Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 4. června  2010

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16 členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Josef Pecinovský (Dolní Podluží), Lenka Hausdorfová (Lobendava), Mgr. Marcela Boháčová (Velký Šenov), Petr Houdek (Okresní agrární komora Děčín)

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 9:00 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Šluknov a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pp. Josef Pecinovský (Dolní Podluží), Lenka Hausdorfová (Lobendava), Mgr. Marcela Boháčová (Velký Šenov), Petr Houdek (Okresní agrární komora Děčín). Omlouval se i Ing. Sykáček – senátor a ekonomka - pí Hoťová. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, ten může být v průběhu jednání upravován dle potřeby.

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

3.             Tour de Feminin 2010 – p. Ing. Vích

4.             Naše adresa – periodikum pro regiony – pí Naďa Kocábková, šéfredaktorka

5.             Přestávka

6.             Agentura pro sociální začleňování – výsledky výzkumu, komunitní plán pro  Šluknovsko – pí Hana Volfová

7.             Tolštejnské slavnosti 2010 – p. Zoser, pí Koldová

8.             Šluknovské slavnosti 2010 – Ing. Kořínek

9.             Destinační fond - České Švýcarsko, o. p. s. – p. Šťastný

10.         Diskuse, různé, připomínky starostů

·         Spolupráce s Děčínským deníkem - starostové

·         Parlamentní volby – výsledky v regionu – starostové

·         Ostatní informace

11.         Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 4. června 2010.

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – omluvil ekonomku sdružení pí Hoťovou a odložil projednání ekonomických záležitosti sdružení na příští jednání.

Stanovisko: sdružení rozhodlo odložit projednávání ekonomických záležitostí SPRŠ na příští zasedání. 

 

3.             Tour de Feminin 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal o informace ředitele závodu, p. Ing. Vícha, z Klubu cyklistiky Krásná Lípa.

p. Ing. Vích (KC Krásná Lípa) – informoval o připravovaném mezinárodním cyklistickém závodu žen, který se koná v několika etapách od 8. - 10. července 2010, zúčastní se ho 100 - 160 závodnic. Zapojila se i nová družstva Portugalska a Švýcarska. Veškeré informace k závodu jsou na internetu a budou zde zveřejněny i výsledky. Poděkoval všem za spolupráci.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o mezinárodním cyklistickém závodu žen Tour de Feminin 2010, konaném ve dnech 8. – 10. 07.2010.

4.             Naše adresa – periodikum pro regiony

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – omluvil šéfredaktorku pí Naďu Kocábkovou a požádal o bližší informace jejího zástupce p. Alexandra Vanžuru.

p. Vanžura (Naše adresa) – informoval o nově chystaném týdeníku v okrese Děčín, který bude vycházet každé pondělí, zatím distribuce přes Českou poštu, po té i v trafikách a na všech prodejnách. Požádal o spolupráci při poskytování informací, které je možné sdělit telefonicky, poslat e-mailem a nebo osobně v jejich kavárně, ve které je možná i prezentace obcí. Veškeré informace u pí Peškové.

pí Mänzel (Staré Křečany) – dotázal se, jaká bude cena týdeníku.

p. Vanžura (Naše adresa) – na stánku bude cena 11,--Kč a při ročním předplatném cena 9,50 Kč. Bude vydán v barevném polovičním formátu, o obsahu 32 stránek a v sezóně o 40 stránkách s televizním programem.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku na presentaci obcí v periodiku pro regiony – Naše adresa.  

5.             Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 10:00 hod. 10 min. přestávku.   

6.             Agentura pro sociální začleňování - výsledky výzkumu, komunitní plán pro Šluknovsko

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal pí Hanu Volfovou o informace. 

pí Volfová (Agentura pro soc. začleňování) – předvedla prezentaci obyvatelstva Šluknovska s podrobným komentářem.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se, kdo může stavět azylové domy.

pí Volfová (Agentura pro soc. začleňování) – odpověděla, že kdokoliv. Poprosila města Šluknov a Varnsdorf o podklady ke Komunitnímu plánu Šluknovska. pozvala všechny na Den sociálních služeb, který se koná dne 27.08.2010 v Krásné Lípě.

Proběhla krátká diskuse.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování.

 

 

7.             Tolštejnské slavnosti 2010

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – pozval všechny přítomné na Tolštejnské slavnosti, které se budou konat 18. - 19.06.2010 a informoval o chystaném programu a o nově vydaných mapách Tolštejnského panství a pohlednic. Dále pozval členy do průvodu na Pivní slavnosti do Eibau, které se konají 27.06.2010, je potřeba sdělit počet účastníků. Další věcí je akce v Hodoníně, kde se 19.07.2010 koná summit Vodního království, taktéž je potřeba nahlásit včas účast, kvůli dopravě.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o konání Tolštejnských slavností ve dnech 18. - 19. července 2010.

8.             Šluknovské slavnosti 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – informoval přítomné o programu Zámeckých slavností ve Šluknově ve dnech 25. - 27.06.2010 a požádal členy sdružení o účasti v pátečním průvodu, po kterém bude zajištěna večeře.

Stanovisko: sdružení vzalo informace na vědomí o konání Zámeckých slavností ve Šluknově ve dnech 25. - 27. června 2010.

9.             Destinační fond  - České Švýcarsko o. p. s.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – předal slovo zástupci o. p. s. České Švýcarsko, p. Šťastnému.

p. Šťastný (Č. Švýcarsko) – informoval o cílech destinačního fondu, kterými jsou rozvoj šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a zvýšení návštěvnosti této lokality. Hlavním předmětem financování z destinačního fondu je propagace celého regionu, turistická doprava a turistické produkty. Co se týče projektu cestovního ruchu je do něj zapojeno v Ústeckém kraji 77 členu. Destinační fond by financoval i restaurování památek na Šluknovsku.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – dotázal se, kolik obcí je zapojeno a jaké jsou poplatky?

p. Šťastný (Č. Švýcarsko) – k 10. dubnu t. r. bylo zapojeno 25 obcí z okresu Děčín. Poplatky se dělí na tři kategorie podle počtu obyvatel, nejnižší je 12.000.-- Kč do tří tisíc obyvatel.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o Destinačním fondu – fondu na rozvoj šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku při o. p. s. České Švýcarsko.

10.         Diskuse, různé, připomínky starostů

10.1  Spolupráce s Děčínským deníkem

pí Žáková (Rumburské noviny) – připomněla, že s Děčínským deníkem jsou stále problémy, překrucují různá sdělení a „vykrádají“ příspěvky z internetových stránek města a obcí.

p. Schulz (Doubice) – mají s tímto deníkem stejný problém tak jako všichni. Je potřeba napsat stížnost na nadřízený orgán novin.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) –  na jednání sdružení je zval, ale bohužel jich je tam prý málo a nemohou přijet. Navrhl možnost sepsání etické stížnosti, ale každá obec by ji napsala sama za sebe.

Stanovisko: sdružení rozhodlo, že starostové obcí SPRŠ zašlou dle svého uvážení stížnosti České tiskové kanceláři na činnost Děčínského deníku.

10.2  Parlamentní volby – výsledky v regionu

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – navrhl pozvat zvolené poslance do Poslanecké sněmovny ČR za náš region na jednání sdružení a seznámit je s problémy na Šluknovsku.

Stanovisko: sdružení rozhodlo pozvat nově zvolené poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na jednání sdružení.

10.3  Ostatní informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – obdržel žádost o finanční příspěvek na Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství, který se koná v Krásné Lípě ve dnech 03. – 05.09.2010. Dotázal se členů sdružení, zda se na tuto akci z rozpočtu sdružení přispěje.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – sdělil, že za  DSO Tolštejn přispěli částkou 5.000,--Kč.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se, zda členové také souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,--Kč za SPRŠ.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Folklornímu souboru Lužičan na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu 2010 Krásné Lípě ve výši 5.000,--Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit finanční příspěvek na Mezinárodní folklorní festival 2010 v Krásné Lípě ve výši 5.000,--Kč.

p. Kopecký (Horní  Podluží) – dotázal se, zda  byl někdo z nich vyzván na jednání ohledně řešení zvířecího útulku ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – sdělil, že bohužel ne. Zajistí na příští jednání účast interesovaných osob, vybere se vhodná lokalita a projednají další okolnosti. Dále požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 27. srpna 2010 v Krásné Lípě, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

11.         Závěr jednání

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání v 13:00 hodin.            

Zapsala: Markéta Flášarová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku