Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 9. července 2002 v hotelu JEF v Doubici

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal členy sdružení.

Jednání bylo zahájeno v 9.30 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. Zpráva o hospodaření SPRŠ za 1. pololetí 2002
 4. MA 21 – informace o průběhu pilotního projektu – p. Tomáš Salov
 5. Spolupráce SPRŠ a společnosti TUR
 6. Přestávka
 7. Zlepšení příjmu televizního signálu – možnost vytvoření společného projektu
 8. Informace z Tolštejnského panství, práce na videokazetě
 9. Diskuse, různé:
  • Připomínky a podněty starostů obcí
  • Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
 10. Závěr, společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek
– přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání. 5.1 Písemně poděkovat IC Loreta Rumburk a IC Regia Varnsdorf za pomoc na Euroregion Touru 2002 - p. Ing. Kořínek – úkol splněn.

5.2 Vyplatit odměny za zajištění stánku na Euroregion Touru 2002 v uvedených výších s termínem do konce května 2002 – p. Hoťová – úkol splněn.

- p. Ing. Hamplová – 2.000,-Kč, p. Ing. Paslavská – 1.500,-Kč,

- p. Ing. Holatová – 1.500,-Kč, p. Fečková – 500,-Kč,

- 2 studenti učiliště – 1.000,- Kč celkem.

5.3 Kontaktovat p. Houdka a požádat ho o účast na Tolštejských slavnostech - p. Ing. Kořínek

– při upřesňování programu byl tento úkol zrušen.

5.4 Objednat 2000 ks map Tolštejnského panství. Prodejní cena pro zákazníky bude 49,- Kč/ks. Sdružení bude prodejcům účtovat 40,-Kč/ks - p. Zoser – úkol probíhá.

5.5 Projednat v zastupitelstvech objednávky výtisků vlastivědy pro obce a písemné objednávky předat do 10.6.2002 předsedovi SPRŠ - starostové měst a obcí – úkol splněn.

5.6 Vyžádat od Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj přesnější informace, týkající se podstávkových domů a Solné stezky - p. Ing. Kořínek – úkol splněn, na dnešní jednání přizván p. Čácha.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

3. Zpráva o hospodaření SPRŠ za 1. pololetí 2002

p. Ing. Kořínek
– přednesl zprávu o hospodaření SPRŠ za 1. pololetí 2002, kterou členové sdružení obdrželi v materiálech pro dnešní jednání.

p. Ing. Korberlová – navrhla, aby zůstatek z příspěvků obcí na účast na Euroregionu byl

použit výhradně jen pro oblast turistického ruchu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo použití finančního zůstatku z příspěvků obcí na Euroregion Tour pouze pro oblast cestovního ruchu.

p. Zoser – hovořil o plánovaných výstavách Krajského úřadu, Komise cestovního ruchu, Ústí nad Labem, kde je možnost se také presentovat.

p. Ing. Korbelová – dotázala se, zda může p. Hoťová připravit na příští jednání rozpočet

z důvodu zjištění finanční situace sdružení pro další období.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové připravit na příští jednání rozpočet SPRŠ.

4. MA 21 – informace o průběhu pilotního projektu – p. Tomáš Salov

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Salova z dnešního jednání z důvodu časové zaneprázdněnosti. Sdělil, že ze strany SPRŠ je vše v pořádku, problémy jsou v řídícím výboru MA 21.

p. Ing. Korbelová – podotkla, že pilotní projekt Děčínska je dobře vedený, problém je v jeho prezentaci. Pražské centrum požaduje podrobné zprávy, dokumentaci a hlášení, pro nás jsou ale důležitější praktické výsledky a v tom je rozpor. Více nových informací se dozví na jednání řídícího výboru. Zástupce anglické strany je s činností agendy spokojený.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti MA 21 na vědomí.

5. Spolupráce SPRŠ a společnosti TUR

p. Ing. Kořínek – přivítal ředitele společnosti TUR, p. Jana Čáchu.

p. Čácha – správní rada TUR ho požádala, aby navázal spolupráci se SPRŠ. Zájem obou sdružení je podobný – prezentovat Šluknovský výběžek. Hlavním programem činností TUR je záchrana podstávkových domů. Je započatá pasportizace domů, na její dokončení je třeba 40 tis. Kč. Výsledkem by byl katalog podstávkových domů a jejich roztřídění. Další činností společnosti je revitalizace starých obchodních stezek, postavení informačních tabulí (na 3 tabule je potřeba 75 tis. Kč, osazení poslední tabule je plánováno na podzim 2003, tabule bude osazena i v Německu). Důležité je vydat informační materiály o těchto starých obchodních cestách. Budou se snažit o získání dotací.

p. Zoser – dotázal se na formu informačních materiálů, jde o dost peněz. Nemyslí si, že zmapování podstávkových domů je důležité, je to dlouhodobá práce. Katalog je asi zbytečný, stačila by skládanková forma materiálu.

p. Čácha – jde spíše o návrhy, přesná úprava bude po dohodách se starosty. Letáková forma je prvotní, katalog je specializovanější. Jde o to, zda je SPRŠ ochotno vůbec s TUR spolupracovat. Členské podíly TUR jsou malé.

p. Zoser – není proti podpoře projektů TUR, je třeba se na zájem ptát přímo obcí.

p. Doležal – dotázal se na členy společnosti. Projekty mu přijdou trochu jako vzdušné zámky.

p. Ing. Korbelová – je třeba konkretizovat – pro koho jsou projekty určeny, jak se využijí zbývající finanční prostředky. TUR je ku prospěchu věci, ale musí se zvážit užitek projektu.

p. Ing. Kopáčková – Poláci se zapojili do tohoto projektu stejně jako Němci. V Euroregionu je skupina zabývající se podstávkovými domy. Nemyslí si, že by se měl projekt úplně zavrhnout.

p. Chmelař – většina ví, jak TUR vznikal (hlavně kvůli kopci Partyzán), je důležitá politická podpora. Celkem existuje asi 22 tisíc podstávkových domů. Projekt je finančně náročný, jsou potřeba velké náklady. Neumí si představit, jak vnést solné stezky do podvědomí lidí.

p. Mgr. Sudek – u těchto domů je otázkou, v jakém vlastnictví jsou. Lidé mohli dostat půjčky na opravy domů, ale nemají zájem.

p. Ing. Korbelová – TUR potřebuje peníze. Nyní jde o to, zda je vůbec podpoříme a poskytneme jim finance. Navrhuje počkat, jak dopadne rozpočet SPRŠ.

p. Čácha – sdělil, že nedostatek financí neohrozí podání projektů za TUR.

p. Ing. Kořínek – navrhl téma možnosti přidělení financí TUR uzavřít do konkretizace rozpočti SPRŠ a přislíbit podporu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti společnosti TUR na vědomí. Dále sdružení rozhodlo jednat s p. Kadlecovou z KÚ Ústí nad Labem, která přislíbila podporu v této oblasti a domluvit se konkrétně.

Sdružení rozhodlo projednat přidělení financí pro TUR až pro projednání rozpočtu SPRŠ.

6. Přestávka

P. Ing. Kořínek vyhlásil 15ti minutovou přestávku.

7. Zlepšení příjmu televizního signálu – možnost vytvoření společného projektu

p. Ing. Kořínek – vrátil se k jednání z minulého týdne ve Šluknově, kde se hovořilo o zlepšení televizního signálu v obcích. Vznikla otázka, zda prostřednictvím SPRŠ vytvořit společný projekt obcí a požádat o dotace z Fondu malých projektů. Připomněl nabízený mikrovlnný televizní systém firmy B PLUS TV, a.s.

p. Doležal u tohoto systému příjmu televizního signálu musí být přímá viditelnost, ke zhoršení signálu stačí malá překážka.

p. Ing. Kořínek – kvalita signálu i cena se musí prověřit a upřesnit. Zájemci se mohou přidružit ke Šluknovu, který o vypracování studie bude žádat.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nevytvořit společný projekt obcí, týkající se zlepšení televizního signálu ve Šluknovském výběžku systémem navrženým společností B plus TV Klimkovice. Obce si můžou zažádat individuelně nebo se připojit ke Šluknovu.

8. Informace z Tolštejnského panství, práce na videokazetě

p. Zoser - informoval členy o zahájení 2. roku vandrování Tolštejnským panstvím. V současnosti je 81 poskytovatelů, pole působnosti se rozšířilo o část Českokamenicka, Novoborska, Saska. Agenda kolem hry narůstá, více aktivity by znamenalo větší náklady. Řešení této situace zadali Čisté energii. Měla by vzniknout společnost, která by propagovala místní turistický ruch a zároveň plnila jakýsi servis. Bylo by vhodné oblast již dále nerozšiřovat, ale získávat poskytovatele v současných místech. P. Dudka doporučil založit obecně prospěšnou společnost na zajištění činnosti ohledně Tolštejnského panství. Je třeba dát tomu profesionální ráz, nabízet vandrování jako komerční produkt ve městech, tyto věci nejdou dělat amatérsky. Je potřeba přesvědčit zastupitelstva obcí a měst. Obce by si měly rezervovat v rozpočtu částky na provoz této společnosti. Dále připomněl velký nárůst cyklistů.

p. Ing. Hamplová - obecně prospěšná společnost by měla zaštiťovat i informační centra, kde je třeba sladit systém a vzájemnou spolupráci. Existence hry je nyní založena na dobrovolnosti. Založení agentury je velmi potřebné. Hra loni skončila schodkem. Letos od ledna do května tvoří zisk.

p. Ing. Korbelová ve vzniklé společnosti by byla dobrá účast zástupců mikroregionů. Je třeba zachovat kontinuitu, práce na hře musí být korigována. Nová zastupitelstva se hrou možná nebudou zabývat. Cestovní ruch je pro naši oblast důležitý. Zakladatelem společnosti by byl svazek obcí Tolštejn, činnost by byla prokazatelná a průhledná.

Zakončení sezóny Tolštejnského panství bude koncem září ve Šluknově nebo ve Velkém Šenově. Je třeba zjistit vhodný termín.

p. Zoser – dostal nabídku na pomoc na Tolštejnském panství od paní, která žila v Německu a přislíbila pomoc na německé straně. Podotkl, že v radě společnosti by byl vhodný podnikatelský subjekt.

p. Stejskalová – reklama je důležitá. Severní Čechy jsou v podvědomí lidí jen oblastí Mostu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo podpořit založení obecně prospěšné společnosti, která by zajišťovala činnost Tolštejnského panství a agendu místního cestovního ruchu.

Dále ukládá starostům projednat v zastupitelstvech měst a obcí založení uvedené společnosti. Materiály jsou k dispozici u p. Dudky, p. Ing. Kopáčkové a p. Ing. Kořínka.

9. Diskuse, různé

 • Ostatní záležitosti a informace – starostové obcí a měst

p. Zoser - zbyly značky na cyklotrasy. Je třeba se domluvit s Klubem turistů, co s nimi.

p. Stejskalová – dotázala se, zda Euroregion vyměnil nečitelné informační tabule – odpověď – jejich výměna proběhla již loni.

p. Zoser – uvažuje se o převedení tabulí do majetku obcí, ještě se neví, zda je budou obce platit. K ukončení volebního období navrhl společný výlet zastupitelů po zdejší krajině.

p. Ing. Kořínek – informoval o sdělení SČE, a.s. o výstavbě optické trasy Rumburk – Česká Kamenice. Akce začíná na Děčínsku a ve výběžku 31. 7. 2002. Dotázal se na pokračovaní vydání videokazety.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o výstavbě optické trasy SČE a.s. na vědomí.

p. Zoser – videokazeta bude hotova nejspíše na konci srpna 2002, nyní by se měly dodávat k záběrům texty.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o práci na videokazetě na vědomí.

p. Mgr. Sudek – v loňském roce byla vyhlášena Literární soutěž, kterou zajišťovala Varnsdorfská knihovna. Letos bude soutěž opět vyhlášena.

 • Stanovení termínu a místa konání příštího setkání

p. Ing. Kořínek – dotázal se členů na návrh termínu a místa příštího jednání sdružení. Navrhl termín 17. 9. 2002 v 9.00 hodin. Jako místo byla schválena obec Lipová, restaurace U Pytláka. Proběhne i prohlídka zrekonstruovaného Obecního úřadu v Lipové.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 17. září 2002 v restauraci U Pytláka v Lipové.

10. Závěr

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 12.50 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku