 15 min. přestávku na oběd.

7. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. J. Zoser – při svých senátorských návštěvách narazil na problémy v Rybništi – Tatran Rybniště nemůže získat pozemek do majetku vzhledem k někdejší tiskové chybě. Pokud by někdo měl podobné problémy, ať ho kontaktují. Problémy s Pozemkovým fondem ČR jsou, mají striktně nastavené podmínky, nejsou možné převody pozemků na obce, ale spíš odkoupení. Toto je někdy možné řešit směnami pozemků.

8. Fotbalová akademie Šluknovského výběžku - návrh projektu

p. Dubský – přivítal zástupce fotbalových klubů - p. Zdeňka Heizela a trenéra p. Josefa Hlouška z Varnsdorfu, p. Petra Pilka z Rumburku a bývalého fotbalového reprezentanta p. Pavla Kuku. Požádal je o informace k jejich projektu.

p. Heizel - přiblížil návrh projektu, se kterým na toto jednání přišli. Jedná se především o využití volného času dětí a mládeže a o využití sportovních budov, předložil starostům písemné materiály - Fotbalová akademie Šluknovského výběžku. Chtějí oslovit všechny fotbalové kluby a jednat s nimi o spolupráci, potřebují ale podporu měst a obcí, bez jejich podpory je tento projekt mrtvý. Nultý ročník se spustil od letošního července, je zapojen Rumburk a Varnsdorf. Veškerou mládež klubů, které se zapojí do projektu, chtějí převést pod hlavičku FA Šluknovského výběžku. Mají požadavky na investice od obcí a vyřešení největšího problému, který nyní mají, a to je přeprava dětí, která je velmi finančně náročná. Jsou dostupní k jakékoliv diskusi. Celkový rozpočet klubů pro mládež se pohybuje ročně kolem tří mil. korun.

p. Hloušek – po ukončení trenérské práce v SK Slovan Varnsdorf přijal funkci v této akademii, nyní se chce věnovat mládeži, projekt je velmi dobře vypracovaný. Od července se snažili poskytnou servis hlavně trenérům. Společnou snahou je dostat mužstva do vyšších kategorií, dokázat vypěstovat hráče i pro první ligu.

p. Kuka - je zástupcem agentury, která zastupuje hráče jako je Rosický, Baroš, apod., zabývají se výchovou fotbalových hráčů. On sám vítá iniciativy jako je tato akademie. Agentura se stala neformálním partnerem tohoto projektu. Budou se snažit podporovat její činnost a dostávat do výběžku hráče, trenéry, také výměny směrem do zahraničí, navazování kontaktů. Jejich činnost bude nejen ve výchově, ale taky ve financování. Pokud se projekt povede, je možné do něj v budoucnu přinášet finance.

p. Heizel – talenti v našem regionu jsou, to je jisté, ale bohužel jim zde není možné poskytnout potřebné zázemí, v jistém věku pak odchází do jiných fotbalových klubů. Pokud budou finanční prostředky, budou vychovávat nové talenty a zajistí tak i kvalitní vývoj mládeže v období dospívání.

p. Kuka souhlasí s tím, že dítě vytržené v krizovém věku od rodiny, je vystaveno velkému tlaku. Pokud jsou děti vychovávány v rodinách a zároveň mohou mít dobré vyžití, je to ideální.

p. Dubský - požádal starosty o diskusi.

p. J. Zoser – tuto aktivitu vítá, ale smeká, bude to dost práce. Ale pokud se trenéři Varnsdorfu a Rumburku dokázali dohodnout na spolupráci, již je to úspěch. S fotbalem má své vlastní zkušenosti. Jisté šance jsou, obce mají možnost v tomto směru na finance dosáhnout.

p. Svoboda – zarazila ho částka 3 mil. korun, co vše obsahuje. Zajímá ho představa financí, které po obcích budou chtít. A pokud se nenajdou, co bude pak dál s akademií.

V 12:00 hodin se vrátil předseda sdružení, p. Ing. Kořínek, jednání nadále řídil místopředseda sdružení, p. Dubský.

p. Heizel - pokud nebude podpora od obcí a měst, projekt skomírá, jsou teprve na začátku. Členské příspěvky se platí, spoluúčast rodičů také musí být. Zmiňovaný rozpočet 3 mil. korun je pro Varnsdorf i Rumburk dohromady na rok. Starostové mají zase jiné své kontakty, ty je možné také využít, aby se daly získat peníze od sponzorů. Největší problém je doprava, jednají i s pojišťovnami.

Proběhla diskuse o výchově fotbalových žáků a mládeže, o jejich připravenosti, o přestupech o nákupech hráčů, odchovanců, o ekonomických záležitostech klubů. Celá záležitost je běh na dlouhou trať.

p. Dubský – poděkoval zástupcům fotbalové akademie za informace, nyní zatím stanovisko ještě vydat nemohou.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o začínajícím projektu Fotbalová akademie Šluknovského výběžku, která by slučovala fotbalové kluby výběžku a zajišťovala sportovní vyžití a rozvoj mládeže.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

9. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 12:15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku