Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 15. června 2007 v restauraci U Pomníku v Dolním Podluží

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 8:50 hod. přivítáním členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou členové sdružení pp. Hausdorfová, Mänzel, Maják, P. Zoser, Houdek a hosté pp. JUDr. Franc, Šatník.

p. Pecinovský – přivítal všechny přítomné v Dolním Podluží a krátce podal aktuální informace o dění v obci.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – program zasedání všichni obdrželi předem. Přednesl program jednání, jednotlivé body programu se budou zařazovat v pořadí dle aktuální potřeby. Omluvil se, že z dnešního jednání bude muset odejít dříve.

Program jednání:

Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

Informace z Hospodářské a sociální rady okresu Děčín – Ing. Špinar

Agentura rozvoje Tolštejnského panství

Realizace komunitního plánu sociálních služeb – Ing. Lampová, p. Diviš

Přestávka

Zákony ČR v systému Codexis – p. Lauryn, fa ATLAS consulting

Tour de Feminin 2007 – p. Ing. Vích

Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení – firmy Elektrowin a. s., Asekol s. r. o., p. Pecinovský

Přestávka

Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

Skanska a. s. – opravy komunikací

Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 15. června 2007.

2. Informace z Hospodářské a sociální rady okresu Děč3. ín

p. Ing. Kořínek – požádal senátora p. Josefa Zosera o informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

p. J. Zoser – jako předseda HSROD se snaží vyvíjet činnost, rada se zabývá hlavně rozvojem infrastruktury, např. dálničním přivaděčem do Děčína, této velmi potřebné stavby, která by odvedla kamionovou dopravu z Děčína na dálnici. Pro Šluknovský výběžek je podstatná také komunikace na Liberec. V současné době se připravuje obchvat Svoru a Benešova nad Ploučnicí. Kamionová doprava pak povede trasou Děčín - Benešov nad Ploučnicí, Nový Bor, Svor a silnicí 1/9 do Šluknovského výběžku. Předložil plánek tří variant obchvatu Svoru. Silnice 1/9 končí v Rumburku. Podal podrobnější informace o dalších plánovaných akcích. Rumburk v této HSROD není členem.

p. Ing. Špinar – zúčastnil se společného zasedání předsednictva krajské HSR, které jednalo s Radou Ústeckého kraje. Zasedání hodnotilo výsledky společné práce, oblast infrastruktury, vzdělávání, rozvojové záměry, atd. Priorita bylo narovnání zatáček silnice 1/9, kruhový objezd na Mýtě v Jiřetín p. Jedlovou, měl by být do konce tohoto roku. Další věcí je lepší zajištění dopravní obslužnosti, otevření železničního přechodu v Dolní Poustevně, ÚK nechce navyšovat finanční prostředky na dopravní obslužnost, rekonstrukce silnic Česká Kamenice – Šluknov, Rybniště – Dolní Podluží, Lobendava – Dolní Poustevna, Rybniště – Dolní Chřibská. Krajem je odsouhlasena oprava mostu v Rumburku. Další projekty budou projednávány na ministerstvech, jsou podány. Ze Šluknovského výběžku bylo přihlášeno několik akcí - kamenné památky Dolní Poustevně, sokolovna a zámek ve Šluknově, kostel v Dolní Poustevně a sportovní areál a další. Z jednání předsednictva vyplynul názor, že hejtman Šulc vyvolá jednání s ministry, bude se projednávat vyčlenění potřebných prostředků – 15 miliard Kč na financování projektů. MMR podpoří čerpání zmíněné částky.

p. J. Zoser – nelze vyloučit zájem soukromých dopravců v naší oblasti, náznaky už jsou. Čerpání uvedených prostředků bylo určeno převážně pro oblasti důlní těžby na Mostecku.

p. Ing. Špinar – požádal starostu Rumburku o zvážení opětovného vstoupení města do HSROD, mají průmyslovou zónu, nezaměstnanost, atd. HSROD chce mít užší kontakt s místním regionem, rada je tu pro vás.

p. Ing. Sykáček – dříve se jednání zúčastňoval, ale přiznává, že se mu to zdálo zbytečné. Nyní se naskýtá příležitost znovu vstoupit, je jiná situace.

p. Kopecký – je rád, že se dnes mluví o podstatných věcech, důležitých pro náš region.

Proběhla diskuse o infrastruktuře, projektech, železniční a autobusové dopravě, přínosu členství obcí Šluknovského výběžku v HSROD. Tato rada je partnerem pro Radu ÚK. V některých obcích výběžku je dopravní obslužnost omezená, již bylo reklamováno, ale neúspěšně. Dle kraje bude rozsah dopravní obslužnosti zachován, kraj nebude navyšovat finance.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

4. Agentura rozvoje Tolštejnského panství

pí Ing. Pražanová – konstatovala, že o Šluknovském výběžku už vědí více i na kraji, agentura se snaží ho stále propagovat.

p. Ing. Jakubec - Tolštejnské slavnosti se povedly, účast byla vysoká. Poděkoval za finanční pomoc obcí a za účast starostů. Budou i nadále usilovat, aby Agentura pro rozvoj Tolštejského panství pracovala ve prospěch regionu.

p. Ing. Kořínek – poděkoval za práci agentury a dobrou organizaci akcí.

pí Ing. Pražanová - dostali nabídku na spolupráci od Regionální televize ÚK LYRA na vytvoření DVD – Toulky Českým Švýcarskem – reportáže turistických zajímavostí v Českém Švýcarsku. KÚ - oddělení cestovního ruchu přispěje částkou 20 tis. Kč, cena DVD by celkem byla 167 tis. Kč. Bude se vydávat nová mapa Tolštejnského panství.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství.

5. Realizace komunitního plánu sociálních služeb

p. Ing. Kořínek – požádal pí Ing. Lampovou z Agentury Pondělí a p. Diviše z MěÚ Rumburk o informace o komunitním plánu sociálních služeb, zastupují tvůrce plánu.

pí Ing. Lampová – tvůrci plánu jsou skupina lidí, kteří pracují v sociálních službách nebo na obecních úřadech. Komunitní plán byl vydán na období 2004 – 2008. V sociálních službách se udál mezník, kdy začal platit nový zákon o poskytování sociálních služeb. Přiblížila nový systém poskytování sociálních služeb, tyto služby si klienti hradí sami. Instituce poskytující služby musí být do konce června zaregistrovány na kraji. Služba poradenství – přiblížila pojem této služby. Ve finančním naplňování nedochází ke koncepčnímu naplňování. Přiblížila jednotlivé body komunitního plánu a jeho konkrétnější plnění. V Krásné Lípě vzniklo komunitní centrum, občany v krizové situaci je již nyní kam odkázat. Důraz se klade na celoživotní vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Informovala o provozu jednotlivých zařízení – domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, atd. Fungují také služby pro uživatele drog – středisko v Rumburku, středisko Teen Challenge ve Šluknově. Problémy jsou s bezbariérovými přístupy, problém je ale stále i v lidech. Chybí zázemí pro osoby psychicky nemocné. Pilotní projekty se budou nyní zabývat ústavy v Lobendavě a v Jiříkově. Dále služby pro děti a mládež, nejvíce služeb poskytuje farní charita Rumburk. Mateřská centra existují. Dále také fungují nízkoprahová zařízení. Dali si za cíl zřízení pro bezdomovce – noclehárny. Dobrovolnická služba je ve výběžku velký otazník, v této věci se situace nezměnila.

pí Hrábková – na komunitním plánu pracovalo a pracuje spousta lidí, je to letitá práce. Je pro, ať obce jejich aktivitu podpoří.

p. Ing. Kořínek – komunitní plán služeb mají obce k dispozici. Dotázal se na problém kvalifikace pracovníků v sociálních službách, podle nového zákona musí mít vysokoškolské vzdělání.

pí Ing. Lampová – ve věci přímé péče tito pracovníci nemusí mít uvedené vzdělání, ale musí mít splněn daný počet hodin kursu.

Proběhla diskuse k problému kvalifikace pracovníků dle nového zákona. Inspekce poskytování těchto služeb – zatím nejsou pracovníci. Chystá se stejně novela zákona o sociální péči, není ošetřena kontrola finančního toku.

p. Diviš – na referátech úřadu musí jejich pracovníci také splňovat podmínky. Rumburk nyní vyplácí příspěvky za ČSSZ – příspěvek na péči (bezmocnost, péče o osobu blízkou). Na 1800 žádostí jsou 2 pracovnice. Nedá se to dost dobře zvládnout, hlídat všechny změny, provádět kontroly, atd. Poděkoval za prvotní morální i finanční pomoc a za spolupráci. Bude se tvořit nový komunitní plán už s ohledem na zmiňovaný nový zákon.

p. Ing. Kořínek – p. Diviš a pí Ing. Lampová jsou oba hlavními a podstatnými zpracovateli tohoto plánu. Poděkoval jim za tuto práci.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o plnění Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2004 - 2008.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10:00 hod. vyhlásil 10 min. přestávku.

7. Zákony Č8. R v systému Codexis – fa ATLAS consulting

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Lauryna z ATLAS consulting, aby představil nabídku firmy.

p. Lauryn – legislativa je v dnešní době náročná a sami zákonodárci se v ní často nevyznají. Jejich firma se zabývá softwarem – Zákony ČR v systému Codexis. Kraje a obce tento produkt již používají, ne tedy všechny, ÚK např. ne. V systém Codexis je zpracována judikatura ČR i EU, rozhodnutí nejvyšších správních soudů. Vše se každý měsíc aktualizuje. Předvedl podrobnou presentaci produktu. Zákony jsou k dispozici ve všech vydaných zněních, ale také i v těch, která budou teprve platit.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku firmy ATLAS consulting, zabývající se softwarem – Zákony ČR v systému Codexis.

9. Tour de Feminin 2007

p. Ing. Kořínek – přivítal ředitele závodu, p. Ing. Vícha, a požádal ho o informace.

p. Ing. Vích – letos převzal záštitu nad mezinárodním cyklistickým závodem žen „O cenu Českého Švýcarska“ Tour de Feminin 2007 hejtman ÚK. Závod se koná ve dnech 12. - 15. 7. 2007. Pozval starosty na setkání a poděkoval všem za spolupráci a za finanční příspěvky.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o organizaci mezinárodního cyklistického závodu žen „O cenu Českého Švýcarska“ Tour de Feminin 2007, který se bude konat ve dnech 12. – 15. 7. 2007.

10. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek – včera dostal zprávu od p. Ing. Sykáčka, že 16.10.2007 navštíví náš region prezident V. Klaus. Požádal starosty, ať si připraví, na jaká místa by prezidenta chtěli pozvat a náměty ať pošlou jemu nebo p. Ing. Sykáčkovi mailem do týdne.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí zprávu o plánované návštěvě prezidenta ČR ve Šluknovském výběžku dne 16.10.2007.

Proběhla krátká diskuse o přípravě programu – zda ukázat pěkné záležitosti nebo i ty problémové. Prezidentská kancelář si z nabídky pak sama vybere.

p. Ing. Kořínek – požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 07.09.2007 ve Šluknově na zámku, začátek v 8:30 hodin.

11. Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení – firmy Elektrowin a. s., Asekol s. r. o.

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce firmy Elektrowin a. s. – Ing. Martina Černého a zástupce firmy Asekol s. r. o. - Ing. Vojtěcha Smotera.

p. Ing. Smoter – obce mají ze zákona povinnost umožnit občanům zpětný odběr elektrozařízení (televize, počítače, vysavače, menší spotřebiče, atd.) zdarma, firma si pak odebraná zařízení odveze. Po obcích požadují pouze shromáždění těchto zařízení buď ve sběrném dvoru nebo v rámci mobilních svozů. Firma pak obcím za sběr poskytne příspěvek. Spotřebiče ale musí být kompletní. Podrobně informoval o fungování systému zpětného odběru elektrozařízení a starostům předal informační materiály. V případě zájmu ho mohou starostové kontaktovat a na všem se domluví.

p. Ing. Černý – firma Elektrowin a. s. se zabývá sběrem velkých a malých spotřebičů, nářadí, apod. Zapojení obcí do kolektivního sběru elektroniky funguje prostřednictvím svozových společností, sběrných dvorů a míst, určených obcí pro zpětný odběr elektrozařízení. Omluvil zástupce firmy Ekolamp s. r. o. a sdělil, že tato firma se zabývá sběrem světelných zařízení. Informační materiály starostové také dostali.

p. Ing. Kořínek – dotázal se na spotřebiče přivezené z ciziny.

p. Ing. Černý – mohou je odebrat ke svozu, je to možné. Pokud je ale zařízení nekompletní, nemá to se zpětným sběrem nic společného. K této problematice také mají materiály, v předaném časopise jsou odpovědi.

p. Ing. Kořínek – poděkoval zástupcům obou firem za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců firem Elektrowin a. s. Asekol s. r. o. o kolektivním systému zpětného odběru elektrozařízení.

 

12. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 12:30 hod. vyhlásil přestávku na oběd.

13. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Pecinovský – sdělil, že mobilní podium by mělo být do konce června opravené a funkční. K nabídce na DVD Toulky Tolštejnským panstvím připomněl, že původně byla cena 200 tis. Kč. Je již vydána kazeta Tolštejnského panství, obsahově vyhovuje, postupně se převede na DVD. S pí Ing. Pražanovou konzultoval vyúčtování Tolštejnských slavností. Pozval na Sportovní hry Mikroregionu Tolštejn.

p. Navrátil - mailem přišel dopis o daňové diskriminaci, Petice proti daňové diskriminaci venkova, určitě jej starostové také dostali.

p. Pecinovský – Svaz města a obcí ČR také již dříve uplatňoval mírnější formou to, co požaduje zlínská iniciativa. Návrh SMO ČR byl vrácen k přepočítání a bude projednán znovu na ministerstvu financí.

Proběhla krátká diskuse o rozpočtovém určení daní.

p. Svoboda – poděkoval starostům za účast na Lipovském jarmarku, za finanční příspěvek SPRŠ. Bohužel ho mrzí, že ze starostů Mikroregionu Tolštejn se kromě starosty Chřibské na jarmarku nikdo neukázal.

p. Ing. Jemelka – bylo by dobré se zamyslet nad zřízením kompostárny.

p. Dubský – něco se v této věci připravuje, podnikatelé se objevili, ale ještě se projednává. Jedná se s Velvetou a.s. Varnsdorf a do několika let by chtěla zpracovávat biomasu, mají velký zájem.

p. Raichart – Mikroregion Sever pracuje na zpracování nové strategické dokumentace. Ve věci LEADERU+ většinu záležitostí řeší starostové a podnikatelé jen vyčkávají. Nyní se řeší fúze s p. Hulánem z firmy Prošlo Varnsdorf.

p. Ing. Růžička – připomněl problematiku toulavých psů.

p. Kopecký – dotázal se na záchranu Dolského mlýna u Jetřichovic.

p. Ing Fiala – záchrana mlýna probíhá, práce započaly, Správa NP České Švýcarsko ale není pro, rekonstrukce mlýna nebude. Správa parku vyloženě nechce tato místa lidem zpřístupnit. Sdělil, že tajemník MěÚ v Krásné Lípě připravil projektovou dokumentaci na vybudování kompostárny v Krásné Lípě.

p. Navrátil – mlýn bude pouze zakonzervován, rekonstrukce nebude.

p. Ing. Kořínek – přednesl žádost Klubu přátel lokálky z České Kamenice – příští neděli 24. 6. 2007 se bude konat akce Jízdy historických vlaků do období 2. světové války k výročím obnovení nebo zahájení provozu tratí, historický vojenský doprovod, atd. Klub žádá pro tuto akci o poskytnutí částky 25 tis. Kč.

p. Pecinovský – navrhl poskytnou částku 15 tis. Kč, o této akci nevěděli.

p. Ing. Jemelka – dal protinávrh na původní částku 25 tis. Kč.

p. Trojovský – klub původně neměl v plánu žádat o finanční příspěvek SPRŠ, byli k tomu donuceni vzhledem k tomu, že sponzoři na poslední chvíli snížili svůj příspěvek. Předal starostům propagační materiály ke zmíněné akci.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na akci Jízdy historických vlaků do období 2. světové války ve výši 25.000,--Kč, schváleno 12ti hlasy, 3 se zdrželi hlasování.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit Klubu přátel lokálky Česká Kamenice příspěvek na Jízdy historických vlaků do období 2. světové války ve výši 25.000,--Kč.

p. Navrátil – sdělil, že bude probíhat historická bitva v srpnu mezi Kunraticemi a Lipnicí. V Eibau se budou konat pivní slavnosti.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

Ve 13:00 hod. se vzdálil p. Ing. Kořínek, jednání dále řídil p. Pecinovský.

14. Skanska a. s. - opravy komunikací

p. Pecinovský – přivítal zástupce firmy Skanska a. s., Ing. Václava Matouška, ředitele závodu v Ústí nad Labem.

p. Ing. Matoušek - krátce presentoval společnost, seznámil starosty se službami a produkty. Zabývají se pozemním, dopravním a inženýrským stavitelstvím, jde o silniční stavby, kolejové stavby, mosty, podzemní stavby, vodohospodářské stavby a úpravy vodních toků. Starostům předal podrobné informační materiály.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace firmy Skanska a. s., zabývají se pozemním, dopravním a inženýrským stavitelstvím.

15. Závěr jednání

p. Pecinovský – poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 13:20 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku