Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 27. srpna 2010

v Domě kultury ve Šluknově

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16 členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Josef Pecinovský (Dolní Podluží), Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna), Pavel Svoboda (Lipová), Lenka Hausdorfová (Lobendava), z hostů Ing. Jaroslav Sykáček – senátor.

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 9:00 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Šluknov a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pp. Josef Pecinovský (Dolní Podluží), Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna), Pavel Svoboda (Lipová), Lenka Hausdorfová (Lobendava), z hostů Ing. Jaroslav Sykáček – senátor. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, který může být v průběhu jednání upravován dle potřeby. Požádal o doplnění programu na počátku jednání o bod „Společný zvířecí útulek“. 

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – informoval o tom, že od 01.08.2010 byla jmenována nová tajemnice MěÚ Rumburk, pí Mgr. Dagmar Žáková, zároveň ji omluvil z dnešního jednání.

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

3.             Tour de Feminin 2010 – p. Ing. Vích

4.             Společný zvířecí útulek

5.             Informace o povodních v obcích – starostové

6.             Radio Info – nabídka na spolupráci – pí Rubinová

7.             Přestávka

8.             Hospodářská a sociální rada Děčínska – informace o činnosti - p. J. Zoser

9.             Diskuse, různé, připomínky starostů

§         Komunální volby 2010 – příprava

§         Ostatní informace

10.         Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 27. srpna 2010.

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – předal slovo ekonomce sdružení pí Hoťové a požádal ji o bližší informace k hospodaření sdružení.

pí Hoťová – předala členům písemné materiály o stavu hospodaření svazku ke dni 16.07.2010 a o stavu bankovního účtu, také o placení členských příspěvků. Stále nejsou zaplaceny dva členské příspěvky – Šluknov a Chřibská. Ekonomická situace sdružení je jinak dobrá.

p. Ing. Kořínek – přečetl zprávu o hospodaření SPRŠ podanou auditorem, p. Ing. Bímem.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o ekonomických záležitostech SPRŠ.  

3.             Tour de Feminin 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal ředitele závodu, p. Ing. Vícha, z Klubu cyklistiky Krásná Lípa, o informace o průběhu cyklistického závodu Tour de Feminin 2010.

p. Ing. Vích (KC Krásná Lípa) – poděkoval starostům za jejich podporu při konání závodu. Letos se presentovalo 170 závodnic, jedna závodnice vyhrála všechny etapy závodu, přepsaly se tím dějiny závodu. Finančně se s organizací závodu vyrovnají, mají ještě domluvené nějaké sponzory, rozpočet bude vyrovnaný. Tento závod byl jeden z nejlepších, i když bylo extrémně teplé počasí, povrchová teplota vozovky byla přes 50 stupňů. Každá etapa byla sponzorována jedním městem, což hodně pomohlo. Připravují 24. ročník, po 25. ročníku předá organizaci tohoto závodu k pokračování. Někomu jinému. Požádal tímto o spolupráci i v dalších letech, závod má pro náš region přínos. Jejich webové stránky jsou www.tourdefeminin.com. Poděkoval starostům za spolupráci, po volbách opět obce navštíví s požadavkem o příspěvek na další ročník závodu.

p. Ing. Kořínek – jelikož závod nemá podporu cyklistické unie, je vše na bedrech pořadatelů. V Krásné Lípě se se závodem dobře vypořádali i přes probíhající opravy komunikací. Je dobré závod udržet.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2010, konaném ve dnech 08. – 10.07.2010.

4.             Společný zvířecí útulek

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal pracovnici Záchytných kotců Města Rumburk, pí Ivu  Michalů.

pí Michalů (ZK Rumburk) – jde o záchytný kotec zřízený při Městě Rumburk. Takový kotec je potřeba i v každém jiném městě, v Rumburku jsou třeba permanentně plní. Přijímají psy nejen z Rumburku, ale i okolních obcí, většinou jsou to psi odložení, přivázaní na dveře kotců apod. Všem lidem dávají informace, jak mají se zvířaty nakládat. Nejsou zvířecí útulek, ale jen záchytné kotce. Informovala podrobněji o činnosti a provozu útulku. Zvířata by měla být čipovaná, aby bylo zřejmé, komu patří, neřešit to tím, že se budou zřizovat nové a nové útulky. Lidé si pořizují psy, kočky a pak je odkládají. Bylo by také možné zakoupit kotce a nechat je v jednotlivých obcích obstarávat kynology. Provoz záchytných kotců na den a psa je 60 Kč, nečipují je. Bylo by dobré, abychom se domluvili všichni na postupu na společném postupu v této problematice.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – rozdíl mezi útulkem a záchytným kotcem pí Michalů vysvětlila, bylo by tedy snazší zřídit v obcích záchytné kotce než útulek.

pí Michalů (ZK Rumburk) - např. v Mostě 3 roky stavěli útulek s vysoce náročnými podmínkami pro zřízení. Záchytné kotce zřídilo Město Rumburk, financuje je, občas získají prostředky od sponzorů nebo lidí, kteří mají rádi zvířata. V Děčíně je útulek financován městem i sponzory, může se na něj nashromáždit více peněz. Mohou vydat psa už druhý den, protože zvířata v útulku nepodléhají zákonu o nalezené věci, kdy zvíře musí být půl roku ponecháno v kotcích. Útulek se uživí lépe, mají kastrační programy, čipování, atd.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – v záchytném zařízení musí být samozřejmě proškolený personál.

pí Michalů (ZK Rumburk) - vzdělání je na zřizovateli, pracovníci mohou absolvovat kurs na odchyt psů, ten se dělá jen v Brně. Ale myslí si, že je to trochu zbytečné, kurs jim tolik nedal a např. foukání s narkotizační střelou stejně musí připravit veterinář. Dozvěděli se tam  hlavně zákony, paragrafy atd. Útulek musí splňovat podmínky EU, např. kočka má mít možnost hrabání, jinak je to týrání, jsou dané normy, zoohygiena. V Rumburku byl jen také psí útulek, ale mají tam kočky, kozy, srnče, ptáky. Co se týče sponzorování útulku a nákladů na ustájení psa, lidé dávají příspěvky, např. žrádlo, protože mají rádi zvířata. Také jsou umisťovací výstavy útulků, to je celostátní akce, na nich se povede umístit zvířata.

p. Hladík (Mikulášovice) – v menších obcích nemají možnost zřízení útulku, musí to řešit sami. Stalo se, že objevili ve sklepě psy, kteří byli na „jatkách“, museli je zajistit, odchytit, pomohl útulek v Dobranově. Policie ČR řekne, že je to nalezená věc, ať se obec stará, podle zákonů se nic nesmí.

pí Michalů (ZK Rumburk) - za 20 let se vytvořilo tolik zákonů, které ztěžují život, ale nikde se neuvádí povinnosti majitele – aby nechal zvíře čipovat, aby se rozhodl, zda zvíře kastrovat nebo mít na chov, aby bylo vše průkazné. O zvíře se musí člověk starat, je to v lidech.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – před čtyřmi lety jako senátor byl při projednávání zákona o čipování psů, ale všichni byli proti. Vystoupil jako starosta, že je čipování potřeba, ale neuspěl. Obce se nemohou nijak bránit.

pí Michalů (ZK Rumburk) - nalezený pes je podle zákona věc, tak se k němu musíme chovat. V cizině to vypadá jinak, pokud někdo najde psa, neočipovaného, není tedy ničí a může si ho nechat. Stát se ze z povinnosti vyvlékl, říká, co obce musí, ale jak ukáznit lidi, neřeší.

p. Raichart (Vilémov) – tato problematika se zvyšuje, útulky ji nevyřeší, je třeba legislativně ošetřit, aby majitelé věděli, že se o psa musí starat. Lidé přinesou koťata a „starosto, starej se“. Byl by potřeba centrální útulek.

pí Michalů (ZK Rumburk) - zvířat je stále více, lidi je třeba hnát k zodpovědnosti, např. v Dolní Poustevně se čipování psů povedlo.

p. Raichart (Vilémov) – majitele nemůžeme donutit, aby si psa očipoval. Lze to jen pokud majitel psa sám chce. Je to vše o legislativě.

pí Michalů (ZK Rumburk) - zařízení v Mostě a v Rumburku jsou diametrálně jiná, ale obě fungují. Mají kontroly na stavbu útulku, na hygienu, na certifikáty ošetřovatelů.

p. Mänzel (Staré Křečany) – v Dolní Poustevně čipování zahrnuli do vyššího poplatku za psa.

Proběhla krátká diskuse o volně pobíhajících psech, vyhláškách v obcích k této problematice, škodách způsobených bezprizorními psy, apod.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Záchytného kotce Města Rumburk a další možnosti spolupráci při zřízení společného zvířecího útulku.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - ještě je třeba rozhodnout, zda SPRŠ požádá MAS Šluknovsko, aby našla možnost získání dotace na zřízení zvířecího útulku, také se zjistí možnosti zřízení útulku na Stavebním úřadu MěÚ ve Šluknově.

Stanovisko: sdružení rozhodlo zaslat požadavek MAS Šluknovsko na vyhledání příslušného dotačního titulu pro zřízení společného zvířecího útulku ve Šluknovském výběžku.

5.             Informace o povodních v obcích

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o příspěvky ohledně povodní v obcích. Ve Šluknově bylo zasaženo 145 domů, žádný dům není staticky ohrožen. Bylo zasaženo 21 mostů, v rámci stanovených povinností se musí opravit. Mosty v Rožanech byly památkové, 1 most se zlomil úplně, bude se opravovat. Požádali vojáky přes okresní krizový štáb, kteří přijeli. Instalace provizorního mostu nic nevyřeší, bude se stavět nový most. Odhadované škody na nemovitostech ve městě jsou za 18, 5 mil. Kč.

p. Raichart (Vilémov) – voda zasáhla 7 domů, 2 rodiny řešili urychleně, obec na jejich majetkové škody finančně přispěla. Majetkové škody obce byly minimální, jen hlavní silnice, řešili to se SÚS, už se to opravilo. Ozývali se ze štábu i z celé republiky, zda nechtějí pomoct, naštěstí to v obci zvládli sami. Problémy jsou se SVS a se SčVK, protože byla ČOV zatopena, problém je, že firmy ji nemají v majetku, obec také ne. Díky povodni bude všude pořádek, přistavovaly se kontejnery, lidé si uklidili. Vybavují hasiče pro další možné povodně. Hasiči opravdu pomáhali neustále, kontroloval se potok, v neděli večer nebylo poznat o proběhlé povodni skoro nic. Díky různým organizacím se podařilo sehnat pomoc, vysoušeče, pomohly Technické služby Šluknov, p. Černý, svážely odpad na skládku do Rožan. Prvotní náklady jsou 100 tis. Kč, také dostali různé sponzorské dary od podnikatelů, např. od p. Lemfelda. 

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) – měli vytopeno 96 domů, jeden dům čeká na statika, zda bude obyvatelný, jedna rodina byla ubytovaná v ubytovně. Škoda byla i na Černém rybníku, který byl revitalizovaný. Velmi pomohlo, že mají ve městě výborné hasiče, ti při povodni udělali opravdu moc práce. Město dostalo sponzorský dar od obce Dubí - 20 tis. Kč, dalších 30 tis. Kč od obce Klapý, která má přes 500 obyvatel. Udělali sbírku mezi lidmi, rozdali občanům žádosti o dotaci 30 tis. Kč z ministerstva, ČEZ má akci, že postižení povodní budou mít slevu při placení elektřiny. V České Kamenici měli pomůcky, Lesy ČR poskytly desinfekční prostředky, vysoušeče byla velká pomoc. Ve městě zrušili slavnosti a za peníze koupili 5 vysoušečů. MěÚ Rumburk hodně pomohl, také Člověk v tísni lidem pomáhá. Obchodní dům ve městě provozuje vietnamský občan, který připravil poukázky na zboží pro rodiny postižené povodní a sám jim je předal, 6 tis. Kč dal Centroflor a 6 tis. Kč dal Stap pro hasiče.

p. Dubský (Varnsdorf) – menší obce povodně zasáhly asi nejvíce. Scházeli se a monitorovali, když se Mandava začala vyplavovat na azylový dům, hřiště, louky, domy, sklepy, nasadili hasiče a čerpala se voda, sušičky měli z povodní v Hřensku a Děčína, všichni ve městě pracovali. Škody jsou v Chřibské, v Dolním Podluží – na komunikacích a vodních tocích 66 tis. Kč, podnikatelé minimálně 53 tis. Kč, celkem byla škoda přes 13 mil. Kč. Pak ovšem přišla další vlna povodní za 14 dní. Byť to vypadalo, že škody nebudou velké, není to tak. V Podluží se vylila Lužnička, zatopila louky. Byli překvapeni, s jakým zájmem média informovala, občas sice trochu nafouknuté informace, ale naštěstí se vše podařilo eliminovat velice dobře. ČOV byla vypnutá. Voda protekla do Německa, kde měli větší škody - muzea, podstávkové domy. Němci požádali o pomoc při rozkrádání našimi občany. Lidé na Liberecku, Chrastavě atd. byli na tom mnohem hůře.

p. Maják (Jiříkov) – od roku 1983, kdy byla poslední povodeň a zreguloval se Jiříkovský potok, se jim takové nepříjemnosti vyhýbají, zaplaveny byly sklepy 6 domů, což řešili s hasiči. Jiříkov nepožadoval náhrady, vše uhradili z rozpočtu města. Ale nebýt hasičů, škody by nezlikvidovali. 

p. Machač (Chřibská) – od maléru je zachránila přehrada a Povodí Ohře, které drželo vše na hraně, každé 4 min. byli v telefonickém kontaktu. Kdyby se přehrada nepodařila udržet, bylo by to totální. Naštěstí 20 min. před protrhnutím hráze rybníka se dařilo vodu pouštět jen vrchem, přestalo pršet, voda klesla do polí. Pomohla Policie ČR Krásná lípa. Zatopeno bylo 78 domů, u některých se čeká na vyjádření statika. Pomohli dobrovolní hasiči z jiných míst, také p. Ing. Poláček a p. Sucharda, kteří sehnali vysoušeče. Kadaň poskytla 100 tis. Kč, rekreanti také drobně přispěli, podnikatelé ze svých soukromých účtů. Pomoci z venku již museli i odříkat, odkazovali je na jiné obce, kde pomoc byla potřeba více. Kanalizace jsou ucpané pískem, řečiště jsou zanesená. Povodí Ohře pomohlo vyčistit nejhorší úseky. Poděkování patří všem lidem, kteří pomohli.

p. Hladík (Mikulášovice) – měli zatopených asi 28 domů, spíše sklepy. Evakuovat chtěli jednu rodinu, ale nebylo to nakonec potřeba. Problémy dělaly bývalé meliorace, trubky se staly tlakovými, koupaliště přetékalo, voda tekla tam, kde to čekali nejméně. Největší poděkování patří hasičům a proto ho zaráží, že ministr vnitra po povodních řekne, že hasičům bude zkracovat finance. Takový je přístup státu!

p. Houdek (OAK Děčín) – povodeň sice byla asi po 50 letech nová, ale díky tomu, že sedláci hospodaří pod trvale travním drnem, byly povodně menší, než mohly být a následná škoda mohla být vyšší. Šluknov má vynikající poldr pod Motokovem, Rožany by dopadly mnohem hůře, vznikly by nové rybníky. Měl možnost prolétnout se vrtulníkem během povodní, viděl nad Jizerskými horami, jak se z oblaků řinula voda, která tvořila trychtýř a z lesa hrnula tunové balvany. Takové vodní tornádo nikdy neviděli. Škoda na zemědělském majetku nebyla, díky zatravnění a nasákavosti drnů došlo k menším škodám, než kdyby zde byla orná půda.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – mají asi 100 vyplavených domů, probíhají kontroly statiky, prvotní náklady jsou asi 2 mil. Kč. Stát reaguje velice pomalu, co se týče peněz, náklady se stále vyčíslují, budou v řádech milionů korun. Komunikace a mosty vydržely. Jeden barokní most se ale bude muset strhnout. Ventos byl vyplaven, byla stržena protipovodňová stěna, vše mají zničené. Poděkování jasně patří hasičům, bez nich by to nešlo. Je dobře, že fungují i dobrovolní hasiči, obce se snaží je udržet, ale co předvádí stát, je špatné. Sháněli vysoušeče i pro okolní obce, snad se to povedlo. Hodně pomohl Újezd u Brna. Obce již postižené povodní reagovaly rychle, věděly co poslat, dále pomohli hasiči z Dubí, Krupky, Třebenic. Následky byly odstraňovány a lidé fungovali dobře, má z nich dobrý pocit.

p. Mänzel (Staré Křečany) – výstraha byla, pak se nic nedělo a v sobotu byl 3. povodňový stupeň, Mandava se rozvodnila, hasiči pomáhali. Částky za škody jsou stejné jako prvotní náklady, cca 400 tis. Kč. Je třeba nahlásit druhotné náklady – komunikace, poškozené mostky, pracují na nich statici, budou kontrolovat všechny komunikace. Zatopeno bylo asi 50 sklepů, objekty nemusí strhnout žádné. KHS přijela, ale nedají peníze na všechny objekty na rozbory vody ve studních. Poděkovat chce Rumburku, hasičům, všichni se o Staré Křečany zajímali a kontaktovali ho. Reakce lidí byly takové, že si pomáhali navzájem a nabídky pomoci jsou různé. Nyní začne administrativa a kontrola obdržených peněz na pomoc po povodních. 

p. Hladík (Mikulášovice) – stalo se, že se ucpal potok pod komunikací a hrozilo další zatopení, ale hasiči místní i z okolních obcí pomohli, řezala se silnice a problém se vyřešil.

p. Schulz (Doubice) – povodně u nich jsou k vidění na webových stránkách obce.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – kromě vylitých malých potůčků žádné škody neměli. Sdělil, že 26.08.2010 bylo zasedání HSRD. Projednávali návrhy na řešení povodní, mluví se o nich, ale pak přijde nová povodeň a znovu se objeví problémy. Obce by to mělo nejvíce zajímat, byl návrh zřídit na webu HSRD sekci k povodním, kde by se monitorovalo, co se událo, hlídalo se, co se má udělat a upozorňovalo, co se má udělat pro příště. Ještě se uvidí, jak se tento návrh doladí. Byl osloven nabídkou patentu na stavbu RD za cenu bytu, základ domu jsou speciální desky podobné OSB deskám, ale ještě levnější.

p. Ovčáčík (Rybiště) – naštěstí voda, která u nich spadla, také odtekla. V Podluží jsou zvěsti, že v Rybništi vypouštěli rybníky, nic takového nebylo. Sklepy mají zatopené i v létě kvůli vysoké spodní vodě. Poděkovaní patří p. Ing. Poláčkovi, také p. Suchardovi, kteří se jim snažili pomáhat. O pomoc se na ně neobrátil nikdo, náklady byly jen na pohonných hmotách pro hasiče, kteří odčerpávali vodu.

p. Gálová (Krásná Lípa) – bylo zatopeno asi 20 domů, obyvatelům poskytli materiální pomoc z České Kamenice. Navštívili občany kvůli dávkám hmotné nouze ohledně povodní, ale je zarážející, že lidé musí dokládat příjmy, aby tuto sociální dávku dostali. Hasiči pracovali, technické služby uklízely, osoby na VPP také uklízely. Druhá vlna povodní přišla o týden déle, vzala i mosty na Kyjov, komunikace tolik ne, spíš pěší cesty. Ale oproti ostatním obcím to nebylo v Krásné Lípě tak hrozné.

p. Houdek (OAK Děčín) – kdysi s nimi spolupracoval p. Loužil ze Šluknova, monitoroval počasí každý den celé roky, měl malou meteorologickou stanici. Spolupracoval s ním a když potřebovali atesty meteorologické stanice, p. Loužil je mohl udělat. Zda nyní toto vůbec někdo v okolí dělá, zda někdo vede statistiku počasí.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – něco takového dělají nejspíše ve Střední lesnické škole a SOŠS ve Šluknově, ale jestli mají atest, neví.

p. Ing. Milerski (OHK Děčín) - jsou sledovací měřící body, je jich vytvořena celá síť. 

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – od p. Latislava z MěÚ Rumburk dostali požadavek zhotovit povodňovou zprávu. Před rokem starostové dostali CD s metodikou a zákony ohledně povodní. Škody po povodních naštěstí ve Šluknovském výběžku nemáme takové jako na Liberecku. Hodně pomohli hasiči, profesionální i dobrovolní, kteří pracovali neustále a velký kus práce udělaly krizové štáby ve Varnsdorfu a Rumburku. Důležité je, že nikdo nepřišel o život.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu a následcích srpnových povodní ve městech a obcích Šluknovského výběžku.

p. Houdek (OAK Děčín) – dotázal se na kruhové objezdy. Řidiči velkých vozů  např. na kruhovém objezdu u Gymnázia v Rumburku budou těžko projíždět. Proč neřešil projektant stavbu objezdu s řidiči?

p. Maják (Jiříkov) – záleží, kdo projektuje a kdo zadává. V Jiříkově museli mít trajektory, ale na jiném kruhovém objezdu mají odbočku, kde má problém projet i osobní auto.

p. Ing. Milerski (OHK Děčín) – jde o neodbornost orgánů, které se mají ke stavbám kruhových objezdů vyjadřovat, pak to takto vypadá. Vyjádření odborníků je formální, pak už bývá pozdě.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – na kruhovém objezdu U Labutě v Rumburku vidí problém už teď, kamiony najíždí na kraje, problémy budou v zimě a také škody na chodnících – bude je hradit město.

6.             Radio Info s. r. o. – nabídka na spolupráci

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – předal slovo pí Mgr. Rubínové a p. Tichému, zástupcům firmy, která nabízí dokrývače digitálního televizního signálu.

pí Mgr. Rubínová (Radio Info) – jsou firma, která poskytuje dokrývače digitálního vysílání v místech, kde to neřeší televize. Televize a další mají takový přístup, že nechtějí dokrývat menší lokality. Pro Šluknovský výběžek by měly Radiokomunikace zprovoznit dokrývač ve Šluknově a Velkém Šenově. Dřív bylo 570 dokrývačů, dnes jich je asi 50, z toho vyplývá, že mnoho menších lokalit nebude mít signál. Rozhodli se proto nabízet obcím možnost využití dorkývačů digitálního signálu.

p. Tichý (Radio Info) – bude pokryto asi tolik území, co v době analogové, překlopen bude signál z Ječného vrchu – pod Pytlákem - na kanál č. 33 – multiplex ČT a na kanál č. 58 – Nova, Prima, Barrandov. Tyto oblasti by měly být pokryty, problém budou mít Mikulášovice, Jiřetín p. Jedlovou, Dolní i Horní Podluží, Chřibská, Rybniště. Pak provedou měření a navrhnou obcím, jak to mohou řešit, pokud by měly zájem.

p. Raichart (Vilémov) – v Krásné Lípě na jednání sdružení se řešil příjem televizního signálu ve výběžku. Zákon jasně říká, že signál ve Šluknovském výběžku bude, že analogové problémy vyřeší digitální vysílání.

p. Tichý (Radio Info) – kvalita příjmu digitálního signálu se zhorší.

p. Hladík (Mikulášovice) – předali jim zde informační materiály firmy Radio Info, aby  občany informovali. Takže teď mají říkat občanům, že digitální vysílání nepůjde?!

pí Mgr. Rubínová (Radio Info) – do konce roku neplánují Radiokomunikace nic měnit.

p. Tichý (Radio Info) – pokud mají obce převaděče, je to dobré.

p. Dubský (Varnsdorf) – vysílá se z Liberecka, aby se přezkoušel příjem signálu, přechází se z vysílače Buková hora na vysílač Liberec, ze kterého je televizní signál čistý.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – to mají jako obce zase plnit povinnosti někoho jiného a zase na to doplácet?

pí Mgr. Rubínová (Radio Info) – pokud si televize u Radiokomunikací neobjedná dokrytí, nebo pokud je signál vedený přes satelit, Radiokomunikace to nezajímá, pokrytí území na 97 % splnili. Rozvoj digitální televize se ubírá jinou cestou, než bylo proklamováno. Toto řešili i u analogového signálu. Obrací se na ně spousta lidí s problémy s pokrytím digitálního signálu. Např. pro pár obcí stačí jeden dokrývač, na měsíc za 8 tis. Kč, cena se rozdělí mezi obce. Lidé si nyní koupí settopboxy, ale pak jim budou k ničemu. Protože informace nebyly až tak přesné a správné, ale říkaly se dokola, tak se jim uvěřilo.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – v jejich obci se stavěly stožáry kvůli signálu a teď zjistí, že Jiřetín nebude mít signál?!

p. Mänzel (Staré Křečany) – proč si lidé tedy platí koncesionářské poplatky, když pak stejně nemají signál?!

p. Raichart (Vilémov) – problém byl podobný s krizovými telefony, na kterých není signál, prý jen v případě nebezpečí války dovezou pojízdný zesilovač. Také tarify jsou nevýhodné.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – doporučil, že když v obcích v září zjistí, že digitální televizní signál nemají, ať se obrátí na Radiokomunikace. Pokud to oni nevyřeší, mohou se obrátit na firmu Radio Info s. r. o., která vše změří a zkusí najít řešení.

pí Mgr. Rubínová (Radio Info) – každý program v multiplexu stojí 2 tis. Kč.

p. Dubský (Varnsdorf) – bylo by dobré dát informaci veřejnosti, že se mohou obrátit na firmu. Stále kontaktuje Radiokomunikace, když televizní signál nejde, ale tam to neřeší.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – vyplatilo by se asi, aby obec přispěla občanům na  pořízení settopboxů nebo satelitů jednorázově, než platit měsíčně.

pí Mgr. Rubínová (Radio Info) – uvedla kontakty na firmu – Radio Info s. r. o., telekomunikační služby, Brigádníků 267/3013, 100 00 Praha 10, tel. 222 580 025, mobil 603 885 383, e-mail e.rubinova@seznam.cz.

Proběhla diskuse o televizním příjmu v obcích Šluknovského výběžku.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Radio Info s. r. o., telekomunikační služby, Praha 10, na spolupráci ve věci pokrytí digitálního televizního signálu.

7.             Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 12:15 min. 15 min přestávku na oběd.

8.             Hospodářská a sociální rada Děčínska

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – podal krátce zprávu o činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska. Informaci podal již p. J. Zoser na počátku jednání v bodě o povodních v obcích.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska.

9.             Diskuse, různé, připomínky starostů

9.1   Komunální volby 2010 - příprava

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – blíží se volby do zastupitelstev obcí, ve Šluknově jsou kandidátky stran a hnutí podány ve vyšším počtu než dříve. Všeobecně je v obcích nepříznivá nálada.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) – u nich ve městě ODS nestaví kandidátku.

p. Mänzel (Staré Křečany) – u nich v obci jež nekandidují hasiči.

p. Dubský (Varnsdorf) – u nich ve městě je také více politických stran a hnutí než bylo.

Proběhla diskuse o předvolební situaci v jednotlivých obcích.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o přípravách na volby do zastupitelstev v obcích v říjnu 2010.

9.2   Ostatní informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 22. října 2010 ve Šluknově, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

p. Mänzel (Staré Křečany) - navrhl odměnu pro předsedu sdružení za jeho činnost. – Bude projednáno na příštím jednání.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – sdělil, že se bude také udělovat Milanova cena za rok 2010, požádal členy sdružení, ať si připraví návrhy kandidátů na tuto cenu.

10.         Závěr jednání

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 13:00 hodin.            

Zapsala: Barbora Justova ml. 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku