Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z pracovního jednání starostů SPRŠ k přípravě protestu proti liknavosti vlády ČR, konaného
dne 3. července 2012 na radnici v Jiříkově.

Přítomni:         starostové sdružení podle prezenční listiny v počtu 16, hosté podle prezenční listiny.

Omluveni:        pp. Moravec (Staré Křečany) – dovolená, pí Hausdorfová (Lobendava),            p.Maják(Jiříkov) - zastupuje p. Horák.

 

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 17.00 hod. přivítáním přítomných a znovu připomněl důvod dnešního setkání – příprava protestu starostů proti liknavosti vlády ČR ve vztahu k problematice Šluknovska a k návrhům a podnětům starostů. Přestože jde o rozhodnutí starostů z minulého jednání SPRŠ byl několikrát nařčen ze zneužívání problematiky k předvolební kampani, což se nezakládá na pravdě. Jde o reakci na fakt, že premiér dosud neodpověděl na náš dopis k aktuální situaci a na skutečnost, že na srpen ohlásil p.Kohout svou další demonstraci do Varnsdorfu. Starostové teď chtějí dát najevo občanům, že i oni se snaží situaci řešit, ale vyčerpali téměř všechny legální prostředky, které mají k dispozici. Bez pružné reakce vlády se situace nemůže změnit.

Po tomto úvodu přešel k organizaci akce:

-         předpokládá trvání shromáždění na cca 30 min,

-         potom tisková konference,

-         byly předloženy první návrhy plakátů – bylo konstatováno, že volba barev je agresivní a odpovídá spíše akci radikálů, rovněž text by bylo třeba upřesnit (kde se akce přesně koná, seznam členských obcí sdružení.apod.). Pí Doušová projedná s grafikem a na příští týden (PO 9.7.2012) připraví další verzi. Plakáty budou ve velikosti A3 a A4.

-         bylo potvrzeno, že akce plakátována bude, musí se ale využívat pouze legální výlepové plochy podle uzavřených smluv. Malé obce si vyvěšení provedou samy podle svých zvyklostí.

O propagaci akce formou plakátů nechal p. Zoser hlasovat. Dále nechal hlasovat o způsobu úhrady nákladů spojených s grafickým návrhem, tiskem a vylepením plakátů.  Navrhl, aby náklady neslo SPRŠ ze své rezervy.

Hlasování:        pro plakátování – 15, zdržel se – 1, proti – 0.

                        pro úhradu nákladů z rezervy SPRŠ – 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        Sdružení rozhodlo, že akce „Protest starostů proti liknavosti vlády“ bude plakátována.

                        Sdružení rozhodlo, že úhrada nákladů souvisejících s propagací akce                     „Protest …..“ bude provedena z rezervy SPRŠ.

p. Schulz (Doubice) – doporučuje, aby před vlastní akcí vystoupila na pódiu hudební skupina, stejně tak aby hrála i po skončení oficiálním části pogramu. P. Pecinovský se spojí s vedoucím skupiny Malvaz a dohodne vystoupení. Pokud se nepodaří, pokusí se sehnat jinou skupinu p. Louka nebo p. Schulz. Zároveň domluví i použití jejich aparatury a ozvučení pódia  i při vystoupení starostů.

p. Zoser – doporučuje instalaci velkého pódia. vč. úhrady nájmu  opět z rezervy SPRŠ. O návrhu nechává hlasovat:

Hlasování:        pro použití velkého pódia a úhrady nájmu z prostředků SPRŠ – 16, zdržel se –              0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo použití velkého pódia a úhrady nájmu za jeho                             zapůjčení z rezervy SPRŠ.

p. Šváb (Rumburk) – Rumburk protest považuje za akci, která extrémě zvýší nebezpečí a možnost opakování nepokojů ve výběžku. Podle jejich zkušeností se určitě objeví skupina radikálů, kteří vyprovokují potyčky, a objeví se i zástupci Dělnické strany, kteří situaci okamžitě politicky využijí pro své cíle. Je třeba zajistit řádnou pořadatelskou službu a spolupracovat s policií ČR.

pí Doušová (Rumburské noviny) – uvažovat o konání akce v parku u zámku. Tam je prostor uzavřený a dá se lépe ovládat v případě pokusu o pochod na sídliště.

p. Zoser (Jiřetín) – zítra, tj. ve středu, se  spojí s p. Plechatým z PČR a pozve ho na schůzku do výběžku, kde společně prokonzultují přípravu akce, místo konání a celkové zajištění. Po diskusi bylo dohodnuto, že se schůzka uskuteční v pondělí 9.7.2012 ve 14 hodin v Krásné Lípě. Případná změna bude oznámena. Důležité je, aby na schůzce  starostové obcí o kterých se předpokládá, že na shromáždění budou hovořit, měli připraveny texty nebo základní teze svých vystoupení.

V dalším zopakoval body Šluknovského desatera a vyjádřil se k jejich plnění. Ukazuje se, že částečně splněny nebo k jistému posunu došlo u tří bodů, ostatní se neřeší nebo s výhledem na změny v daleké budoucnosti. Kromě bodů desatera navrhuje zmínku o vypracované  startegii agentury pro sociální vyloučení a chce připomenout i slib premiéra na setkání v Rumburku, že jmenuje zmocněnce pro řešení situace na Šluknovsku, což se nestalo.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – z toho, co dnes bylo řečeno, vyplývá, že u mnoha bodů došlo k posunu. Nemůžeme proto mluvit  jen zamítavě, je třeba se zmínit i o snaze situaci řešit. Nemůžeme být nařčeni z destrukce a nespolupráce.

pí Doušová (RN) – ve vystoupeních spíš začít otázkou, jakoby odpovídat na otázky občanů, které starostům kladou. („Ptáte se nás, proč se nedělá toto, proč nepostupujeme razantně, proč nezakážeme … apod. My vám odpovídáme – protože legislativa je taková, protože  změny zákonů trvají dlouho, protože musíme dodržovat právo, protože nám vláda příliš nepomáhá, přesto jsme podnikli tyto kroky...atd.).

S tímto návrhem souhlasí p. Machač, pí Džumanová i pí Trojanová. Doporučují takto koncipovat úvodní vystoupení.

p. Trégr, p. Šváb (Rumburk) – předpokládejme, že přijede p. Šimáček a jako profesionální politik bude dobře připraven a naše námitky obrátí proti nám. Především se to dá čekat ve výstupu pro média, kde on dostane daleko víc prostoru než naši starostové. Musíme si položit otázku, co protestem vlastně chceme dosáhnout.

p. Zoser (Jiřetín) – chceme lidem říct, že už nejsme schopni sami věci řešit, vyčerpali jsme skoro všechny možnosti.

pí Doušová (RN) – doporučuje dodržet délku shromáždění cca 30 min, jednotlivá vystoupení co nejkratší, protože  dav lidí se obtížně udrží v pozornosti. Soustředit se jen na nejzávažnější témata. Je nutné mít moderátora jak při shromáždění, tak při tiskové konferenci.

Závěr:

-        v pondělí 9.7.2012 ve 14 hodin se starostové znovu sejdou v Krásné Lípě na radnici, ti, kteří na shromáždění vystoupí, si připraví texty s tématy:

pí Džumanová – úvodní vystoupení, vysvětlí cíl shromáždění, uvede do problematiky,

p. Louka – problematika výplat sociálních dávek a politika vlastníků domů, bytů a ubytoven ve vztahu k cenám nájmů a služeb,

p. Trégr – přechodné změny bezpečnostní situace v souvislosti  s přítomností pořádkových jednotek v Rumburku,

p. Svoboda – přesun kriminality z velkých měst do malých obcí, kde je nemožný okamžitý a razantní zásah,

p. Zoser – centrální registr přestupků a nutná novelizace zákona o odpadech.

-        na schůzku pozve p. Zoser zástupce PČR plk. Plechatého a bude projednána koordinace příprav shromáždění i vhodné místo konání (náměstí nebo zámecký park?),

-        pí Doušová předloží změněný grafický návrh plakátů se zapracovanými připomínkami starostů,

-        schůzky se zúčastní i p. Martin Schulz, který bude moderátorem shromáždění i tiskové konference.

 

Jednání skončilo v 19.40 hod.

Zapsal: ing. Kořínek

4.7.2012

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |