Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 25. června 2004 v restauraci "U Fišarů" v Horní Poustevně

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny
Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek a p. Ing. Jemelka, starosta města Dolní Poustevna, přivítali přítomné členy sdružení a hosty. P. Ing. Jemelka podal několik informací o městě.
Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku - velký projekt, vytvoření sdružení, informace - p. Šváb
3. Vzdělávací rekvalifikační projekt "Projektový manažer EU" - PaedDr. Sembdnerová, ÚP Rumburk; p. Macoun, MWS s.r.o. Liberec
4. Přestávka
5. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce - aktualizovaný plán oprav, střednědobý výhled výstavby komunikací na Šluknovsku - zástupce Odboru dopravy KÚ Ústeckého kraje
6. Železniční přejezd Dolní Poustevna - Sebnitz, aktuální informace - p. Ing. Jemelka, p. Ing. Špinar - České dráhy a.s.
7. Diskuse, různé
· Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na Šluknovsko
· Nabídka bydlení v SRN - upřesnění tiskových informací - zástupci Varnsdorfu a Dolní Poustevny
· Fa Benteler - nový závod v Rumburku, informace z prezentace
· Připomínky starostů
8. Společný oběd


1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - sdělil, že z jednání se omluvili pp. Stejskalová, Hoťová, Pecinovský, Ing. Sykáček, P. Zoser, Herout, Ing. Korbelová, Ing. Špinar - České dráhy a.s.
Konstatoval, že program jednání bude oproti původnímu pozměněn. Bod 2 - Kontrola úkolů z minulých zasedání a bod 3 - Informace o finanční situaci SPRŠ - budou vypuštěny, bod 8 - Zlepšení vodohospodářských poměrů - bude přesunut na začátek, poté bude následovat bod 5 - Vzdělávací rekvalifikační projekt "Projektový manažer EU".
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo pozměněný program jednání.

2. Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku - velký projekt, vytvoření sdružení, informace
p. Šváb - předal členům materiály k tomuto bodu. Je potřeba schválit účast SPRŠ jako právnické osoby ve sdružení, zakladatelskou smlouvu a stanovy sdružení. V projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů je nyní 11 měst a obcí Šluknovského výběžku, zařadila se také SVS a.s. Dotčená města obdržela materiály, existují už přehledy nákladů na jednotlivé obce. Dále se hovořilo o konkrétních bodech z materiálů ke sdružení. Sdružení bude mít pevná pravidla. Projekt musí projít schvalovacím procesem, ten bude probíhat dne 29.06.2004 na KÚ. Návrh na spolufinancování je 75% prostředků z Kohezního fondu EU, 10% z prostředků fondů MŽP, 15% z prostředků účastníků sdružení. Potřeba finančních zdrojů vyvstává až v roce 2006, ale i tak bude pro některé obce tak velký vklad do sdružení problém. Informoval o založení tzv. Vodního fondu na KÚ, ten čítá asi 25 mil. Kč. Příjem do tohoto fondu kraje bude značný a bude z něj možno financovat projekt na zlepšení vodohospodářských poměrů. Šance na úspěch je poměrně vysoká.
p. Ing. Kořínek - dotázal se, co dělat v případě, že finance z fondů nebudou.
p. Šváb - může se stát i to, že projekt bude vrácen, nebo že ve fondu nebude dostatek financí. Potom se počká na druhé kolo, nebo se rozdělí na dílčí projekty jednotlivých obcí a měst.
p. Ing. Jemelka - město Dolní Poustevna spolupracuje ohledně ČOV s německým městem Sebnitz a přiklání k variantě samostatné ČOV.
Dále probíhala diskuse na téma ČOV ve Šluknovském výběžku.
p. Ing. Kořínek - vrátil se k zakladatelské smlouvě sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů a dotázal se starostů, zda předpokládají v jejich zastupitelstvech se schvalováním vstupu do sdružení nějaké problémy, a zda jejich zastupitelstva schválí členství SPRŠ ve sdružení.
p. Ing. Růžička - dotázal se a nutnost účasti SRPŠ v uváděném sdružení.
p. Šváb - účast SPRŠ ve sdružení je důležitá pro jeho vznik vůbec. SPRŠ vystupuje jako právnická osoba a potom půjde o sdružení právnických osob. Jinak by šlo o sdružení obcí a vše by bylo složitější (lhůty ke zveřejnění, schválení zastupitelstvem, atd.).
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo o účasti SPRŠ ve "Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo Zakladatelskou smlouvu "Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo Stanovy "Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
P. Doležal (Lipová) se zdržel hlasování.
p. Šváb - jelikož se musí vzdálit dřív, podal členům následující informace k bodu 7 - Různé.
- 1. Zdravotní Rumburk a.s.
Město Rumburk se stalo majoritním vlastníkem společnosti 1. Zdravotní Rumburk a.s., vlastní 52% společnosti. Proběhla valná hromada, změny v orgánech společnosti, konala se volba nové dozorčí rady. Jejím předsedou se stal p. Ing. Pavel Lampa, místopředsedou p. Ing. Samuhel z Varnsdorfu, který je zároveň generálním ředitelem společnosti. Dalšími členy DR jsou MUDr. Karbula, MUDr. Mayer, p. Šváb. Budou navrhovány některé kroky ke zlepšení a zkvalitnění služeb nemocnice a stabilizace hospodářské a personální situace. Město Rumburk převzalo tímto i zodpovědnost za stav zdravotnictví v našem výběžku.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o změnách ve společnosti 1. Zdravotní Rumburk a.s. na vědomí.
- Průmyslová zóna
V průmyslové zóně zahájí v tomto roce investice několik společností, a to firmy Jokey, Benteler a STI. Do konce letošního roku by měla být průmyslová zóna kompletně rozdělena.
- JOKEY - zabývá se výrobou plastů, koupelnových doplňků.
- BENTELER - společnost na výrobu tvářených a svařovaných skupin. Investice bude zahájena ve 2. polovině t. r., společnost si vybírala mezi 40 lokalitami v republice.
- STI - jedná se o kartonážní firmu, chtějí zaměstnat až 300 lidí, pracuje se na 3 směnný provoz, doprava bude řešena dle aktuální situace.
V našem výběžku díky těmto společnostem vzniknou nová pracovní místa, výrazným způsobem bude ovlivněna zaměstnanost ve Šluknovském výběžku. Ve spolupráci s úřadem práce budou vytvořeny také rekvalifikační programy.
p. Ing. Kořínek - spol. Benteler nabízí vysokou kvalitu, moderní automatizované stroje, budou potřebovat seřizovače a mistry, které si budou školit. Požadují však znalost angličtiny nebo němčiny. Informace o společnosti budou postupně poskytovány v Rumburských novinách. I přes všechny klady působení těchto firem ve výběžku vznikne problém s dopravou. Vzroste frekvence kamionové dopravy a zatížení komunikací. To musí vzít na vědomí krajská koncepce, která se zpracovává.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o nových investorech v průmyslové zóně v Rumburku na vědomí.

3. Vzdělávací rekvalifikační projekt "Projektový manažer EU" - PaedDr. Sembdnerová, ÚP Rumburk; p. Macoun, MWS s.r.o. Liberec
p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce Úřadu práce Rumburk a společnosti MWS s.r.o. Liberec a předal jim slovo.
p. PaedDr. Sembdnerová - poděkovala za možnost účasti. Chtějí informovat o možnosti rekvalifikace a spolupráce, o projektu Fénix - "Projektový manažer EU".
p. Macoun - představil firmu MWS s.r.o. Liberec. Sdělil, že návrh uvedeného projektu již probíhá v pilotní fázi na Frýdlantsku, jedná se o dlouhodobý či střednědobý projekt. Dále podal podrobné informace a předal členům materiály. Domnívá se, že by bylo dobré se zamyslet nad využitím projektu, v budoucnu bude manažer s tímto zaměřením vzhledem ke vstupu ČR do EU a množství finančních fondů potřeba.
p. Ing. Jemelka - dotázal se, jaké požadují u těchto manažerů vzdělání a jaké jazykové schopnosti musí mít.
p. PaedDr. Sembdnerová - aby byla zaručena kvalita, je požadováno střední vzdělání s maturitou, i když vyšší vzdělání není vždy zárukou kvality. Konkrétní znalost jazyků se nepožaduje, ČR je jedním z platných členů EU, čeština je tedy platným jazykem. Domnívá se, že by tímto zájemci neměli být omezováni.
p. Ing. Kořínek - konstatoval, že ponechá starostům ke zvážení, jak využijí možnost nabízeného projektu. SPRŠ bude mít další schůzi zřejmě po prázdninách, během nich ale podá úřadu práce své stanovisko DSO Sever a Tolštejn.
p. Volfová - dotázala se, kolik finančních prostředků bude poskytovat úřad práce.

p. Pokorný - odpověděl, že záleží na konkrétní situaci. Od října t. r. bude platit nový zákon o zaměstnanosti, padnou všechny dosavadní předpisy. Bylo by dobré využít spolupráce s úřadem práce, např. na VPP budou moci být lidé zaměstnáváni opakovaně.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců Úřadu práce Rumburk a MWS s.r.o. Liberec o vzdělávacím rekvalifikačním projektu "Programový manažer EU" na vědomí.

4. Přestávka
p. Ing. Kořínek - v 10.30 hodin vyhlásil 10 min. přestávku.

5. Železniční hraniční přechod Dolní Poustevna - Sebnitz
p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce Oboru dopravy KÚ ÚK, p. Frosta, a předal mu slovo.
p. Frost - omluvil p. Ing. Špinara z Českých drah a.s., který je na jednání s generálním ředitelem ČD a.s.
p. Ing. Jemelka - na základě písemného sdělení p. Ing. Špinara konstatoval, že v rámci 2. etapy revitalizace železničních tratí je počítáno s revitalizací trati Dolní Poustevna - Mikulášovice - Rumburk - Jiříkov - Ebersbach. Koncem června proběhne jednání mezi českou a německou stranou, zda opravdu tento přechod otevřít. Byla ustanovena pracovní skupina zabývající se infrastrukturou přechodu. Během července bude jasné, zda bude otevření přechodu podpořeno. Německá strana má oproti dřívějšku větší vůli ke spolupráci.
p. Frost - již je připraven oficiální materiál. Je však třeba řádně prověřit situaci a požadavky německé strany (které bývají vysoké), aby nedošlo k tomu, že některá strana nakonec ze spolupráce ustoupí.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o plánované revitalizaci železničního hraničního přechodu Dolní Poustevna Mikulášovice - Rumburk - Jiříkov - Ebersbach na vědomí.

6. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce - aktualizovaný plán oprav, střednědobý výhled výstavby komunikací na Šluknovsku - zástupce Odboru dopravy KÚ Ústeckého kraje

p. Frost - podal informace o stavu oprav komunikací II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku. Kraj tyto silnice přebral ve špatném stavu. Letošní zima byla drahá, proměnlivé počasí znamenalo časté solení a protahování, což znamená vyšší náklady a ničení povrchů vozovek. Plán oprav se provádí ve 2 fázích. Nechává se vypracovávat stavebně technická dokumentace, ze které se vychází, a pak také z požadavků města a obcí. Tento materiál schvaluje rada kraje již jako celkový. V okrese Děčín je zahrnuto do plánu oprav 20 akcí - přibyly 2 akce - Dolní Podluží a Chřibská. Hlavním problémem je nedostatek financí.
Dále proběhla diskuse k tabulce oprav, ve které chybí některé akce.
p. Raichart - p. Jelačičová na jednom z jednání SPRŠ slíbila, že navštíví obce, aby s nimi projednala jejich požadavky. Dosud se však neozvala. Zároveň ale poděkoval p. Pušovi z SÚS Šluknov, který v případě potřeby ochotně spolupracuje.

p. Ing. Kořínek - konstatoval, že podklady k opravám pro r. 2004 již tedy měnit nelze. Co mají starostové udělat pro to, aby jejich požadavky byly zapracovány do plánů pro r. 2005. Bylo řečeno, že obce mohou požadavky podat do konce srpna t. r. V loňském roce se však stalo, že i když požadavky obcí byly na KÚ včas podány, v tabulce se neobjevily. Naopak se stalo, že byly zhotoven opravy, které nejsou tolik podstatné, a že priority podané starosty zařazeny nebyly.
p. Navrátil - jednání ohledně oprav komunikací se zúčastňuje již deset let, úspěchy jsou ale velmi malé.
p. Frost - nejlepší bude, když starostové předají své návrhy, on je zpracuje a pak je znovu se starosty projedná.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo, že starostové zašlou své požadavky k plánu oprav komunikací II. a III. třídy na rok 2005 na Odbor dopravy KÚ ÚK do konce srpna 2004 za své obce jednotlivě.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům zaslat kopie dopisů s požadavky na Odbor dopravy KÚ ÚK předsedovi SPRŠ, který je použije jako podklad k požadavkům oprav komunikací II. a III. třídy na rok 2005 za SPRŠ.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, zaslat za SPRŠ dopis s požadavky na opravy komunikací II. a III. třídy na rok 2005 na Odbor dopravy KÚ ÚK za SPRŠ.
p. Ing. Kořínek - žádal p. Jelačičovou, aby podala informace o plánovaných větších akcích, např. kruhový objezd na Mýtě. Dotázal se, co by mělo SPRŠ v této věci udělat.
p. Frost - odbor dopravy si nechal zpracovat rozbor dopravní situace kraje, který je k dispozici na KÚ v elektronické podobě, má ho také p. Šváb. Tento materiál byl konzultován s většími obcemi. Rada kraje rozhodla, že každý rok bude vybrána jedna větší akce k realizaci. PD u těchto akcí bude dopracovávána prostřednictvím kraje. Pro rok 2004 byly vybrány křižovatky v Rumburku. Stále ale chybí dostatek prostředků ve státním rozpočtu. Získání financí z fondů EU také není tak jednoduché. Rozbor v elektronické podobě zašle p. Ing. Kořínkovi.
p. Ing. Kořínek - dotázal se, proč se společnost ČSAD BUS rozdělila na 3 skupiny.
p. Frost - ČSAD BUS je dominantní dopravce, ale také nejdražší, navíc prosazují tvrdé "zvykové" právo. Kraj založil společnost IDS (Integrovaný dopravní systém), která by kontrolovala celou dopravu. ČSAD BUS však podala protest a požaduje IDS zrušit. Jedinou možností změny by bylo zadávání výběrového řízení i pro oblast veřejných služeb. Rozdělení této společnosti pokládá za taktické řešení. ČSAD BUS požaduje vznik ČSAD ÚK, což je zavádějící.
p. Ing. Poláček - dotázal se, jak je to se smlouvami se SÚS ÚK.
p. Frost - SÚS ÚK je zmocněna uzavírat smlouvy pouze na zřízení věcného břemene.
p. Hladík - dotázal se, zda se náhodou nechystá společné jednání ČSAD BUS a ČD a.s. Dalo by se vyřešit mnoho problémů, např. vyřešení rozdílů časových intervalů mezi odjezdy jednotlivých spojů (děti končí ve škole v 13.30 hod. a autobus odjíždí ve 13.25 hod. apod.). Úpravy jízdního řádu požadovali na KÚ, ten jim však podal neuspokojivou odpověď.
p. Frost - společnost IDS začala pracovat, má v náplni koordinaci a úpravy jízdního řádu.
p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Frostovi za účast.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace Odboru dopravy KÚ ÚK o aktualizovaném plánu oprav, výhledu výstavby a rekonstrukcí komunikací II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku na vědomí.

7. Diskuse, různé
· Audit SPRŠ
p. Ing. Kořínek - informoval členy sdružení o tom, že vzhledem ke zvýšení DPH se firma Audit&Consulting, spol. s r.o. Příbram, se sídlem ve Varnsdorfu, rozdělila na dvě společnosti. Jednou z nich firma Audit obce s.r.o., která umožňuje platbu bez DPH. Na členech sdružení požaduje schválení podepsání smlouvy o provádění auditu SPRŠ firmou Audit obce, s.r.o. za cenu ve výši 7.000,--Kč.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo provádění dalších auditů SPRŠ firmou Audit obce, s.r.o. Varnsdorf.
Stanovisko SPRŠ: sdružení pověřuje p. Ing. Kořínka k podpisu smlouvy s firmou Audit obce, s.r.o. Varnsdorf.
· Volby do Evropského parlamentu
p. Ing. Kořínek - podle výsledků voleb do Evropského parlamentu odcházejí do Bruselu dva poslanci parlamentu z našeho kraje a nahradí je p. Ing. Poláček za ODS a p. Reiber za KSČM. P. Ing. Poláčkovi blahopřejeme. Slyšeli jsme ale, že chce opustit funkci starosty města, což považujeme za zbytečné.
p. Ing. Poláček - do parlamentních voleb kandidoval z důvodu větší prezentace našeho kraje, který je opomíjený. Do funkce nastupuje 29.06.2004. Domnívá se, že jeho činnost starosty touto novou funkcí nebude nijak ohrožena. Není jediný starosta, který je zároveň poslancem v PČR.
Dále se vrátil ke Sdružení pro zlepšení vodohospodářské situace ve Šluknovském výběžku. Zastupitelé města Varnsdorf konstatovali, že materiály byly dodány pozdě, bouřili se, že chtějí mít přesné znění podmínek účasti v tomto sdružení (např. výpovědní lhůta, členské příspěvky, hlasování,…).
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o zvolení p. Ing. Poláčka, starosty města Varnsdorf, do funkce člena Parlamentu ČR na vědomí.
· Nabídka bydlení v SRN - upřesnění informací
p. Ing. Jemelka - informoval o možnosti bydlení v Německu, kde města mají sice dostatek bytů, ale vzhledem k nezaměstnanosti nemají nájemníky. Je tu tedy možnost obsadit byty českým občany.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o možnosti bydlení v Německu na vědomí.
· Odměna předsedovi SPRŠ
p. Ing. Jemelka - navrhl vyplacení odměny předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, a to ve výši 10.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo vyplacení odměny předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, ve výši 10.000,--Kč. P. Ing. Kořínek se zdržel hlasování.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, odměnu ve výši 10.000,--Kč.
· Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 10.09.2004 ve Šluknově v Kulturním domě. Začátek je v 8.30 hodin.
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 12.15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku