Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ dne 7. prosince 2012
v Kulturním domě v Krásné Lípě

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 16, hosté podle prezenční listiny.

Omluveni: pí Hausdorfová (Lobendava), p. Raichart  (Vilémov), p. Svoboda (Lipová) - pracovní záležitosti,

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.50 hod. přivítáním přítomných. Předal slovo hostiteli ing. Zbyňku Linhartovi, starostovi Krásné Lípy, který krátce přivítal přítomné starosty a hosty v Krásné Lípě, centru Českého Švýcarska.

ad 1) projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisům z minulého řádného jednání a následného mimořádného jednání v Jiříkově nebyly vzneseny připomínky a zápisy jsou považovány za schválené. Dále sdělil, že pozvánku na dnešní jednání s návrhem programu  dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu.  Žádné  změny navrženy nebyly, návrh zůstal v předložené podobě:

 

Návrh programu:

 

1)  8.30    Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)  8.35    Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)  8.40    Ekonomická situace SPRŠ - pí Hoťová,

4)  8.50   Informace z mikroregionů a krajského zastupitelstva – pp. Maják,                            Pecinovský, Zoser

5) 9.00    OPS České Švýcarsko, aktuální informace – Bc. Filip Brodský ředitel o.p.s.

6) 9.20    Schrödingerův institut - Biskupské gymnázium Varnsdorf – činnost, projekty               ThMgr. Jiří Čunát, ředitel Biskupského gymnázia,

7) 9.35    Tour de Feminin – p. Jiří Vích,

8) 9.45  Veřejně prospěšné práce a veřejná služba – aktuální stav a legislativa,                Mgr.  Dagmar Peterková, ředitelka pracoviště ÚP Rumburk

9)  10.10  Přestávka
10)10.20  Stav lékařské péče na Šluknovsku (odchody lékařů do důchodu,                            omezování lůžkové kapacity apod.) - ing. Petr Severa, vedoucí odboru               zdravotnictví KÚ, Darek Šváb, ředitel Lužické nemocnice Rumburk, MUDr.                Václav Jára, ředitel nemocnice Varnsdorf,

11) 11.00  Informace z Okresní agrární komory – ing. František Loudát , Csc.,

12) 11.15  Připomínky starostů, diskuse, různé

-        skládka odpadu Rožany – stav jednání,

-        regionální akce apod.

13) 12.00  Slavnostní část jednání

                - udělení Milanovy ceny,

setkání bývalých a současných členů SPRŠ,

-         raut.

 

Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.

Hlasování::       pro - 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo program jednání.

 

ad 2)    kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Úkoly z řádného jednání dne 28. června 2012 byly uloženy tajemníkovi SPRŠ a týkaly se organizačního zajištění veřejného protestu starostů ve Šluknově. Všechny byly splněny. Mimořádné jednání 11.10.2012 se týkalo skládkování odpadu na skládce v Rožanech, úkoly nebyly uloženy, protože se jedná o spor mezi městem Šluknov a a.s. Marius Pedersen. Na dnešním jednání byly podány informace o dalším vývoji situace:

p. Zoser – telefonoval mu opět p. Šimerda z MP, ze Šluknova prý nemají žádnou odezvu na jejich návrhy.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – situace se nemění, MP požaduje záruku poskytnutí 15 mil. Kč od města na odstranění možných škod. KÚ nedoporučuje na podmínku MP přistupovat, nevidí žádný důvod, staré zátěže jsou likvidovány z fondů MŽP. Stávající smlouva běží, zastupitelstvo města rozhodne příští týden.

p. Milerski (OHK) – dotace nemůže využívat soukromá společnost, nositelem by mohlo být jen město.

p. Houdek (OAK) – v sedmdesátých letech na zmíněných pozemcích hospodařili, žádná skládka tam nebyla. Odpady z Bytexu se vozily na jiné místo k lomu.

p. Maják (Jiříkov) – MP má ze skládky zisk, může jeho část věnovat na sanaci. Domnívá se, že až dojde na lámání chleba, MP ustoupí.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – bylo setkání na Dýmníku, p. Plíšek, zástupce MP tam oznámil, že od roku 2023 bude naprosto jiná koncepce hospodaření s odpady, budou se podporovat spalovny, skládkování jen minimálně.

p. Zoser – MP bude zlepšovat překladiště odpadu ve Varnsdorfu, kam by se odpad z výběžku měl svážet, tam upravovat a odvážet dál. Je to další obchodní tah MP. Situace se týká celého výběžku, ale rozhodnutí je na Šluknovu. Ukončil diskusi na toto téma.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o problematice skládky odpadů v                     Rožanech.

 

ad 3)    ekonomická situace SPRŠ :

Byla předložena písemná zpráva o hospodaření sdružení. Položky jsou čerpány podle schváleného rozpočtu, příjmy jsou splněny, výdaje odpovídají.

Ing. Kořínek – žádá o souhlas s proplacením částky 560,-Kč za jednu náplň do vlastní tiskárny, kterou používá pro potřeby SPRŠ.

p. Zoser – nechal o žádosti hlasovat.

Hlasování:        pro – 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        Sdružení schvaluje proplacení částky 560,- Kč tajemníkovi sdružení za                    jednu   náplň do tiskárny.

                        Sdružení bere na vědomí průběžnou informaci o hospodaření sdružení.

ad 4)    informace z mikroregionů a krajského zastupitelstva:

p. Maják – DSO sever se zabýval přípravou zásněžek pro zimní období s podporou MAS a běžnými informacemi z regionu.

p. Pecinovský – probíhá likvidace o.p.s., připravuje se realizace turistického mostu na Šébru.

p Zoser – informace z úvodního zasedání zastupitelstva ÚK. Volby orgánů kraje probíhaly veřejně přestože ODS chtěla volby tajné. Problém byl jen při volbě uvolněného předsedy kontrolní komise. Rada má devět členů, nejvíc hlasů vůbec obdržel p. Pelant.

ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – sdružení by mělo poskytnout své návrhy na členy komisí a výborů. Je to sice věcí politických stran, ale je třeba se alespoň pokusit.

p. Zoser – bude to problém, mimo osob uvedených na kandidátkách stran asi není šance. Přesto doporučuje, aby se do úterý 11.12.2012 u tajemníka sdružení sešly návrhy, které budou prostřednictvím Mgr. Vomáčky předány na kraj.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace z mikroregionů a z ustavujícího                        zasedání zastupitelstva ÚK.

ad 5)    OPS České Švýcarsko, aktuální informace:

Bc. Filip Brodský, ředitel OPS – ukončili tři velké projekty – podpora marketingu CR, bude se podávat pokračovací projekt „Turistika bez konce“, druhý „Koncepce CR do roku 2020 v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku“ a třetí „Ekologická výchova“ – děti se stále mění, takže se začíná každý rok znovu. OPS podporuje tři Informační střediska, spolu s městem chystají investici do Domu ČŠ. OPS má v současnosti 17 zaměstnanců, nová rada kraje je chce 13.12.2012 svolat a seznámit se se záměry. Očekávají, že finanční podpora od kraje bude poloviční, dřívější radní je zadlužili.

Ing. Rak – informuje o destnačním fondu, zvažují rozšíření veřejné turistické dopravy, stávající trasa autobusu se rozšíří. Komplikace jsou ale od odboru dopravy kraje, který požaduje  mnoho zbytečných podkladů (návaznost na další spoje apod.). Stále rozšiřují průvodcovské služby, mohou provádět na české i německé straně. Informuje, že saská vláda nedoporučila zápis ČŠ do sezmanu UNESCO, záležitost plně převezme česká strana. Vyzvali IC k předání propagačních materiálů, jedou na veletrh do Bratislavy, potom do Prahy. Společně s MAS obsadí veletrh v Jablonci.

V 9.40 hod. se dostavil p. Trégr, počet přítomných stoupl na 17.

p. Zoser – na samostatné zastoupení obcí na veletrzích nejsou peníze, nabídku na předání propagačních materiálů přijmeme.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – na železničním přechodu do Sebnitz německá strana už měsíc pracuje. Doporučuje v rozpočtech sdružení a svazků počítat s financováním účasti na veletrzích cestovního ruchu.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o činnosti a záměrech OPS České                    Švýcarsko.

ad 6) Schrödingerův institut:

bod byl vypuštěn z programu, p. Mgr. Čunát se nedostavil, neobdržel prý pozvánky, byť byla adresována na jeho osobní e-mailovou adresu.

ad 7)    Tour de Feminin:

p. Vích, ředitel závodu – podal informaci o letošním ročníku závodu. Byl to 25. ročník, pozvali 43 států. Závod měl velký úspěch, účastnící chválí organizační zajištění, trasu i ubytování. I přes toto uznání svaz cyklistiky nebo Česká televize závod nepodporují ani nepropagují. Proto děkuje za podporu SPRŠ. Pro další ročník zvažují požadavek německých měst z Pětiměstí, které projevily zájem o spolupráci. Zvažují možnost vést Jiříkovskou etapu přes Ebersbach a Neugersdorf. Rozpočet závodu je ve výši cca 1 mil. Kč.

p. Zoser – hovořil s předsedou zahraničního výboru senátu p. Regecem, který je zároveň místopředsedou cyklistického svazu. Slíbil intervenci na svazu i pomoc při zapůjčení zařízení apod.

p. Vích – dostali nabídku na zapůjčení 15 ks vysílaček, ale za cenu pronájmu 750,- Kč/den, fa Panasonic jim teď pronajímá vysílačky za 90,- Kč.,nabízeli jim i kovové zábrany, ale musí si je naložit a odvézt vlastními silami. To jsou další náklady na závod, pro pořadatele neakceptovatelné.

p. Zoser – tyto informace předá p. Regecovi. Pokud jde o finance, SPRŠ v příštím roce 25tis. nemůže poskytnout, je třeba se obrátit na mikroregiony. Přesto doporučuje navrhnout do rozpočtu SPRŠ 10 tis. Kč na Tour de Feminin.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o problematice závodu Tour de                                    Feminin.

ad 8)    veřejně prospěšné práce a veřejná služba – aktuální informace:

Mgr. Peterková, ředitelka ÚP Rumburk – kvůli neustále probíhajícím změnám ve vládě nejsou žádné konkrétní informace. Největší problémy přináší S-karta. Klienti na VS ubývají, dnes už nemají povinnost do práce chodit, tak toho většina využívá. Bez S-karty ÚP nemůže dávky vyplácet, stanovuje to zákon s platností od 1.1.2013. Karty ale zatím nejsou spolehlivé, ÚP je však vydává dál. Částky pro obce ve výši 15 tis. Kč na VPP asi poskytnuty budou, ale jen pro vyloučené lokality. Pokud jde o VS, starostové by je měli požadovat a dosáhnout tak změnu platných pravidel. Starostové si stěžují na to, že nemohou ovlivnit výběr lidí, podle Mgr. Peterkové je možné projednat výjimky. Jde ale o systém, který má donutit k práci úmyslně nepracující. Koncem ledna 2013 se chystá setkání se zástupci obcí, kde se víc vysvětlí. Teď informace skutečně nejsou.

p. Moravec (Staré Křečany) – kdo je „vyloučená lokalita? Malé obce opět přijdou o dotaci. Díky mezerám v nařízení je možné očekávat žaloby ze strany nezaměstnaných kvůli povinné veřejné službě, i když je to nepravděpodobné. Ale už se objevily požadavky na zajištění právního zástupce na náklady obce.

Mgr. Peterková – na stole už má takovou žalobu, psal ji právník.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – nemají v obci bankomat, k čemu lidem S-karta bude?

Mgr. Peterková – Česká spořitelna hlídá své zájmy, problémy S-karty ji nezajímají. Od smlouvy o používání S-karet neustoupí. Stejný postoj má MF a MPSV. Místní ÚP jsou proti S-kartám, lidé, kteří mají běžné účty je stejně nepoužijí. Nikoho to ale nezajímá, argumenty pracovišť ÚP nikdo neposlouchá. Navíc použití vybraných financí nemůže nikdo kontrolovat nebo usměrňovat. Z bankomatu nelze ani získat částky životního minima, je nastaven na platby 100,- nebo 200,- Kč, dávka ale nikdy není zaokrouhlena na stokoruny.

p. Sykáček (senátor PČR) – senátoři už před rokem dávali ministrovi podklady s námitkami, ministr Drábek slíbil projednání, ale za 2,5 měsíce návrh padl. Úhrada pracovních pomůcek také neprošla. Senát podal návrh na zrušení zákona o S-kartách, v PS to ale stejně neprojde.

p. Moravec (Staré Křečany) – jak se nakládá s našimi připomínkami?

Mgr. Peterková – předává je svému nadřízenému, on je projedná s GŘ, ten by je měl předat ministrovi. V celorepublikové diskusi ale zřejmě zaniknou.

p. Zoser – poděkoval Mgr. Peterkové za informace i za účast.

Usnesení:        sdružení bere na vědomí informace ředitelky Úřadu práce.

ad 9)    p. Zoser v 10.25 hod. vyhlásil 10 min. přestávku v jednání.

ad 10)   stav lékařské péče na Šluknovsku:

p. Šváb, ředitel Lužické nemocnice Rumburk – mrzí ho neúčast ved. odboru zdravotnictví KÚ ing. Severy, který se zúčastňuje jednání s pojišťovnami, takže má potřebné informace o skutečnostech i perspektivách nemocnic v kraji. Legislativa v této oblasti je náočná, prolíná se zde několik zákonů. V současnosti se vedou jednání na ministerstvech a v parlamentu, která by měla vést ke zvýšení počtu zaměstnanců v malých nemocnicích a ke snížení počtů ve fakultních nemocnicích.

Pokud jde o nemocnici v Rumburku, je personální zajištění dostačující, rovněž je stanovena lůžková struktura na odděleních. Začínají se podepisovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Ty chtějí, aby bylo zakotveno, že lékaři budou pracovat jen 48 hodin týdně. Proto se zatím uzavírají smlouvy jen rámcové, podrobnosti budou dopracovány postupně. Předpokládá, že do konce ledna budou uzvřeny všechny pracovní smlouvy.

Náklady na provoz rostou, tlak na mzdy rovněž, ale úhradová vyhláška se snižuje. Protože platby přicházejí zpětně, zatím dostali všechny peníze za rok 2011. V roce 2013 ale dostanou jen 98% z částky roku 2011. Zatím je uzavřen rok 2010.

Do vybavení a rekonstrukce nemocnice dalo město 80 mil. Kč, na provoz je třeba dalších 15 až 20 mil. Kč. Jsou připraveny smlouvy na dodávky přístrojů, na ministerstvu se ale nedostali do „přístrojové komise“.

V další části svého vystoupení předložil statistické údaje o počtech pacientů z jednotlivých měst a obcí výběžku.

p. Houdek – proč se zrušila ordinace MUDr. Dranačky ve Šluknově?

p. Šváb – MUDr. Dranačka svou praxi prodal. Ne ale nemocnici, ale společnosti PPF, ta nesehnala odborného lékaře. Došlo proto k dohodě, že ordinaci provozují pod nemocnicí. Nemocnice připravuje svou ambulanci, její vybavení stojí cca 6,5 mil. Kč, zatím nejsou peníze. Lékařku na poliklinice k dispozici mají. Další gynekolog bude končit ve Velkém Šenově. Nemocnice nemá povinnost přijmout jejich pacienty, ale dělá to, protože by stejně jako nemocní později skončili u nich. V roce 2015 skočí v Rumburku oční operace, pacienti budou muset jezdit do Ústí nad Labem.

p. Zoser – o tíživé situaci ve výběžku se bavíme stále. Konstatujeme problémy, ale za půl roku se vracíme znovu s tím, že ke změně nedošlo. Doporučuje, aby p. Šváb jako ředitel nemocnice, pokud to bude třeba, připravil dopis s požadavky a my jako sdružení ho podpoříme nebo podepíšeme. Měla by být zahrnuta i otázka dojezdových časů a další souvislosti.

ing. Trojanová (Mikulášovice) – jak je možné získat finance pro nemocnici?

p. Šváb – určité zlepšení nastane, až přijdou platby za rok 2012, teď vše hradí ze svých prostředků. Výše peněz je ale politická otázka, kterou by měli pochopit především poslanci a krajští zastupitelé. Podmínkou je i stabilizace VZP. Peníze do malých a krajských nemocnic  půjdou na úkor fakultních nemocnic a to žádný ministr nepřipustí, protože by přišel o funkci.

p. Trégr (Rumburk) – město přispělo na vybavení, provoz hradí nemocnice.  Rumburk dává min. 10 mil. Kč ročně, na údržbu budov už nezbývá. Měl by se k situaci jinak postavit i kraj, ať vstoupí jako akcionář a v tom by mělo SPRŠ vyvinout větší nátlak.

p. Zoser – je třeba se problematice věnovat častěji, na příští jednání musíme pozvat krajské úředníky.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o problematice Lužické nemocnice                   Rumburk ve vztahu k péči o zdraví občanů Šluknovského výběžku.

ad 11)   informace z Okresní agrární komory:

ing. Loudát, CSc. - situace v zemědělství na okrese je nedobrá, činnost zemědělců je stále nižší, kraj má 820 tis. obyvatel, ale přesto bychom byli schopni se sami uživit a ještě prodat přebytky. Problém je v tom, že se u nás prakticky nepěstuje obilí. Pěstuje se především masný skot a proto klesá počet pracovníků v zemědělství. Na hospodářství 300 až 400 ha stačí 4 zaměstnanci. Na Šluknovsku je 160 krav, které se dojí, dříve to bylo až 8000 ks.  Dnes je problém sehnat i sele, nikdo prasata nepěstuje. Připravuje se nová koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova, bude vyžadovat zvýšení spolupráce obcí a Agrárních komor.Teď děkuje obcím Sdružení za podporu a spolupráci, především Dolní Poustevně, Šluknovu a Krásné Lípě, které podpořily a pomohly zorganizovat odborné akce OAK.

Usnesení:        Sdužení bere na vědomí informace Okresní agrární komory ke stavu                                    zemědělství na Šluknovsku.

 

ad 12)   Diskuse, různé, připomínky starostů:

p. Zoser – informuje o setkání pracovníků v cestovním ruchu v Krásné Lípě dne 12.12. 2012.

p. Maják (Jiříkov) – informuje o nabídce města Rumburk vznesené na DSO Sever na společný útulek pro psy v Rumburku. Navrhuje projednat na příštím jednání SPRŠ po vyjasnění detailů a podmínek.

p. Trégr (Rumburk) – předal písemné materiály k činnosti K-centra v Rumburku. Od krajského úřadu dostali 70 tis.Kč. I přes to, že zatím chybí asi 222 tis. na provoz (i po obdržení všech přislíbených dotací), bude K-centrum v činnosti pokračovat. Žádá obce o příspěvek. Navrhuje, aby sdružení na příštím jednání projednalo způsob zajištění další činnosti K-centra.

Tímto příspěvkem byl vyčerpán pracovní program a předseda sdružení proto tuto část jednání ve 12.20 hod. ukončil.

ad 13)   slavnostní část:

p. Zoser, předseda sdružení, přivítal bývalé kolegy, členy SPRŠ. Na společné setkání bylo pozváno 25 bývalých kolegů, do Krásné Lípy přijelo pouze 8 z nich. Předseda sdružení p. Zoser je krátce přivítal a poděkoval jim za účast. Poté požádal jednoho ze zakládajících členů SPRŠ, bývalého starostu Šluknova Milana Černého, jehož jméno nese cena udělovaná starostovi, který se zasloužil o výběžek a o SPRŠ, o vyhlášení nositele a o předání Milanovy ceny. Za rok 2012 navrhlo sdružení ocenit práci Josefa Pecinovského, starosty Dolního Podluží.

Usnesení:        sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2012 starostovi Dolního                   Podluží panu Josefu Pecinovskému.

Po vyhlášení ceny byli hosté pozváni ke společnému rautu a k neformální besedě.

 

Zapsal: ing. Kořínek,    

                        Šluknov 14.12.2012