Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 1. července 2005 ve Sportcentru Koupaliště Rumburk

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14ti, později 15ti členů.
Přizváni: hosté dle presenční listiny.
P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Zpráva o hospodaření SPRŠ, výsledky auditu, schválení závěrečného účtu SPRŠ za rok 2004 - pí Hoťová
4. Spolupráce s ERN, financování projektů - p. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
5. Přestávka
6. Krakonošova magistrála - společný projekt - p. Pecinovský
7. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín - p. Ing. Kořínek, p. J. Zoser
8. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
" Ostatní informace
9. Společný oběd
10. Závěr jednání

1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - přednesl návrh programu jednání. Omluveni jsou pp. Ing. Poláček, Kopecký a krajští zastupitelé pp. Šatník a JUDr. Franc. Sdělil, že z pracovních důvodů se bude muset z jednání vzdálit dřív.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
p. Ing. Kořínek - kontrola úkolů bude z časových důvodů odložena na příští jednání.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit kontrolu plnění úkolů na příští jednání.

3. Zpráva o hospodaření SPRŠ, výsledky auditu, schválení závěrečného účtu SPRŠ za rok 2004 - pí Hoťová
p. Ing. Kořínek - přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a předal jí slovo.
pí Hoťová - členové sdružení obdrželi před jednání písemnou zprávu o hospodaření SPRŠ za období leden - červen 2005. Dále informovala o výsledku auditu SPRŠ za r. 2004, který prováděla firma Audit obce, s. r. o. Varnsdorf, a jehož závěr zněl "bez výhrad". Na základě tohoto auditu je požádala o schválení závěrečného účtu SPRŠ za rok 2004. Odpověděla členům na dotazy.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - červen 2005.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo závěrečný účet SPRŠ za rok 2004.

4. Spolupráce s ERN, financování projektů - p. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
p. Ing. Kořínek - požádal p. Pecinovského o informace.
p. Pecinovský - sdělil, že se zúčastnil jednání ERN ohledně cyklostezky Krakonošova magistrála, kde dostal za úkol zajistit průjezd Šlukovským výběžkem. Podrobně vyjmenoval plánované cyklotrasy. Problém je v NP České Švýcarsko, kde se musí nechat zpracovat studie navýšení turistického ruchu v parku. Trasa Krakonošovy magistrály vede přes Čechy, Německo a Polsko. Poláci požadovali nové vytyčení trasy. Musí se nechat zhotovit propagační materiály, pro náš výběžek formou skládačky, návrh se připraví s p. Stejskalem. Pokud podáme žádost o grant na propagační materiály z programu INTERREG III., budou se muset nejdříve zaplatit veškeré náklady, pak z jejich výše dostaneme zpět 75 %. Bude také třeba zhotovit nové informační tabule. Je otázkou, zda tedy letos uvolníme z rozpočtu SPRŠ na toto finance.
p. Raichart - dotázal se, zde trasa magistrály nejde ještě změnit a zakomponovat do ní celý výběžek - Lobendava, Lipová a Sebnitz - kde mají pěkné cyklotrasy. Zda je možné napojit místní trasy na magistrálu.
p. Ing. Jemelka - opět nikdo nejednal s DSO Severem a magistrála vede přes naše území. V ERN máme naše zástupce, ale není žádná spolupráce, opět žádný zájem o náš výběžek.
p. Pecinovský - je třeba, aby stezky byly pro turisty zajímavé, aby na nich měli možnost vidět různá atraktivní místa, ne aby je jen projeli.
p. P. Zoser - upozornil na to, že trasu vytyčil někdo z ERN bez konzultace s obcemi.
p. Hladík - podstatné je, že magistrála byla dovedena až do našeho výběžku, je už alespoň možnost napojení našich místních cyklostezek.
p. Pecinovský - konstatoval, že kdyby se nezúčastnil jednání v Bogatyni, neměli bychom žádné informace. Chybí informovanost obcí od ERN.
p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce Euroregionu Nisa, p. Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., požádal ho o bližší informace.
p. Ing. Zámečník, CSc. - konstatoval, že ve věci Krakonošovy magistrály ještě není vše definitivní, stále probíhají jednání.
p. Pecinovský - oponoval, že do 15.07.2005 mělo být vše již doloženo a touto dobou připraveno. Proč tedy měly být návrhy tras do daného termínu, když se na tom stále pracuje.
p. Ing. Zámečník, CSc. - toto slyší poprvé. Došlo k tomu, že obce byly postaveny před hotovou věc. Zjistí, kdo z ERN udělal chybu a zajistí nápravu. ERN je financován obcemi, pro ně má pracovat, toto se nesmí stávat.
p. Ing. Zámečník, CSc. - za českou stranu je možné říci, že ERN požaduje na přípravy např. ještě měsíc. Bude se působit na německou stranu, že obce s navrženou trasou magistrály nesouhlasí. Na jednání tento požadavek vznese.
p. Ing. Kořínek - pro tuto chvíli navrhl jako nejjednodušší způsob ponechat současnou trasu Krakonošovy magistrály a od ní pak napojit místní cyklotrasy, které požadujeme. Trasa magistrály se nyní už nezmění, musíme se přizpůsobit my. P. Ing. Zámečník, CSs. byl pozván hlavně proto, aby informoval o možnostech získání grantů z ERN.
p. Ing. Zámečník, CSc. - ERN má ve správě Fond malých projektů, mají k dispozici 300 000 euro. Nyní se musí vyplňovat elektronické žádosti, které se projednávají čtvrtletně. Ústecký kraj bohužel není v operačních programech, které byly vládou schváleny. Výběrové kolo, které proběhlo 10.06.2005 je uzavřené, byly to poslední peníze. Další větší finance lze získat z programu INTERREG III. v roce 2007. ERN některým obcím připravovala projekty zdarma, nyní zřítí skupinu, která bude projekty pro obce připravovat. Obce dále mohou čerpat peníze z programu PHARE CBC 2003. 29.07.2005 bude zasedání Rady ERN. Ještě lze podávat žádosti, které se budou týkat životního prostředí, žádá se na Centru regionálního rozvoje v Chomutově. Z PHARE podílu se vrací DPH a do 30.08.2005 musí být platné stavební povolení. V rozpočtu PHARE je na česko-saskou hranici vyčleněna částka před 2 mil. euro. O získání grantu rozhoduje 7 členná komise, informace jsou na internetu.
p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Zámečníkovi, CSc. a sdělil, že další nové informace podá p. Ing. Zámečník, CSc. na příštím jednání SPRŠ.
Dále probíhala diskuse o jednotlivých cyklotrasách, jejich vytyčení, o činnosti ERN, financování , atd.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o vytyčení cyklotrasy Krakonošova magistrála o dalších pracích na projektu.

5. Přestávka
p. Ing. Kořínek - v 10.00 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

6. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín - p. Ing. Kořínek, p. J. Zoser
p. Ing. Kořínek - zúčastnil se jednání HSRD v České Kamenici, kde zastupoval spíše SPRŠ než Město Šluknov. Starostové obdrželi informační materiál - Statut Hospodářské a sociální rady okresu Děčín a seznam osob, které byly osloveny, aby v radě pracovaly. Tato rada by měla být partnerem OHK, jejím cílem by mělo být lobování za okres Děčín, který je stále brán jako okrajový. Po 2 letech je činnost rady více než amatérská a s požadavkem na funkci předsedy byl osloven senátor p. Zoser. HSRD požádala o oficiální registraci jako sdružení z důvodu, aby byla ostatními subjekty brána jako partner. Existuje Hospodářská a sociální rada Děčín, založena podnikatelským subjektem, která již obcím zasílala účtovací dopisy. Správná a oficiální je Hospodářská a sociální rada okresu Děčín. Dnes je třeba rozhodnout, zda on jako předseda SPRŠ může v této HSRD zastupovat Šluknovský výběžek. Dále přivítal senátora, p. J. Zosera.
p. J. Zoser - byl na jednání HSRD v Děčíně, kde byl požádán, aby se stal jejím předsedou, s čímž nakonec souhlasil. Jako asistenta si vybral p. Ing. Špinara. V této radě by měly být zastoupeny obce III. stupně, rada by měla být v kontaktu s Radou ÚK, krajem, apod. HSRD bude řešit nadregionální záležitosti i projekty. Domnívá se, že není nutné, aby do této rady vstupovaly i malé obce.
p. Ing. Kořínek - dotázal se, zda tedy členové souhlasí s účastí SPRŠ v HSRD.
p. Ing. Jemelka - upozornil na trvající neúčast zástupců OHK a OAK na jednání SPRŠ.
p. J. Zoser - HSRD oslovila zaměstnavatele ve výběžku k účasti v radě, podnikatelé ale zájem nemají. Není si jist, že v OHK a OAK je návaznost a zpětná vazba spolupráce.
p. Ing. Kořínek - domnívá se, že členství v HSRD by mohlo být prostředkem k dalšímu zviditelnění Šluknovského výběžku. Nechal hlasovat, kdo je pro členství SPRŠ v této radě. Pro bylo 13 členů, p. Maják se zdržel.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo členství SPRŠ v Hospodářské a sociálně radě okresu Děčín.
Stanovisko SPRŠ: sdružení pověřuje p. Ing. Milana Kořínka zastupování SPRŠ na jednáních Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.
p. J. Zoser - vrátil se ke Krakonošově magistrále. Je třeba určit skupinu lidi, která tuto záležitost bude mít za úkol dořešit do konce, a která ověří, zda má ještě cenu žádat letos o granty. Za DSP Tolštejn doporučuje p. Pecinovského a p. P. Zosera.
p. Ing. Jemelka - některé materiály jsou připravené. Navrhl zapojit také město Mikulášovice.
p. Pecinovský - je tu otázka financí. Můžeme požádat o grant, náklady zatím nést z rozpočtu SPRŠ a až se peníze vyúčtují a vrátí SPRŠ, může se žádat o další granty.
p. Ing. Kořínek - dotázal se na výši částky, která bude uvolněna z rozpočtu na zpracování propagačních materiálů cyklostezek.
p. Pecinovský - na 10 ks informačních tabulí je třeba cca 40.000,--Kč + práce. Problém je v platbě předem, 75 % se vrátí po vyúčtování. Bylo by dobré rozdělit na 2 etapy, hranice by byla max. 120.00,--Kč. SPRŠ by poskytlo 70.000,--Kč, DSO Tolštejn 50.000,--Kč. Žádost by měla být tedy připravena tak, aby výše grantu činila celkem 120.000,--Kč.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo vytvoření pracovní skupiny pro vypracování záměru napojení místních cyklotras na Krakonošovu magistrálu ve složení: pp. P. Zoser, Pecinovský, Ing. Jemelka, Raichart, Hladík, Sucharda, Fúsek.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo uvolnění částky ve výši 70.000,--Kč z rozpočtu SPRŠ na zpracování propagačních materiálů. Nositelem grantu do výše 120.000,--Kč bude SPRŠ.

7. Diskuse, různé
p. P. Zoser - upozornil, že u Chřibské byla opět ukradena cedule "Tolštejnské panství vás vítá".
p. Pecinovský - konstatoval, že na Pivních slavnostech v Německu bylo pouze 5 starostů za DSO Tolštejn, za DSO Sever nikdo, zvlášť pro tyto příležitost se nechávaly šít kostýmy. Dále sdělil, že nová mapa Tolštejnského panství bude hotova v září nebo říjnu t. r. Ať starostové zkontrolují návrhy na případné změny či doplnění.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům zkontrolovat návrhy map Tolštejnského panství a vznést případné požadavky na změny.
p. Ing. Kořínek - omluvil svou neúčast na Pivních slavnostech, neboť ve stejné době probíhaly oslavy 60. výročí let kopané ve Šluknově.
p. Hladík - připomněl, že DSO Sever a DSO Tolštejn by se měly vzájemně informovat. Při schůzkách každého ze svazků by mělo toto být pravidelně zařazeno do programu. Zápisy z jednání by si měli předsedové vzájemně zasílat.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo o zařazení bodu o vzájemném podávání informací o činnosti každého ze svazků na jednotlivých schůzkách DSO Sever a DSO Tolštejn.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedům DSO Sever a DSO Tolštejn vzájemně si zasílat zápisy a usnesení z jednání jejich svazků. Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 02.09.2005 v Dolním Podluží v chatě Roťanda. Začátek je v 8.30 hodin.
p. J. Zoser - pod dojmy porady v Děčíně se dotázal zástupců Varnsdorfu a Rumburka, zda uvažují o svolávání obcí ze svého správního územní na porady v rámci regionálního rozvoje. Sdělil, že Město Děčín má svůj softwarový program, který nabízí obcím ve svém území. Jde o kvalitní a přínosný program, který obsahuje různé evidence, katastr nemovitostí, apod. Požádal tajemníka Města Děčína, zda by pracovníci jejich úřadu nemohli tento program prezentovat ostatním obcím. Některé programy jsou státní správě nabízeny zdarma. Sdělil, že z Dozorčí rady IDS a. s. odstoupil p. Foldyna a p. Forst, nahradili je ředitelka KÚ a další úředník.
p. Sucharda - nejsou proti setkávání starostů, ale domnívá se, že již nyní je mnoho příležitostí, kdy se schází. Konstatoval, že pro oblasti Varnsdorfu a Rumburka nejsou však zpracovány veškeré potřebné informace (např. údaje o povodních).
p. Engl - účast na různých setkání zástupců obcí někdy klesá, Rumburk pořádá porady tajemníků pro obce ve své správní působnosti, ty jsou celkem dostačující.
p. Ing. Jemelka - bylo by dobré se setkávat se zástupci pověřených obcí, doporučil jednání svolávat vždy ke konkrétní problematice (doprava, zdravotnictví, atd.)
p. Engl - pověřené obce dostávají informace od kraje stejně pozdě či špatně jako ostatní obce. Menší obce by mohly v tomto působit na kraj a požadovat větší informovanost a lepší spolupráci.
p. Ing. Jemelka - existuje spol. IDS a. s., ve které měli starostové obcí spolupracovat. Hejtman toto rozhodnutí zrušil a určil, že dopravu v ÚK budou řešit úředníci kraje a ne starostové. Starostové měli být i členy dozorčí rady uvedené společnosti. Sdělil, že IDS a. s. vyvolala jednání s Českými drahami, a. s. ve Varnsdorfu, jednalo se i s německou stranou. Závěr byl takový, že všechny složky vyjádřily IDS a. s. podporu, ale musí se najít partner pro saského ministerského předsedu, hejtman pro německou stranu není rovnocenným partnerem.
p. Engl - podal informace o činnosti 1. Lužické nemocnice v Rumburku. V současně době se hovoří o hromadném odchodů lékařů z této nemocnice. Představenstvo společnosti, Město Rumburk, rozhodlo, že lékařům omezili jejich nadstandardní podmínky, proto také tento odchod lékařů. Dále informoval o činnosti K-centra - pokud dojde ke změně zákona, nebudou mít možnost dostávat příspěvky. Požádal o doplnění Města Rumburk do smlouvy na APP Velký Šenov, aby bylo možné poukázat finance.
p. J. Zoser - dotázal se, zda pozvat zástupce Děčína, aby předvedli presentaci GIS na jednání SPRŠ. Předseda by měl ale požádat písemně.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, písemně požádat tajemníka MěÚ Děčín, zda by se pracovníci úřadu zúčastnili příštího jednání SPRŠ a předvedli starostům obcí presentaci GIS programu.
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a hostům za informace, popřál všem příjemné dovolené a ukončil jednání v 11.45 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku