Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ dne 28. června 2012
v restauraci Adriana v Jiříkově

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 15, hosté podle prezenční listiny.

Omluveni: p. Moravec (Staré Křečany) - dovolená, pí Hausdorfová (Lobendava), p. Raichart  (Vilémov) - pracovní záležitosti, p. Houdek (OAK) - oborová kontrola, zástupci Rumburku – zasedání zastupitelstva k  volbě starosty, pí Hoťová (studium).

Ještě před zahájením jednání požádali zástupci sousedních německých měst o krátké vyjádření k anketě o vztazích mezi obyvateli na Šluknovsku, o názorech na sociální a veřejný život v regionu v posledním roce. Vyjádření podali p. Zoser, Mgr. Džumanová, p. Schulz, ing. Jemelka. Po skončení rozhovoru začalo vlastní jednání SPRŠ.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.45 hod. přivítáním přítomných. Předal slovo hostiteli p. Michalu Majákovi, starostovi Jiříkova, který velice krátce přivítal přítomné starosty a hosty v Jiříkově.

ad 1)    projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisu z minulého jednání ve Chřibské nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku s návrhem programu  a některé materiály k projednání dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu. Sám navrhl doplnit do bodu 10) - různé vystoupení p. Kabáta, vedoucího televizního studia Regia TV s krátkou informací. Žádné další změny navrženy nebyly, návrh zůstal v předložené podobě:

 

Návrh programu:

1)         8.30           Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)         8.35           Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)         8.40           Upřesnění reakce vyšších orgánů na dopisy SPRŠ – p Zoser (K-centrum,                                 jednání poslaneckého výboru pro bezpečnost, dopis premiérovi apod.)

4)         9.00           Ekonomická situace SPRŠ, výběr členských příspěvků - pí Hoťová,

5)         9.10           Výsledky auditu hospodaření za rok 2011 – pí Hoťová,

6)         9.15           Aktuální situace v regionu – předseda SPRŠ, starostové obcí,

7)         9.35           Informace z mikroregionů – p. Maják, p. Pecinovský,

8)         9.45           Přestávka,

9)        10.00           Současná situace a vývoj sociální politiky ve vztahu k seniorům, komunitní                               plán pro  seniory na Šluknovsku – Bc. Jan Sembdner, ředitel DD Jiříkov,

10)        10.45        Diskuse, různé, ostatní informace:

- návštěva velvyslanců USA a Norska ve výběžku,

- aktuální situace kolem psího útulku,

- Tolštejnské slavnosti a další kulturní akce,

- Šluknovské slavnosti,

- práce „výběžkové“ regionální televize,

- náměty a připomínky starostů,

11)        11.30        Společný oběd

 

Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu:

Hlasování:        pro - 15, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo program jednání.

ad 2)    kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Písemný materiál byl předložen, úkoly byly splněny.

ad 3)    Upřesnění reakce vyšších orgánů na dopisy SPRŠ:

p. Zoser – upřesnil znění a reakce vyšších politických orgánů na naše dopisy. Odpovědi jsou stále nekonkrétní, odkazují na stávající předpisy a jejich nevyužívání samosprávou v obcích. Premiér na náš dopis ze 4.6.2012 (kopie byla rozeslána e-mailem všem členům SPRŠ) dosud neodepsal a nečekáme, že se ještě ozve, reakce ministra Drábka je neadekvátní (rovněž všichni dostali na vědomí). Ukazuje se, že je třeba změnit formu jednání s vládou a ministerstvy.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí upřesnění informací o reakcích vlády na naše                   dopisy.

ad 4)    ekonomická situace SPRŠ, výběr  členských příspěvků:

Za omluvenou ekonomku sdružení podal informaci tajemník ing. Kořínek. Všechny členské příspěvky, jejichž výše byla vypočtena podle nově schválených stanov sdružení, jsou zaplaceny. Příjmová stránka rozpočtu se plní podle předpokladu.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informaci o zaplacení členských příspěvků na                  rok 2012.

ad 5)    výsledek auditu hospodaření za rok 2011, závěrečný účet SPRŠ za rok 2011:

Tajemník SPRŠ předložil písemnou zprávu auditora  o hospodaření SPRŠ. Závěr: „Nebyly zjištěny závady, výdaje byly vynakládány účelně a v souladu se statutem SPRŠ. Uložená opatření – nejsou.“ Originál a stejnopis zprávy jsou uloženy u ekonomky a u tajemníka sdružení.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí zprávu auditora o výsledcích nezávislé                             kontroly hospodaření SPRŠ za rok 2011.

Protože audit hospodaření proběhl bez závad, je možné předložit plénu návrh na schválení závěrečného účtu SPRŠ za loňský rok. Návrh předložil tajemník sdružení.

Hlasování:        pro schválení – 15, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení: Sdružení schvaluje závěrečný účet za rok 2011.

ad 6)    aktuální situace v regionu:

p. Louka (Varnsdorf) – úřad řeší znění nové vyhlášky, rada města řeší spory s majiteli objektů i bytů. V bytech se stále pořádají večírky, nabízí se v nich prostituce. Pokud bude pronájem bytů sociálně slabým výnosným obchodem, problémy nezmizí. Městský úřad vytvořil pracovní skupinu, která postupně odstraňuje problematiku v jednotlivých lokalitách ve městě, rozšiřuje se kamerový systém. Zjišťují, že není předražené nájemné, ale služby. Majitelé nevracejí přeplatky, nikdo z nájemníků si netroufá podat trestní oznámení. Opět jde o problémy v legislativě – kdo stanoví jasnou výši příspěvku na bydlení a zálohy na služby? Problémy v ubytovnách se pomalu srovnávají, vznikají ale nové potíže s majiteli zařízených bytů soukromých majitelů.

p. Zoser – bylo by dobré pozvat na některé naše zasedání náměstka ministra nebo výkonného pracovníka, který má problematiku v gesci, aby podal kvalifikované vysvětlení.

p. Svoboda (Lipová) – měli by mezi námi pokaždé být p. Šimáček a pí Šimůnková, aby se nám zpovídali a ne se jen chválili.

p. Louka (Varnsdorf) – bylo by vhodné uspořádat konferenci k tomuto tématu. Nikdo ho stále neřeší, jen se oznamují formální návody, které nám mají „zavřít ústa“.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – všichni nám radí, abychom řešili stěhování sociálně slabých, abychom mu zabránili a abychom zabránili zadlužování lidí. Na to ale samospráva nemá žádné právní možnosti. Ve Šluknově je v současnosti relativní klid, byli dopadeni nejaktivnější zloději a recidivisté. Lidé si ale stále stěžují na nepořádek a hluk se strany nepřizpůsobivých občanů. Sídliště se opravuje, ale jen na povrchu, rozvody a sociální zázemí zůstává bez změn. Bude se rušit sociální ústav v Lobendavě a jeho vedení chce umístit některé své klienty na šluknovské sídliště. Není to šťastný návrh, protože hrozí nebezpečí vydírání nebo zneužívání postižených lidí nepřizpůsobivými ze sídliště.

p. Kopecký (Horní Podluží) – pomáhat nám mají poslanci parlementu a senátoři, kteří by měli změnit legislativu podle našich připomínek.

p. Maják (Jiříkov) – oni nemají zájem pro nás něco udělat. Sledovat jejich práci při televizních přenosech ze sněmovny je žalostné!

pí Doušová (Rumburské noviny) – navrhuje svolat tiskovou konferenci k práci starostů,  pozvat na ni poslance a veřejně jim naše názory sdělit. Média jsou nám stále nakloněna, chtějí nám pomoci.

p. Zoser – navrhuje svolat do Šluknova na náměstí veřejné vystoupení starostů a členů zastupitelstev k přístupu vlády a parlamentu ke Šluknovsku a jeho problémům. Po diskusi byl stanoven termín 19.7.2012 v 16 hodin. Tajemníkovi sdružení se ukládá zajistit potřebné administrativní kroky k pronájmu místa a další náležitosti. Případné náklady na propagaci uhradí SPRŠ. Pro upřesnění detailů vystoupení se sejde zvláštní jednání v pondělí 3.7.2012 v 17.00 v Jiříkově.

Usnesení:        Sdružení schvaluje uspořádání veřejného vystoupení starostů a členů                     zastupitelstev ve Šluknově dne 19.7.2012.         

                        Sdružení ukládá tajemníkovi SPRŠ provést potřebné administrativní                        úkony spojené se zajištěním prostoru pro vystoupení vč. případné                               úhrady poplatků.

                        Sdružení schvaluje úhradu finančních nákladů spojených s propagací                     veřejného vystoupení SPRŠ ve Šluknově dne 19.7.2012.

ad 7)    Informace z mikroregionů:

p. Pecinovský (DSO Tolštejn) – svazek řeší zajištění Tolštejnských slavností, zabývá se likvidací agentury Tolštejnského panství. Hra Putování … přejde na MAS Šluknovsko, řeší se novější koncepce a další náležitosti.

p. Maják (SDO Sever) – svazek se v mezidobí sešel dvakrát, ve Vilémově a v Dolní Poustevně. Schválil návrh rozpočtu, příspěvek svazku na Tour de Feminin a příspěvek na činnost K-centra, zatím ale nedošla potřebná faktura. Na jednání v Dolní Poustevně byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2011.

Usnesení:        Sdužení bere na vědomí zprávy o činnosti DSO Tolštejn a DSO Sever.

ad 8) – p. Zoser vzhledem ke zpoždění programu v 10.15 hodin vyhlásil 5 min. přestávku.

ad 9)    komunitní plán Šluknovska:

Bc. Sembdner – ředitel Domova důchodců Jiříkov a člen skupiny pro tvorbu komunitního plánu Šluknovska seznámil přítomné s aktuálním komunitním plánem. Upozornil starosty na jeho jednotlivé části a možnost s ním pracovat. Všichni obdrželi podrobnou písemnou prezentaci k tématu.

p. Svoboda (Lipová), p. Pecinovský (Dolní Podluží) – upozorňují na to, že je stále možné zneužít a systém se i zneužívá, protože nemá patřičný kontrolní systém. Stačí si vzít klienta z Domova důchodců např. na dva dny v měsíci domů a okamžitě je možné dostat příspěvek na péči.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informaci p. Bc. Sembdnera o komunitním                       plánu   Šluknovska.

ad 10) diskuse, různé, připomínky starostů:

p. Louka (Varnsdorf), ing. Linhart (Krásná Lípa) – podali krátkou informaci o návštěvě velvyslanců USA a Norska v jejich městech. Šlo o zdvořilostní návštěvu v rámci jejich pracovních cest. S ohledem na zprávy o situaci na Šluknovsku nabízeli poskytnutí financí pro region ovšem přes Agenturou pro začleňování, protože od nich stále slyší připomínky, jak jsou pod tlakem vlády a premiéra.

p. Louka (Varnsdorf) – došlo k jednání s Czechinvestem, zjišťovali možnosti zřizování nových pracovních míst, hledali objekty a pozemky, které by byly k použití. Města dělají první pasportizaci pozemků a objektů, Varnsdorf chce využít prostory Elitky a Velvety. Elite zaměstnává asi 40 lidí, z Velvety by mohla být průmyslová zóna, velkých hal je k okamžitému použití. Czechinvest ale tvrdí, že všechny nabízené objekty se ze stavebních důvodů použít nedají.

Ing. Kořínek (tajemník SPRŠ) – s ohledem na nepříznivé zprávy o situaci v Lužické nemocnici, kdy mají odcházet lékaři,  napsal dopis úřadujícímu místostarostovi a řediteli LN p. Švábovi ve kterém ho žádá, aby na dnešním jednání vystoupil zástupce města s informací pro všechny starosty. Odpověď přišla v tom smyslu, že obsazování míst je v pravomoci představenstva LN a zástupce města informace podávat nebude. Situace v nemocnici není nijak kritická, navíc dnes zasedá zastupitelstvo města k volbě starosty a našeho jednání se nikdo z Rumburku nezúčastní (dopis obdrželi v kopii všichni starostové).

p. Zoser – útulek pro psy. Podle informací ing. Vaněčka z Unilesu se kompostárna v Krásné Lípě stavět bude, útulek by neměl být problémem. Nesouhlasí jen soused p. Vaněček, proti jeho námitkám stojí prohlášení veterinární správy i hygieny, které máme. Uniles žádá o stavební povolení na komplex, pokud ho dostane, obrátí se SPRŠ na MAS s požadavkem na dotace pro zpracování projektu útulku.

Tolštejnské slavnosti jsou hodnoceny dobře, zúčastnilo se jich 12 starostů v kostýmech, dále asi 1000 návštěvníků, program je hodnocen jako dobrý.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – Šluknovské slavnosti jsou poslední víkend v červnu, laděny jsou do 60tých až 80tých let, podle toho jsou voleny i kostýmy.

p. Louka (Varnsdorf) – dochází k souběhu akcí, koná se jich v jeden den několik. Bude třeba se vrátit k společnému kalendáři a koordinaci.

p. Maják (Jiříkov) – projednával to i DSO Sever.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – mohlo by se zadat MAS, zvládla by to. Zadat by se to mohlo přes DSO.

p. Miroslav Kabát, vedoucí studia REGIA TV – předal přítomným písemnou informaci o činnosti regionálního televizního studia REGIA TV vč. cenových údajů za výrobu a odvysílání reportáží a dalších pořadů z obcí. Ve svém vystoupení pak upřesnil uvedené údaje  a podmínky spolupráce. Z dnešního jednání natočil zaváděcí reportáž.

p. Zoser – doporučuje zveřejnit časy a frekvence, kde je možno vysílání REGIA TV sledovat v obecních novinách.

Pro příští jednání doporučil zařadit informaci o skládkování komunálního odpadu ve výběžku a na jednání pozvat zástupce fy Marius Pedersen.

Protože další příspěvky nebo požadavky na vystoupení nebyly, poděkoval přítomným za práci i účast, 10poděkoval organizátorům z Jiříkova za zajištění dnešního jednání a schůzku SPRŠ ukončil ve 13.00 hodin.

Zapsal: ing. Kořínek,    

                        Šluknov 01.07.2012

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |