Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 11. července 2003 v Městské knihovně v Rumburku

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.
V úvodu uvítal přítomné členy sdružení a hosty jednání.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o aktuální finanční situaci SPRŠ – pí Hoťová
 4. Lékařská služba první pomoci – aktuální situace a krajská koncepce
 5. Přestávka
 6. Prezentace Šluknovska na zemědělské výstavě v Libverdě – návrh
 7. Diskuse, různé:
  • připomínky starostů
  • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání:

4.1 Rozeslat pozvánky na jednání sdružení zástupcům Krajského úřadu, zástupcům ministerstva zdravotnictví, zástupcům zdravotních pojišťoven, lékařům. Pozvánky pro pojišťovny a pro ministerstvo zdravotnictví budou zaslány prostřednictvím senátora p. Zosera. - p. Ing. Kořínek - Úkol byl splněn, pozvánky rozeslány. Zástupci kraje se omluvili, zástupci VZP jsou přítomni.

Stanovisko sdružení: SPRŠ vzalo splnění úkolu na vědomí.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek – omluvil ekonomku sdružení, p. Hoťovou, která je na tři dny mimo region. Všem přítomným předal písemnou zprávu ekonomky, ze které vyplývá, že sdružení hospodaří bez problémů, všechny závazky i pohledávky jsou vyrovnány. K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo průběžnou zprávu o finanční situaci sdružení.

 

4. Lékařská služba první pomoci - aktuální stav a krajská koncepce

p. Ing. Kořínek – skončilo první pololetí, mělo být provedeno hodnocení modelu fungování LSPP a RZS ve výběžku. Zároveň měla být stanovena koncepce na další období. Nic se nestalo, starostové obcí nedostali žádnou informaci. Jediné, co je k dispozici, je rozšířená koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje z dubna 2003, uveřejněná na internetu, která je pouze v obecných tezích, a nový materiál k LSPP, který snižuje rozsah placené služby ze 6 na 5 hodin a pro nás znamená případné větší platby. Smlouvy mezi krajem a lékaři jsou podepsány do 30.9.2003. Navíc byla úplně zrušena i stomatologická pohotovost v Děčíně a nejbližší je v Ústí nad Labem. Podle člena rady kraje p. Szántó se bude zastupitelstvo kraje situací zabývat v září t.r.

p. Ing. Poláček – stanovisko Varnsdorfu je, že o rozšiřování LSPP nestojí. Stávající stav jim vyhovuje. Služby jsou zajištěny v nemocnici. Lékař je zajištěn 24 hodin denně, ale k pacientům nevyjíždí, musí si na ošetření přijet. Po skončení krajem placené pohotovosti začíná fungovat jejich vlastní. Na počátku roku sami hradili LSPP, ostatní obce nepřispívaly. S tím nesouhlasí a proto přestali hradit služby pro jiné obce. Požaduje předání slíbené statistiky výkonů LSPP za 1. pololetí r. 2003.

p. Ing. Sykáček – Rumburk nesouhlasí, aby město platilo za služby ve zdravotnictví. To by měla být záležitost pojišťoven a kraje. Je ale jedno, kdo platí, důležité je, aby občan měl lékařskou péči v souladu se zněním zákona. Zastupitelstvo mu uložilo, aby od hejtmana vyžádal slíbenou koncepci zdravotnictví v kraji. Ptá se krajských poslanců na stav zpracování.

p. Hrábková – koncepce zatím předložena nebyla, nemají ani informace o stavu rozpracovanosti. Proč na LSPP bylo pro okres Děčín vyčleněno dříve 9 mil. Kč a dnes pro Ústecký kraj jen 5 mil. Kč. Kde jsou zbývající prostředky?

p. Ing. Kohlíček, poslanec PČR – koncepce se začíná zpracovávat, měly by být i na republikové úrovni. Měli bychom připravit přesné stanovisko o tom, co požadujeme. Zastupitelstvo má schůzi 3.9.2003, je třeba požadovat zařazení bodu do programu.

p. Ing. Růžička – požaduje koncepci pro Šluknovský výběžek. Nepotřebujeme LSPP, pokud bude u RZS ve Velkém Šenově lékař. Ten zatím není. Podle jeho informací platí VZP lékaři pouze 8,5 hod. denně.

p. MUDr. Matýsek, zástupce VZP – VZP platí všechny správně vykázané úkony v kteroukoliv dobu. Hradí se výkony, ne čas, i když každému úkonu odpovídá časový interval. Likvidace LSPP není správná. Upozorňuje, že za posledních 10 let nedošlo ve zdravotnictví k žádné systémové změně, jen se o nich hovoří. Je rozdíl v počtu pacientů na jednoho lékaře v Praze a u nás, v koncepci je třeba zohlednit periferní okresy. VZP bude respektovat výsledky zasedání krajského zastupitelstva.

p. Doležal – nedostali jsme statistiku za pololetí, nevíme, za co platíme. Cena příspěvku na LSPP - 17,50 Kč na obyvatele byla stanovena vč. Krásné Lípy a Rumburku, ale oni nepřispívají.

p. Hladík – v prosinci jsme byli postaveni před hotovou věc. Tím, že jsme přispěli však bereme na sebe povinnosti jiných, není to systémové. Další platby nedoporučuje.

p. Kopecký – nedoporučuje další platby od obcí, ale urychlení práce na koncepci. Krajští zastupitelé by měli respektovat stanoviska obcí a občanů.

p. Maják – město Jiříkov ustupuje od dalších plateb za LSPP.

p. Raichart – co jsme udělali, bylo v daný okamžik správné, ale pokračovat v tom už nebudeme. Koncepce je nutná, musíme na ní trvat.

Stanovisko sdružení: SPRŠ vzalo na vědomí informace o současném stavu LSPP na Šluknovsku.

SPRŠ rozhodlo napsat dopis hejtmanovi kraje, p. Ing. Šulcovi, a v něm zdůraznit tyto body: - předložení koncepce zdravotnické služby vč. mimopracovní doby pro Šluknovsko v termínu do 30.9.2003 s tím, že se k ní chceme jako sdružení vyjádřit,

 • neplnění příslibů o projednání problematiky LSPP ve výběžku,

 • oznámit zastavení plateb obcemi pro další období,

 • požádat o zařazení otázky LSPP a RZS na program jednání příštího zasedání krajského zastupitelstva 3.9.2003.

Dopis zaslat i našim poslancům v krajském zastupitelstvu a poslanci PČR, p. Ing. Kohlíčkovi.
SPRŠ ukládá p. Ing. Sykáčkovi a p. Ing. Kořínkovi sestavit dopis pro hejtmana Ústeckého kraje podle výše uvedených bodů.
SPRŠ dále pověřuje účastí na zasedání zastupitelstva kraje dne 3.9.2003 pp. Ing. Sykáčka, Ing. Poláčka, Ing. Růžičku a Ing. Kořínka.

 

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.30 hodin vyhlásil 15ti min. přestávku.

 

6. Prezentace Šluknovska na zemědělské výstavě v Libverdě

p. Ing. Kořínek – na sdružení se obrátil předseda Okresní agrární komory v Děčíně, p. Ing. Loudát, s návrhem, aby se na letošním ročníku prezentovalo samostatně Šluknovsko. Představa je, že by byly vytvořeny tři nástěnné panely. První s tématem zemědělství (připraví OAK), zbývající s propagací výběžku (zajistí SPRŠ). Předpokládá, že prezentace by proběhla 1. den výstavy, cca 1 hodinu, měli by se jí zúčastnit starostové. Jakmile bude upřesněn scénář, ještě se ozve. Termín konání výstavy je 19. až 21.9.2003.

p. Doležal – v Lipové farma vyrábí ekoprodukty, bylo by vhodné toto uvést v propagaci.

p. J. Zoser – je to dobrá myšlenka, zúčastnit bychom se měli. Doporučuje, aby zpracování všech tří panelů bylo zadáno p. Stejskalovi, aby byla zachována jednotná výtvarná forma.

p. Ing. Korbelová – lze využít i již dokončenou videokazetu o Tolštejnském panství.

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo účast na okresní zemědělské výstavě v Libverdě v září 2003.
SPRŠ dále rozhodlo zadat zpracování prezentace Šluknovska p. Stejskalovi z Jiřetína pod Jedlovou (po upřesnění scénáře výstavy).

 

7. Diskuse, různé

7.1 Staré průmyslové areály – p. Ing. Kořínek

P. Ing. Hellmich z RRA Most se opět obrací na SPRŠ s nabídkou na pasportizaci starých průmyslových areálů, které nemusí být pouze ve vlastnictví obcí. Upozorňuje, že krajský úřad na ni vyčlenil finanční prostředky, zpracovatelé našli i novou cestu, jak využít stavební zákon k tlaku na vlastníky. Podrobnosti znají i poslanci krajského zastupitelstva.

Stanovisko sdružení: SPRŠ vzalo informaci na vědomí, pasportizaci prozatím nepožaduje.

7.2 Výstava turistického ruchu MADI v Praze – p. Pecinovský

Letos se opět koná výstava MADI v Praze, Tolštejnské panství se zúčastní. Protože jde ale o propagaci celého Šluknovska, doporučuje, aby se účastnický poplatek 3.500,- Kč (tři tisíce pět set korun) uhradil z prostředků SPRŠ. Vlastní realizaci zajistí p. Ing. Hamplová.

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo účast na výstavě MADI v Praze.
SPRŠ rozhodlo uhradit účastnický poplatek ve výši 3.500,- Kč z prostředků sdružení.
SPRŠ dále ukládá ekonomce uhradit účastnický poplatek za výstavu MADI v Praze ve výši 3.500,- Kč z prostředků SPRŠ.

7.3 PLANstudio, mapová aplikace – p. Ing. Kořínek

Podle telefonické informace p. Popova z PLANstudia Praha je mapová aplikace hotova a připravena na jejich serveru. Technické otázky jsou projednány s  p. Suchardou na MěÚ Varnsdorf. Předložil návrh Smlouvy o provozu aplikace a databáze na serveru poskytovatele pro doménu zákazníka www.Interdata. Cena je 500,- Kč/měsíc, tedy 3.000,- Kč/půl roku.

Stanovisko sdružení: SPRŠ vzalo informaci na vědomí a po uvedení aplikace do provozu souhlasí s proplacením zaslané faktury.
SPRŠ dále pověřuje předsedu p. Ing. Kořínka podpisem uvedené výše uvedené smlouvy.

7.4 Realizace dalších společných projektů

p. Kopecký – starostové měst a obcí v minulosti realizovali mnoho společných větších investic. Domnívá se, že v současnosti by bylo dobré se opět spojit a připravit nové žádosti z PHARE apod. Navrhuje kanalizace a ČOV Šluknovska. P. Ing. Jemelka už minule doporučoval prodloužení vodovodu z Chřibské ze Šluknova do Lipové a Lobendavy, případně druhou větev z Krásné Lípy do Mikulášovic.

p. Ing. Poláček – na toto téma rozesílala SVS a.s. dopisy na obce. Připravuje se koncepce rozvoje a investiční plán na další období, je příhodný čas. Informace podají p. Ackermann nebo Martin Votava na SVS a.s.

p. Doležal – Lipová dostala stanovisko SČVK, že je možné odkanalizování obce pouze do ČOV Vilémov. Obecní čistička nebude.

p. Ing. Kohlíček – sdělil, že p. Ing. Svoboda na odboru regionálního rozvoje KÚ má informace, může je poskytnout. Zná i podmínky programů PHARE.

Stanovisko sdružení: SPRŠ vzalo návrh společných projektů i předložené informace na vědomí.
SPRŠ rozhodlo zařadit otázku vodovodů a kanalizací na Šluknovsku jako hlavní bod příštího jednání sdružení.
SPRŠ dále ukládá předsedovi přizvat na toto jednání zástupce KÚ ÚK , SVS a.s. a SČVK.

7.5 Městské znaky na Tolštejně

p. Ing. Korbelová – nájemce hradní restaurace na Tolštejně vznesl žádost o umístění znaků obcí a měst Tolštejnského panství na hradbách Tolštejna. Cena jednoho znaku z pryskyřice se předpokládá 800 až 900,-Kč, byly by zhotoveny podle digitální předlohy. Je třeba pouze předání znaku v digitální formě. Termín předání předlohy je do 31.8.2003 (po projednání v radách), potom bude vystavena hromadná objednávka.

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo návrh na umístění znaků měst a obcí na hradbách hradu Tolštejn.
SPRŠ dále ukládá starostům, aby požadavek na zhotovení znaku v uvedených cenových relacích projednali v radách obcí a v případě souhlasu dodali znaky obcí a měst v digitální podobě p. Ing. Korbelové do 31.8.2003.

7.6. Připomínky starostů

p. Ing. Korbelová – informuje, že ČCCR vydala mapu “Pohádkové regiony Čech, Moravy a Slezska”. Obce dostanou po jednom výtisku, hrazeno bude z prostředků Tolštejnského panství. Poděkovala za účast na slavnostech Tolštejnského panství i na pivních slavnostech v Eibau. Připravují společnou účast i na Saském dnu v Sebnitz.

Dále je k dispozici nová rozšířená mapa Tolštejnského panství, lze objednat přes p. Ing. Hamplovou.

p. Ing. Poláček – zve na Varnsdorfské slavnosti a na otevření vyhlídkové věže Hrádku.

p. Raichart – v srpnu se bude konat Vilémovská pouť, rovněž zve k návštěvě.

7.7 Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko sdružení: SPRŠ schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12. 9. 2003 na Střelnici ve Varnsdorfu (bude upřesněno na pozvánkách). Začátek je v 8.30 hodin.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 12.00 hodin.

Zapsal: Ing. Kořínek

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku