Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 3. července 2009
v chatě SETUZA v Jiřetíně pod Jedlovou

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Schulz, Svoboda, Hausdorfová, Raichart, senátor p. Ing. Sykáček, z hostů p. Šváb a p. Ing. Severa z KÚ ÚK.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil zasedání v 9:10 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – ze členů sdružení omluvil pp. Schulze, Svobodu, Hausdorfovou, Raicharta, senátora p. Ing. Sykáčka, z hostů p. Švába a p. Ing. Severu z KÚ ÚK. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, jednotlivé body budou řazeny dle potřeby.
p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – krátce přiblížil dění v obci, déšť způsobil v obci menší záplavy.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti – p. Ing. Kořínek
 2. Organizační záležitosti – Ing. Kořínek
 3. Situace ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
  • Lékařská pohotovost, zubní pohotovost, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku - Ing. Petr Severa, ved. OSVZ KÚ ÚK
  • Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. – aktuální situace - Ing. Sykáček, resp. Mgr. Pokorný, p. Šváb

 4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín – informace o jednáních
 5. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
 6. Úřad vlády – ASZ – pí Volfová
 7. Místní akční skupina Šluknovsko
 8. Diskuse, různé, připomínky starostů
 9. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 3. července 2009.

2. Organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – seznámil členy se zprávou auditora o hospodaření sdružení za rok 2008 a zprávu přečetl. Společnost Audit obce s. r. o. uvedla ve zprávě výrok, že hospodaření sdružení je v souladu se zákony a bez chyb. Dal hlasovat o Zprávě nezávislého auditora o hospodaření SPRŠ ke dni 31.12.2008.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí Zprávu nezávislého auditora o hospodaření SPRŠ ke dni 31.12.2008.

3. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku - Lékařská pohotovost, zubní pohotovost, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku, Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. – aktuální situace

p. Ing. Kořínek
(Šluknov) – sdělil, že Ing. Petr Severa, vedoucí OSVZ KÚ ÚK, se z dnešního jednání omluvil, stejně tak i p. Šváb, ředitel nemocnice v Rumburku. Problematika zdravotnictví se projedná na dalším zasedání sdružení, kterého se p. Ing. Severa zúčastní a na které p. Šváb připraví podrobnou zprávu o situaci v Lužické nemocnici a poliklinice, a. s.

Tento bod byl odložen na příští jednání sdružení.

4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín – informace o jednáních

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal o informace p. J. Zosera, předsedu HSRD.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – rada zasedala ve Varnsdorfu, bohužel některé věci se nedaří až tak prosadit. Hovořil o stavbě jezu na Labi, o obchvatu v Děčíně, o napojení Ústeckého kraje a Libereckého kraje společnou komunikací. Bude vybudován také obchvat České Lípy, velmi rozhodující je záležitost kruhového objezdu ve Svoru, který by měl vyústit v tříproudovou silnici směrem do Šluknovského výběžku. Dále se na radě rozhodlo, že bude zahájena informační kampaň pro studenty, bylo by dobré umístit informace na webové stránky obcí. Psal na Ředitelství silnic a dálnic do Chomutova s dotazem, jaké akce se připravují na silnici č. I/9, neboť se šíří fámy o zavírání Šébru či tunelu pod tímto kopcem. Zatím nemá odpověď.

p. Maják (Jiříkov) - v Dopravní komisi Rady ÚK toto nebylo projednáváno.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – ve Svoru je problém, je to již Liberecký kraj, záleží na dohodě mezi kraji. Připomněl zasílání příspěvků a žádostí ohledně dopravy na p. Majáka jako člena dopravní komise kraje. S touto komisí již zkušenost mají, ve Šluknově už bylo provedeno značení na silnici u hasičské zbrojnice, o které město žádalo.

p. Kopecký (Horní Podluží) – obrátil se s problémy ohledně komunikací na zastupitele kraje, ale bez odezvy, dopis měl být předán všem členům Zastupitelstva ÚK. Opravují se silnice na úseku Česká Kamenice – Jiříkov, které se opravovaly nedávno, nyní jsou opět rozkopány.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – zastupitelstvo kraje je 55 lidí a také různé odbory, o většině věcí se ani nedozví. Pokud bude něco adresováno na ZM, ať starostové pošlou kopii dopisu i jemu na jméno.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – částečně musí s p. Kopeckým souhlasit, na uvedené silnici také našel několik "much", apeloval na některé úseky, již se to řešilo. Dopis p. Kopeckého četl, neví ale, jaké má p. Kopecký vzdělání, nebyly tam posudky, nebylo jasně řečeno o co jde. Dopis byl přednesen na Zastupitelstvu ÚK, ale odpověď nemohla být jiná než jaká byla, zastupitelstvem to jen tak prošlo.

p. Kopecký (Horní Podluží) – není odborník, ale vidí, že se frézuje silnice, která byla dobrá, nová a po opravě je naopak horší, navíc se narušil živičný povrch. Je sice laik, ale vidí, že před 2 lety se opravily silnice, které se nyní znovu frézují.

p. Maják (Jiříkov) – k silnici Česká Kamenice – Jiříkov vznášeli požadavek o vyřazení některých úseků z oprav, ale nebylo to zapracováno, na opravu komunikace byla dotace a musí se tedy vše udělat dle počátečních podmínek jako jedna akce.

p. Ovčáčík (Rybniště) – při opravě komunikace v Rybništi zjistili, že silnice leží na jílu a podvalech, s tím se nepočítalo, muselo se zasahovat skoro metr do hloubky, zpět pak naváželi kamení, vše měřili. Muselo se vše udělat takk, aby mohla být stavba předána. Je pravda, že levá strana silnice není asi tak důkladně provedena jako pravá. Pokud by se ale vyskytly za čas problémy, vyčítalo by se obci, že opravy zastavila, když jsou hrazeny z peněz EU. Příští týden se jede závod Tour de Feminin, obává se, aby se něco nestalo, není opravený mostek.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – kraj chce po obcích, aby nechaly zpracovat posudky, když nesouhlasí s opravami, toto je ale věc kraje, ten zadával výběrové řízení na opravy. A pokud obce dají požadavky, mají být zohledněny.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – měl ke stavbě také výhrady, v řadě věcí souhlasí se starosty, akce je ale placena z EU, musí se dodržet podmínky a pravidla dotačního programu. Je to možná nehospodárné, ale menší zlo je nechat být vše, jak je naplánováno.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – připomínky k opravám silnic nejsou jen názorem p. Kopeckého, ale i ostatních starostů. Toto je vyjádření názorů a připomínek ke stavbě. Uzavřel diskusi k tomuto bodu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín a o opravách komunikací na úseku Česká Kamenice – Jiříkov.

5. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku

p. Bernas
(zastupitel ÚK) – sdělil, že mluvil s p. Ing. Severou, který se měl zúčastnit dnešního jednání a přečetl dopis p. Ing. Severy adresovaný mu ohledně problematiky situace ve zdravotnictví. P. Ing. Severa považuje za nefér, že je nejdřív pozvánka a pak se teprve ptají účastníků. Pozvánka přišla pozdě, potřebuje ji mít dřív, nemá za sebe náhradu na toto jednání, omluvil se tedy, ale bez odezvy.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – problematika zdravotnictví se přesunula na září, p. Ing. Severa byl nyní pozván, aby sdělil koncepční záležitosti zdravotnictví, které by měl znát automaticky. Není žádný hřích zvát vedoucího odboru, aby podal základní informace - zubní pohotovost, RZS, LDN, atd., které určitě dobře zná. Jednání sdružení není žádné soudní jednání, aby se měsíc předem zvalo. Bod byl odložen i proto, že zástupci rumburské nemocnice též dnes na jednání nebudou, ale připraví obsáhlou zprávu na příště. P. Ing. Severa se z jednání omluvil a omluva byla přijata. Dopis p. Ing. Severy, který četl p. Bernas, nedostal, ani nemá informace v něm uvedené.

pí Winterová (Rumburk) – sdělila, že p. Ing. Sykáček odstoupil z dozorčí rady rumburské nemocnice, novým ředitelem Lužické nemocnici a polikliniky, a. s byl jmenován p. Šváb.

p. Ing. Jemelka
(Dolní Poustevna) – stále je ve hře možnost spolupráce s německou nemocnicí v Sebnitz. Při jednání rumburské nemocnice s německou by byla potřeba krajská pomoc, aby se na tuto eventualitu nezapomnělo. Byl by to přínos pro občany.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – vidí problém v tom, že starostové ve Šluknovském výběžku by se měli dohodnout a potom jednat s krajem o tom, co je možné uskutečnit. Ať vznesou požadavky, co chtějí ve výběžku, pak ať žádosti podají na kraj.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – koncepce zdravotnictví je již dávno, chtějí vyjasnění vztahů, chtějí RZS, také vědět, zda je možné mít zubařskou pohotovost (na což kraj nemá peníze), dále je třeba zřízení záchytné protialkoholní stanice, neboť nejbližší je v Praze. Požadavky mají stejné už roky, zda tomu odpovídá koncepce kraje, neví. Když se tvoří krajská koncepce, jakákoliv, starostů se nikdo neptá, je tvořena úředníky kraje a starostové se pak jen dozví, že je něco zpracováno a jsou postaveni již před hotovou věc.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – nemalé prostředky byly vynaloženy na EFEZ (Projekt Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje), který zadával p. Ing. Fiala, je to velmi podrobný materiál, diví se, že nebyl tedy konzultován se starosty. V komunikaci jsou zbytečná nedorozumění. Křehké vztahy jsou i mezi krajem a nemocnicemi jako privátními subjekty.

p. Hladík (Mikulášovice) – uvedl pro doplnění, že nebýt starostů sdružení, nebyla by ani RZS ve Velkém Šenově (dřív APP), neboť nevyhovovala dojezdová vzdálenost. Přičiněním starostů se vše dotáhlo, krajem bylo přislíbeno, že věc bude pokračovat, že ve Velkém Šenově bude lékař, ale dosud tomu tak není, nic se neděje. Nebýt starostů výběžku, nebylo by v našem regionu zajištěno vlastně skoro nic.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – na Šluknovský výběžek se nezapomíná, proto záchranná zdravotní stanice v Rumburku, chtějí pro výběžek to nejlepší.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – pokud by Ing. Jakubec řekl hned, že v Rumburku záchranná služba bude a nepožadovat koncepci zdravotnictví po starostech, mohli jsme si ušetřit čas. Koncepci na kraji dávno mají, úředníci se nemění a vědí o požadavcích starostů, jen zastupitelé se mění, starostové proto přeci nebudou stále znovu tvořit koncepce.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – bylo by třeba klidně 1x za 4 roky oprášit koncepci.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – téma zdravotnictví ukončil, bude se o této problematice jednat po prázdninách.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – shrnul, že koncepce zdravotnictví je, starostové ale nic nevěděli. Nyní se např. stalo, že potřebovali záchranku, ale RZS ve Velkém Šenově nemohla, RZS v Rumburku také ne a tak čekal 45 min. s vážně zraněnou ženou, protože nebyla další sanita. Šluknovský výběžek nekončí v Rumburku, ale pokračuje dalšími obcemi.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – je fakt, že nemocnice v Sebnitz je na dosah Dolní Poustevně, ale pokud se nekomunikuje, je to problém. Starostové se mají více zajímat a starat.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – starostové nemohou přeci kraji stále předkládat nějaké koncepce, kraj má naopak včas informovat obce.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 10:20 hod. 20 min. přestávku.

6. Úřad vlády - ASZ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – o vystoupení na dnešním jednání požádala pí Hana Volfová, ředitelka příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa.

pí Volfová (Kostka, p. o.) – sdělila, že platnost komunitního plánu pro minulé období byla ukončena, ale pracovní skupiny připravují další plán na roky 2010 – 2013, členů skupin je dost a chystají další katalog sociálních služeb, pracují dobrovolně a dobře. Databáze je pro občany výběžku i pro klienty, kteří potřebují sociální služby, obce mají možnost tento plán vytvářet, materiál je i dílčím plánem krajské koncepce. Mají 6 pracovních skupin dle dané problematiky, jsou v nich odborníci i laici. Až bude koncepce komunitního plánu hotová, rozešle ji starostům, aby ji obce mohly připomínkovat, resp. sociální odbory obcí.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dotázal se, zda je nějaký odkaz na internetu na koncepci komunitního plánu.

pí Volfová (Kostka, p. o.) - pošle starostům odkaz na web a pak i celý materiál. Katalog sociálních služeb dostanou obce a dotčené instituce, výběrové řízení vyhrála firma Cedr, občanské sdružení, Krásná Lípa.

pí Winterová (Rumburk) – v Rumburku byl zřízen azylový dům, je v něm 20 míst pro ohrožené osoby, bude otevřen od srpna, v domě je i byt pro potřebné.

pí Volfová (Kostka p. o.) – až bude vše dotaženo do finále, bude podepsána smlouva s krajem, vše bude zveřejněno. Azylový dům byl už plánován v prvním komunitním plánu. Je raritou, že se 18 obcí dohodlo na postupu při tvorbě plánu, což není jinde tak obvyklé.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se na účinnost katalogu.

pí Volfová (Kostka, p. o.) – s katalogem sociálních služeb se pracovalo dost. Na loňském jednání SPRŠ bylo řečeno, že katalog bude jen v elektronické podobě, ale požadavky jsou na tištěnou podobu. Komunitní plán postačuje v elektronické podobě.

p. Ing Kořínek (Šluknov) – dotázal se na novinky v sociální problematice a začleňování.

pí Volfová (Kostka p. o.) – vládou bylo vybráno 12 lokalit na řešení sociální integrace. Probíhala komunikace se samosprávami, obce se nazývají "malé Šluknovsko" – jde ale o Tolštejn, Varnsdorf, i Českou Kamenici. Některé aktivity byly zmraženy úřadem vlády, protože nebyly finance. V organizaci Člověk v tísni je nový ředitel, Martin Šimáček, aktivity už se opět rozběhly. Konzultantem v naší oblasti je ona a chce přizvat i další odborníky pro integraci. Ze strany agentury má nabídku pro obce na přihlášení k individuálním plánům, mohou získat prostředky – dotaci na integraci.

p. Maják (Jiříkov) – dotázal se, jak byly vybírány obce, protože např. v Jiříkově mají problémy se sociální integrací, ale mezi vybranými obcemi nejsou.

pí Volfová (Kostka p. o.) – již v začátku kontaktovala úřad vlády a vysvětlovala, že Česká Kamenice není Šluknovsko, některé obce byly uvedeny za mikroregiony. Je ale možné napsat na úřad vlády dopis, že mají v obci komunitu a chtějí řešit sociální integraci a požadovat přiřazení k vybraným obcím. Doporučuje napsat dopis agentuře.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – mezi vybrané lokality se dostali jako obec, když byl rozesílán mail od úřadu vlády.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – toto probíhalo ještě za ministryně Stehlíkové – bylo vybráno 10 měst a 2 mikroregiony a obce z celé republiky. Přislíbené peníze v projektu jsou spíše na vzdělávání osob.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o Komunitním plánu pro roky 2010 -2013 a o přípravách Katalogu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku.

7. Místní akční skupina Šluknovsko

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal pí Ing. Hamplovu, předsedkyni MAS Šluknovsko a požádal ji o aktuální informace.

p. Ing. Hamplová (MAS) – informace podala již na jednání DSO Sever, představila pí Danu Dudkovou, novou zaměstnankyni MAS. Obdrželi dopis o získání alokace 6 mil. Kč, počítal ale s milionem navíc. Peníze jsou z Osy 1 – obnova venkova, převáděním financí z jednotlivých os se ale některé finance ztratily, což nechápe. MAS musí předložit žádost na získání prostředků, na vybavení kanceláří je potřeba 700 tis. Kč. Pak bude vše převedeno na ZIF ÚK, podepsána smlouva a MAS může administrovat. První výzvu vyhlásí do 3. srpna, což je šibeniční termín. MAS žádala o podporu ÚK a finanční komise kraje podporu odmítla. Nyní se na ni místní akční skupiny dívají přes prsty a viní zastupitele p. Bernase, že MAS Šluknovsko peníze z kraje nedostala díky němu.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – chce jméno toho, kdo toto řekl, ať má pí Hamplová tyto informace na papíře a proč nemá zápis z komise. Proč to řekla zde na sdružení a proč ho nekontaktovala dřív. O MAS Šluknovsko neslyšel půl roku, o ničem neví. Je tedy jasné, jak toto bude řešit.

pí Ing. Hamplová – říkají jí, že Šluknovský výběžek může za to, že MAS nedostaly peníze. Na konci července budou předávat smlouvu ZIFu, je předjednaný úvěr, což je ale největší problém, jednali o tom v představenstvu, žádat obce o finance je zdlouhavé, dohodli se tedy na získání financí formou směnky. P. Vonka se kolem MAS angažuje. Od září musí kancelář MAS fungovat, nebude sice úvěr, ale náklady se musí platit. DSO Sever schválil MAS Šluknovsko půjčku ve výši 50 tis. Kč na překlenutí doby, než bude MAS poskytnut úvěr. Nyní také řeší usnesení zastupitelstev obcí, kde v usnesení musí být přesné znění – věta o tom, že se ZM seznámilo se strategií rozvoje. MAS je připravena na předložení výzvy, změnila se pravidla, musí se opravit celé fišé. V prosinci bude vyhlášena výzva na kulturní dědictví obcí. Záměry jsou, i projekty, ale nebudou stačit pro všechny peníze, neboť lze přidělovat již i 50 tis. Kč.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) – domnívá se, že pro DSO Tolštejn nebude problém MAS Šluknovsko také půjčit 50 tis. Kč.

p. Kopecký (Horní Podluží) – co se týče p. Bernase, jde o citlivé věci.

p. Ing. Hamplová – p. Bernasovi pošle vše písemně, jak požadoval.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – krajským zastupitelům se musí říkat věci na rovinu přímo jim a neřešit je v jejich nepřítomnosti.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

8. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – otevřel diskusi a vrátil se ke Šluknovským slavnostem. Zahájení se účastnili starostové výběžku v historických oblecích. Byli překvapeni průvodem s velkým množství lidí, počasí bylo dobré, návštěvníků za 3 dny bylo cca přes 10 tisíc. Starostové obdrželi novou knížku o Šluknově, je vydána ve výtisku 2 tis. ks a prodává se v RIC ve Šluknově. V rozpočtu na oslavy je milion korun na celý rok, 60 tis. Kč byla dotace od Ústeckého kraje, 15 tis. Kč dala firma Plaston CR, firma DAS – VHP věnovala 50 tis. Kč. Každý víkend se konaly nějaké akce v rámci oslav - sportovní, či o záchranném systému, byl den otevřených dveří (otevřené instituce, továrny, školy), lidé měli velký zájem.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – Šluknovské slavnosti byly příjemné, průvod velký, vše bylo dobře připravené. Po 6 letech se zúčastnil jednání Rady ERN – je možnost čerpání dotačních titulů z Cíle 3 – jsou volné prostředky na cestovní ruch, ale musí být přeshraniční partner, ale malé šance uspět máme. Peníze jsou určeny na propagační materiály, kulturní akce, šlo by získat finance na malé projekty. Projekt na sasko - českém území zajišťuje Vladimír Jílek – Fond malých projektů, tel. 485 340 975, e-mail: v.jilek@ern.cz.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – hovořil o záchranném informačním systému, dle sdělení hasičů se sirény musí nechat napojené pro každou obec zvlášť, neměly by se rušit.

p. Maják (Jiříkov) - mají problém s pobíhajícími psy, s útulkem v Rumburku je problém, protože není smlouva mezi městy. Jinak mají v Jiříkově záchytný kotec. Občanovi, který vezl do útulku štěňata se stalo, že když řekl, že je z Jiříkova, v Rumburku ho odmítli. Útulek v Děčíně je celkem nákladný. Chtělo by to situaci řešit.

pí Winterová (Rumburk) – v útulku v Rumburku jsou i psi z jiných obcí, zjistí informace. Útulek je financován městem.

p. Kopecký (Horní Podluží) – s útulkem v Rumburku mají dobré zkušenosti.

p. Dubský (Varnsdorf) – už se o tom jednalo, města Varnsdorf a Rumburk přislíbila, že připraví projekt, věc skončila do ztracena, chyběla asi vůle. Odchytávají psy a odváží je do útulku v Děčíně. Bylo by dobré svolat jednání větších měst a vybudovat větší útulek.

p. Houdek (OAK) – sdělil, že ČR zaujímá první místo v Evropě ve výskytu psů na obyvatele.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – myslivci loni odlovili velké množství psů a koček v terénu. Je otázka, zda tuto záležitost nepřipravit jako investiční projekt MAS, jde o problém všech obcí.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů.

p. Ing. Kořínek
(Šluknov) – požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 11. září 2009 v Horním Podluží, místo bude upřesněno v pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. Ing. Jakubec
(zastupitel ÚK) – na kraji zbyly finance na sport a tělovýchovné jednoty. Ze Šluknovského výběžku nebyly dostatečně využity možnosti.

p. Maják (Jiříkov) – je rád, že zbyly peníze, dříve 3x žádali a žádný příspěvek z tohoto programu nedostali.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – ve městě proběhl meeting na otevření železničního přejezdu s Německem, zúčastnilo se ho asi 500 lidí, peníze jsou zajištěny, německá strana zahájí investici na začátku příštího roku. Od srpna začne výluka na železniční trati na trase Dolní Poustevna – Šluknov.

9. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 11:50 hodin. společným obědem.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku