Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 2. září 2005 v chatě Roťanda v Dolním Podluží

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 13ti členů.
Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty. Přednesl program a přiblížil jednotlivé body. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek. Jménem členů sdružení popřál p. Pecinovskému k jeho 55. narozeninám.

Program jednání:


1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Průběžná zpráva o hospodaření SPRŠ - pí Hoťová
4. Účast na veletrhu MADI Travel Market v Praze - p. Ing. Kořínek
5. Generali Pojišťovna a. s. - nabídka pro obce - p. Mrkvan
6. Program LEADER ČR - společná účast SPRŠ - pí Ing. Korbelová, p. Raichart
7. Přestávka
8. Počítačový program GIS - prezentace - zástupci MěÚ Děčín
9. Časopis Parlament, vláda, samospráva - názory starostů - p. Reimann
10. Diskuse, různé
  • Ostatní informace
  • Připomínky starostů

11. Společný oběd
12. Závěr jednání

1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek
- přednesl návrh programu jednání. Omluveni jsou pp. Ing. Sykáček, Himmer, dále krajští zastupitelé pp. Engl, Šváb a JUDr. Franc.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dle návrhu.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
p. Ing. Kořínek
- provedl kontrolu úkolů.
25/04
Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.
Zodpovídá: pí Hoťová - Faktura bude proplacena. Úkol splněn.
36/05
Vyvěsit návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005 v obcích, aby mohl být na příštím jednání schválen.
Zodpovídají: členové sdružení - Úkol splněn.
37/05
Zaslat aktualizované údaje o obcích pro zadání dotisků brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn a jimi požadovaný počet české a německé verze na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství o. p. s. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Požadavky ať starostové zasílají na Agenturu TP. Úkol trvá.
40/05
Zaslat prohlášení na KÚ ÚK s požadavkem o řádném a včasném informování obcí o řešení dopravních situací ve Šluknovském výběžku. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Řeší se ve spolupráci s p. JUDr. Francem. Úkol splněn.
41/05
Zaslat objednávky obcí na tvarované pohlednice p. Suchardovi na MěÚ Varnsdorf. - Zodpovídá: starostové obcí. - Úkol splněn.
42/05
Zkontrolovat návrhy map Tolštejnského panství a vznést případné požadavky na změny. - Zodpovídá: starostové obcí. - Úkol splněn.
43/05
Písemně požádat tajemníka MěÚ Děčín, zda by se pracovníci úřadu zúčastnili příštího jednání SPRŠ a předvedli starostům obcí presentaci GIS programu. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol splněn.
44/05
Zasílat si vzájemně zápisy a usnesení z jednání svazků. - Zodpovídá: předsedové DSO Sever a DSO Tolštejn - Úkol plněn trvale.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu plnění úkolů na vědomí.

3. Průběžná zpráva o hospodaření SPRŠ - pí Hoťová

p. Ing. Kořínek
- přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a předal jí slovo.
pí Hoťová
- členové sdružení obdrželi před jednáním písemnou zprávu o hospodaření SPRŠ za období leden - červenec 2005. Kromě OHK Děčín mají členské poplatky zaplacené všichni. Dosavadní závazky jsou uhrazeny. Požádala členy o připomínky či dotazy.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - červenec 2005.

4. Účast na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze - p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek
- informoval o veletrhu MADI Travel Market v Praze, který se bude konat. Dotázal se, jakým způsobem bude zajištěna prezentace Šluknovského výběžku, SPRŠ, DSO Tolštejnského panství a DSO Sever.
pí Ing. Korbelová
- na veletrh jsme přihlášeni, s přípravami pomáhají studenti SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf. Organizaci zajišťuje Agentura rozvoje TP, pí Koldová a p. Podskalský z Informačního centra v Jiřetín p. Jedlovou. Dále přiblížila personální situaci v agentuře. V současné době je evidováno cca 68 poskytovatelů, Tolštejnské panství chtějí udržet. Sdělila, že 28.10.2005 navštíví Prahu asi 20 poslanců Saského sněmu a chtějí navštívit Jiřetín p. Jedlovou kvůli Tolštejnskému panství. Informovala, že 10.09.2005 se budou konat ve Sportovním areálu v Jiřetín p. Jedlovou Hry legrace a smíchu.
pí Hrábková
- informovala o výjezdním zasedání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje zastupující KSČM. Také chtějí poznat Tolštejnské panství.
p. Ing. Kořínek
- vrátil se k hlavnímu bodu - kdo nás bude na veletrhu MADI Travel Market 2005 zastupovat. Je tu totiž i nabídka C. K. Pohoda, s. r. o., Varnsdorf. Musíme rozhodnout, koho z nich tedy SPRŠ pověří.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zastupování SPRŠ na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze Agenturou Tolštejnského panství.
p. Ing. Kořínek
- je tu otázka financování účasti na veletrhu. Navrhl způsob vyúčtování domluvit po skončení veletrhu.
p. Pecinovský
- navrhl poplatek za účast na veletrh uhradit z rozpočtu SPRŠ, o další náklady se podělí SPRŠ a Agentura rozvoje TP.
pí Ing. Korbelová
- informovala o centrech Tolštejnského panství, kdy v Mikulášovicích bylo zřízeno hejtmanství, v Jiřetíně p. Jedlovou je centrum.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení vstupního poplatku SPRŠ za účast na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze ve výši 3.900,--Kč + DPH. Další vzniklé náklady uhradí napůl Agentura Tolštejnského panství a SPRŠ.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit vstupní poplatek SPRŠ za účast na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze ve výši 3.900,--Kč + DPH.
p. Reiman
- nabídl prezentaci účasti SPRŠ na veletrhu MADI Travel Market 2005 v časopise Parlament, vláda, samospráva.

5. Generali Pojišťovna a. s. - nabídka pro obce - p. Mrkvan

p. Ing. Kořínek
- přivítal zástupce Generali Pojišťovny a. s. Liberec, p. Jana Mrkvana a předal mu slovo.
p. Mrkvan
- osvětlil současný stav Generali Pojišťovny a. s. a krátce přiblížil její minulost. Chtěli by zřídit v tomto regionu kanceláře se stálými pracovníky. Informoval o produktech pojišťovny zaměřené pro obce. Požádal starosty o možnost zveřejnění informací o GP v místních periodicích a o zvážení možnosti zřízení kanceláře v některé z obcí. Starosty budou kontaktovat jednotlivě.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců Generali Pojišťovny a. s. na vědomí.

6. Program LEADER ČR - společná účast SPRŠ - pí Ing. Korbelová, p. Raichart

p. Ing. Kořínek
- konstatoval, že se souběžně sešly dvě stejné nabídky k registraci do programu LEADER ČR, který vyhlásilo Ministerstva zemědělství ČR z programu Podpora rozvoje venkovských mikroregionů a je určen organizačním strukturám, které vytvářejí společné rozvojové strategie a záměry a místním subjektům, které realizují konkrétní projekty. Jednu nabídku obdržela mailem pí Ing. Korbelová a jednu p. Raichart. Zaregistrování nabízí MZe a MMR.
p. Raichart
- sdělil, že kvůli programu LEADER+ vznikla místní akční skupina, aby se mohl realizovat plán projektu ve výši 650.000,--Kč a zpracovala se společná rozvojová strategie. Podal podrobnější informace o vzniklé pracovní skupině.
pí Ing. Korbelová
- obdržela mailem nabídku na zaevidování do programu LEADER ČR. Zaevidování pouze Tolštejnského panství nestačilo, bylo by nutné přihlásit se za SPRŠ.
p. Ing. Kořínek
- přečetl dopis p. Mgr. Mágra jako předsedy místní akční skupiny. Je třeba sjednotit obě skupiny, které kvůli programu LEADER ČR vznikly. Navrhl setkání obou skupin a projednání dalšího postupu.
p. Dudka
- konstatoval, že program LEADER ČR na období 2007 - 2013 může přinést velké možnosti pro náš region, máme velkou šanci uspět a být vybráni do cca 30 mikroregionů, které získají podporu. Jde ale o vysoce profesionální činnost, skupina bude muset plnit vysoké nároky. Práce by měly probíhat důsledně a rychle, musí být splněny všechny regule a kritéria. Je třeba zvolit jednu cestu, cíl, aby projekt mohl být komisí ministerstva vybrán. Je třeba postupovat velmi rychle, projekt musí být na ministerstvu začátkem roku 2006. V případě potřeby má k dispozici potřebné materiály.
p. Pecinovský
- připomněl, že p. Dudka má veškeré materiály, které byly potřeba, když pro SPRŠ již dříve zpracovával projekty. Navrhl spojit skupiny, strategické rozvojové dokumenty jsou, je možné z nich vycházet a navázat na ně.
pí Ing. Korbelová
- měli by být podporováni právě zemědělci, v projektu musí být zastoupené obce, ale i podnikatelský sektor, již jsou zájemci. Poplatky za účast v projektu činí pro místního podnikatele 5.000,--Kč, pro obce 3.000,--Kč a pro fyzické osoby 1.000,--Kč.
p. P. Zoser
- o využití získaných financí rozhoduje místní akční skupina, z peněz se financují např. i opravy kostela, nákup autobusů pro místní dopravu, apd.
p. Dudka
- celý projekt se musí zpracovat opravdu důsledně, odchylky od schváleného plánu pak mohou být jen minimální.
p. Raichart
- rozešle materiály k projektu všem starostům. Pak starostové posoudí, zda se do programu LEADER ČR zapojit.
p. Ing. Kořínek
- navrhl, zda by se zástupci obou místních akčních skupin sešli příští týden, jde o pp. Mgr. Mágra, Vastla, Dudku a jednoho zástupce z každé vzniklé skupiny. Navrhl termín 12.09.2005 ve Šluknově.
Následovala diskuse k tomuto bodu.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o programu Ministerstva zemědělství ČR LEADER ČR na období 2007 -2013 na vědomí.

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek
-
v 10.20 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

8. Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek
-
požádal starosty o příspěvky a návrhy diskuse.
p. Doležal
-
dotázal se, zda mají starostové problémy s doručování pošty po změnách, které proběhly v červenci. V jejich obci ano, pošta je doručována až odpoledne.
p. Maják
-
upozornil na to, že po zrušení oddělení Policie ČR v Jiříkově, stoupla v obci kriminalita, občané si ztěžují, nelíbí se mu přístup plk. JUDr. Babičíka.
p. P. Zoser
-
policie by měla být hodnocena podle spokojenosti občanů! Na základě statistik má sice Ústecký kraj nejnižší výskyt trestné činnosti, ale pouze proto, že Policie ČR předává trestné činy k vyřešení jako přestupky obcím! V jejich obci policejní automobil jen projíždí, policisté ani nevystoupí. Dokonce jim sami policisté sdělili, že se bojí nechat vůz na náměstí!
p. Sudek
-
v Krásné Lípě prováděli mezi občany písemnou anketu o spokojenosti s prací Policie ČR, vyhodnocení nedopadlo pro policii vůbec dobře.
p. Ing. Poláček
-
vláda má velké tendence přesouvat většinu povinností na obce, finance ale nepřidají, obce musí prostředky čerpat ze svého rozpočtu.
p. Hladík
-
konstatoval, že díky personálním opatřením Policie ČR má již nyní cizinecká 30 zaměstnanců podstav!
pí Hrábková
-
informovala, že KÚ ÚK nechal zpracovat personální audit. Sdělila, že některé odbory na krajském úřadu budou sloučeny, čím dojde ke snížení stavu vedoucích úředníků.
p. Ing. Poláček
- co se týče komunikací, není se na co těšit. SÚS ÚK má naprosto nevyužitý vozový park, obce pak musí zaměstnávat např. místní traktoristy, aby v zimě byly silnice vůbec průjezdné.


9. Počítačový program GIS - prezentace - zástupce MěÚ Děčín

p. Ing. Kořínek
-
přivítal zástupce MěÚ Děčín z úseku informatiky, p. Ing. Petra Hodbodě a p. Martina Strnada a předal jim slovo, aby informovali o programu GIS - Geografický Informační Systém.
p. Ing. Hodboď
- sdělil, že program GIS je připraven tak, aby jej mohly využívat všechny obce Děčínska. Města Rumburk a Varnsdorf mají svůj vlastní systém. MěÚ Děčín je schopen zajistit GIS obcím jednotlivě, lze o tom jednat. Město Děčín má uzavřené smlouvy o spolupráci např. s Českým Telecomem a. s., SČP a. s., SČE a. s., kdy v GIS budou přesně zobrazeny trasy kabelových rozvodů, potrubí, apod. Hodnota programu GIS je cca 4 miliony korun, společnosti zaplatí podíly. Obce mají možnost připojení na server.
p. Strnad
-
pracoviště GIS bylo zřízeno v r. 1996 a postupně ve spolupráci s geodézií zpracovali 43 katastrálních území. Vrstvy GIS jsou tyto - katastrální mapy, územní plány, výškopisy, mapy čísel popisných, orientační mapy, ortofotomapy (letecké snímky), povodňové plány, pasparty památek, rozšířené vyhledávání. GIS můžou používat nejen úředníci, ale také občané. Pracuje se na rastrové mapě, mapě hrobů, mapě zastávek MHD, mapě inženýrských sítí, cenové mapě, mapě komunikací, mapě zeleně, atd. Funguje i digitální technická mapa - na základě dohody s SČVK a. s. MěÚ Děčín hostuje data pro ostatní obce, je však třeba mít alespoň vysokorychlostní internet, obce mohou tento systém pořizovat za nízké náklady. Od 01.04.2004 má ČÚZK povinnost poskytovat veškerá data pro státní správu zdarma.
p. Strnad
-
není třeba, aby si obce nechávaly vypracovávat systémy zvlášť, když můžou mít již připravené a za desetinu ceny. Obce si můžou také vzájemně poskytovat údaje, zaleží na dohodách mezi nimi.
Dále následovala audiovizuální ukázka Geografického Informačního Systému MěÚ Děčín.
p. Ing. Kořínek
-
poděkoval zástupcům MěÚ Děčín za informace.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců MěÚ Děčín o Geografickém Informačním Systému vytvořeném pro okres Děčín na vědomí.

10. Časopis Parlament, vláda, samospráva - názory starostů - p. Reimann

p. Ing. Kořínek
- přivítal redaktora časopisu Parlament, vláda, samospráva, p. Reimanna.
p. Reimann
- představil zmiňovaný časopis a požádal starosty o příspěvky o problémech a starostech, které v obcích mají.
p. Doležal
- nastolil problematiku domovů důchodců, u kterých se obce staly zřizovatelem a vznikly jim tak potíže s jejich financováním (Domov důchodců v Lipové).
p. Maják
- mají v Jiříkově stejný problém. Obec se také stala zřizovatelem domova důchodců, jeho financování je ale nespravedlivé. Kraj poskytuje obci menší příspěvky než na domovy, u kterých je zřizovatelem přímo kraj.
p. Reimann
- dotázal se, zda je tedy problém v krajských zastupitelích nebo ve financích.
Pí Hrábková
- Šluknovský výběžek je v krajském zastupitelstvu zastoupen velkou částí, ale bohužel nejsou finance.
Dále následovaly příspěvky starostů na různá témata - zdravotní péče, sociální péče, rozpočtové určení daní, přestupky, památky, komunikace, atd.
p. Reimann
- po zpracování článku jej pošle k autorizaci a výtisky časopisu všichni starostové obdrží.
·Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 07.10.2005 ve Domě kultury ve Šluknově. Začátek je v 8.30 hodin.
p. Ing. Kořínek
- požádal členy sdružení o vyjádření k nabídce na prezentaci SPRŠ v německém časopisu Winter in Erzgebirge, který je vydáván v okolí Teplic.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nepřijmout nabídku na presentaci SPRŠ v časopise Winter in Erzgebirge.
p. Ing. Kořínek
- připomněl tisk tvarovaných pohlednic.
p. Sucharda
- má již seznam požadavků na počty kusů od jednotlivých obcí. Seznámil starosty s cenami pro jednotlivé výtisky dle počtu kusů - jeden druh pohlednice nebo sada.
Proběhla krátká diskuse.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo znovu projednat objednávku tisku tvarovaných pohlednic z hlediska cenové výhodnosti.
p. Ing. Kořínek
- poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání v 12.10 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku