Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 30. června 2006 ve Studentském klubu Střelnice ve Varnsdorfu


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14 členů.
p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8.45 hodin přivítáním přítomných členů sdružení a jako předseda jednání řídil.

Program jednání:
1.
Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2.
Doprava - aktuální informace, žádosti o udělení licence - p. Šatník
3.
Tour de Feminin 2006 - organizační zajištění, Ing. Vích
4.
Informace o finanční situaci SPRŠ, závěrečný účet Sdružení - pí Hoťová
5.
Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová
6.
Přestávka
7.
Severočeské sdružení obcí - informace o protipovodňovém systému
8.
Ústav sociální péče Jiříkov - aktuální situace - p. Maják
9.
Přestávka na společný oběd
10.
Tolštejnské slavnosti a další velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) - krátká rekapitulace - starostové obcí a měst, pí Koldová
11.
Diskuse, různé
·
Připomínky starostů
·
Ostatní informace

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - přednesl upravený návrh programu jednání, který byl oproti původnímu pozměněn. Bod o dopravě bude přesunut na začátek, doplněno bude vystoupení zástupců Severočeského sdružení obcí, nabídka makléřské spol. Gaila s. r. o. bude vypuštěna. Omluveni jsou starostové pp. Ing. Sykáček, Doležal, Král, Raichart. Z krajských zastupitelů pp. Engl, Šváb, kteří jsou na valné hromadě 1. Zdravotní Rumburk a. s., a JUDr. Franc. Dále jsou omluveny pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko a pí Hoťová, ekonomka sdružení.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo upravený program jednání dne 30.06.2006 dle návrhu.

2. Doprava - aktuální informace, žádosti o udělení licence - p. Šatník

p. Ing. Kořínek
- přivítal p. Šatníka a požádal jej o poskytnutí aktuálních informací ve věci zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.
p. Šatník
- konstatoval, že situace je dobrá, dopravu zajišťuje nový dopravce - ČSAD Česká Lípa a. s., DP ÚK a. s. jezdí také, ale nebude moci od kraje požadovat proplacení ztrát, neboť nemá s ÚK platnou smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti. S novým dopravcem je smlouva uzavřena na dobu 1 roku, aby se optimalizovaly dopravní spoje, poté bude uzavřena na dobu 8 let.
p. Zachariáš (DP ÚK a. s.)
- pokud má dopravce platné licence na zajištění veřejné dopravy, nemůže dát kraj plnění závazku veřejné služby jinému dopravci. DP má platnou smlouvu do konce roku 2006, a i když ÚK dal DP okamžitou výpověď, je dle smlouvy výpověďní doba půl roku. Obce mají uzavřeny smlouvy na ostatní dopravní obslužnost, DP požadoval jen základní dopravní obslužnost.
p. Šatník
- DP ÚK a. s. nabízí jinou cenu kraji a jinou zase obcím, proto bylo vypsáno nové výběrové řízení.
p. Ing. Jemelka
- upozornil na to, že v nových jízdních řádech je vyřazeno mnoho spojů.
pí Volfová
- požádala o vysvětlení rozdílu mezi základní a ostatní dopravní obslužností.
p. Zachariáš
- základní a ostatní dopravní obslužnost je historický paskvil zákona, pozůstatek nastavený legislativou, za toto nemůže ani ÚK, ani DP.
p. Ing. Kořínek
- navrhl svolat jednání s vedoucím Odboru dopravy ÚK na 4. 7., kde by se projednala pouze dopravní obslužnosti, spoje, jízdní řády DP a ČSAD Česká Lípa a. s.
p. Pecinovský
- navrhl vydat vyjádření za SPRŠ, že nesouhlasíme se změnou jízdních řádů. Obce ať vyjádří souhlas s udělením licencí na provozování veřejné linkové osobní dopravy pod podmínkou, že bude zachován současný stav jízdního řádu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo, že souhlas s udělením licencí na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní vyjádří obce Šluknovského výběžku pouze za podmínky, že bude zachován současný stav jízdních řádů.

p. Ing. Poláček
- jako starosta města Varnsdorf přivítal přítomné členy a hosty a omluvil se za pozdní příchod z pracovních důvodů, jelikož dnes jsou zde na návštěvě starostové Orlických hor. Pozval všechny na prohlídku opraveného Hrádku.

3. Tour de Feminin 2006 - organizační zajištění, Ing. Vích

p. Ing. Kořínek - informoval starosty o přípravách mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006. Tři etapy se jedou v ČR, jedna v Polsku, jedna v Německu. Všechny etapy mají určitý počet prémií, které udělují starostové, Mikulášovice vypsaly 1 prémii k dobru. Závod má zhruba 450 km, silnice jsou snad všechny opravené a sjízdné, SÚS ÚK a. s. to přislíbila. Nově budou závodnice k vyhodnocení v Krásné Lípě přivezeny historickým vozy, slavnostní zakončení bude v Doubici 9. 7. ve 13:00 hod. Poděkoval všem starostům za jejich kladný přístup a dobrou spolupráci.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o přípravách a organizaci mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006, který se bude konat ve dnech 6. - 9. 7. 2006.

4. Informace o finanční situaci SPRŠ, závěrečný účet sdružení

p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Finance sdružení jsou nyní na minimu, ale faktury jsou zaplacené, i půjčka 20 tis. Kč MAS Šluknovsko byla zaslána.
Dále se dotázal, zda mají členové sdružení připomínky či výhrady ke zprávě auditora o hospodaření SPRŠ za rok 2005. Dle sdělení starostů byla zpráva v zastupitelstvech obcí projednána.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo závěrečný účet SPRŠ za rok 2005.

5. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský

p. Ing. Kořínek - omluvil p. Raicharta a pí Ing. Hamplovou a požádal o informace p. Pecinovského.
p. Pecinovský
- valné hromada MAS ve Šluknově se zabývala činností MAS, p. Dudka se účastnil školení a přinesl nové informace. Informoval je o tom, že se změnily podmínky strategického rozvojového dokumentu, ale bude zpracován tak, aby odpovídal novým požadavkům. Peníze se musí proinvestovat, část se převede do roku 2007. P. Dudka ujistil, že vše bude včas zpracováno, převedeno, vyúčtováno, půjčené finance budou nejdéle do konce března 2007 obcím a svazkům vráceny (1/2 roční lhůta). Změní se také osazení představenstva, za DSO Tolštejn navrhli vzhledem ke kladným výsledkům v získávání dotací p. Kopeckého, za DSO Sever pak p. Raicharta.
p. Ing. Růžička
- půjčka byla avizovaná tak, že bude do příštího roku vrácena, MAS má termín půl roku na vrácení, ale ve smlouvě není vyjádřeno, jakým způsobem, mělo by se vyřešit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 9:55 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

7. Severočeské sdružení obcí Ústeckého kraje (SESO)
p. Ing. Kořínek
- přivítal zástupce Severočeského sdružení obcí ÚK (dále SESO), kteří budou hovořit o připravovaných protipovodňových opatřeních v ÚK.
p. Vojtek
- SESO připravuje projekt varovného protipovodňového systému, který by měl být první vybudován na území Ústeckého kraje. Systém bude spočívat v zasazení čidel (na síť GPRS), která budou monitorovat jednotlivé vodní toky, v případě ohrožení budou data předána nejbližším obcím 15 - 20 min. předem. Cílem projektu je zabránění škodám i ztrátám na lidských životech. Proto chtějí starosty informovat o této aktivitě a požádat o spolupráci, místní region byl vybrán a doporučen jako jeden z prvních, jelikož je zde i mnoho měřících bodů. Pracovníci SESO starosty jednotlivě navštíví. Finance na protipovodňová opatření zatím stále jsou, měly by se využít, obcím žádné finanční náklady projekt nepřinese. Provoz bude zastřešovat KÚ, obce ponesou pouze náklady na varování. Po 10. 7. přijme p. Ing. Zadražil prvotní materiály a podá se žádost na ministerstvo o přidělení dotace. Cílem je vybudovat funkční systém a ukázat, že kraj je schopen šetřit peníze za případné škody, hlavně zabránit jim. Informace je možné najít na www stránkách. Požádal starosty o vyjádření k tomuto projektu.
p. Pecinovský
- dotázal se, zda mají přehled, kterých obcí se projekt bude týkat.
p. Vojtek
- jedná se zhruba o 10 obcí, předložil mapu. Měřící přístroje vyrábí česká firma, která má kvalitnější nabídku a také snazší obsluhu. Dle povodňových plánů obcí se starostům dostanou včasná upozornění, bude i srážkoměr, který odhadne riziko povodní.
p. Ing. Kořínek
- zatím jde tedy o prvotní informace, problémy s vodou mělo Rybniště, pracovníci obcí budou určitě SESO nápomocni.
p. Sucharda
- připomněl, že SESO připravuje i měření radary, pracují v různých oblastech.
p. Pecinovský
- dotázal se, zde obce byly vybrány podle toho, zda uplatňovaly náhrady škod po povodních.
p. Plíhal
- převážně ano. Např. v Chřibské je zahrnuta do projektu nádrž a přehrada, bude se projednávat ve spolupráci s Povodím Ohře.
p. Kopecký
- v Horním Podluží se neodpouští rybník, díky tomu byla obec už vyplavena.
p. Vojtek
- nápad vytvoření protipovodňového systému Povodí Ohře uvítalo, neboť budou přesně vědět, kde a v jakém množství se voda rozlije.
p. Plíhal
- na projektu se pracuje 3 roky, zástupci Povodí Ohře a p. Ing. Zadražil z KÚ velmi úzce spolupracují. Přístroje s baterií jsou zabudovány v betonové konstrukci, v případě ohrožení vydávají akustické signály - jejich chod bude obstarávat správce.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace Severočeského sdružení obcí o projektu protipovodňového varovného systému pro Ústecký kraj.

8. Ústav sociální péče Jiříkov - aktuální situace - p. Maják

p. Ing. Kořínek - sdělil, že se na něj obrátil p. Maleček, ředitel Ústavu sociální péče v Jiříkově, s rozhodnutím Rady ÚK o přesunutí ÚSP Jiříkov na Mostecko. Požádal p. Majáka o bližší informace.
p. Maják
- na tuto informaci byl upozorněn krajským radním. Jedná se pouze o zadání zpracování studie, ale i zde je cítit nebezpečí, že se věci ze Šluknovského výběžku jsou směrovány do jiných regionů. ÚSP není v takovém stavu, aby odpovídal požadavkům EU, i když peníze byly vyčleněny. Ředitele ústavu pozval na jednání a ZM dalo starostovi úkol, aby napsal na KÚ vyjádření, že město nesouhlasí s převedení ÚSP do jiného regionu. V ÚSP je celkem 100 klientů a zhruba 60 zaměstnanců, zrušením by se zvýšila nezaměstnanost a jsou zde další vazby - zajištění sociálních služeb, dodavatelé - podnikatelé, i vazba na Českou spořitelnu, ve které mají klienti uzavřeny účty, jejich snížením by mohla být snížena i provozní doba banky. Klienti ústavu jsou na svůj život zvyklí, lidé ve městě je znají, funguje jejich začlenění do společnosti, změna by byla pro ně velký psychický zásah. ÚSP také připraví dopis na kraj se žádostí o zachování ústavu v Jiříkově.
pí Hrábková
- hejtman se stále orientuje na druhou stranu ÚK. Zatím je k této záležitosti jen usnesení rady kraje, víc neví.
p. Ing. Kořínek
- dotázal se, zda se tedy za SPRŠ napíše na kraj.
p. Maják
- rozhodně ano, musíme stále na sebe upozorňovat.
p. Pecinovský
- také zažili problémy s převodem ústavu, který měl i dopad na klienty - rozdělení do ústavů po kraji je pro ně psychický náročné.
p. Maják
- ÚSP odprodali tehdejšímu OkÚ Děčín, a teď pokud si kraj usmyslí, ústav prodá, jde o jeho příspěvkovou organizaci.
pí Hrábková
- na zastupitelstvu kraje popsala dopad převedení ústavu, hejtman argumentoval tím, že se situace musí brát globálně, že jde o finance a rozčileně poznamenal, kolik že je ještě na jednání zástupců Šluknovského výběžku! Dále vznesla dotaz na kompenzaci, pokud bude ústav přemístěn - na toto se odpovědi od hejtmana již nedočkala.
Proběhla diskuse o "odstrkávání“ Šluknovského výběžku Ústeckým krajem, ze které vyplynula potřeba a nutnost osobní účasti starostů na jednáních Zastupitelstva ÚK, písemná forma, jak se ukazuje, nestačí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo podpořit stanovisko Města Jiříkov s nesouhlasem návrhu Ústeckého kraje na převedení Ústavu sociální péče Jiříkov do mosteckého regionu.


Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat hejtmanovi ÚK dopis s vyjádřením podpory stanoviska Města Jiříkov s nesouhlasem návrhu Ústeckého kraje na převedení Ústavu sociální péče Jiříkov do mosteckého regionu.

9. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 11:10 hodin vyhlásil 20 min. přestávku na oběd.

10. Tolštejnské slavnosti a další velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) - krátká rekapitulace - starostové obcí a měst, pí Koldová

p. Pecinovský - Tolštejnským slavnostem opět nepřálo počasí, původní termín byl posunut o týden, program byl dobrý, byl umožněn přístup vozidly, organizačně ale byly slavnosti nezvládnuté. Pochopil, že některé části pořádala agentura komerčně.
pí Ing. Pražanová
- poděkovala sdružení za poskytnutí příspěvku na Tolštejnské slavnosti. S agenturou bohužel problémy byly, bude řešeno.
p. Maják
- poděkoval p. Pecinovskému za posunutí termínu slavností vzhledem ke konání Filipovské pouti, počasí si bohužel nevybereme. Informoval o setkání Pětiměstí na Jitrovníku, o konání dvoudenního Staročeského jarmarku, kde byl uspořádán ohňostroj, ohlas občanů byl kladný.
p. Hladík
- v Lipové se konala Hvězdicová jízda a Lipovský jarmark, stánkaři vzhledem k počasí účast vzdali.
pí Volfová
- pozvala všechny na přehlídku historických vozidel Sachsen rallye, bude to významná akce, vozy budou jezdit po Děčínsku. Připomněla Letní turistický sraz začátkem srpna.
p. Ing. Kořínek
- měli bychom se zamyslet nad půjčováním mobilního pódia, už je splacené, cena by měla být nižší.
p. Zoser
- je pravda, že cena se zvedla, p. Kuranda se nabídl, že bude pódium provozovat, staví jej a rozebírá dle objednávek.
p. Pecinovský
- mělo by se na provozovatele udělat výběrové řízení, ať DSO Sever vytvoří návrh, s rozpisem prací i cenou.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu Tolštejnských slavností a o ostatních společenských akcích.

11. Diskuse, různé

pí Hrábková - Město Rumburk zakoupilo včera akcie 1. Zdravotní Rumburk, kromě jedné.
p. Ing. Jemelka
- probíhají jednání mezi Sebnitz a Dolní Poustevnou o zajištění zdravotní péče pro naše občany. Německá nemocnice je jen 8 let stará, mají zájem o spolupráci, strategii už mají. Do jednání už vstupují samy nemocnice, byl by to pilotní projekt, bude dál podávat informace o vývoji.
pí Hrábková
- výběžkem bude projíždět europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček, CSc, starostové mu můžou volat a vznášet dotazy.
p. Ing. Strakoš
- pro ekologickou výchovu zbývá ve fondu cca 300 tisíc Kč, bude vyhlášeno další kolo v září, bude ale v časovém presu, starostové ať školy ve svých obcích informují.
Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 08.09.2006, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8:30 hodin.

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a hostům za informace, popřál všem příjemné prožití dovolených a ukončil jednání ve 12:05 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku