Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z jednání dne 17. září 2002 v restauraci U Pytláka v Lipové

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal členy sdružení a pozvané hosty.

Jednání bylo zahájeno v 9.30 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Přivítání, prohlídka obecního úřadu, přesun do restaurace
 2. Zahájení, projednání návrhu programu
 3. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 4. Zpráva o hospodaření SPRŠ za období 01 - 08/2002 – p. Hoťová
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002 – p. Hoťová
 6. Přestávka
 7. MA 21 – informace o průběhu pilotního projektu – p. Tomáš Salov
 8. Závěr sezóny Tolštejnského panství, Svatováclavská pouť ve Šluknově – p. Ing. Hamplová
 9. Nabídka České pojišťovny a.s. obcím – p. Buksa, agentura Česká Lípa
 10. Zaniklé obce Šluknovska – informace o diplomové práci – p. Mgr. Mrštíková
 11. Diskuse, různé:
  • Připomínky a podněty starostů obcí
  • Vlastivěda – postup prací – p. Ing. Kořínek
  • Založení obecně prospěšné společnosti zajišťující činnost Tolštejnského panství
  • Návrh na založení hospodářské a sociální rady pro výběžek – p. Ing. Kopáčková
  • Perspektiva SPRŠ v dalším volebním období
  • Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
 12. Závěr, společný oběd

1. Přivítání, prohlídka obecního úřadu, přesun do restaurace

p. Doležal – přivítal členy sdružení na Obecním úřadě v Lipové. Dále následovala prohlídka budovy a přesun do restaurace U Pytláka.

2. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

p. Mgr. Sudek – požádal o doplnění programu o bod převod školských zařízení v obcích.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo doplněný program jednání.

3. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

Sdružení rozhodlo:

 1. Jednat s p. Kadlecovou z Krajského úřadu Ústí nad Labem a konkretizovat formu podpory projektu záchrany podstávkových domů a obnovy Solné stezky. – jednání s p. Kadlecovou zatím odloženo kvůli povodňové situaci.
 2. Nevytvořit společný projekt obcí, týkající se zlepšení televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Obce si mohou zažádat individuelně nebo se připojit ke Šluknovu, který bude o vypracování studie žádat. – obce se nepřipojily.
 3. Podpořit založení obecně prospěšné společnosti zajišťující činnost Tolštejnského panství a agendu místního cestovního ruchu. – splněno.
 4. Projednat výši finanční podpory společnosti TUR až pro projednání rozpočtu SPRŠ. – zatím trvá, záleží na rozpočtu sdružení.
 1. Připravit na příští jednání rozpočet SPRŠ. - p. Hoťová – úkol splněn, viz bod č. 5.
 2. Projednat v zastupitelstvech města a obcí založení obecně prospěšné společnosti, která by zajišťovala činnost Tolštejnského panství a agendu místního cestovního ruchu. Materiály jsou k dispozici u p. Dudky, p. Ing. Kopáčkové a p. Ing. Kořínka. - starostové měst a obcí – splněno, společnost je založena, probíhá registrace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

p. Ing. Kořínek – informoval, že SOU polygrafickému Rumburk bylo zaplaceno 60 tisíc Kč na vydání Vlastivědy + CD. Cena 2 CD je 90 tis. Kč. Učiliště neuvažuje o tisku, jelikož původní vydání mělo mít 180 stran, nyní je jich již 240. Sdružení by mělo trvat na vydání v původním rozsahu.

p. Mgr. Sudek – dotázal se, zda budou CD také pro obce, a za kolik, a jak je to s autorskými právy – odpověď – práva budou SPRŠ, učiliště se jich zřeklo. CD pro obce nebudou, bude je ale možno rozmnožovat.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá uzavřít písemně dohodu o určení autorských práv na publikaci a CD Vlastivědy.

4. Zpráva o hospodaření SPRŠ za období 01 - 08/2002 – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Hoťovou a požádal ji o přečtení zprávy.

p. Hoťová - přednesla zprávu o hospodaření SPRŠ za období 01 – 08/2002. Sdělila, že všechny smlouvy byly proplaceny, zbývá jen zaplatit 60 tis. Kč pro firmu SAUL Liberec.

p. Ing. Kořínek – SAULU bylo zaplaceno v loňském roce 60 tis. Kč a dalších 60 tis. Kč mělo být zaplaceno po prezentaci. Obsah generelu se ale spíš týkal oblasti Novoborska, proto byly ze strany sdružení výhrady. Ze strany firmy však byly dodrženy všechny termíny a podmínky. P. Pitelka fakturu urgoval telefonicky.

p. Maják navrhl oslovit firmu písemně z důvodu lepší prokazatelnosti.

p. Pecinovský – sdružení požadovalo slevu z důvodu malého množství informací o Šluknovsku v generelu. Doporučuje proto svolat s  firmou jednání a domluvit se na dalším řešení. Sdružení bude požadovat snížení ceny. Obsah se měnit nebude, materiál je již uzavřený.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za období 01 – 08/2002.

SPRŠ dále ukládá předsedovi písemně oslovit firmu SAUL a svolat jednání, kterého se zúčastní také p. Zoser a p. Pecinovský.

5. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2002 – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – připomněl, že dnes se kromě návrhu rozpočtu bude jednat také o příspěvku pro společnost TUR. Dále přivítal p. Čáchu.

p. Čácha – informoval o podání projektu na Phare. TUR ale bude muset zafinancovat asi 130 tis. Kč, finanční situace se zatím nezměnila. V Budyšíně obdrželi nabídku na prezentaci projektu na Lipském veletrhu, který se bude konat koncem října. Koordinátorem na německé straně jim byla nabídnuta část stánku, budou shánět prostředky na účast na tomto veletrhu. Nechtějí prezentovat pouze TUR, ale i Tolštejnské panství.

p. Ing. Kořínek – dotázal se, jak společnost získává prostředky.

p. Čácha – pro letošní rok má společnost v rozpočtu 750 tisíc Kč, členské příspěvky činí pouhých 6 tisíc Kč.

p. Pecinovský – vrátil se k rozpočtu sdružení – v současnosti je volných 207 tis. Kč, bez 60 tis. Kč pro Saul zbývá 147 tis. Kč, doporučuje uvolnit 30 tis. Kč na vydání Vlastivědy, aby byla tato věc dokončena. Dále přednesl požadavek Tolštejnského panství k proplacení různých položek, které členům přednesl. Dotázal se na cenu prezentace v Německu – odpověď p. Čácha- zatím přesně neví. Není známo, kolik přispěje německá strana, počítá s částkou min. 10 tis. Kč.

p. Hoťová – SOU polygrafickému Rumburk bylo proplaceno 60 tis. Kč, které v této zprávě ještě nejsou uvedeny, zbývá tedy 80 tis. Kč na účtu SPRŠ.

p. Jemelka – dotázal se, kdy společnost vznikla a kolik má členů.

p. Čácha – společnost byla založena v roce 1999, má 33 fyzických osob a 5 právnických osob. Dále připomněl, že obec Lipová koupila pro TUR podstávkový dům a dotázal se, zda je společnost schopna půjčené peníze vrátit. Zda společnost dostojí svým závazkům a jestli je schopna peníze také vydělat.

p. Čácha – půjčenou částku jsou schopni uhradit, jednají s Ministerstvem kultury, na cestě je dotace 100 tis. Kč na opravu střechy. Rozešle starostům rozpočet společnosti a materiály.

p. Pecinovský - nevidí konkrétní věci a zpětnou návaznost.

p. Ing. Kořínek – podotkl, že díky TURu se povedlo podat žádosti na obnovení štoly Schweidrich ve Šluknově, to zase přinese zvýšení cestovního ruchu.

p. Pecinovský – připomněl finanční stránku SPRŠ – v rozpočtu zůstane 30 tis. Kč, bude lepší je nechat jako rezervu.

Stanovisko: SPRŠ schválilo v rozpočtu blokovat pro firmu SAUL Liberec částku 60.000,-Kč. Dále schválilo použít částku 30.000,-Kč na vydání Vlastivědy, částku 10.000,-Kč proplatit Tolštejnskému panství dle jednotlivých požadavků a společnosti TUR poskytnout částku 10.000,-Kč na prezentaci v Lipsku (po upřesnění požadavku).

6. Přestávka

P. Ing. Kořínek – vyhlásil 10 min. přestávku.

7. MA 21 – informace o průběhu pilotního projektu – p. Tomáš Salov

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Salova a předal mu slovo.

p. Salov - hovořil o MA 21 a o pilotním projektu, připomněl členům její význam. SPRŠ převzalo garanci na tímto pilotním projektem a je tedy příjemcem grantových příspěvků. Projekt končí v únoru 2003, musí se řešit návaznost. Nyní probíhá vyhodnocení mikroprojektů. Všichni žadatelé o granty na projekty již obdrželi finance, závěrečná zpráva je na internetu - web.quick.cz/ma21.

Angličané jsou s průběhem projektu spokojeni. Vznikly ale problémy s Českým ekologickým ústavem, který si na projekt vyhrazuje kompetenční právo. Jestliže se nedohodnou, dojde v projektu ke změnám. Zatím vypadl oficiálně jeden projekt (seminář).

p. Ing. Kořínek - dotázal se, zda všechny peníze, které Angličané poslali, byly rozděleny beze zbytku. Jak se bude postupovat v případě, že finance přece jen zůstanou?

p. Salov – peníze byly rozděleny, o využití zbývající peněz rozhodne řídící výbor MA 21.

p. Kopecký – dotázal se, zda se objevují výsledky práce – odpověď – je asi 10 projektů, které jsou úspěšné, připomněl Tolštejnské panství, plánované víkendy pro veřejnost,atd. Některé projekty z prvního kola se však nemusí ukázat až tak přínosné.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Místní agendy 21 na vědomí.

8. Závěr sezóny Tolštejnského panství, Svatováclavská pouť ve Šluknově –

p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Ing. Hamplovou a p. Zosera. Informoval, že závěr sezóny se bude odehrávat na Svatováclavské pouti ve Šluknově 21. 9. 2002, kde vystoupí i zástupci Tolštejnského panství.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o zakončení sezóny Tolštejnského panství v roce 2002 na vědomí.

 

9. Nabídka České pojišťovny a.s. obcí – p. Buksa, agentura Česká Lípa

p. Buksa - poděkoval za možnost účasti a zároveň představil p. Horňákovou, která pracuje v pobočce ČP a.s. ve Varnsdorfu. Dále připomněl nedávné povodně a s tím související vyplácení pojistných událostí. Z této povodňové situace vyplynulo, že Česká pojišťovna má své klienty nejlépe zajištěné. V případě zájmu navštíví starosty obcí jednotlivě.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo nabídku zástupců České pojišťovny a.s. na vědomí.

10. Zaniklé obce Šluknovska – informace o diplomové praci – Mgr. Klára Mrštíková

p. Ing. Kořínek – přivítal Mgr. Mrštíkovou a předal jí slovo.

p. Mgr. Mrštíková - poděkovala za možnost prezentace své diplomové práce, jejímž tématem byly zaniklé obce našeho výběžku. Práce byla obhájena a lze s ní dále pracovat. Hovořila o zdrojích informací pro své téma, stručně zmínila jednotlivé obce. Připomněla i možnost propagace těchto zaniklých obcí, pietní úpravu na místech, kde se obce nacházely (např. jako na Fukově), apd.

p. Ing. Kořínek – informoval členy o přednášce Mgr. Mrštíkové v Kulturním domě v Rumburku dne 26.9.2002. Dále vzpomněl každoroční setkání bývalých rodáků na Fukově, kterého se zúčastní také občané německé strany.

p. Ing. Jemelka – dotázal se, jakým způsobem obce pro svou práci vybírala.

p. Mgr. Mrštíková – použila statistické údaje. Šlo o obce, kde dřív žilo dost lidí a také bylo ještě možné sehnat k nim dokumentaci. Práce má samozřejmě počítačovou podobu, za určitých podmínek je možné ji starostům obcí zapůjčit.

Požadavky můžou směrovat na mailovou adresu: Klara.Mrstikova@qiuck.cz.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo nabídku informace o diplomové práci Mgr. Kláry Mrštíkové na vědomí.

10. Diskuse, různé

 • Vlastivěda – postup prací

p. Ing. Kořínek - k tomuto bodu hovořil již na začátku dnešního jednání.

 • Informoval o nabídce p. Glázra na zajištění informací o dotacích. Sdružení kdysi smlouvu uzavřelo, je potřeba rozhodnout, zda ji nyní obnovit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit uvedenou smlouvu pro příští členy sdružení.

 • Přednesl seznam kandidátů za náš kraj do Parlamentu ČR, kde je také uveden starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, p. Zoser.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informaci o kandidatuře p. Zosera.

 • Požádal sdružení o rozhodnutí, zda prezentovat Tolštejnské panství na výstavišti v Letňanech. Materiál bude předán p. Ing. Hamplové.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo nabídku na vědomí.

 • Založení obecně prospěšné společnosti, zajišťující činnost Tolštejnského panství

Tento bod bude projednáván až v novém složení sdružení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit tento bod pro příští členy sdružení.

 • Návrh na založení hospodářské a sociální rady pro výběžek

p. Ing. Kopáčková hovořila o programu komunitní péče, o kterém mluvil na jednom z jednání SPRŠ p. MUDr. Karbula. Je třeba získat zájem lidí o péči o vlastní zdraví. MUDr. Karbula by chtěl realizovat různé akce, které by upoutaly zájem občanů o tuto problematiku. Potřebuje však takové akce pomoct zajistit.

Navrhla zjistit kontakty na sportovní kluby ve městech a p. MUDr. Karbula se s nimi již spojí.

Dále hovořila o hospodářské a sociální radě Šluknovska.Tyto rady fungují jako sdružení právnických osob, jsou tam obce, podnikatelské subjekty. Jejich zástupci se snaží činností přispět k rozvoji regionu. Jde o to spojit sféru podnikatelskou a komunální, pak bude mít větší váhu. Tato rada by měla navrhnout projekty a RRA by měla zajistit jejich uskutečnění. Regionální hospodářské rady fungují pod hlavičkou Krajské hospodářské rady.

Ve Varnsdorfu bude otevřena expozitura RRA Most, zástupci měst však nebyli o zřízení této

pobočky informováni.

p. Ing. Kořínek – domnívá se, že tuto radu je potřeba pro Šluknovsko vytvořit. Po volbách do zastupitelstev obcí by bylo vhodné svolat setkání s občany a podnikateli.

p. Ing. Kopáčková – připraví pro nové členy sdružení informační materiály o této radě.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci na vědomí.

Dále probíhala diskuse o problematice převodů školských zařízení v jednotlivých obcích.

 • Stanovení termínu a místa konání příštího setkání

p. Ing. Kořínek – dotázal se členů na návrh termínu a místa příštího jednání sdružení.

Navrhl termín 22.10.2002 v 9.00 hodin.

p. Pecinovský – navrhl setkání ve Sportovním areálu Koupaliště v Rumburku, kde se zároveň p. MUDr. Karbula může prezentovat se svými návrhy na zviditelnění komunitní péče.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 22.10.2002 ve Sportovním areálu Koupaliště v Rumburku.

! Po jednání s p. Ing. Sykáčkem jednání přeloženo na čtvrtek 24.10.2002 !

10. Závěr

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 13.10 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku