Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Z á p i s

 

z jednání dne 13. května 2011

v restauraci hradu Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou.

 

 

Přítomni: členové sdružení podle presenční listiny v počtu 15, hosté podle presenční listiny.

Omluveni:        z členů sdružení pp. Pecinovský (Dolní Podluží), Machač (Chřibská),                    Svoboda (Lipová), Hausdorfová (Lobendava), Milerski (OHK),

                        z pozvaných hostů ing. Jakubec (ÚK), brig.gen. JUDr. Jiří Vorálek (PČR),                        p. Watterott (saská část ERN), zástupci a.s. RWE, pí Hoťová (ekonomka).

 

p. Zoser – zahájil jednání v 8.45 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Seznámil přítomné s důvody nepřítomnosti omluvených členů SPRŠ a některých hostů.

 

ad 1)   Zahájení, projednání návrhu programu:

 

p. Zoser – konstatoval, že pozvánku s návrhem programu jednání a některé materiály k projednání všichni členové sdružení obdrželi předem. Předložil doplněný návrh programu a upřesnil jeho časový průběh s tím, že jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí podle potřeby a možností hostů.

 

Návrh programu jednání:

1)       Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)       Lyžařský areál Tolštejn a Jedlová – p. Krejčí a p. Mašek, Jedlová s.r.o.,

3)       Ekonomická situace sdružení – návrh rozpočtu sdružení na rok 2011 - písemně,

4)       Úpravy stanov sdružení (písemný materiál zaslán předem) – p. Zoser, ing. Kořínek,

5)       Webové stránky SPRŠ, aktualizace smlouvy s Interdata – ing. Kořínek,

6)       Informace z mikroregionů – p.Maják, p,Zoser,

7)       Plán práce SPRŠ na rok 2011, termíny jednání – p. Zoser, ing. Kořínek

8)       Přestávka,

9)       Útulek pro psy, návrh Unilesu – Ing. Vaněček, ředitel a.s. Uniles, p. Zoser, p. Louka,

10)    Bezpečnostní situace v severní části okresu Děčín – Plk. JUDr. Zemanová,

11)    Služby plynárenské společnosti RWE v regionu – přeloženo,

12)    ERN – aktuální informace, spolupráce s německou stranou – p. Půta, p. Zámečník, 

13)    Tour de Feminin 2011 – p. Vích,

14)    Fotbalová akademie Šluknovského výběžku, možnosti spolupráce – p. Heinzel,

15)    Závěr jednání, společný oběd.

 

Žádné další připomínky k návrhu programu nebyly vzneseny. Předseda sdužení nechal hlasovat o návrhu programu jednání.

Hlasování:         pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0.

 

Usnesení:         sdružení schválilo program jednání dne 13. května 2011.

 

 

 

ad 2)   Lyžařský areál Tolštejn a Jedlová:

 

p. Zoser – krátce seznámil s aktuální situací v areálu, kdy došlo k vyjasnění problémů s vlastnictvím pozemků a k dohodě majitelů s jejich využíváním. Informoval i o postoji Jiřetína k problematice.

pp. Mašek a Krejčí, představitelé s.r.o. Jedlová - podrobně vysvětlili své záměry s postupnými investicemi do vleků a dalších zařízení s tím, že se jedná o záležitost příštích dvou let. V závěru nabídli přítomným možnost vyzkoušet koloběžky, které budou půjčovat zájemcům k prohlídce areálu.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí informaci zástupců s.r.o. Jedlová.

 

ad 3)   Ekonomická situace sdružení, návrh rozpočtu na rok 2011:

 

Ekonomka sdužení pí Hoťová připravila návrh rozpočtu na rok 2011. Protože se nemohla zúčastnit jednání, zaslala jej v písemné formě. Úvodní komentář provedl předseda p. Zoser. Návrh příjmů souhlasí, budou ještě doplněny při změně o případné příspěvky Rumburku a Krásné Lípy. Výdaje – náklady na veletrhy byly již proplaceny, vzhledem ke splatnosti faktur byly schváleny na jednání ve Šluknově. Do návrhu doporučil doplnit příspěvek ve výši 30 tis. Kč na Tour de Feminin, který byl již dříve přislíben. Příspěvky pro DSO Sever a Tolštejn jsou za rok 2010 a protože byly proplaceny v lednu 2011, musí být zahrnuty do návrhu letošního rozpočtu.

p. Maják (Jiříkov) – příspěvky pro oba DSO zrušit – vysvětleno, jsou za rok 2010, v příštím období už nebudou. S příspěvkem pro Tour souhlasí.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – pro příště příspěvky na veletrhy snížit, nechat je v rezervě. Žádosti musí být podány předem, abychom nebyli stavěni před hotovou věc. Potřebu účasti zvážit, obce se o svou propagaci většinou starají samy.

p. Zoser – lze se podílet na expozici ÚK nebo Českého Švýcarska. Poté ukončil diskusi a nechal hlasovat o upraveném návrhu rozpočtu.

Hlasování:  pro upravený návrh rozpočtu - 14, proti – 1 (p. Louka, Varnsdorf), zdržel se – 0.

 

Usnesení:         sdružení schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2011.

 

ad 4)   Úpravy stanov sdružení:

 

p. Zoser uvedl tento bod programu s tím, že návrh úprav byl všem členům sdružení zaslán předem k prostudování a připomínkám. Otevřel proto diskusi:

RNDr. Preyová (Krásná Lípa) – nesouhlasí s navrhovaným článkem VIII – majetkové poměry sdružení. Nevidí důvod k tomu, aby Krásná Lípa platila vyšší příspěvky jen proto, že není členem SDO. Připadá jí to jako nátlak i když svazky mají v názvu „dobrovolné“. Náklady na činnost sdružení podle návrhu budou nižší a na jejich pokrytí by v tom případě stačil jen příspěvek jejího města a DSO by nemusely platit nic. Navrhovaná částka 7 až 10 Kč na obyvatele je neúměrná.

Ing. Sykáček (Rumburk) – několik připomínek. Kdo určí částku, bude platit 7 nebo 10 Kč na občana? Musí být stanovena jedna hodnota!

p. Zoser – částku musíme dnes v diskusi stanovit.

Ing. Sykáček    – souhlasí s tím, že původní stanovy už nejsou plně v souladu s platnou legislativou. - Přesně se stanovil název sdružení, které bylo postupně vedeno pod několika                                   hlavičkami.

-          Nesouhlasí se čtyřletým funkčním obdobím předsedy a místopředsedů,

-          Nesouhlasí s výší příspěvků pro Rumburk. Je tu zřejmý nátlak na vstup města do DSO Sever, ten by měl být vždy dobrovolný..

-          Požaduje, aby souhlas zastupitelstva obce byl doplněn i do čl. XI – změny a doplňky stanov.

p. Maják (Jiříkov) – když si připomíná minulá období, nikdo ze starostů větších měst neměl zájem funkci předsedy sdružení vykonávat, malé obce nemají potřebný aparát, který by zajistil administrativu. Proto bylo pro všechny dobré, když práci převzal Šluknov. Navíc si myslí, že předseda se teprve po dvou letech zaběhne a v dalších dvou už má patřičné znalosti, způsob práce i kontakty. Je dobré, že je zřízena funkce tajemníka, který může předsedovi hodně pomoci. K členským příspěvkům – do SPRŠ by podle návrhu platily jen svazky, obce už ne. To je pro ně úspora. V Severu se platí jen 5 Kč/občana a rok. Dosud se platilo jak SPRŠ, tak DSO. Důležitý je i fakt, že DSO zahrnují obce spadající pod jedno město ORP, proto Doubice přešla do DSO Sever a bylo by vhodné, kdyby totéž udělal Rumburk i Krásná Lípa.  Rumburk by tak mohl snadněji plnit úkoly města 3. stupně..

ing. Sykáček – je přesvědčen, že Rumburk se změnou na funkci tajemníka města své poslání jako ORP plní. Se vstupem do Severu nebo s příspěvky podle návrhu v zastupitelstvu neuspěje. Nedělejme kroky, které by mohly vést k zániku SPRŠ, které je pro region důležité.

p. Zoser – jde o návrh, o kterém vedeme diskusi. Z členských příspěvků jsme v SPRŠ realizovali společné regionální akce. V jiných oblastech sdružení realizují milionové společné projekty.

p. Kopecký (Horní Podluží) – souhlasí se čtyřmi roky funkčního období. Výše příspěvků pro nečleny budí skutečně dojem nátlaku. Mělo by se vycházet z nutnosti pokrýt náklady na činnost.

p. Maják – je možné i snížit příspěvky DSO a nečlenové ať do SPRŠ zaplatí třeba 20 tis. Kč.

Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – důležité je nalézt kompromis. Chce znát návrh Krásné Lípy a Rumburku.

Ing. Sykáček – příspěvek je neúměrný, přijatelná je výše podle dosavadních pravidel.

RNDr. Preyová – příspěvek by měl být jen udržovací, SPRŠ má být nízkonákladová společnost. Vyhovovala by dosavadní výše. Ke konkrétním projektům obce přistoupí podle konktétního zaměření a vlastního uvážení bez ohledu na příspěvky. Je přesvědčena, že změny stanov je třeba podle zákona o obcích projednat v zastupitelstvech.

p. Zoser – diskutované body ve stanovách jsou:

funkční období předsedy – 2 nebo 4 roky,

hlasování o návrhu a protinávrhu : pro 4 roky 10,                                                                                                                                  pro 2 roky   4,

                                                        1 mimo jednací sál,

příspěvky pro Rumburk a Krásnou Lípu jako nečleny DSO podle dosavadních pravidel

hlasování o protinávrhu:       pro 13

                                              proti 0,

                                        zdrželi se 2

ing. Forfera (Rybniště) – stále hlasujeme pouze o návrhu změn stanov, neschvalujeme je! Úpravy by měly být teď zapracovány do znění, které projednají zastupitelstva a po jejich projednání je pak schválí v definitivní podobě sdružení.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí návrh úprav stanov a připomínky k němu                             vznesené.

                        sdružení ukládá tajemníkovi zapracovat připomínky do návrhu úprav a                       zaslat    návrh stanov  členům sdružení k projednání v zastupitelstvech                     obcí.

 

ad 5)   Webové stránky SPRŠ, aktualizace smlouvy s Interdata:

 

Ing. Kořínek – připomněl hlavní body smlouvy s Interdata, projednané s ing. Andršem. Smlouva byla v některých legislativních bodech aktualizována s tím, že finanční záležitosti zůstávají bez změn a je možné ji prodloužit.

p. Raichart (Vilémov) – je zbytečné platit další poplatky za navěšení aktualit, dokumentů a fotografií, je třeba vyjednat náš aktivní vstup na stránky a tyto činnosti provádět sami. Pověřit několik členů sdružení ke vstupu, toto doplnit do smlouvy.

 

Usnesení:         sdružení ukládá tajemníkovi projednat s Interdata aktivní přístup na                           stránky sdružení, v tom smyslu upravit vzájemnou smlouvu.  Smlouvu                 předložit k rozhodnutí na příštím  jednání SPRŠ.

 

ad 6)   Informace  z mikroregionů:

 

p. Zoser – podal zprávu místo nemocného předsedy DSO Tolštejn p. Pecinovského. Nejdůležitější akcí jsou Tolštejnské slavnosti, které proběhnou 4.června. Zve všechny starosty, žádá o účast v pláštích. Předal pozvánky, plakátky a povolenky k vjezdu automobilů až před hrad. Průběh bude podle programu, slavnostní část se odehraje na nádvoří, vlastní program pod hradem. 9.června se uskuteční sportovní hry škol ve sportovním areálu v Jiřetíně. Na jednání svazku projednávali dále problematiku zrušení o.p.s. Tolštejnského panství, v následujícím týdnu budou jednat o prodloužení cyklotrasy z Jedlové na Luž, s tím souvisí stavba turistického mostu přes Šébr

p. Maják – starostové DSO Sever se setkali 2x, projednali problém navýšení kapacity rehabilitace ve Vilémově a společné intervence na zdravotní pojišťovnu v této věci. Stanovili i pro letošek členské příspěvky ve výši 5 Kč/občana a rok, do ERN delegovali Mgr. Pokorného z Rumburku a p.Raicharta. Se zástupci odboru dopravy KÚ projednali dopravní obslužnost v regionu a schválili vstup Doubice do DSO Sever.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí informace z mikroregionů, předložené jejich                       předsedy.

 

ad 7)   Plán práce SPRŠ na rok 2011:

 

ing. Kořínek – předložil návrh termínů schůzek sdružení do konce roku 2011. Po diskusi byly navrhované termíny stanoveny na 16. září 2011 v Mikulášovicích a 25. listopadu 2011 ve Varnsdorfu. Začátky jednání v 8.30 hod., program a místo budou s předstihem upřesněny.

 

Usnesení:         sdružení schválilo termíny a místa schůzek do konce roku 2011 takto:

           16. 9. v Mikulášovicích,

                 25. 11. ve Varnsdorfu.

 

ad 8)   p.Zoser – po ukončení tohoto bodu vyhlásil  přestávku 10 min.

 

ad 9)   Útulek pro psy, návrh Unilesu:

 

p. Zoser – přivítal ředitele a.s. UNILES Rumburk ing. Libora Vaněčka, krátce připomněl dosavadní průběh jednání v této věci a předal slovo ing. Vaněčkovi.

Ing. Vaněček – zdůraznil, že zatím jde o záměr společnosti, jak lépe využít komplex budov nad Krásnou Lípou vedle komunikace na Studánku. Získali územní rozhodnutí na využití jako kompostárnu, zpracování rostlinných zbytků, sklad dřevní štěpky pro biokotelny, nepočítají se zpracováním kalů. V areálu zůstane několik nevyužitých objektů, zvažují pro ně využití. Konkrétní rozhodnutí zatím neudělali. Útulek pro psy se jim líbí, je to forma spoluúčasti na majetku i provozování dalších činností, personál útulku může provádět např. ostrahu, úklid, údržbu a pod.. Voda v areálu je pouze užitková, vytápění biomasou. Vztahy k okolí – pouze chov krav p. Jindry, není problém, dále lesy a pastviny. V blízkosti je rodinný dům a hájovna, majitelé se budou k záměru vyjadřovat. Potřeby útulku zatím nezná, bude se řešit postupně. Zatím nehovoří o časovém horizontu pro realizaci záměru.

p. Zoser – spojil se se starostou Varnsdorfu, kde mají zřejmě největší počet toulavých psů. Rumburk situaci vyřešenu má, ostatní obce sdružení zatím ne. S ing. Forferou navšívil útulek v Děčíně, který se kdysi řešil jako společné zařízení pro celý okres, dnes mají jiné ceny pro Děčín a jiné pro ostatní obce. V roce 2010 zde bylo umístěno cca 1000 psů, měli tu ale i koně, kočky a zvířata odejmutá chovatelům kvůli týrání. Uvažuje o tom, že požádá zástupce MAS Šluknovsko, aby v rámci grantu pomohli záměr financovat  (zpracovat úvodní studii příp. projekt, zpracovat žádost atd.). Mohlo by se získat až 1,5 mil. Kč.

p. Louka (Varnsdorf) – na odboru ŽP zjišťoval nákladovost zařízení, jde o cca 180 Kč/zvíře a den. V Děčíně nedali loni ani 1 Kč za krmivo, vše obsáhly dary a sponzorství. Jsou dvě varianty – záchytné kotce, které připravují psy k předání útulku, a útulek pro psy – pro něj ale platí v plném rozsahu všechny veterinární a hygienické předpisy. Pokud bychom se rozhodli pro útulek, mělo by se celé řízení vést v tomto smyslu, ne jako pro záchytný kotec s pozdějšími úpravami. Mohou nastat problémy s dotací na stavbu na cizím pozemku.

Ing. Forfera (Rybniště) – jako projektant upozorňuje, že pokud by byly kotce na volné ploše, mohou nastat problémy s pozemky, musí být i místnosti a zázemí pro zaměstnance a u dotací platí 5 let udržitelnosti projektu, to by ale problém být neměl. Musí být stanoveno, kdo bude provozovatelem, budou náklady na provoz zařízení.

p. Zoser – nabídku na provozování dostaly TS Varnsdorf, mohou to být i jiné subjekty (i soukromé).

p. Houdek (OAK) – perličkou je, že pěstební náklady na 1 kus hovězího jsou 87 Kč/den. Porovnejme to s útulkem pro psy.

p. Kopecký (Horní Podluží) – jak se k projektu postaví Rumburk? Připojí se nebo ne?

Ing. Sykáček (Rumburk) – kotce byly postaveny pro Rumburk, ke společnému projektu by se připojili. Záchytné kotce v Rumburku zůstanou i potom zachovány.

p. Zoser – ukončil diskusi k problematice s tím, že je třeba rozhodnout, zda pokračovat v pracích na přípravě společného útulku či ne, pověřit zástupce dalším jednáním a připravit zpracování úvodní studie. Vyzval členy sdružení k hlasování:

Hlasování:         pro pokračování – 15, proti – 0, zdržel se – 0.

 

Usnesení:         sdružení rozhodlo pokračovat v jednání o zřízení společného zařízení                        pro toulavé psy,

                        sdružení pověřuje p. Zosera a p. Louku vedením příslušných jednání s                      potřebnými subjekty,

                        sdružení pověřuje ing. Forferu zpracováním jednoduché úvodní studie                      tohoto zařízení.

 

ad 10)   Bezpečnostní situace v severní části okresu Děčín:

 

ing. Sykáček, senátor Parlamentru ČR – provedl úvod do problematiky, zopakoval informace o současné situaci v obcích výběžku. V posledních měsících dochází k přílivu sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel do regionu. Přicházejí z větších měst, která si tak prostřednictvím privátních vlastníků sídlišť a obytných komplexů řeší svou sociální problematiku a zvyšují ekonomickou úroveň. Za poslední rok přibylo do obcí v působnosti Rumburku jako pověřeného města III.st 2 500 sociálně slabých obyvatel. Od 1.1.2011 do května  2011 to je 1 121 takových obyvatel. Mezi občany se sepisují petice, lidé se bojí, že se situace ještě zhorší. Paneláky za rumburským náměstím se stávají noclehárnou a zdrojem problémů. Město svolává jednání s PČR nebo MP a snaží se novým obyvatelům příchod znepříjemnit, ale nejsou na to účinné páky. Navíc má dojít k dalšímu snižování policistů v okrese, kroky vlády jsou naprosto kontraproduktivní. Vytvářejí se podmínky pro vznik nacionalistických stran.

Plk. JUDr. Alice Zemanová, vedoucí územního odboru PČR Děčín – omlouvá brig. gen. JUDr. Jiřího Vorálka, který se nemůže z pracovních důvodů zúčastnit a předává přítomným statistické materiály, vypovídající o současném stavu kriminality na Šluknovsku. Finanční situace PČR je velmi špatná, je nejhorší za poslední roky. Zvýšený nápad trestné činnosti je v celém kraji, ale nejmarkantnější je to ve Šluknově – nárůst o 100%. Proto je místní oddělení posíleno o 3 policisty. Příliv způsobuje podnikatelská činnost, stěhují se sem s podporou měst i podnikatelů lidé z Teplicka, ale i ze Slovenska. Problémy PČR v okrese se odvíjejí od příkazů vlády o snižování počtu policistů. Pracují na nové systemizaci, krajský ředitel zatím nesdělil podrobnosti ani záměry. Informace dostanou až o jejím dokončení, nemůže proto říci, o jaké snížení půjde. V žádném případě ale nedojde k navýšení počtu.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – souhlasí s vyjádřením p. Sykáčka. Na šluknovské sídliště se přistěhovalo 125 nájemníků odjinud, město nemá možnost obrany. Podle dohody slouží  dvoučlenné hlídky, jeden z PČR, jeden z MP.

Plk. JUDr. Zemanová – je proti jednočlenným hlídkám, chce prosadit minimálně dvoučlenné, ale personální situace to nedovoluje. Zkušení policisté odcházejí do civilu kvůli snižování platů, nelze je doplnit novými. Do konce roku není předpolad, že by se situace změnila.

p. Foldyna, poslanec parlamentu  – kriminalita je přímo úměrná sociální situaci lidí. Dotazy, které zde padly, by měly být směrovány spíše na premiéra p.Nečase. Na jednání sněmovny, které začíná 6.6.2011, bude interpelovat ministra vnitra p.Kubice a bude požadovat odpověď, jak ministerstvo hodlá řešit situaci konkrétně na Děčínsku. Jde o sociální kriminalitu. Doporučuje členům sdružení pozvat premiéra a ministra vnitra k návštěvě našeho regionu. Připravit dopis s pozváním a dát mu kopii k dispozici. Je podivné, že každý hotel má svá přísná pravidla, ale žádný předpis nezakazuje sestěhování 3 až 5 rodin do jednoho malého bytu!

p. Moravec (Staré Křečany) – dochází k destabilizaci PČR, je to politická záležitost. Další věcí je nábor k policii. Zkušení odcházejí, nastupují mladí, nezkušení. V současnosti ale nábor už skončil. Situace konkrétně ve Šluknově by se měla řešit součinností PČR a MP, najít způsob, jak spojit finance obcí a státu..

p. Louka (Varnsdorf) – Varnsdorf je v podobné situaci, i když změny nejsou tak markantní jako ve Šluknově či Rumburku. Problémy řeší dlouhodobě. I proto zde byla umístěna zásahová jednotka PČR, teď se chystá v rámci snižování stavu její stažení na jiné  místo. S tím nelze souhlasit, Obvodní oddělení PČR v běžné sestavě to nemůže zvládnout. Potřebujeme znát podrobnější informace o záměrech.

Plk. Mgr. Daniel Plechatý (ÚO PČR Děčín) – zásahová jednotka slouží pro celý výběžek, její dislokace není v pravomoci ÚO Děčín. Je možné, že bude přemístěna, ale její působnost bude opět pro region. Problém Šluknovska je v tom, že center nepřizpůsobivých je zde stále víc a policie je nestačí obsáhnout. Modelová situace se přenesla z měst, kde byly problémy např. před 10ti lety jinam, teď se valí na nás. Centra problémů z dřívějška si podnikatelé vyřešili na náš úkor, když nakoupili sídliště a lokality jinde a pomáhají přestěhování nepřizpůsobivých k nám. V pozadí jsou komerční zájmy.

p. Kopecký (Horní Podluží) – stále se nemění problém vymahatelnosti práva. Zákonů a předpisů je dost, ale nelze je beztrestně prosadit.

p. Zoser – uzavřel diskusi k problematice a navrhl usnesení.

Hlasování:         pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí informace představitelů PČR o nárůstu trestné                     činnosti na Šluknovsku.

                        sdružení žádá poslance p. Foldynu o interpelaci na ministra vnitra k        bezpečnostní situaci na Šluknovsku při nejbližší schůzi poslanecké                 sněmovny.

                        sdružení ukládá tajemníkovi sdružení, aby ve spolupráci se starostou                  Rumburku ing.Sykáčkem připravili dopis s pozváním pro premiéra a                   ministra vnitra k návštěvě  Šluknovska a jeho kopii předali k dispozici p.               Foldynovi.

 

 

 

ad 11)   Služby plynárenské společnosti RWE:

 

p. Zoser informoval členy sdružení o vypuštění tohoto bodu z programu jednání a o omluvě jeho představitelů. V současnosti jsou v zahraničí a žádají o přeložení jednání na 13.6.2011 ve 14.00 hod., kdy je pro ně nejbližší vhodný termín. Naše stanovisko je takové, že nebudeme svolávat celé sdružení, ale k jednání se dostaví předseda a  místopředsedové, přičemž platí, že se mohou dostavit i ostatní starostové, pokud to uznají za vhodné.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí informaci o dalším jednání s představiteli                            RWE.

 

ad 12)   Euroregion Nisa – aktuální informace, spolupráce s německou stranou ERN.

 

p. Zoser – přivítal nového předsedu české části ERN p. Martina Půtu a sekretáře ERN ing. Jaroslava Zámečníka.a požádal je o vystoupení.

p. Půta – děkuje za pozvání na jednání i za podporu zástupců Šluknovska při volbě do vedení ERN. Doufá, že vzájemná spolupráce bude pokračovat a bude ještě intenzivnější. Konstatuje, že v radě máme silné zastoupení – p. Zoser, Mgr. Pokorný, ing. Poláček, p. Raichart. Je třeba, aby euroregiony zůstaly zachovány, protože jejich názory na čerpání peněz z evropských fondů se liší od názorů krajů. Vítá spolupráci přes program Cíl 3, ví, že se starosty německých obcí je spolupráce obtížná a že neradi dávají souhlas pro naše projekty. Vyslechl informace o bezpečnostní situaci, materiál od děčínských zástupců předá poslanci za Liberecký kraj Mgr. Horáčkovi, členu braně bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny. Obdobné problémy se vyskytují i za hranicemi republiky a je důležité, aby jejich nárůst neohrozil existenci Schengenského prostoru.

Ing. Zámečník – omlouvá p. Watterotta z německé části, byl dlouhou dobu nemocen a dohání své pracovní závazky.. Sekretariát ERN se snaží pomáhat Šluknovsku, z této oblasti přichází mnohem víc žádostí o dotace do projektů než v minulosti. Docházejí alokované prostředky, je třeba doplnit fondy, ale dojde k tomu nejspíš až během tří měsíců. Informuje o vlastních projektech ERN, problém je v tom, že partneři na německé straně jsou ze dvou krajů, zájmy se obtížně slaďují.

p. Kopecký (Horní Podluží) – apeluje na to, že teď se potřebujeme rozvíjet hlavně my na české straně a neměl by se klást přehnaný důraz na rovnoměrné partnerství z německé strany..

p. Zoser – doufá, že se prostředky na podporu projektů najdou a ERN nám na Šluknovsku pomůže.. Je rád, že se našeho jednání zúčastnili a zve je k pravidelné návštěvě jednání SPRŠ.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí informace o aktuální situaci v Euroregionu                          Nisa.

 

ad 13)   Tour de Feminin 2011:

 

p. Zoser přivítal ředitele závodu p. Jiřího Vícha a jeho možného nástupce p. Miroslava Zinka. Konstatoval, že je nemorální, že tak velkého cyklistického závodu žen, pořádaného v ČR, si nevšímá cyklistický svaz, nepodporuje ho finančně a nevysílá sem ani své zástupce. Měl za úkol odeslat dopis na cyklistický svaz, dopis odešel, teď čekáme na odezvu. Podle schváleného rozpočtu půjde na zajištění závodu ze SPRŠ 30 tis. Kč.

p. Vích – předal poslední informace o stavu příprav, předal starostům informační materiály a pozval je na tradiční ceremoniály předávání cen vítězkám etap a prémií..

p. Zinek – představil se jako možný následovník p. Vícha, který chce jako ředitel závodu letos skončit. Vyjádřil přesvědčení, že SPRŠ bude Tour de Feminin dál podporovat.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí aktuální zprávu o přípravách závodu.

 

ad 14)   Fotbalová akademie Šluknovského výběžku:

 

p. Zoser - přivítal p. Gabriela, prezidenta fotbalového klubu SK Slovan Varnsdorf, a p. Heinzela, vedoucího FA ŠV.

p. Heinzel – seznámil členy SPRŠ s historií a záměry fotbalové akademie. Cílem je poskytnout kvalitní sportovní zázemí talentovaným žákům Šluknovska, aby za dalším rozvojem nemuseli jezdit do Prahy nebo Mladé Boleslavi či do jiných velkých středisek. Přináší to pro ně stálé cestování, finanční náklady a z regionu nám talenty mizí. V počátku dali dohromady žáky z Rumburku a Varnsdorfu. Za čtyři roky existence spojili 300 dětí, jsou u nich registrované a hrají soutěže. Ekonomika je těžká, proto žádají sdružení o podporu, stejně tak starosty obcí, které zatím nespolupracují. V příštím ročníku se bude hrát 2. dorostenecká liga ve Varnsdorfu, Slovan Varnsdorf je podporuje. Předpokládají, že se utkání odehrají i v Jiříkově nebo ve Šluknově. Protože přijedou družstva z velkých měst, půjde o propagaci celého výběžku v ČR. Snahou FA ŠV je podpora vzniku sportovních kroužků na školách, nemusí jít jen o kopanou.

p. Gabriel – vítá možnost hovořit se všemi starosty najednou. Podpora sportu je důležitá. Slovan žádal město Varnsdorf o podporu, město ji ale odmítá. Proto žádá podporu od dalších měst. Jsou dvě formy – první, aby patronát nad FA ŠV převzalo SPRŠ, druhá, aby jednotlivé obce poskytovaly podporu samostatně podle jejich možností a úvahy. Žádá členy SPRŠ o stanovisko.

p. Zoser – obce mohou podporu vyjádřit nejen finančně, ale mohou akademii např. poskytnout svá sportoviště zdarma. Přímou podporu rozpočet SPRŠ letos nedovolí. Doporučuje, aby starostové žádost a způsob podpory FA ŠV projednali individuálně ve svých orgánech.

 

Usnesení:         sdružení bere na vědomí ínformace o činnosti a potřebách FA ŠV s tím,                     že je starostové projednají ve svých radách či zastupitelstvech a                                  akademii je sdělí individuálně.

 

ad 15)   Diskuse, různé, připomínky starostů:

 

p. Maják – koncem května bude ve Zlíně sněm Svazu měst a obcí. Žádá o doporučení pro sebe a p. Pecinovského jako delegátů sněmu a kandidáty do volených orgánů SMO.

Hlasování:         pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 (4 členové SPRŠ museli jedání opustit pro další                         pracovní povinnosti).

 

Usnesení:         sdružení pověřuje p. Majáka a p. Pecinovského zastupováním zájmů                          obcí SPRŠ na sněmu SMO ve Zlíně.

                        sdružení doporučuje p. Majáka a p. Pecinovského jako své kandidáty do                   volených orgánů SMO.

 

p. Maják - Vrátil se k poslední schůzce SPRŠ kde jsme konstatovali, že podpora starostů ze SRN není tak dobrá, jako byla podpora z naší strany, když žádali oni o dotace. Problematiku probírali v Pětiměstí, němečtí starostové potvrdili, že u nich se obce sdružují vždy k jednomu konkrétnímu problému, po jeho realizaci sdružení automaticky zaniká. SPRŠ tak může těžko ovlivnit postoj více německých obcí.

p. Raichart a p. Houdek – začínají se organizovat farmářské trhy, což je přímá podpora českému zemědělství. Nejbližší budou ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour, další u pomníku Přemysla Oráče.

p. Kopecký – informoval o činnosti spolku pro obnovu venkova. Přednesl jejich stanovisko, aby na SMO naši zástupci podpořili p. Vlasáka v kandidatuře na předsedu SMO. Vyzývá naše zástupce, aby ve všech orgánech, do kterých jsou delegováni, podporovali zájmy našeho regionu. Sám při jednáních několikrát upozornil, že by se dotace měly rozdělovat rovnoměrně, stává se totiž, že některé obce je získají několikrát, jiné za dobré projekty jen jednou nebo vůbec. Budí to dojem lobbysmu a korupce. Upozorňuje na zprávy o zvyšování poplatků za odpady. Doporučuje podle okamžité situace zařadit tento bod na program příštího jednání, přizvat poslance.

p. Zoser – krátké informace:

- zve na Tolštejnské slavnosti, předal pozvánky a povolenky k vjezdu na hrad,

- upozorňuje na Šluknovské slavnosti a zve starosty k opětovné společné účasti.

- Lesy České republiky nabízejí pomoc a koordinaci při údržbě běžkařských tras v jejich lesích. V zimě je největší podíl lesní těžby a jejich technika může poničit upravené trati.  Ing. Bik proto potřebuje partnery, kteří by ho o vyznačených běžkařských trasách informovali a oni mohli místa těžby změnit. Doporučuje, aby se partnery stali předsedové DSO p. Maják a p. Pecinovský. Členové sdružení souhlasí.

- Informoval, že za sdužení potvrdil podporu pro projekty města Šluknova, p. Pešťáka (Rumburk) a MAS.

-         příští jednání bude podle plánu práce 16.9.2011 v Mikulášovicích. Do té doby budou důležité informace předávány průběžně e-mailem.

 

ad 16)    Závěr:

 

p. Zoser – poděkoval přítomným za účast a práci na jednání a setkání ukončil ve 13.25 hod.

 

 

 

 

                          Michal Maják                                                     Josef Zoser                           

                    místopředseda SPRŠ                                            předseda SPRŠ

 

 

 

Zapsal: ing. Milan Kořínek

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |